Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PREDSTAVNICA MINISTARSTVA PRAVDE ODBILA DA OBJASNI ZAŠTO FUNKCIONERI PRIMAJU NEUSTAVNE PENZIJE
Vladavina prava ne važi za majke
Zasjedao ženski parlament Vladavina prava ne važi za majke Predstavnica majki Željka Savković pitala je kako je njima ukinuto stečeno pravo na doživotno primanje, dok su bivši funkcioneri nastavili da primaju neustavno stečene penzije, na šta joj je Marijana Laković Drašković, iz Ministarstva pravde, kazala da to nije pitanje za njih
Mi­ni­star­stvo prav­de od­bi­lo je da da ob­ja­šnje­nje maj­ka­ma, biv­šim i sa­da­šnjim ko­ri­sni­ca­ma na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, ko­jih je 22.000, ka­ko je nji­ma uki­nu­to ste­če­no pra­vo na do­ži­vot­no pri­ma­nje, dok su biv­ši funk­ci­o­ne­ri na­sta­vi­li da pri­ma­ju ne­u­stav­no ste­če­ne pen­zi­je. Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Žen­skog par­la­men­ta, ko­ji je or­ga­ni­zo­van u čast Me­đu­na­rod­nog da­na že­na – 8. mar­ta, jed­na od maj­ki i pot­pred­sjed­ni­ca Rad­nič­ke par­ti­je Želj­ka Sav­ko­vić je pi­ta­la i ka­ko je mo­gu­će da su u re­sto­ra­ni­ma i lo­ka­li­ma ne­u­stav­no osta­vlje­ni apa­ra­ti za koc­ka­nje, a sa­mo su maj­ka­ma uki­nu­te na­dok­na­de jer su bi­le su­prot­ne naj­vi­šem prav­nom ak­tu.
Sav­ko­vić se obra­ti­la i mi­ni­stri­ma zdra­vlja i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Ke­na­nu Hra­po­vi­ću i Ke­ma­lu Pu­ri­ši­ću, ali u od­su­stvu, jer su oni na­pu­sti­li sa­lu ka­da je ona tre­ba­la da poč­ne da go­vo­ri. Sav­ko­vić ih je pi­ta­la ka­ko se osje­ća­ju ka­da vi­de da maj­ke na uli­ci bra­ne ste­če­no pra­vo i ka­da im se op­stru­i­ra­ju žal­be ko­je pod­no­se.
Ge­ne­ral­na di­rek­tor­ka Di­rek­to­ra­ta za pra­vo­su­đe Mi­ni­star­stva prav­de Ma­ri­ja­na La­ko­vić Dra­ško­vić ka­za­la je da po­sta­vlje­no pi­ta­nje po Ured­bi o na­či­nu funk­ci­o­ni­sa­nja dr­žav­ne upra­ve ni­je iz nad­le­žno­sti re­so­ra ko­ji pred­sta­vlja, već u dje­lo­kru­gu dru­gih mi­ni­star­sta­va, ne pre­ci­zi­ra­ju­ći ko­jih.
– Mi­ni­star­stvo prav­de te­že­ći afir­ma­ci­ji vla­da­vi­ne pra­va prin­ci­pi­jel­no ne ko­men­ta­ri­še od­lu­ke su­do­va jer je to je­dan od po­stu­la­ta vla­da­vi­ne pra­va – re­kla je La­ko­vić Dra­ško­vić.
Ju­če­ra­šnje za­sje­da­nje Žen­skog par­la­men­ta obi­lje­žio je ma­njak kon­kret­nih od­go­vo­ra, jer su pred­stav­ni­ci Vla­de uglav­nom da­va­li uop­šte­ne ko­men­ta­re, ci­ti­ra­li za­ko­ne i ured­be, ili na­ja­vlji­va­li raz­ma­t­ra­nje ini­ci­ja­ti­va.
Pred­stav­ni­cu Uni­je po­slo­da­va­ca Zve­zda­nu Olu­jić in­te­re­so­va­lo je da li će se u skla­du sa Za­ko­nom o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi obez­bi­je­di­ti sred­stva za raz­voj žen­skog pred­u­zet­ni­štva, jer­ je sa­da že­na vla­sni­ca tek sva­kog de­se­tog pred­u­ze­ća. Mi­ni­star­ka jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić ni­je da­la kon­kre­tan od­go­vor već je is­ka­za­la na­du da će lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve pre­po­zna­ti zna­čaj žen­skog pred­u­zet­ni­štva i u skla­du sa tim kre­i­ra­ti bu­džet­ske po­li­ti­ke.
