Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-07 MITROPOLIT AMFILOHIJE PISAO ZENKI, VUJANOVIĆU I MARKOVIĆU ZBOG ZAKONA O REGISTROVANOM PARTNERSTVU
Spriječite razaranje porodice
Mitropolit Amfilohije Spriječite razaranje porodice Samo ona ljubav koja rađa jeste istinska ljubav. Šta rađa i da li uopšte može da rađa ova „ljubav“ čija prava se traže? Božanska ljubav je „ni iz čega“ stvorila svijet i ugradila u njega životnu silu i silu ljubavi – istakao je mitropolit
-„Gra­đan­sko re­gi­stro­va­no part­ner­stvo“ je u sve­mu brak, ali se za sa­da ta­ko ne zo­ve i ja­sno je da će se za­ko­nom o re­gi­stro­va­nom part­ner­stvu oso­ba istog po­la u pot­pu­no­sti iz­jed­na­či­ti pra­va i oba­ve­ze brač­nih su­pru­žni­ka i „gra­đan­ski re­gi­stro­va­nih part­ne­ra“ po prin­ci­pu „ni­je ši­ja ne­go vrat“, sma­tra mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je. Mi­tro­po­lit je uka­zao da za­go­vor­ni­ci tzv. re­gi­stro­va­nog part­ner­stva i bra­ka isto­pol­nih oso­ba u Cr­noj Go­ri tvr­de da ne­će tra­ži­ti „usva­ja­nje dje­ce“.
– No, gdje god je oza­ko­nje­no ovo pr­vo – tra­že­no je i ovo dru­go, a kod njih to ipak po­ka­zu­je skri­ve­nu po­tre­bu za ra­đa­njem, iz­vi­to­pe­re­nom u ma­ni­pu­la­ci­ju sa dje­te­tom, kroz zlo­u­po­tre­bu sop­stve­ne pri­ro­de – na­gla­sio je mi­tro­po­lit.
Ar­hi­e­pi­skop ce­tinj­ski je upu­tio pi­sma mi­ni­stru za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Meh­me­du Zen­ki, pred­sjed­ni­ci­ma dr­ža­ve i Vla­de Fi­li­pu Vu­ja­no­vi­ću i Du­šku Mar­ko­vi­ću u ve­zi sa na­ja­vlje­nim za­ko­nom o tzv. gra­đan­skom part­ner­stvu, ko­ji je, ka­ko je oci­je­nje­no iz Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske (MCP), ve­li­ki ko­rak u prav­cu ra­za­ra­nja po­ro­di­ce i pot­pu­nog mo­ral­nog po­sr­nu­ća na­šeg dru­štva. U tek­stu pod na­zi­vom „Hri­šćan­ski osvrt na na­ja­vlje­ni za­kon o tzv. re­gi­stro­va­nom part­ner­stvu“, mi­tro­po­lit je pod­sje­tio na Ana­li­zu mo­de­la za­ko­na o re­gi­stro­va­nom part­ner­stvu, ko­ju je u de­cem­bru 2015. go­di­ne pri­pre­mi­lo Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, na­po­mi­nju­ći da su u njoj na­ve­de­ne sve evrop­ske dr­ža­ve ko­je su do­ni­je­le ova­kve za­ko­ne.
– U svim tim dr­ža­va­ma, za­po­či­nja­lo se, kao i sa­da u Cr­noj Go­ri, sa oza­ko­nje­njem tzv. re­gi­stro­va­nog part­ner­stva oso­ba istog po­la, a na­sta­vlje­no je sa pre­tva­ra­njem part­ner­stva u brač­nu za­jed­ni­cu. U ne­kim dr­ža­va­ma je kao tre­ći ko­rak pro­pi­si­va­na za­kon­ska mo­guć­nost za usva­ja­nje dje­ce od stra­ne tih jed­no­pol­nih „part­ne­ra“ – na­veo je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je u pi­smu.
Ci­ti­rao je Blan­ku Ra­do­še­vić Ma­ro­vić iz Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, ko­ja je ka­za­la: „Za­i­sta je to kru­pan za­lo­gaj, ne mo­že­mo oče­ki­va­ti da će sve ići jed­no­stav­no i glat­ko“.
