Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NA KONFERENCIJI O REFORMI JAVNE UPRAVE U ULCINJU UKAZANO NA VIŠAK ZAPOSLENIH U OPŠTINAMA Fali novca za otpremnine
Ve­li­ki broj cr­no­gor­skih op­šti­na ima pro­blem sa vi­škom za­po­sle­nih, a pro­blem je pro­na­ći sred­stva za ot­prem­ni­ne. To je ka­zao na­čel­nik u Di­rek­ci­ji za pra­će­nje pro­pi­sa i nor­ma­tiv­ne po­slo­ve u Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve Se­nad Cr­no­vr­ša­nin na kon­fe­ren­ci­ji „Re­for­ma jav­ne upra­ve: Za kva­li­tet­ne uslu­ge na lo­kal­nom ni­vou“, ko­ja je ju­če odr­ža­na u Ul­ci­nju.
Cr­no­vr­ša­nin je do­dao da Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje pla­ni­ra da ot­pu­sti sto za­po­sle­nih. Po­ja­snio je da si­stem lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u jed­nom mo­men­tu ni­je dao kva­li­tet­ne uslu­ge i obez­bi­je­dio bo­lji sta­tus gra­đa­ni­ma, te da je to bio raz­log za do­no­še­nje no­vog za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Ka­ko je sa­op­šte­no iz In­sti­tu­ta al­ter­na­ti­va (IA), Cr­no­vr­ša­nin je ka­zao da su pri­li­kom iz­ra­de za­ko­na vo­di­li ra­ču­na o odr­ži­vo­sti si­ste­ma, do­dav­ši da su na­pla­ta po­re­za i ve­li­ki po­re­ski dug me­đu naj­ve­ćim pro­ble­mi­ma.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ra­ni­je su po­sto­ja­la za­kon­ska rje­še­nja, ko­ja su u prak­si do­vo­di­la do ne­cje­lis­hod­nih rje­še­nja, na pri­mjer da op­šti­ne ima­ju vi­še pot­pred­sjed­ni­ka. No­vim za­ko­nom o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ka­ko je ka­zao, ogra­ni­čen je broj pot­pred­sjed­ni­ka, ali i broj po­moć­ni­ka se­kre­ta­ra.
– Za­ko­nom su ja­sno iz­ve­de­na rje­še­nja i bo­lji je ne­go pret­hod­ni. Ra­ni­je su po­sto­ja­la zva­nja ko­ja ni­je­su po­sto­ja­la u pro­pi­si­ma... U na­red­nom pe­ri­o­du pred­sto­ji do­no­še­nje pod­za­kon­skih aka­ta. Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve pred­u­zi­ma kon­kret­ne ak­tiv­no­sti za re­a­li­za­ci­ju Pla­na op­ti­mi­za­ci­je bro­ja za­po­sle­nih na lo­kal­nom ni­vou – re­kao je Cr­no­vr­ša­nin.
Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu al­ter­na­ti­va Mi­le­na Mi­lo­še­vić is­ta­kla je da no­vi za­kon o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i da­lje ne uva­ža­va spe­ci­fič­no­sti lo­kal­nih po­tre­ba u obla­sti slu­žbe­nič­kih od­no­sa.
– Mi smo se fo­ku­si­ra­li na ime­no­va­nje ovla­šće­nih slu­žbe­ni­ka za vo­đe­nje uprav­nog po­stup­ka i do­no­še­nje rje­še­nja i na raz­mje­nu po­da­ta­ka, ko­ja bi tre­ba­lo da do­ve­de do to­ga da gra­đa­ni sa­mi ne pri­ku­plja­ju do­ku­men­ta neo­p­hod­na za ostva­ri­va­nje uslu­ge – ka­za­la je Mi­lo­še­vić.
Po­ja­sni­la je da su htje­li da pro­vje­re da li se ime­nu­ju slu­žbe­ni­ci za vo­đe­nje uprav­nog po­stup­ka i po­sla­li elek­tron­sku an­ke­tu na adre­su 101 lo­kal­nog se­kre­ta­ri­ja­ta.
– Do­bi­li smo 38 od­sto od­go­vo­ra, što nam go­vo­ri da ni­je re­pre­zen­ta­ti­van na­laz, ali kva­li­ta­tiv­no je­ste sli­ko­vit. Od sva­ke op­šti­ne smo do­bi­li od­go­vor ba­rem iz jed­nog se­kre­ta­ri­ja­ta, osim Gu­si­nja i Her­ceg No­vog. U ve­ći­ni se­kre­ta­ri­ja­ta, njih 20, još ni­je­su ime­no­va­ni slu­žbe­ni­ci za vo­đe­nje uprav­nog po­stup­ka, dok u 19 je­su – re­kla je ona.
Mi­lo­še­vi­će­va je do­da­la da ni­vo od­lu­či­va­nja ne­će bi­ti spu­šten na na­čin da bu­de bli­ži gra­đa­ni­ma, uko­li­ko rje­še­nja i da­lje bu­du pot­pi­si­va­le star­je­ši­ne or­ga­na, od­no­sno se­kre­ta­ri.
Ona je ka­za­la da je raz­mje­na po­da­ta­ka po slu­žbe­noj du­žno­sti još jed­na no­vi­na Za­ko­na o uprav­nom po­stup­ku i da je va­žno na­pra­vi­ti raz­li­ku iz­me­đu tra­di­ci­o­nal­nog na­či­na, u pa­pir­noj for­mi, ko­ja je sa­da je­di­na mo­gu­ća s ob­zi­rom na to da je­din­stve­ni in­for­ma­ci­o­ni si­stem ni­je još za­ži­vio. Mi­lo­še­vi­će­va sma­tra da je pro­ble­ma­tič­no to što ne po­sto­je pod­za­kon­ska ak­ta, ko­ja de­fi­ni­šu u ko­jem vre­men­skom ro­ku or­ga­ni mo­ra­ju da raz­mi­je­ne po­dat­ke u ci­lju do­no­še­nja rje­še­nja.
Pot­pred­sjed­ni­ca Op­šti­ne Bar Sa­ne­la Li­či­na sa­op­šti­la je da su shva­ti­li zna­čaj re­for­me jav­ne upra­ve, što je osnov za na­sta­vak pre­go­vo­ra za član­stvo u Evrop­skoj uni­ji, do­dav­ši da je op­šti cilj re­form­skih ak­tiv­no­sti ser­vi­sna jav­na upra­va, okre­nu­ta gra­đa­ni­ma.
Se­kre­tar­ka Se­kre­ta­ri­ja­ta za upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti u Op­šti­ni Ul­cinj Mir­je­ta Đo­ni ka­za­la je da je kva­li­tet ra­da ad­mi­ni­stra­ci­je upi­tan.
A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"