Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-07 ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ KRŠI ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE
Postao ministar, a ostao u Monteputu
Bogdanović Postao ministar, a ostao u Monteputu Osim što je i dalje član Odbora direktora Monteputa, Bogdanović je i odbornik DPS-a u cetinjskom parlamentu
Mi­ni­star kul­tu­re Alek­san­dar Bog­da­no­vić ni­je pod­nio ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta i od­bor­ni­ka u ce­tinj­skom par­la­men­tu, či­me je pre­kr­šio Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je. Bog­da­no­vić je kao član Vla­de mo­rao da pod­ne­se ostav­ku na te funk­ci­je u ro­ku od 30 da­na od da­na ime­no­va­nja na mje­sto mi­ni­stra, što zna­či da je to tre­ba­lo da ura­di naj­ka­sni­je do 29. ja­nu­a­ra.
Bog­da­no­vi­će­va ostav­ka još ni­je kon­sta­to­va­na na Vla­di, ko­ja ga je i ime­no­va­la u Od­bor di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta. Sa­stav OD Mon­te­pu­ta ni­je mi­je­njan ni na jed­noj od tri sjed­ni­ce Vla­de odr­ža­ne u ja­nu­a­ru. Na saj­tu Mon­te­pu­ta i da­lje se na­vo­di da je Bog­da­no­vić u od­bo­ru di­rek­to­ra tog pred­u­ze­ća, za­jed­no sa Ju­su­fom Ka­lam­pe­ro­vi­ćem i Za­hi­tom Li­či­nom.
Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Bog­da­no­vić još ni­je pod­nio ostav­ku na mje­sto od­bor­ni­ka DPS-a u par­la­men­tu Pre­sto­ni­ce, što je ta­ko­đe bio oba­ve­zan da uči­ni do kra­ja ja­nu­a­ra.
Član 12 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­su­je da jav­ni funk­ci­o­ner ne mo­že bi­ti pred­sjed­nik ili član or­ga­na upra­vlja­nja i nad­zor­nog or­ga­na, iz­vr­šni di­rek­tor, član me­nadž­men­ta jav­nog pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca. Za­ko­nom je pre­ci­zno na­ve­de­no da član Vla­de ne mo­že bi­ti u me­nadž­men­tu jav­nog pred­u­ze­ća, što Mon­te­put je­ste.
– Iz­u­zet­no jav­ni funk­ci­o­ner, osim pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, po­sla­nik, od­bor­nik, član Vla­de Cr­ne Go­re, su­di­ja Ustav­nog su­da, su­di­ja, ru­ko­vo­di­lac dr­žav­nog tu­ži­la­štva, dr­žav­ni tu­ži­lac, spe­ci­jal­ni tu­ži­lac za su­zbi­ja­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je te­ro­ri­zma i rat­nih zlo­či­na i za­mje­nik spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, mo­že bi­ti pred­sjed­nik ili član or­ga­na upra­vlja­nja i nad­zor­nog or­ga­na jav­nog pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca u jed­nom jav­nom pred­u­ze­ću, jav­noj usta­no­vi ili dru­gom prav­nom li­cu u ko­ji­ma je dr­ža­va, od­no­sno op­šti­na vla­snik – na­vo­di se u čla­nu 12 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no je da jav­ni funk­ci­o­ner ko­ji oba­vlja po­slo­ve u dr­žav­noj upra­vi i or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve ne mo­že oba­vlja­ti funk­ci­ju po­sla­ni­ka i od­bo­r­ni­ka.
Čla­nom 13 istog za­ko­na pro­pi­sa­na je oba­ve­za pod­no­še­nja ostav­ke.
– Jav­ni funk­ci­o­ner ko­ji u to­ku vr­še­nja jav­ne funk­ci­je pri­hva­ti da oba­vlja dru­gu du­žnost, od­no­sno funk­ci­ju iz čla­na 11 stav 1 ili čla­na 12 st. 1 i 3 ovog za­ko­na, du­žan je da u ro­ku od 30 da­na od po­čet­ka vr­še­nja dru­ge funk­ci­je, od­no­sno du­žno­sti pod­ne­se ostav­ku na jav­nu funk­ci­ju – na­vo­di se u za­ko­nu.
U slu­ča­ju kr­še­nja ovih od­re­da­ba za­ko­na pro­pi­sa­ne su nov­ča­ne ka­zne do 2.000 eura.
– Nov­ča­nom ka­znom od 500 do 2.000 eura ka­zni­će se za pre­kr­šaj jav­ni funk­ci­o­ner, ako je pred­sjed­nik ili član or­ga­na upra­vlja­nja i nad­zor­nog or­ga­na, iz­vr­šni di­rek­tor, član me­nadž­men­ta jav­nog pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca u vi­še od jed­nog jav­nog pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca u ko­ji­ma je dr­ža­va, od­no­sno op­šti­na vla­snik – pre­ci­zi­ra­no je ka­zne­nim od­red­ba­ma za­ko­na.
Bog­da­no­vić je za mi­ni­stra kul­tu­re ime­no­van na sjed­ni­ci Skup­šti­ne po­sli­je po­no­ći 29. de­cem­bra. Za­kle­tvu je po­lo­žio u 1.30 sa­ti uju­tru. On je do­tad bio gra­do­na­čel­nik Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje. U Od­bor di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta re­i­za­bran je od­lu­kom Vla­de u sep­tem­bru 2016. go­di­ne.
Bog­da­no­vi­ćev po­sled­nji imo­vin­ski kar­ton na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ob­ja­vljen je 31. mar­ta pro­šle go­di­ne. U nje­mu se na­vo­di da je u Mon­te­pu­tu od 1. ja­nu­a­ra 2015. i da za taj ana­ga­žman ne­ma na­kna­du. Kao gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja mje­seč­no je pri­ho­do­vao 1.345 eura.
Agen­ci­ji je pri­ja­vio da je u na­sled­stvo do­bio 16 od­sto li­va­de od 1.097 kva­dra­ta, te po osam od­sto nji­ve, ku­će i ga­ra­že od 1.849, 67 i 13 me­ta­ra kva­drat­nih. On ima „kraj­sle­ra” iz 2005. go­di­ne i ušte­đe­vi­nu od 25.000 eura.
Nje­go­va su­pru­ga Mi­le­na Ma­ro­vić Bog­da­no­vić mje­seč­no je za­ra­đi­va­la po 800 eura. Ona vo­zi „mer­ce­de­sa“ iz 2004. go­di­ne. Bog­da­no­vić ni­je dao sa­gla­snost ASK da kon­tro­li­še nje­go­ve ban­kov­ne ra­ču­ne. A.O.


Bez od­go­vo­ra

Bog­da­no­vić ju­če ni­je od­go­va­rao na pi­ta­nja „Da­na” u ve­zi sa an­ga­žma­nom u Mon­te­pu­tu i ne­pod­no­še­nja ostav­ke u ro­ku od 30 da­na od ime­no­va­nja u Vla­di, ni­ti je od­go­va­rao na te­le­fon­ske po­zi­ve. Ni iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja da li su po­stu­pa­li u slu­ča­ju Bog­da­no­vi­ća.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"