– U tom du­hu, jed­na od uče­sni­ca kam­pa­nje u okvi­ru pro­jek­ta „Do­pri­nos una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta LGBT oso­ba u Cr­noj Go­ri“, to po­dr­ža­va sma­tra­ju­ći „da svi tre­ba da ima­ju ista pra­va“ i da „sve što ima ve­ze sa lju­ba­vlju tre­ba da bu­de le­gal­no“. No, osnov­no pi­ta­nje je: šta je to, u stva­ri, lju­bav i šta „ima ve­ze sa lju­ba­vlju“? Ima ne­kih afrič­kih ple­me­na ko­ja vo­le da pi­ju ljud­sku krv, pre­u­zi­ma­ju­ći ti­me sna­gu ono­ga či­ju krv pi­ju. Mno­ge ubi­ce lju­di to či­ne za­to što to vo­le i u to­me uži­va­ju. Na „lju­ba­vi pre­ma na­ro­du“ za­sno­va­ne su to­ta­li­tar­ne ide­o­lo­gi­je na­ci­fa­ši­zma i ko­mu­ni­zma. Na „lju­ba­vi pre­ma Ala­hu“ je u na­še vri­je­me za­sno­va­no stva­ra­nje ISIL-a kao islam­ske dr­ža­ve u Azi­ji. Na „lju­ba­vi“ je za­sno­va­no i oti­ma­nje od dru­gih. I se­be­lju­blje (ego­i­zam) je lju­bav. I sa­ma ri­ječ to ka­že – ego­i­zam ko­ji je iz­vor naj­ve­ćih ne­sre­ća ro­da ljud­skog. Što se ti­če sek­su­al­ne lju­ba­vi – ima do­sta onih ko­ji je vi­de kao sko­to­lo­štvo, od­no­sno kao op­šte­nje sa ži­vo­ti­nja­ma. Zar i to ni­je „lju­bav“? U šta spa­da­ju in­cest i pe­do­fi­li­ja? I sa­ma ri­ječ „pe­do­fi­li­ja“ – ne zna­či li „lju­bav pre­ma dje­ci“, ali „lju­bav” ko­ja skr­na­vi ču­de­snu dječ­ju pri­ro­du. Zar to sve ne spa­da u „ljud­ska pra­va“? Čo­vjek ima pra­vo i na sa­mo­u­bi­stvo… Tre­ba li on­da da se u Cr­noj Go­ri for­mi­ra­ju i „rad­ne gru­pe“ za ostva­ri­va­nje i tih i mno­gih dru­gih nji­ma slič­nih pra­va – pi­tao je epi­skop.
Sma­tra da je već po­če­lo da se „ozbilj­no raz­mi­šlja i o mo­guć­no­sti­ma oza­ko­nje­nja is­po­lja­va­nja sek­su­al­ne lju­ba­vi kod naj­mla­đe dje­ce“.
– To se već uvo­di i u škol­ske pro­gra­me. Gdje je kraj i ko po­sta­vlja gra­ni­ce? Ne po­sto­ji li u Ho­lan­di­ji kao dr­ža­vi ko­ja je pri­zna­la isto­pol­ne bra­ko­ve, po­li­tič­ka stran­ka ko­ja otvo­re­no za­stu­pa pe­do­fi­li­ju pod ma­skom „raz­bi­ja­nja ta­bua i bor­be pro­tiv ne­tr­pe­lji­vo­sti“? To­kom pret­hod­nih de­ce­ni­ja se „raz­bi­jao ta­bu“ mu­že­lo­štva (ho­mo­sek­su­al­no­sti), a u na­red­nom pe­ri­o­du će se „raz­bi­ja­ti ta­bu“ ne­ke dru­ge vr­ste sek­su­al­no­sti, npr. pe­do­fi­li­je, in­ce­sta, zo­o­fi­li­je i dru­gih so­dom­skih gre­ho­va. I to sve u ime „lju­ba­vi” i „ljud­skih pra­va“ – na­gla­sio je mi­tro­po­lit.
