Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo fleš
Bez po­sla 48.000 gra­đa­na

Na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) ove sed­mi­ce na­la­zi se 48.040 ne­za­po­sle­nih, što je za je­dan od­sto ma­nje ne­go pret­hod­ne. Pre­ma iz­vje­šta­ju ZZZ, sto­pa ne­za­po­sle­no­sti je pa­la sa pro­šlo­sed­mič­nih 20,91 na 20,71 od­sto.
Naj­ve­ća sto­pa od 32,7 od­sto za­bi­lje­že­na je u ju­lu 2000, dok je naj­ni­ža bi­la u av­gu­stu 2009. go­di­ne, ka­da je iz­no­si­la 10,1 od­sto.
Za­vod je od po­čet­ka go­di­ne evi­den­ti­rao 1,080 no­vo­za­po­sle­nih, a ogla­še­no je 1.940 slo­bod­nih rad­nih mje­sta.
A.O.


Pred­sta­vlja­ju ra­don­ske ma­pe

U Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma da­nas će bi­ti odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja po­vo­dom za­vr­šet­ka re­a­li­za­ci­je tro­go­di­šnjeg na­ci­o­nal­nog pro­jek­ta „Ma­pi­ra­nje ra­do­na u Cr­noj Go­ri i una­pre­đe­nje na­ci­o­nal­nog si­ste­ma za­šti­te od ra­do­na”. Iz mi­ni­star­stva su na­ja­vi­li da će na kon­fe­ren­ci­ji bi­ti pred­sta­vlje­ni re­zul­ta­ti pro­jek­ta, od­no­sno bi­će pred­sta­vlje­ne ra­don­ske ma­pe Cr­ne Go­re.
– Osnov­ni ci­lje­vi pro­jek­ta „Ma­pi­ra­nje ra­do­na u Cr­noj Go­ri i una­pre­đe­nje na­ci­o­nal­nog si­ste­ma za­šti­te od ra­do­na” bi­li su za­vr­še­tak ma­pi­ra­nja ra­do­na u Cr­noj Go­ri, objek­tiv­ni­ja pro­cje­na sred­nje efek­tiv­ne do­ze za sta­nov­ni­štvo zbog udi­sa­nja ra­do­na, edu­ka­ci­ja sta­nov­ni­štva o uti­ca­ju ra­do­na na zdra­vlje, ja­ča­nje ka­drov­skih i in­sti­tu­ci­o­nal­nih ka­pa­ci­te­ta za mje­re­nje i mi­ti­ga­ci­ju ra­do­na, ino­vi­ra­nje na­ci­o­nal­ne le­gi­sla­ti­ve, u ve­zi sa za­šti­tom od ra­do­na, u ci­lju nje­nog usa­gla­ša­va­nja sa di­rek­ti­va­ma EU i stan­dar­di­ma MA­AE, kao i iz­ra­da struč­nog osno­va Stra­te­gi­je za­šti­te od ra­do­na sa Ak­ci­o­nim pla­nom – ka­za­li su iz MORT-a.A.O.


No­vo po­gla­vlje u re­for­mi

Me­mo­ran­du­mom o ra­zu­mi­je­va­nju sa azer­bej­džan­skom Dr­žav­nom agen­ci­jom za jav­ne uslu­ge i so­ci­jal­ne ino­va­ci­je, o us­po­sta­vlja­nju me­ha­ni­zma pru­ža­nja jav­nih uslu­ga, otvo­ri­lo se po­gla­vlje re­for­mi jav­ne upra­ve u Cr­noj Go­ri, oci­je­ni­la je mi­ni­star jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić. Ona se na mar­gi­na­ma Svjet­skog sa­mi­ta vla­da u Du­ba­i­ju sa­sta­la sa pred­sjed­ni­kom Dr­žav­ne agen­ci­je za jav­ne uslu­ge i dru­štve­ne ino­va­ci­je (ASAN) Azer­bej­dža­na Ina­mom Ka­ri­mo­vim, oci­je­niv­ši da je tim me­mo­ran­du­mom otvo­ri­lo no­vo po­gla­vlje u od­no­si­ma s Azer­bej­dža­nom.A.O.


Pe­ko­vić na usa­vr­ša­va­nju

Ka­pe­tan fre­ga­te Želj­ko Pe­ko­vić upu­ćen je na usa­vr­ša­va­nje na „NA­TO Di­fens ko­ledž” u Ri­mu, sa­op­še­no je iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne. Nje­ga je ju­če tim po­vo­dom pri­mio za­mje­nik na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Cr­ne Go­re Sve­to­zar Braj­ko­vić, ko­ji mu je po­že­lio uspjeh na še­sto­mje­seč­nom usa­vr­ša­va­nju.
– Ka­pe­tan fre­ga­te Pe­ko­vić, pr­vi je ofi­cir VCG ko­ji se upu­ću­je na ovaj NA­TO ko­ledž. On je ko­mand­no-štab­no usa­vr­ša­va­nje za­vr­šio na Mor­na­rič­kom ko­le­džu u Nju­por­tu, u SAD, a bio je an­ga­žo­van i u mi­si­ji EU NAV­FOR Ata­lan­ta – ka­za­li su iz MO.A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"