Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MARINKO MEDOJEVIĆ IZNIO NOVE PODATKE O (NE)BEZBJEDNOSTI ZAPOSLENIH U FABRICI „TARA”
Svaki treći radnik imao povredu
Medojević Svaki treći radnik imao povredu Ako menadžment fabrike smatra da sam iznio neistine, neka pokrene moju krivičnu odgovornost. Ja sam za svoje navode spreman da odgovaram – kazao je Medojević
U pro­te­kle tri go­di­ne u po­go­nu „mon­ta­ža” fa­bri­ke oruž­ja „Ta­ra” po­vri­je­đe­no je 30 od­sto za­po­sle­nih u toj fir­mi (15 za­po­sle­nih), a se­dam od­sto je stra­da­lo (tri za­po­sle­na), pa iz­gle­da da zdra­vlje i ži­vo­ti rad­ni­ka ni­je­su u pr­vom pla­nu me­nadž­men­ta fa­bri­ke, oci­je­nio je biv­ši pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta fa­bri­ke „Ta­ra” Ma­rin­ko Me­do­je­vić. On se ogla­sio po­vo­dom tvrd­nji me­nadž­men­ta fa­bri­ke, ko­je su iz­ni­je­te u tek­stu „Ta­ru ho­će da za­tvo­re”, ko­ji je ob­ja­vljen u „Da­nu” 11. fe­bru­a­ra.
– Sto­jim iza sva­ke jav­no sa­op­šte­ne ri­je­či. Ako me­nadž­ment fa­bri­ke sma­tra da sam iz­nio ne­i­sti­ne, ne­ka po­kre­ne mo­ju kri­vič­nu od­go­vor­nost. Ja sam za svo­je na­vo­de spre­man da od­go­va­ram – ka­zao je Me­do­je­vić u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu”. On je re­kao da ni­je tač­na kon­sta­ta­ci­ja da fa­bri­ka ne ra­di, do­da­ju­ći da je po­če­la s ra­dom 5. fe­bru­a­ra, pri­je ne­go što je sa­hra­njen dru­gi na­stra­da­li u po­sled­njoj ne­sre­ći, Ra­do­van Čo­be­ljić.
– Zbog tvrd­nji da su bi­le pred­u­ze­te i spro­ve­de­ne sve mje­re za­šti­te na ra­du, sa­mo ću da kon­sta­tu­jem da je u pro­te­kle tri go­di­ne u po­go­nu „mon­ta­ža” po­vri­je­đe­no 30 od­sto za­po­sle­nih (15 rad­ni­ka), a tra­gič­no stra­da­lo se­dam od­sto (tro­je) pa iz­gle­da da zdra­vlje i ži­vo­ti rad­ni­ka ni­je­su u pr­vom pla­nu me­nadž­men­ta fa­bri­ke, već sa­mo no­vac – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
On je ka­zao da se či­ni da me­nadž­ment ho­će nje­ga da pro­gla­si od­go­vor­nim za de­ša­va­nja u fa­bri­ci, pi­ta­ju­ći ko će, ako ne sin­di­kat, da sta­ne iza rad­ni­ka.
– Umje­sto da po­ro­di­ca­ma na­stra­da­lih ob­ja­sne raz­lo­ge tra­gič­ne ne­sre­će, oni že­le me­ne da dis­kre­di­tu­ju i pro­zo­vu za ne­što što ne sto­ji – ka­zao je on.
Me­do­je­vić je na­veo da mu je jed­no pri­vred­no dru­štvo iz Pod­go­ri­ce iz­da­lo uvje­re­nje da je ob­u­čen za za­šti­tu na ra­du i bez­bjed­nost, a da, ka­ko tvr­di, ni­je­su spro­ve­li ni­ka­kvu obu­ku, ni­ti je ika­da po­la­gao, što je, ka­ko na­gla­ša­va, kri­vič­no dje­lo fal­si­fi­ko­va­nje do­ku­me­na­ta.
– Još jed­nom ape­lu­jem na sve or­ga­ne i in­sti­tu­ci­je ove dr­ža­ve da se pre­du­zme sve ka­ko bi mje­re za­šti­te i bez­bjed­no­sti sma­nji­li na rad­nim mje­sti­ma, ka­ko ne bi do­šlo po­no­vo do eks­plo­zi­je sa slič­nim ili mno­go ve­ćim po­sle­di­ca­ma. Ako se to ne pre­du­zme, si­gur­no će do­ći do no­vih stra­da­nja za­po­sle­nih – upo­zo­rio je Me­do­je­vić.
