Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-11 JOŠ JEDAN ČLAN PORODICE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE PRONAŠAO ZAPOSLENJE U DRŽAVNOM APARATU
Brajovićev sin radi u vladinoj agenciji
Tomo Brajović (Foto: Fejsbuk) Brajovićev sin radi u vladinoj agenciji Tomo Brajović nije jedini član porodice predsjednika Skupštine Crne Gore koji je uhljebljenje pronašao u državnom aparatu, koji ima veze sa vazduhoplovnim biznisom. Dragana Brajović, supruga Ivana Brajovića, radi u Aerodromima Crne Gore
Pod­go­ri­ča­nin To­mo Bra­jo­vić (23), sin pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Iva­na Bra­jo­vi­ća, do­bio je po­sao u vla­di­noj Agen­ci­ji za ci­vil­no va­zdu­ho­po­lov­stvo (ACV). Mla­đi Bra­jo­vić se no­vim rad­nim mje­stom po­hva­lio na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk, kra­jem ja­nu­a­ra ove go­di­ne.
On ni­je je­di­ni član po­ro­di­ce Bra­jo­vić ko­ji je uhlje­blje­nje pro­na­šao u dr­žav­nom apa­ra­tu, ko­ji ima ve­ze sa va­zdu­ho­plov­nim bi­zni­som.
Dra­ga­na Bra­jo­vić, su­pru­ga Iva­na Bra­jo­vi­ća, ra­di u Aero­dro­mi­ma Cr­ne Go­re, gdje je to­kom 2016. go­di­ne pri­ma­la pla­tu od 903 eura (po­da­ci Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je).
Aero­dro­mi Cr­ne Go­re va­že za jav­nu kom­pa­ni­ju ko­ja je ru­ka­ma po­li­tič­ke par­ti­je So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re (SD), na či­jem je če­lu upra­vo Ivan Bra­jo­vić.
Sa dru­ge stra­ne, Agen­ci­ja za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo, u po­li­tič­koj ras­po­dje­li pri­pa­da nji­ho­vom bli­skom ko­a­li­ci­o­no­mu part­ne­ru – De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS).
Na svom fej­sbuk pro­fi­lu To­mo Bra­jo­vić je ob­ja­vio da je 27. ja­nu­a­ra ove go­di­ne po­čeo da ra­di u Sek­to­ru za bez­bjed­nost ACV.
In­te­re­sant­no je da je u istom mje­se­cu, tač­ni­je 11. ja­nu­a­ra, Vla­da, na če­lu sa pre­mi­je­rom Du­škom Mar­ko­vi­ćem, smi­je­ni­la kom­ple­tan Sa­vjet Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo i ime­no­va­la no­vi.
No­vi pred­sjed­nik Sa­vje­ta ACB sa­da je Vo­jin Vla­ho­vić, ne­ka­da­šnji am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Ita­li­ji i biv­ši sa­vjet­nik Mi­la Đu­ka­no­vi­ća za eko­nom­ske od­no­se sa ino­stran­stvom i pri­va­ti­za­ci­ju. Vla­ho­vić je bio i šef Đu­ka­no­vi­će­vog ka­bi­ne­ta, dok je ovaj po­kri­vao funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Vla­de.
Na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk se mo­že vi­dje­ti i da je mla­đi Bra­jo­vić stu­di­rao na Uni­ver­zi­te­tu Do­nja Go­ri­ca (UDG), ko­ji je di­je­lom u vla­sni­štvu Đu­ka­no­vi­ća.
„Dan” je u ja­nu­a­ru ove go­di­ne ob­ja­vio da je Ivan Bra­jo­vić pre­kr­šio Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je jer ASK ni­je pri­ja­vio da u Da­ni­lov­gra­du po­sje­du­je ze­mlji­šte od 72 me­tra kva­drat­na, ka­te­go­ri­sa­no kao dvo­ri­šte, i po­moć­nu zgra­du od 12 kva­dra­ta.
Pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, u ko­je je „Dan” imao uvid, dvo­ri­šte i po­moć­ni obje­kat na­la­ze se u li­stu ne­po­kret­no­sti (LN) 24 u ka­ta­star­skoj op­šti­ni (KO) Da­ni­lov­grad.
U istom li­stu ne­po­kre­tno­sti upi­sa­na je po­ro­dič­na ku­ća, ko­ju je Bra­jo­vić pri­ja­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
Ra­di se o objek­tu osno­ve 141 kva­drat, sa dva stam­be­na pro­sto­ra od po 122 me­tra kva­drat­na. Kao osnov sti­ca­nja u ka­ta­stru se na­vo­di na­sle­đe.
Bra­jo­vić je ne­dav­no pri­ja­vio ASK pro­mje­nu u iz­no­su ve­ćem od 5.000 eura, što je oba­ve­za pro­pi­sa­na Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, od­no­sno da su se on i nje­go­va su­pru­ga Dra­ga­na kre­dit­no za­du­ži­li 109.000 eura. Na Bra­jo­vi­ća se vo­di dug od 85.000, a na nje­go­vu su­pru­gu od 24.000 eura.
Zbog na­sta­log du­ga, ban­ka je upi­sa­la hi­po­te­ku na Bra­jo­vi­ćev stan u Pod­go­ri­ci od 95 kva­dra­ta. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, dug je upi­san 6. no­vem­bra pro­šle go­di­ne. Po­vje­ri­lac je Cr­no­gor­ska ko­mer­ci­jal­na ban­ka (CKB). Kao ko­ri­sni­ci su upi­sa­ni Ivan i Dra­ga­na Bra­jo­vić. Rok ot­pla­te du­ga je 144 mje­se­ca, uz upi­sa­nu za­bra­nu otu­đe­nja i op­te­re­će­nja, te iz­da­va­nja u za­kup bez sa­gla­sno­sti ban­ke kao po­vje­ri­o­ca.
U nje­go­vom imo­vin­skom kar­to­nu se na­vo­di da je dug od 85.000 eura na­stao 2. no­vem­bra pro­šle go­di­ne. Ra­di se o hi­po­te­kar­nom kre­di­tu, za či­ju ot­pla­tu Bra­jo­vić mje­seč­no iz­dva­ja 773 eura. Nje­go­va su­pru­ga Dra­ga­na za­du­ži­la se 1. ok­to­bra. Na­ve­de­no je da se ra­di o po­tro­šač­kom kre­di­tu od 24.000, za ko­ji mje­seč­na ra­ta iz­no­si 472 eura.Vl.O.


Ni­je dao pri­stup ra­ču­ni­ma

U imo­vin­skom kar­to­nu mo­že se vi­dje­ti da Bra­jo­vić pred­stav­ni­ci­ma ASK ni­je dao sa­gla­snost da pri­stu­pe nje­go­vim ra­ču­ni­ma u ban­kar­skim i dru­gim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma. Pri­ja­vio je da mu je pla­ta po stu­pa­nju na funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, u de­cem­bru 2016. go­di­ne, iz­no­si­la 2.687 eura.
U me­đu­vre­me­nu je sma­nje­na na oko 1.800 eura. U Bra­jo­vi­će­vom imo­vin­skom kar­to­nu mo­že se vi­dje­ti i da je od de­cem­bra 2012. do no­vem­bra 2016. go­di­ne po­kri­vao funk­ci­ju mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva. Dok je oba­vljao tu funk­ci­ju ne­ri­jet­ko je po­sje­ći­vao Agen­ci­ju za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo i nje­nog di­rek­to­ra Dra­ga­na Đu­ro­vi­ća, ko­ji je na tu po­zi­ci­ju do­šao iz re­do­va De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS).

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"