Pred­stav­ni­ca Bo­šnjač­ke stran­ke Ner­mi­na Ba­šić Škri­je pi­ta­la je stra­nač­kog ko­le­gu mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća ka­da će se osno­va­ti ali­men­ta­ci­o­ni fond. Ona je na­ve­la da sve­ga 10 od­sto ro­di­te­lja is­pu­nja­va svo­je oba­ve­ze, a ošte­će­ni ne po­kre­ću sud­ske spo­ro­ve. Mi­ni­star joj je od­go­vo­rio da re­sor na či­jem je če­lu ni­je nad­le­žan za ali­men­ta­ci­o­ni fond, pre­ci­zi­ra­ju­ći da je za nje­go­vo osni­va­nje po­treb­no iz­mi­je­ni­ti Po­ro­dič­ni za­kon što je po­sao ne­kog dru­gog mi­ni­star­stva.
Pred­stav­ni­ca Li­be­ral­ne par­ti­je Ana Ada­mo­vić pi­ta­la je mi­ni­stra Pu­ri­ši­ća da li će se sma­nji­va­ti rad­na ne­dje­lja sa 40 na 35 sa­ti ne­djelj­no, ka­ko bi se olak­ša­lo i že­na­ma ko­je ima­ju po­slov­ne i po­ro­dič­ne oba­ve­ze. Ona je odgo­vo­ri­la da u Cr­noj Go­ri ima­mo rad­nu ne­dje­lju od 40 sa­ti, a da ma­nje rad­nih sa­ti ima­ju dr­ža­ve po­put Šved­ske, Fran­cu­ske, ze­ma­lja Be­ne­luk­sa, ali ni­je po­me­nu­la da u na­šoj dr­ža­vi ima­mo si­tu­a­ci­ju da za­po­sle­ne že­ne u tr­go­vi­ni ra­de i po 12 sa­ti dnev­no i bez slo­bod­nog da­na.
Pu­ri­šić je re­kao da će­mo usko­ro do­bi­ti no­vi za­kon o ra­du ko­ji je uskla­đen sa EU stan­dar­di­ma i da će­mo ne­djelj­no sa pre­ko­vre­me­nim ra­dom ra­di­ti naj­vi­še 48 sa­ti sed­mič­no. On je do­dao da no­vi akt omo­gu­ća­va i rad od 36 sa­ti ne­djelj­no za nje­go­va­te­lje dje­ce.
Pred­stav­ni­ca Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca Edi­na Ser­ha­tlić pi­ta­la je Pu­ri­ši­ća da li će obez­bi­je­di­ti edu­ka­ci­ju za žr­tve na­si­lja, a on je na­ja­vio no­ve kam­pa­nje za pro­mo­ci­ju Istam­bul­ske i kon­ven­ci­je Sa­vje­ta Evro­pe.
Sta­ni­sla­va Bo­ško­vić iz Op­šti­ne Da­ni­lov­grad pi­ta­la je mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća ko­je se pre­ven­tiv­ne ak­ci­je pred­u­zi­ma­ju pro­tiv kar­ci­no­ma gr­li­ća ma­te­ri­ce. Hra­po­vić je ka­zao da je po­čeo skri­ning na na­ci­o­nal­nom ni­vou, te da je ku­plje­no de­vet kol­po­sko­pa i da se ra­di do­e­du­ka­ci­ja 30 gi­ne­ko­lo­ga ko­ji uspje­šno ra­de na pro­jek­tu, jer je do sa­da pre­gle­da­no 60 od­sto po­zva­nih že­na.
Iva­na Ča­bar­ka­pa iz FK Bre­zni­ca, ko­ji oku­plja oko 100 dje­vo­ja­ka ko­je igra­ju fud­bal, pi­ta­la je mi­ni­stra spor­ta Ni­ko­lu Ja­no­vi­ća da li im mo­že obez­bi­je­di­ti ze­mlji­šte za te­ren i grad­nju svla­či­o­ni­ce. Ja­no­vić joj je od­go­vo­rio da je to nad­le­žnost Op­šti­ne Plje­vlja, ali da će sva­ka­ko raz­mo­tri­ti za­htjev.
U ime DPS-a Da­li­bor­ka Pe­jo­vić pi­ta­la je Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je ka­ko bo­lje pod­sti­ca­ti žen­sko pred­u­zet­ni­štvo, a pred­stav­nik tog re­so­ra Ra­do­sav Ba­bić je ka­zao da je Vla­da usvo­ji­la Stra­te­gi­ju raz­vo­ja žen­skog pred­u­zet­ni­št­va ko­ja je već po­ve­ća­la broj kre­dit­nih li­ni­ja za da­me. On je ka­zao da su 2017. odo­bre­na 34 kre­di­ta, vri­jed­no­sti 2,4 mi­li­o­na eura, te da će že­ne i u ovoj go­di­ni mo­ći da ra­ču­na­ju na po­dr­šku ka­ko fi­nan­sij­sku ta­ko i ne­fi­nan­sij­sku.
Pred­stav­ni­ca So­ci­jal­de­mo­kra­ta Sne­ža­na Bur­zan pi­ta­la je raz­ma­tra li se osni­va­nje ga­rant­nog fon­da za žen­sko pred­u­zet­ni­štvo. Ra­do­sav Ba­bić je ka­zao da se to pla­ni­ra to­kom ove go­di­ne.
M.S.


