Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
76 abortusa jer su bile djevojčice * Šaranoviću pozlilo, sjednica prekinuta * Tužilaštvu sumnjive samo donacije DF-a * Sveštenici moraju da polažu crnogorski * 76 abortusa jer su bile djevojčice * Pogled kroz dvogled * Igre ispraznog
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Luiđ Škrelja:
– Politički život neće stati zbog nenadležnog suda i Gorana Đurovića.

Vic Dana :)

Šta se desi policajcu kada pojede komarca?
– Ima više mozga u stomaku, nego u glavi.

Zaustavi policajac vozača:
– Da li ste nešto popili?
– Popio sam jedan kapućino.
Policajac sumnjičavo vrti glavom i pita:
– A da nisu ipak bila dva-tri kapućina?

Saobraćajac u kontroli kaže Cigi vozaču kog je zaustavio:
– Ovo što Vi vozite ne može se nazvati automobilom!
Ciga mu odgovori:
–Da, znam, zato i nemam vozačku dozvolu!

– Halo, policija, moj komšija valja travu!
– A koliko je paketić?
– Hiljadarka.
– Skupo, ne kupuj od njega!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SKANDALOZAN PREDLOG ZAKONA O STRANCIMA
Sveštenici moraju da polažu crnogorski
Sveštenstvo Mitropolije crnogorsko-primorske (Foto: Mitropolija, arhiva) Sveštenici moraju da polažu crnogorski Predlogom zakona o strancima propisano je da svešteno lice koje je državljanin neke druge države mora prije dobijanja prava na boravak u Crnoj Gori da polaže crnogorski jezik i priloži potvrdu da je vjerska organizacija u kojoj će služiti registrovana, iako naša država nema registar vjerskih zajednica
Uko­li­ko Skup­šti­na usvo­ji pred­log za­ko­na o stran­ci­ma, sve­šte­ni­ci Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske ko­ji do­la­ze iz Sr­bi­je i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne mo­ra­će da po­la­žu cr­no­gor­ski je­zik i da pri­lo­že po­tvr­du da je re­gi­stro­va­na vjer­ska or­ga­ni­za­ci­ja za ko­ju ra­de da bi do­bi­li do­zvo­lu za pri­vre­me­ni bo­ra­vak, iako Cr­na Go­ra ne­ma re­gi­star vjer­skih za­jed­ni­ca. O ovom propisu juče se raspravljalo u crnogorskom parlamentu.
Na­i­me, u čla­nu 57 na­vo­di se da se do­zvo­la za pri­vre­me­ni bo­ra­vak ra­di oba­vlja­nja vjer­ske slu­žbe u Cr­noj Go­ri mo­že iz­da­ti stran­cu, a kao do­kaz o oprav­da­no­sti za­htje­va tre­ba da pri­lo­ži do­kaz da je vjer­ska za­jed­ni­ca u ko­joj na­mje­ra­va da oba­vlja vjer­ski ob­red i vjer­ske po­slo­ve pri­ja­vi­la dje­lo­va­nje i sje­di­šte u Cr­noj Go­ri u skla­du sa pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­je prav­ni po­re­dak vjer­skih za­jed­ni­ca.
Član 43 za­ko­na pro­pi­su­je da se stran­cu mo­že iz­da­ti do­zvo­la za pri­vre­me­ni bo­ra­vak i rad ako ima sred­stva za iz­dr­ža­va­nje, smje­štaj, zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, va­že­ću stra­nu put­nu is­pra­vu ili lič­nu kar­tu, ni­je mu iz­re­če­na za­bra­na ula­ska i bo­rav­ka u Cr­noj Go­ri, ni­je pra­vo­sna­žno osu­đen...
Ta­kva rje­še­nja iza­zva­la su ju­če re­volt me­đu po­sla­ni­ci­ma opo­zi­ci­je ko­ji uče­stvu­ju u ra­du par­la­men­ta, jer sma­tra­ju da se ta­ko spre­ma no­vi pro­gon sve­šte­ni­ka Mi­tro­po­li­je, ko­ja na pro­sto­ru da­na­šnje Cr­ne Go­re po­sto­ji od 1219. go­di­ne i naj­sta­ri­ja je in­sti­tu­ci­ja u ze­mlji.
U vla­da­ju­ćoj ko­la­ci­ji ne vi­de ni­šta spor­no, kao ni u Mi­ni­star­st­vu unu­tra­šnjih po­slo­va, iako su pro­pi­sa­li da sve­šte­no li­ce ko­je je dr­ža­vlja­nin ne­ke dru­ge dr­ža­ve mo­ra pri­je do­bi­ja­nja pra­va na bo­ra­vak u Cr­noj Go­ri da po­la­že cr­no­gor­ski je­zik i pri­lo­ži po­tvr­du da je vjer­ska or­ga­ni­za­ci­ja u ko­joj će slu­ži­ti re­gi­stro­va­na, iako na­ša dr­ža­va ne­ma re­gi­star vjer­skih za­jed­ni­ca.
Po­sla­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić oci­je­nio je da se lju­di uslo­vlja­va­ju cr­no­gor­skim je­zi­kom ka­ko bi se osno­va­le ne­ke ko­mi­si­je i ta­ko na­mi­cao no­vac, umje­sto da se iz­u­zmu ba­rem lju­di iz re­gi­o­na jer su u na­šoj dr­ža­vi u slu­žbe­noj upo­tre­bi srp­ski, hr­vat­ski i bo­san­ski. On je is­ta­kao da po­u­zda­no zna, jer je bio mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va, da taj re­sor ne­ma re­gi­star vjer­skih or­ga­ni­za­ci­ja, već ima je­dan spi­sak na pa­pi­ru A4 for­ma­ta.
Da­ni­lo­vić je ci­ti­rao član 43, pi­ta­ju­ći šta zna­či de­ve­ta stav­ka uslo­va za do­bi­ja­nje do­zvo­le za bo­ra­vak.
– Šta zna­či tra­ži­ti ovu de­ve­tu stav­ku, ka­da se is­pu­ni osam na­ve­de­nih. Ne oče­ku­jem od vas kao mi­ni­stra (Me­vlu­din Nu­ho­džić) da će­te go­ni­ti po Cr­noj Go­ri one ko­ji vr­še vjer­sku slu­žbu i is­pu­ne osam za­htje­va, va­žan je de­ve­ti – na­veo je Da­ni­lo­vić, pi­ta­ju­ći gdje se to pri­ja­vlju­ju vjer­ske za­jed­ni­ce ka­da re­gi­star ne po­sto­ji i ni­ka­da ga ni­je ni bi­lo.
Po­sla­nik DF-a Bu­di­mir Alek­sić oci­je­nio je da je Za­kon o stran­ci­ma ja­sno usmje­ren pro­tiv SPC, od­no­sno Mi­tro­po­li­je, ko­ja je ov­dje od 1219. i naj­sta­ri­ja je in­sti­tu­ci­ja u ze­mlji, a vi že­li­te da je sve­de­te na ni­vo pse­u­do­re­li­gi­o­znih, ple­men­sko-par­tij­skih or­ga­ni­za­ci­ja od ko­jih ste jed­nu re­gi­stro­va­li u po­li­cij­skoj sta­ni­ci na Ce­ti­nju 2000. da bi o ja­du za­ba­vlja­li sve­šten­stvo SPC. On je do­dao da je sna­žna ide­o­lo­ška kom­po­nen­ta i afir­ma­ci­ja cr­no­gor­skog je­zi­ka, dok se ig­no­ri­še Ustav po ko­jem je srp­ski u slu­žbe­noj upo­tre­bi.
Njegov kolega iz Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­ja Po­po­vić ka­zao je da ni­je tač­no da SPC po­sto­ji u Cr­noj Go­ri od 12. vi­je­ka, već od 1920. go­di­ne. Alek­sić mu je od­go­vo­rio da sa njim ne mo­že po­le­mi­sa­ti na tu te­mu jer Po­po­vić ne ras­po­la­že tač­nim po­da­ci­ma. Po­sla­nik DF-a Pre­drag Bu­la­to­vić is­ta­kao je da se no­vim za­ko­nom stva­ra­ju uslo­vi da Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB) pro­go­ni sve­šte­ni­ke. IZ DPS-a Dra­gu­tin Pa­po­vić ka­zao je da je tač­no da MUP ne­ma re­gi­star vjer­skih za­jed­ni­ca, ali ima ev­i­den­ci­ju. On je na­veo da su se u Cr­noj Go­ri sve vjer­ske or­ga­ni­za­ci­je po­sli­je ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti pri­ja­vi­le kod cr­no­gor­skih in­sti­tu­ci­ja, osim SPC, od­no­sno Mi­tro­po­li­ja.
– Pred­stav­ni­ci SPC na­mjer­no op­stru­i­ra­ju i ne že­le da se pri­ja­ve u Cr­noj Go­ri, jer ne že­le tim či­nom da pri­zna­ju ne­za­vi­nost dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Ka­da na­ši dr­žav­ni or­ga­ni re­a­gu­ju u skla­du sa za­ko­nom to se pred­sta­vlja kao pro­gon – ka­zao je Pa­po­vić.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić ni­je od­go­vo­rio na pro­ziv­ke ne uzi­ma­ju­ći za­vr­šnu ri­ječ, da bi, ka­ko je re­kao, do­pri­nio efi­ka­sno­sti ra­da. Nje­go­va po­moć­ni­ca Mi­lan­ka Ba­ko­vić na­ve­la je da se svi stran­ci mo­ra­ju evi­den­ti­ra­ti, pa sa­mim tim i sve­šte­ni­ci.
M.S.