Pi­tao je u šta spa­da „lju­bav“ ko­ju pro­pa­gi­ra LGBT po­pu­la­ci­ja.
– Sa­mo ona lju­bav ko­ja ra­đa je­ste istin­ska lju­bav. Šta ra­đa i da li uop­šte mo­že da ra­đa ova „lju­bav“ či­ja pra­va se tra­že? Bo­žan­ska lju­bav je „ni iz če­ga“ stvo­ri­la svi­jet i ugra­di­la u nje­ga ži­vot­nu si­lu i si­lu lju­ba­vi. Ni­je li i čo­vjek, mu­ško i žen­sko, stvo­ren po „sli­ci i pri­li­ci“ te bo­žan­ske lju­ba­vi? Sa­mo je lju­bav ko­ja ra­đa – istin­ska lju­bav. Za­to je i pr­va za­po­vi­jest čo­vje­ku: „Ra­đaj­te se i mno­ži­te se i na­pu­ni­te ze­mlju“. Ta­kva lju­bav je ugra­đe­na i u sva ži­va stvo­re­nja, od naj­pro­sti­jeg do naj­sa­vr­še­ni­jeg. Istin­ska lju­bav ne sa­mo što ra­đa ne­go i pre­po­ra­đa. Ona je mno­go du­blja i od nor­mal­nog brač­nog sek­su­al­nog op­šte­nja. Sve­ti Pe­tar Ce­tinj­ski i nje­mu slič­ni lju­di u svim vre­me­ni­ma i ze­malj­skim na­ro­di­ma, ni­je­su se že­ni­li ni uda­va­li, ali su bi­li no­si­o­ci i svje­do­ci naj­sa­vr­še­ni­je sa­mo­žr­tve­ne bo­žan­ske lju­ba­vi, ot­kri­ve­ne u djev­stve­nom ro­đe­nju od Bo­go­ro­di­ce – sa­mog Bo­ga Lju­ba­vi, Isu­sa Hri­sta. I to po­tvr­đu­je da je pra­va lju­bav sa­mo ona ko­ja ra­đa. Po­sto­je mno­gi ko­ji, iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, ne mo­gu tje­le­sno da ra­đa­ju, ali se ti­me ne od­ri­ču sa­mog bla­go­slo­va Bo­ži­jeg. Ja­lo­va lju­bav, za­pra­vo „lju­bav“ ko­ja svje­sno bi­ra da ne do­no­si plod, ni­je lju­bav. Ona sa­mo mo­že bi­ti psev­do­lju­bav, se­be­lju­blje, ra­di­o­ni­ca smr­ti, a ne ži­vo­ta – oci­je­nio je vla­di­ka.
U pi­smu je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je na­gla­sio da se evi­dent­no i na dru­štve­nom i na nor­ma­tiv­nom pla­nu is­tra­ja­va na ra­za­ra­nju i uni­šte­nju sve­ti­nje bra­ka i po­ro­di­ce.
– Sve­ti­nja bra­ka ne pred­sta­vlja pro­sto oza­ko­nje­nje bi­lo­ško-so­ci­jal­ne za­jed­ni­ce mu­škog i žen­skog, ne­go pre­ko nje, put i na­čin ostva­re­nja te i ta­kve sa­mo­žr­tve­ne lju­ba­vi na ko­ju je Bog pri­zvao čo­vje­ka. Uto­li­ko vi­še ja­lo­va za­jed­ni­ca li­ca istog po­la kao oza­ko­nje­nje bi­o­lo­ško-so­ci­jal­ne za­jed­ni­ce – šta u stva­ri pred­sta­vlja? Ni­šta dru­go do oza­ko­nje­nje tje­le­sne po­ho­ti – po­ho­ti oči­ju i nad­me­no­sti smrt­nog, pro­la­znog čo­vje­ko­vog ži­vlje­nja. Bi­la oza­ko­nje­na ili neo­za­ko­nje­na, ona je la­žna, bes­plod­na, ne­ra­zum­na, be­smi­sle­na „lju­bav“. Oza­ko­nje­nje i na­me­ta­nje ta­kvog be­smi­sla dru­gi­ma mo­gu tra­ži­ti i či­ni­ti sa­mo oni ko­ji su iz­gu­bi­li du­blji vječ­ni smi­sao ljud­skog ži­vo­ta, istin­skog ljud­skog do­sto­jan­stva i je­di­ne pra­ve i istin­ske lju­ba­vi. Iz­gle­da da je do­šlo, i to po pr­vi put u isto­ri­ji čo­vje­čan­stva, do ma­sov­ne eks­pan­zi­je po­ja­ve lju­di, oza­ko­nju­ju­ćih i tra­že­ćih oza­ko­nje­nje svo­ga gri­je­ha, u su­šti­ni, oza­ko­nje­nje smrt­no­sti i ni­šta­vi­la ljud­skog bi­ća – sma­tra vla­di­ka.