Pr­ve do pr­vog

Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Cr­no­gor­skog žen­skog lo­bi­ja Aida Pe­tro­vić oci­je­ni­la je da ve­ći dio mu­ške po­pu­la­ci­je i da­lje ne shva­ta su­šti­nu žen­skog po­kre­ta i do­bro­bit ko­ji do­no­si bo­lji po­lo­žaj že­na u dru­štvu, po­ro­di­ci, na po­slu, u po­li­ti­ci i da sva­kog da­na tre­ba in­si­sti­ra­ti na rav­no­prav­no­sti po­lo­va. Ona je is­ta­kla da je evi­dent­na mar­gi­na­li­za­ci­ja i dis­kri­mi­na­ci­ja že­na pri­li­kom za­po­šlja­va­nja, na­pre­do­va­nja u ka­ri­je­ri, kao i u po­li­tič­kom ži­vo­tu.
– Na mje­sti­ma od­lu­či­va­nja i do­no­še­nja va­žnih su­štin­skih od­lu­ka za dru­štvo u cje­li­ni i do­bro­bi­ti svih su i da­lje ve­ćin­ski mu­škar­ci, a že­ne su uglav­nom na ta­ko­zva­noj po­zi­ci­ji „pr­ve do pr­vo­ga“. Iako že­ne či­ne vi­še od po­lo­vi­ne sta­nov­ni­štva, ne­is­ko­ri­šće­nost zna­nja, ra­da, stva­ra­la­štva, u pu­nim ka­pa­ci­te­ti­ma ko­je že­ne mo­gu da pru­že re­zul­ti­ra i eko­nom­skim gu­bi­ci­ma jer ve­li­ki po­ten­ci­ja­li osta­ju ne­is­ko­ri­šće­ni – re­kla je Pe­tro­vić.


Po­dr­ška obi­lje­ža­va­nju 8. mar­ta

Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je tra­di­ci­o­nal­no po­zdra­vlja po­li­tič­ko obi­lje­ža­va­nje Me­đu­na­rod­nog da­na že­na u Cr­noj Go­ri i po­dr­ža­va Osmo­mar­tov­ski marš ko­ji da­nas u Pod­go­ri­ci or­ga­ni­zu­ju ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) Cen­tar za žen­sko i mi­rov­no obra­zo­va­nje „Ani­ma” i „Cen­tar za žen­ska pra­va”. U ime Sa­vje­ta za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je u mar­šu će uče­stvo­va­ti nje­gov pred­sjed­nik, advo­kat Zo­ran Če­le­bić.


Dis­kri­mi­ni­sa­ne na vi­še ni­voa

Za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da Šuć­ko Ba­ko­vić re­kao je da se že­ne u cr­no­gor­skom dru­štvu su­o­ča­va­ju sa zna­čaj­nim pro­ble­mi­ma u raz­li­či­tim sfe­ra­ma pri­vat­nog i jav­nog ži­vo­ta i po­red una­pri­je­đe­nih za­ko­no­dav­nih i stra­te­ških rje­še­nja i re­zul­ta­ta u pro­mo­ci­ji rod­ne rav­no­prav­no­sti. On je uka­zao da su že­ne žr­tve dis­kri­mi­na­ci­je na vi­še ni­voa, što po­seb­no osje­ća­ju one ko­je su sa in­va­li­di­te­tom, sta­ri­je, si­ro­ma­šne, Rom­ki­nje, sa­mo­hra­ne maj­ke, žr­tve na­si­lja i pri­pad­ni­ce LGBT po­pu­la­ci­je.


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"