Pod­sje­ti­mo, 30. ja­nu­a­ra u fa­bri­ci se do­go­di­la ne­sre­ća u ko­joj su stra­da­li rad­ni­ci Ra­do­van Čo­be­ljić (50) i Mak­sim Vu­ji­čić (50) za či­je su se ži­vo­te bez­u­spje­šno bo­ri­li lje­ka­ri Voj­no-me­di­cin­ske aka­de­mi­je u Be­o­gra­du. To je če­tvr­ta ne­sre­ća u ovoj fa­bri­ci za ne­pu­ne če­ti­ri go­di­ne. Pri­je to­ga u tri odvo­je­ne eks­plo­zi­je po­vri­je­đe­no je 17 rad­ni­ka, a po­gi­nu­la je rad­ni­ca Slo­bo­dan­ka Ćo­rić.
A.O.


Če­ka­ju se re­zul­ta­ti na­la­za

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju spro­vo­di iz­vi­đaj­ne rad­nje po­vo­dom ne­sre­će ko­ja se do­go­di­la na­kon eks­plo­zi­je u fa­bri­ci oruž­ja ,,Ta­ra“ u Moj­kov­cu. Tom pri­li­kom su te­ško po­vri­je­đe­ni rad­ni­ci Ra­do­van Čo­be­ljić (50) i Mak­sim Vu­ji­čić (50), ko­ji su pro­te­kle sed­mi­ce pre­mi­nu­li na VMA u Be­o­gra­du.
– Iz­u­ze­to je sko­ro 50 tra­go­va. Je­dan dio je po­slat na vje­šta­če­nje u Fo­ren­zič­ki cen­tar u Da­ni­lov­gradu, dok je dru­gi dio, upu­ćen u Na­ci­o­nal­ni kri­mi­na­li­stič­ko-teh­nič­ki cen­tar u Be­o­gra­du. Na­ši sle­de­ći ko­ra­ci za­vi­se od re­zul­ta­ta tih vje­šta­če­nja – ka­za­la je Ka­ta­ri­na Klja­je­vić, za­mje­nik osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Bi­je­lom Po­lju, ko­ja je ru­ko­vo­di­la uvi­đa­jem u „Ta­ri”.
Port­pa­rol bje­lo­polj­skog Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva De­nis Zvr­ko ka­zao je da po­li­ci­ja i da­lje ra­di na pri­ku­plja­nju oba­vje­šte­nja u ve­zi sa eks­plo­zi­jom u „Ta­ri”.
–Tu­ži­la­štvo je iz­da­lo na­red­bu za vje­šta­če­nje iz obla­sti za­šti­te na ra­du, kao i na­red­bu vje­šta­ku ma­šin­ske stru­ke da sa­či­ni svoj na­laz. Osim to­ga, na­lo­že­na je i ob­duk­ci­ja oba pre­mi­nu­la rad­ni­ka. Ka­da stig­nu re­zul­ta­ti ob­duk­ci­je i tih vje­šta­če­nja, tu­ži­la­štvo će se od­re­di­ti u ve­zi sa pred­u­zi­ma­njem da­ljih ak­tiv­no­sti iz svo­je nad­le­žno­sti, ve­za­no za ovaj slu­čaj – sa­op­štio je Zvr­ko i do­dao da je sa­slu­ša­no vi­še svje­do­ka.
Tra­gič­no na­stra­da­li rad­ni­ci bi­li su je­di­ni pri­sut­ni u pro­sto­ri­ji gdje se oba­vlja­lo pre­so­va­nje pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va ka­da je do­šlo do eks­plo­zi­je. Na­kon uka­zi­va­nja pr­ve po­mo­ći u Ur­gent­nom ce­ntru bje­lo­polj­ske Op­šte bol­ni­ce, zbog te­ži­ne po­vre­da hit­no su he­li­kop­te­rom MUP-a tran­spor­to­va­ni u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re, oda­kle su pre­ba­če­ni na VMA u Be­o­grad, gdje su na­ža­lost pod­le­gli te­škim po­vre­da­ma.M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"