Mi­tro­po­lit se za­pi­tao po če­mu se da­na­šnji čo­vjek raz­li­ku­je od „be­slo­ve­snih ži­vo­ti­nja“ ako se vo­di sa­mo svo­jim sek­su­al­nim in­stink­ti­ma „ko­je pro­gla­ša­va za 'lju­bav' i pre­tva­ra­ju­ći ih u idol“.
– One čak uz­vi­še­ni­je ko­ri­ste svo­je in­stink­te, da­ju­ći im pro­kre­a­ci­jom smi­sao, smi­sao ra­đa­nja, ko­ji je i u ži­vo­tinj­sku pri­ro­du ugra­đen – na­gla­sio je mi­tro­po­lit.A.O.


Agre­siv­na pro­pa­gan­da, a ne lju­bav

Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski je u pi­smu na­veo da struč­nja­ci iz obla­sti psi­ho­lo­gi­je i psi­hi­ja­tri­je već du­že vri­je­me upo­zo­ra­va­ju na po­gub­ne po­sle­di­ce po dječ­ju psi­hu kroz su­o­ča­va­nja ne­zre­le dje­ce sa sek­su­al­no­šću i dru­štvom ko­je je pro­sto bom­bar­do­va­no be­stid­no­šću i ba­nal­no­šću, na­ro­či­to iz ma­sov­nih me­di­ja.
– Po­zna­ta je iz­re­ka da je dječ­ja pri­ro­da kao sun­đer – upi­ja sve što je okru­žu­je. Ža­lo­sno je ču­ti na šta li­če raz­go­vo­ri ve­ći­ne dje­ce škol­skog uz­ra­sta i ko­je su nji­ho­ve te­me. Ne­vi­na du­ša dječ­ja se od naj­ra­ni­jeg do­ba iz­la­že ova­kvoj hi­per­sek­su­al­no­sti i pri­rod­no je da zbog to­ga mno­ga dje­ca iz­gu­be ori­jen­tir u sve­mu to­me i po­či­nju da ži­ve ta­ko kao da je ži­vot od­re­đen sa­mo sek­su­al­no­šću i kao da je nje­gov smi­sao u nje­nom ostva­ri­va­nju. Gu­be, kao što re­ko­smo, du­blji smi­sao ži­vo­ta. Do pro­ma­ša­ja smi­sla ži­vo­ta do­vo­di sva­ki gri­jeh, pa i so­dom­ski gri­jeh ho­mo­sek­su­al­no­sti, ko­ji ob­u­zi­ma čo­vje­ka ve­li­kom stra­šću i du­bo­ko se u nje­mu ukor­je­nju­je, pa ga oni ko­ji se nje­mu pre­pu­ste sma­tra­ju neo­tu­đi­vim di­je­lom svo­je lič­no­sti i je­di­nim smi­slom svo­je „lju­ba­vi” i svo­ga po­sto­ja­nja – na­veo je mi­tro­po­lit.
Ka­ko sma­tra, ov­dje se ne ra­di o „ljud­skim pra­vi­ma“ i „lju­ba­vi“.