Usva­ja­mo propise, šver­cu­je­mo eks­plo­ziv

U parlamentu juče se raspravljalo i o pred­lo­gu za­ko­na o pre­vo­zu opa­snih ma­te­ri­ja. U fa­bri­ci oruž­ja „Ta­ra” u Moj­kov­cu gi­ne se jer lju­di ra­de sa šver­co­va­nim eks­plo­zi­vom, bez mi­ni­mu­ma za­šti­te na ra­du i ne­re­al­no je da ni­ko ni­je uhap­šen na­kon če­tvr­tog in­ci­den­ta u toj fa­bri­ci, oci­je­nio je po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Ne­boj­ša Me­do­je­vić. On je u par­la­men­tu pri­li­kom ras­pra­ve o pred­lo­gu za­ko­na o pre­vo­zu opa­snih ma­te­ri­ja us­tvr­dio da se u po­go­nu te fa­bri­ke na­la­zi šest to­na šver­co­va­nog eks­plo­zi­va.
– Mi­ni­star bi tre­ba­lo da pod­ne­se ostav­ku zbog iz­ja­ve da je sva­ki gram eks­plo­zi­va šver­co­van u fa­bri­ci „Ta­ra”, a ne da nam pod­no­si za­ko­ne – po­ru­čio je Me­do­je­vić.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić, ko­ji je obra­zla­gao za­kon, po­ja­snio je da se ra­di o za­ko­nu o eks­plo­ziv­nom ma­te­ri­ja­ma za ci­vil­nu, a ne voj­nu upo­tre­bu. On je ka­zao da nad­le­žni or­ga­ni utvr­đu­ju či­nje­ni­ce u ve­zi sa ne­sre­ćom u fa­bri­ci „Ta­ra”. A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"