Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-07 REAKCIJE NA ODLUKU ADMINISTRATIVNOG ODBORA KOJI JE PREDLOŽIO GORANA SEKULOVIĆA ZA ČLANA SAVJETA RTCG
DPS preuzima javni servis
Sjednica administrativnog odbora DPS preuzima javni servis Nakon što se Sekulović pridruži svojim kolegama u Savjetu RTCG, vjerujem da je samo pitanje trenutka kad će rukovodstvo RTCG podnijeti ostavke ili biti smijenjeno. Tada će RTCG biti spreman da bije još jednu bitku za DPS na predsjedničkim, lokalnim i parlamentarnim izborima, ocijenio je Stevo Muk
Na­kon što se Go­ran Se­ku­lo­vić pri­dru­ži svo­jim ko­le­ga­ma u Sa­vje­tu Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), pi­ta­nje je tre­nut­ka ka­da će ru­ko­vod­stvo jav­nog ser­vi­sa pod­ni­je­ti ostav­ke ili bi­ti smi­je­nje­no i ta­da će RTCG bi­ti spre­man da bi­je još jed­nu bit­ku za De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta (DPS) na pred­sjed­nič­kim, lo­kal­nim i par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. To je za „Dan“ sa­op­štio pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra (UO) In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va (IA) Ste­vo Muk, je­dan od or­ga­ni­za­to­ra ra­ni­je odr­ža­nog pro­te­sta za ne­za­vi­sni jav­ni ser­vis.
Muk je to ka­zao po­vo­dom ju­če­ra­šnje od­lu­ke Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra da Skup­šti­ni pred­lo­ži da za čla­na Sa­vje­ta RTCG ime­nu­je Go­ra­na Se­ku­lo­vi­ća, ko­ji slo­vi za kan­di­da­ta bli­skog vla­da­ju­ćoj par­ti­ji.
– Ri­ječ je o ono­me što smo na­ja­vlji­va­li ra­ni­je, pret­po­sled­njoj epi­zo­di u oku­pa­ci­ji jav­nog ser­vi­sa RTCG od stra­ne DPS-a. Ime­no­va­njem Se­ku­lo­vi­ća i Da­mja­no­vi­ća u cje­lo­sti se re­a­li­zu­je sce­na­rio Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Du­ška Mar­ko­vi­ća i Zo­ra­na Pa­ži­na. Ono što sa­da po­sta­je sa­svim ja­sno je­ste či­nje­ni­ca da i po­red ja­sno iz­ra­že­ne bri­ge Evrop­ske uni­je (EU) i Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) za ne­za­vi­snost RTCG, DPS ni za tre­nu­tak ni­je od­u­stao od ove ak­ci­je i svo­je na­mje­re. Na­kon što se Se­ku­lo­vić pri­dru­ži svo­jim ko­le­ga­ma u Sa­vje­tu RTCG, vje­ru­jem da je sa­mo pi­ta­nje tre­nut­ka ka­da će ru­ko­vod­stvo RTCG pod­ni­je­ti ostav­ke ili bi­ti smi­je­nje­no. Ta­da će RTCG bi­ti spre­man da bi­je još jed­nu bit­ku za DPS na pred­sjed­nič­kim, lo­kal­nim i par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – oci­je­nio je Muk.
Gla­so­vi­ma po­sla­ni­ka DPS-a i Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI), Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor je ju­če do­nio jed­no­gla­snu od­lu­ku da Se­ku­lo­vi­ća pred­lo­ži Skup­šti­ni za čla­na Sa­vje­ta RTCG. Ka­ko je ka­zao pred­sjed­nik tog skup­štin­skog ti­je­la Lu­iđ Škre­lja (DPS), Se­ku­lo­vić je imao po­dr­šku naj­ve­ćeg bro­ja NVO, po­ja­šnja­va­ju­ći da je to je­di­ni za­kon­ski kri­te­ri­jum po ko­jem su se mo­gli od­lu­či­ti za ne­kog od kan­di­da­ta. Se­ku­lo­vi­ćev pro­tiv­kan­di­dat bio je Ra­doš Mu­šo­vić, ak­ti­vi­sta NVO. Se­ku­lo­vi­ća je po­dr­ža­lo 135 NVO sa pot­pu­nom i bla­go­vre­me­nom do­ku­men­ta­ci­jom, a Mu­šo­vi­ća 36.
U ime Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Škre­lja je Se­ku­lo­vi­ću po­že­lio uspje­šan rad u Sa­vje­tu RTCG.
Po­sla­nik DPS-a Ana Ni­ko­lić je ka­za­la da je sva­ki pa­pir ko­ji su do­sta­vi­le NVO pred­la­žu­ći Se­ku­lo­vi­ća i Mu­šo­vi­ća „pro­šao kroz ru­ke u tri kru­ga“. Njen par­tij­ski ko­le­ga Mi­lo­rad Vu­le­tić ne­go­do­vao je što za­in­te­re­so­va­nim li­ci­ma Skup­šti­na ni­je do­zvo­li­la da ostva­re uvid u pri­sti­glu do­ku­men­ta­ci­ju NVO, na­vo­de­ći da su rad­na gru­pa i skup­štin­ska struč­na slu­žba ri­go­ro­zno i stro­go kon­tro­li­sa­li sva­ki akt, te da su po­sao, ka­ko se na­da, od­ra­di­li bez ijed­ne gre­ške.
On je na­kon sjed­ni­ce od­bo­ra no­vi­na­ri­ma pro­ko­men­ta­ri­sao me­dij­ske na­vo­de da je Se­ku­lo­vić kan­di­dat NVO ko­je su bli­ske DPS-u i da je je­dan od auto­ra knji­ge „Pre­mi­jer po­bjed­nič­kog du­ha“, ko­ja se ba­vi li­de­rom te par­ti­je Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem. Vu­le­tić je ka­zao da se „na­ža­lost pi­še sve i sva­šta“.