– Ra­di se o agre­siv­nom pro­pa­gi­ra­nju i na­me­ta­nju ko­je se po­sta­vlja pred sa­vre­me­nog čo­vje­ka u na­šem dru­štvu. Pred na­ma su dva pu­ta: ili će­mo ići u prav­cu pot­pu­ne de­ka­den­ci­je dru­štva i ljud­ske lič­no­sti, od­ba­cu­ju­ći sva­ko mo­ral­no na­če­lo u ime „pra­va” ili će­mo zdra­vo, pro­mi­šlje­no i od­go­vor­no sta­ti u od­bra­nu vri­jed­no­sti na ko­ji­ma je iz­gra­đe­na ljud­ska pri­ro­da, uz to ne mr­ze­ći ni­ko­ga i ne vr­še­ći na­si­lje ni pre­ma ko­me – is­ta­kao je mi­tro­po­lit.


Stav Cr­kve ni­je pro­ti­vlje­nje dr­ža­vi ili ho­mo­fo­bi­ja

Ar­hi­e­pi­skop ce­tinj­ski sma­tra da je kraj­nje vri­je­me da na­ši za­ko­no­dav­ci pre­sta­nu da pre­pi­su­ju re­cep­te i za­kon­ske mo­de­le dru­gih i da ih im­ple­men­ti­ra­ju u na­še dru­štvo, već da do­no­se za­ko­ne „za naš na­rod i u ime na­šeg na­ro­da i na te­me­lju onih vri­jed­no­sti na ko­ji­ma je sa­gra­đe­na sva nje­go­va ča­sna isto­ri­ja“.
– Ne mo­že po­li­tič­ka, eko­nom­ska, ide­o­lo­ška ili bi­lo ka­kva in­te­gra­ci­ja u ka­kvu god za­jed­ni­cu bi­ti na šte­tu na­še dje­ce i Sve­ti­nje bra­ka i po­ro­di­ce, a ova­kvi za­ko­ni, bez ika­kve sum­nje, sa­mo mo­gu da do­ve­du do op­šteg po­sr­nu­ća na­šeg već ra­sla­blje­nog i mo­ral­no po­sr­nu­log dru­štva. U ve­ći­ni ze­ma­lja su slič­ni pro­pi­si pro­iz­vo­di­li, a i da­nas stva­ra­ju, sa pu­nim pra­vom, mno­go bu­re u jav­nom mnje­nju. I u Cr­noj Go­ri je po­treb­na ozbilj­na jav­na dru­štve­na ras­pra­va po ovom pi­ta­nju, a ne iz­gla­sa­va­nje za­ko­na u Skup­šti­ni, uz sve po­što­va­nje, od stra­ne če­tr­de­se­tak po­sla­ni­ka, ka­kav god le­gi­ti­mi­tet ima­li kao iza­bra­ni pred­stav­ni­ci gra­đa­na. S ob­zi­rom na to da je iz do­sa­da­šnjih jav­nih istu­pa ja­sno da je nad­le­žno Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, a sa­mim tim i Vla­da, u pot­pu­no­sti na stra­ni do­no­še­nja ovog za­kon­skog ak­ta, na­da­mo se da ne­će sva­ko pr­o­ti­vlje­nje ovom pot­pu­no no­vom in­sti­tu­tu, pra­voj re­vo­lu­ci­ji u shva­ta­nju po­ro­di­ce u na­šem dru­štvu, a ti­me i taj­ne lju­ba­vi, ra­zu­mje­ti, po ma­ni­ru ko­ji se če­sto pri­mje­nju­je, na­ro­či­to pre­ma Pra­vo­slav­noj cr­kvi, kao pro­ti­vlje­nje sa­moj dr­ža­vi ili kao tzv. ho­mo­fo­bi­ja. Naš hri­šćan­ski osvrt na ovu po­ja­vu u na­šem na­ro­du je­di­no se mo­že shva­ti­ti kao pro­ti­vlje­nje zlo­u­po­tre­bi vla­sti kroz uka­zi­va­nje na sve­čo­vje­čan­ski pri­zna­te te­melj­ne vri­jed­no­sti ljud­skog bi­ća i ljud­ske za­jed­ni­ce kao istin­skog čo­vje­ko­lju­blja – za­klju­čio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"