Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo FLEŠ
O Đu­ro­vi­ću 27. mar­ta
Ustav­ne žal­be Go­ra­na Đu­ro­vi­ća, pod­ni­je­te pro­tiv od­lu­ke Skup­šti­ne o nje­go­vom ra­zr­je­še­nju iz Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG) naj­vje­ro­vat­ni­je će se na­ći na dnev­nom re­du ple­nar­ne sjed­ni­ce Ustav­nog su­da, ko­ja je za­ka­za­na za 27. mart. To je ju­če ob­ja­vi­la Te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re (TVCG), po­zi­va­ju­ći se na ne­zva­nič­na sa­zna­nja.
Jav­nom ser­vi­su je iz Ustav­nog su­da sa­op­šte­no da su pred­me­ti, ko­ji su for­mi­ra­ni po ustav­nim žal­ba­ma Đu­ro­vi­ća, do­di­je­lje­ni su­di­ja­ma iz­vje­sti­o­ci­ma, te da su tre­nut­no u ra­du.
Prav­ni za­stup­ni­ci Đu­ro­vi­ća, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Ak­ci­je za ljud­ska pra­va Tea Gor­janc Pre­le­vić i advo­kat Da­li­bor To­mo­vić pod­ni­je­li su u po­ne­dje­ljak mol­bu Ustav­nom su­du da hit­no od­lu­či o pred­lo­gu za pri­o­ri­tet­no od­lu­či­va­nje o ustav­nim žal­ba­ma.
U ustav­nim žal­ba­ma je oci­je­nje­no da je Skup­šti­na od­lu­kom o ra­zr­je­še­nju pre­kr­ši­la Đu­ro­vi­će­va ljud­ska pra­va.A.O.

Ne­ma opa­sno­sti od po­pla­va
U Ul­ci­nju, Bu­dvi i Ko­to­ru ne­ma bo­ja­zni od pla­vlje­nja usled obil­ne ko­li­či­ne pa­da­vi­na, sa­op­šti­li su pred­stav­ni­ci slu­žbi za­šti­te i spa­sa­va­nja.
U opa­da­nju je ni­vo vo­do­sta­ja Bo­ja­ne u od­no­su na dan pri­je, a umje­re­no su po­pla­vlje­ni ni­ži te­re­ni i nji­ve. Jav­nom ser­vi­su je iz lo­kal­ne Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja sa­op­šte­no da je to uobi­čaj­no za ovo do­ba go­di­ne, te da objek­ti ni­je­su ugro­že­ni.
Por­tal Ul-in­fo ob­ja­vio je da je usled ve­li­ke ko­li­či­ne pa­da­vi­na, ve­li­kih do­to­ka u Dri­mu i sna­žnog ju­ga, pra­će­nog vi­so­kim ta­la­si­ma na mo­ru, do­šlo do po­ra­sta vo­do­sta­ja Bo­ja­ne. Vo­da je prek­si­noć po­pla­vi­la i uli­ce Sta­rog gra­da u Bu­dvi, gdje je ni­vo vo­de do­sti­zao do po­la me­tra.
Po­pla­vljen je bio i glav­ni grad­ski trg u Ko­to­ru, ulaz u Sta­ri grad i dio sa­o­bra­ćaj­ni­ce pre­ko ri­ve. Sta­nje je nu­če nor­ma­li­zo­va­no u tom gra­du.A.O.

Pot­pi­sa­li me­mo­ran­dum
Mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić i nje­gov izra­el­ski ko­le­ga Avig­dor Li­ber­man pot­pi­sa­li su ju­če u Tel Avi­vu Me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju iz­me­đu dva mi­ni­star­stva u obla­sti od­bra­ne. Ka­ko je sa­op­šte­no iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne, to­kom pr­vog zva­nič­nog su­sre­ta mi­ni­sta­ra od­bra­ne Cr­ne Go­re i Izra­e­la iz­ra­že­no je uvje­re­nje da će se bi­la­te­ral­na od­bram­be­na sa­rad­nja dvi­je dr­ža­ve zna­čaj­ni­je pro­du­bi­ti u na­red­nom pe­ri­o­du.
– Ri­ječ je o okvir­nom do­ku­men­tu na osno­vu ko­jeg će bi­ti omo­gu­će­na kon­kret­ni­ja sa­rad­nja u obla­sti­ma kao što su za­jed­nič­ka voj­na obu­ka, voj­na dok­tri­na i bez­bjed­no­sna po­li­ti­ka, raz­mje­na in­for­ma­ci­ja i obu­ka u obla­sti an­ti­te­ro­ri­zma, ci­vil­no-voj­nih od­no­sa i edu­ka­ci­je voj­nog i ci­vil­nog oso­blja, kon­tro­le na­o­ru­ža­nja i raz­o­ru­ža­nja, voj­ne me­di­ci­ne i slič­no – sa­op­šte­no je iz MO.
Bo­ško­vić je Li­ber­ma­na in­for­mi­sao o ak­tu­el­nim pla­no­vi­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne na po­lju mo­der­ni­za­ci­je i opre­ma­nja Voj­ske Cr­ne Go­re, sa po­seb­nim fo­ku­som na na­bav­ke ko­je ima­ju za cilj da una­pri­je­de po­sto­je­će ka­pa­ci­te­te cr­no­gor­skog od­bram­be­nog si­ste­ma u skla­du sa naj­vi­šim stan­dar­di­ma. A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"