– Da­nas je sve do­pu­sti­vo i do­sta to­ga je po­gre­šno, ne­u­te­me­lje­no i ni­je na ba­zi od­go­va­ra­ju­ćih či­nje­ni­ca i do­ka­za. Ja sam na od­bo­ru po­ku­šao da ob­ja­snim ono što smo mi ra­di­li. Ra­di­li smo po za­ko­nu, ka­ko je pro­pi­sa­no, do de­ta­lja kon­tro­li­sa­li kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju i na ba­zi kri­te­ri­ju­ma do­ni­je­li ovu od­lu­ku – sa­op­štio je Vu­le­tić.
Se­ku­lo­vić bi u Sa­vje­tu RTCG tre­ba­lo da za­mi­je­ni raz­ri­je­še­nog Go­ra­na Đu­ro­vi­ća. Iz Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) upu­ti­li su ju­če Ustav­nom su­du mol­bu za ur­gent­no rje­ša­va­nje po pred­lo­gu za pri­o­ri­tet­no raz­ma­tra­nje pred­me­ta po ustav­nim žal­ba­ma u ve­zi, ka­ko su na­ve­li, ne­za­ko­ni­tog ra­zr­je­še­nja čla­na Sa­vje­ta RTCG Go­ra­na Đu­ro­vi­ća. Pre­ma ri­je­či­ma Đu­ro­vi­će­vih za­stup­ni­ka – Tee Gor­janc Pre­le­vić i Da­li­bo­ra To­mo­vi­ća, pi­ta­nje dje­lo­tvo­r­ne prav­ne za­šti­te gra­đa­na pro­tiv od­lu­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re o ime­no­va­nju i ra­zr­je­še­nju je ne­ri­je­še­no pi­ta­nje u prav­nom si­ste­mu dr­ža­ve, ko­je je već do­ve­lo do štet­nih po­sle­di­ca.
– Ustav­ni sud je sad u pri­li­ci da po­ka­že ima li Cr­na Go­ra u ustav­noj žal­bi ipak dje­lo­tvor­ni prav­ni li­jek pro­tiv od­lu­ka Skup­šti­ne ili ne. To pri­je sve­ga za­vi­si od br­zi­ne po­stu­pa­nja Ustav­nog su­da po ustav­nim žal­ba­ma – oci­je­nje­no je iz HRA.
Pod­sje­ća­ju da su oba raz­ri­je­še­na čla­na Sa­vje­ta RTCG Go­ran Đu­ro­vić i Ni­ko­la Vuk­če­vić pod­ni­je­li žal­be Ustav­nom su­du zbog to­ga što im je Skup­šti­na Cr­ne Go­re, ne­za­ko­ni­tim ra­zr­je­še­njem, pre­kr­ši­la Usta­vom za­šti­će­na pra­va, te da je to isto uči­nio i Dar­ko Iva­no­vić, ko­ji je raz­ri­je­šen član­stva u Sa­vje­tu AEM.
– Spo­ro­vi ko­je vo­de Đu­ro­vić, Vuk­če­vić i Iva­no­vić va­žni su jer se u nji­ma vo­di prav­na bor­ba ne sa­mo za za­šti­tu pra­va po­je­di­na­ca već i osnov­nog na­če­la da u prav­noj dr­ža­vi ni ve­ćin­ska po­li­tič­ka vo­lja ne mo­že da oprav­da ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje. Ako po­li­ti­ča­ri oči­gled­no kr­še za­kon, sud to­me mo­ra pra­vo­vre­me­no da sta­ne na put. U pro­tiv­nom, ni­šta od prav­ne dr­ža­ve i vla­da­vi­ne pra­va. Iako je Skup­šti­na na mje­sto raz­ri­je­še­nog Vuk­če­vi­ća već iza­bra­la no­vog čla­na Sa­vje­ta RTCG (Iva­na Jo­ve­ti­ća), umje­sto Đu­ro­vi­ća još ni­je iza­bran no­vi član, iako se oče­ku­je da i to bu­de usko­ro – na­gla­si­li su iz HRA.
A.O.


Po­dr­ška Da­mja­no­vi­ću

Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor je ju­če bi­rao iz­me­đu Zo­ra­na Vu­ji­či­ća i Bu­di­mi­ra Da­mja­no­vi­ća, ko­ji su pred­lo­že­ni za čla­na Sa­vje­ta Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je (AEM). Vu­ji­čić je imao vi­še po­dr­ške NVO, dok je Da­mja­no­vić imao vi­še rad­nog is­ku­stva u obla­sti me­di­ja. Da­mja­no­vić je do­bio jed­no­gla­snu po­dr­šku od­bo­ra. Pret­hod­no je po­sla­nik Mar­ta Šće­pa­no­vić oci­je­ni­la da pred­nost tre­ba da­ti Da­mja­no­vi­ću zbog nje­go­vog rad­nog is­ku­stva u me­di­ji­ma.
Kao kan­di­dat je pred­lo­že­na i Na­ta­ša Vu­ja­no­vić, ali se od­bor o njoj ni­je iz­ja­šnja­vao s ob­zi­rom na to da je ima­la naj­ma­nju po­dr­šku NVO i naj­ma­nje rad­nog is­ku­stva.
Škre­lja je po­ja­snio da su u ovom slu­ča­ju mo­gli od­lu­či­va­ti po osno­vu dva kri­te­ri­ju­ma – po­dr­šci naj­ve­ćeg bro­ja ovla­šće­nih pred­la­ga­ča i du­ži­ni rad­nog is­ku­stva iz obla­sti me­di­ja.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"