Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-13 PONOVO ZALOŽENI POSLOVNI PROSTORI FIRME BLAŽA ĐUKANOVIĆA
Na istu imovinu upisana šesta hipoteka
Đukanović Na istu imovinu upisana šesta hipoteka Na četiri poslovna prostora ove firme, sa dosadašnjim dugovanjima, ukupno je upisano opterećenje od 795.000 eura
Po­slov­ni pro­sto­ri u vla­sni­štvu pod­go­rič­ke fir­me BB So­lar, či­ji je osni­vač i su­vla­snik Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin li­de­ra DPS-a i biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, po še­sti put su za­lo­že­ni za kre­dit­no za­du­že­nje. Po­sled­nja hi­po­te­ka upi­sa­na je 28. fe­bru­a­ra u ko­rist Pr­ve ban­ke, u ko­joj je naj­ve­ći po­je­di­nač­ni ak­ci­o­nar stric Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, Aco Đu­ka­no­vić.
Po­sled­nje upi­sa­no du­go­va­nje pre­ma Pr­voj ban­ci iz­no­si 30.000 eura. Na če­ti­ri po­slov­na pro­sto­ra ove fir­me, sa do­sa­da­šnjim du­go­va­nji­ma ukup­no je upi­sa­no op­te­re­će­nje od 795.000 eura. Ra­di se o po­slov­nim pro­sto­ri­ma od 84, 78, 9 i 43 kva­dra­ta kva­dra­ta, ko­ji se na­la­ze u pri­ze­mlju zgra­de Kro­ling, na Kru­šev­cu.
Po­da­ci iz ka­ta­stra po­ka­zu­ju da je kom­pa­ni­ja BB So­lar du­žnik po naj­no­vi­jem za­du­že­nju, a kao kli­jent se na­vo­di dru­ga fir­ma naj­mla­đeg Đu­ka­no­vi­ća, BB Hi­dro. Rok ot­pla­te po­sled­njeg za­du­že­nja od­re­đen je na 12 mje­se­ci.
Pri­je pet mje­se­ci, Pr­va ban­ka je upi­sa­la hi­po­te­ku na ne­po­kret­nu imo­vi­nu kom­pa­ni­je si­na biv­šeg pre­mi­je­ra, a u ka­ta­stru je evi­den­ti­ra­na 13. ok­to­bra pro­šle go­di­ne. Ra­di se o kre­di­tu od 256.120 eura, za ko­ji je kao ko­ri­snik upi­sa­na nik­šić­ka fir­ma Ra­mel. Rok ot­pla­te tog za­du­že­nja je 17. sep­tem­bar ove go­di­ne.
Go­di­nu ra­ni­je, 6. sep­tem­bra, u ka­ta­stru je upi­sa­na hi­po­te­ka na po­slov­ne pro­sto­re i ne­stam­be­ni pro­stor ko­ji se vo­di na BB So­lar za kre­dit kod Pr­ve ban­ke od 359.832 eura, za ko­ji je ko­ri­snik nik­šić­ka fir­ma Ra­mel. Rok ot­pla­te tog kre­di­ta je bio 17. sep­tem­bar pro­šle go­di­ne, ali se to op­te­re­će­nje i da­lje na­vo­di u Li­stu ne­po­kret­no­sti (LN) 4303 KO Pod­go­ri­ca I.
Iste go­di­ne, 19. de­cem­bra BB So­lar za­lo­žio je iste po­slov­ne pro­sto­re za još je­dan kre­dit od 30.000 eura. Još jed­na hi­po­te­ka upi­sa­na je na istu ne­po­kret­nu imo­vi­nu fir­me Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća 5. ju­la 2017. go­di­ne. I u tom slu­ča­ju ra­di­lo se o po­zaj­mi­ci od 30.000 eura. Iste ne­kret­ni­ne su 17. ju­la te go­di­ne op­te­re­će­ne i kre­di­tom od 90.000 eura, ko­ji je BB So­lar uzeo kod Pr­ve ban­ke.
Đu­ka­no­vić je ovu kom­pa­ni­ju osno­vao sa svo­jim po­slov­nim part­ne­rom Iva­nom Bur­za­no­vi­ćem. Pre­ma zva­nič­noj in­ter­net pre­zen­ta­ci­ji ove fir­me, BB So­lar je osno­van sa ci­ljem po­ve­ća­nja ener­get­ske efi­ka­sno­sti i oču­va­nja kva­li­te­ta ži­vot­ne sre­di­ne pre­la­skom na ob­no­vlji­ve, ne­za­ga­đu­ju­će iz­vo­re ener­gi­je. Ba­vi se al­ter­na­tiv­nim iz­vo­ri­ma ener­gi­je sa ak­cen­tom na so­lar­nim si­ste­mi­ma.
BB So­lar je pro­te­klih go­di­na oba­vio ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta za­mje­ne ra­svje­te u po­je­di­nim cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma, a te po­slo­ve je do­bi­jao i na ten­de­ri­ma.
Pre­ma ra­ni­jem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju ko­ji je BB So­lar do­sta­vio Po­re­skoj upra­vi, vri­jed­nost ukup­ne imo­vi­na te fir­me je 1.777.444 eura. Vri­jed­nost ne­kret­ni­na pro­ci­je­nje­na je na 733.161 euro, dok fir­ma ras­po­la­že sa 1.044.283 eura.
Ka­ko je „Dan” ra­ni­je pi­sao, u iz­vje­šta­ju je is­ka­za­no po­tra­ži­va­nje od 636.000 eura, dok se na­vo­di da su du­go­roč­ne oba­ve­ze 323.295 eura.
Po­da­ci iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) po­ka­zu­ju da su BB So­lar sre­di­nom 2011. go­di­ne osno­va­li Bla­žo Đu­ka­no­vić i nje­gov po­slov­ni part­ner Ivan Bur­za­no­vić, ko­ji ima­ju po 50 od­sto vla­sni­štva. Ivan Bur­za­no­vić je ime­no­van i za iz­vr­šnog di­rek­to­ra. Kom­pa­ni­ja je re­gi­stro­va­na za „po­sta­vlja­nje elek­trič­nih in­sta­la­ci­ja”.
A.O.


Iz­grad­nja hi­dro­e­lek­tra­na

Bla­žo Đu­ka­no­vić je su­o­sni­vač i fir­me BB Hi­dro ko­ja se ba­vi iz­grad­njom ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na. Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma pred­u­ze­ću BB Hi­dro iz­da­lo je ra­ni­je ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na di­je­lu vo­do­to­ka Sla­ti­na u Ko­la­ši­nu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"