Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubijen u tuđem obračunu * SAJ blokira proces * Skinut krst sa Sahat kule * Na jedan dan raspisana 252 oglasa * Ubijen u tuđem obračunu * U ritmu najkvalitetnijeg zvuka * Ikona ogledalo duše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vaslije Đurović:
Biljke zbog kojih smo uhapšeni majka i ja nemaju nikakve veze s drogom, već je riječ o konoplji koja služi kao začin.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju - smiju se svi, osim meda, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se medo smije. Pitaju ga ostali:
- Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
- Ala je bio dobar onaj lijin!


Jedu Mujo i Fata škampe, Fata se isprska po haljini, pa kaže:
- Juuu, izgledam kao svinja!
Mujo je pogleda i kaže:
- A još si se i isflekala!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SKANDALOZNA ODLUKA PODGORIČKIH VLASTI
Skinut krst sa Sahat kule
Skinut krst sa Sahat kule Protojerej i sekretar Crkvene opštine Podgorica Predrag Šćepanović ističe da bi Mitropolija crnogorsko-primorska takođe osudila i da je sa nekog objekta „skinut polumjesec ili bilo koje drugo obilježje naše braće muslimana ili bilo koje druge vjerske organizacije”
Sa Sa­hat ku­le u Pod­go­ri­ci ski­nut je krst, ko­ji je, pre­ma ri­je­či­ma pred­stav­ni­ka Cr­kve­ne op­šti­ne Pod­go­ri­ca Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske, tu bio oko 100 go­di­na. Pra­vo­slav­no sve­šten­stvo osu­di­lo je ovaj čin i tra­ži da se krst što pri­je vra­ti ka­ko bi se is­po­što­va­lo ve­ćin­sko pra­vo­slav­no sta­nov­ni­štvo u Pod­go­ri­ci i dr­ža­vi, a po­ru­ču­ju da bi oni sta­li u od­bra­nu i ka­da bi bio uklo­njen vjer­ski si­mo­bol Ka­to­lič­ke cr­kve ili Isla­ma. Glav­nu ri­ječ u re­kon­struk­ci­ji Sa­hat ku­le ima Glav­ni grad Pod­go­ri­ca, na či­jem je če­lu Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić.
Pro­to­je­rej i se­kre­tar Cr­kve­ne op­šti­ne pod­go­rič­ke Pre­drag Šće­pa­no­vić is­ti­če da bi Mi­tro­po­li­ja cr­no­gor­sko-pri­mor­ska ta­ko­đe osu­di­la i da je sa ne­kog objek­ta „ski­nut po­lu­mje­sec ili bi­lo ko­je dru­go obi­ljež­je na­še bra­će mu­sli­ma­na ili bi­lo ko­je dru­ge vjer­ske or­ga­ni­za­ci­je”.
– Ja bih re­a­go­vao kao sve­šte­nik, čo­vjek i Pod­go­ri­ča­nin. Ve­li­ki uni­ver­zal­ni duh i ge­ni­je oso­bi­te vri­jed­no­sti Pe­tar Dru­gi Pe­tro­vić Nje­goš je re­kao „krst i lu­na dva stra­šna sim­bo­la”. Krst na Sat ku­li je po­sled­njih ma­kar 100 go­di­na bio nje­no obi­ljež­je. Krst ko­ji je po­sta­vljen, uklo­njen je naj­no­vi­jom re­sta­u­ra­ci­jom ko­ja se oba­vlja iza oči­ju jav­no­sti i zna­ti­želj­nog po­sma­tra­ča i lju­bi­te­lja kul­tu­re i sta­ri­na. Ta vi­jest nas je ja­ko uz­bu­di­la i za­pre­pa­sti­la. Ra­zu­mi­je­mo da u Sta­roj va­ro­ši i Pod­go­ri­ci ži­ve i na­ša bra­ća mu­sli­ma­ni, po­štu­ju­ći uva­že­nog ima­ma i mog pri­ja­te­lja Dže­ma Re­dže­ma­to­vi­ća, ali sma­tra­mo da ako se ne­što re­sta­u­ri­ra, tre­ba da se vra­ti u sta­nje u ko­je je obje­kat bio pri­je po­čet­ka ra­do­va. Ako 100 go­di­na krst ni­ko­me ni­je sme­tao, ču­di­mo se da se sa­da po­kre­ću ini­ci­ja­ti­ve da krst kao sim­bol ve­ćin­skog pra­vo­slav­nog sta­nov­ni­štva u Cr­noj Go­ri bu­de uklo­njen sa bi­lo kog mje­sta i Sa­hat ku­le – ka­zao je Šće­pa­no­vić.
Pred­sjed­nik Cr­kve­ne op­šti­ne Pod­go­ri­ca Zo­ran Vuk­če­vić tra­ži da se krst vra­ti na Sa­hat ku­lu, te da Sta­ro­pod­go­ri­ča­ni ne­će sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku dok se to ne ura­di. On is­ti­če da su u Sta­roj va­ro­ši ži­vje­li i ži­ve nje­go­vi pra­djed, djed, otac, a sa­da on, sin mu i unuk, te da Shat ku­lu do­ži­vlja­va­ju kao svo­ju.
– Ja­ko se tu­žno osje­ćam i sa ne­vje­ri­com sam pri­mio vi­jest da je sa Sa­hat ku­le ski­nut krst. To je ne­što sve­to, i to je obi­ljež­je Pod­go­ri­ce. U naj­te­žim vre­me­ni­ma `90-ih go­di­na, u jed­nom mo­men­tu sam čuo da su htje­li da oskr­na­ve dža­mi­ju u bli­zi­ni mo­je ku­će u Sta­roj va­ro­ši i istog se­kun­da smo svi u mo­joj po­ro­di­ci re­kli da će­mo ži­vo­ti­ma bra­ni­ti tu dža­mi­ju. Mi smo eto de­ve­de­se­tih bra­ni­li dža­mi­ju i po­lu­mje­sec na njoj, te ne vi­dim raz­lo­ga za­što bi ne­ko mo­gao da po­mje­ri krst ko­ji je na Sa­hat ku­li sta­jao 100 go­di­na – is­ta­kao je Vuk­če­vić.
On is­ti­če da bi di­gao glas i da je ne­ko po­mje­rio vjer­sko obi­ljež­je mu­sli­ma­na ili ka­to­li­ka.
– Ne vi­dim ko­ji je um to mo­gao da po­mje­ri i mi kao Pod­go­ri­ča­ni ne­će­mo sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku. Da je dža­mi­ja u pi­ta­nju ili ka­to­lič­ka cr­kva di­gao bih glas. Do­dat­no imam oba­ve­zu da pro­go­vo­rim jer je Sta­ra va­roš mo­ja pa­ro­hi­ja i ja se mo­ram bo­ri­ti da je za­šti­tim – is­ta­kao je Vuk­če­vić.
Pod­go­rič­ki glav­ni imam Dže­mo Re­dže­ma­to­vić ka­zao je da ko­men­tar oko ski­da­nja kr­sta sa Sat ku­le mo­že­mo do­bi­ti od Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i sport pri Glav­nom gra­du Pod­go­ri­ca, te Mi­ni­star­stvu kul­tu­re ko­ji su da­li sa­gla­snost za re­sta­u­ra­ci­ju ovog va­kuf­skog do­bra.
– Ina­če, jav­nost je upo­zna­ta sa mo­jim sta­vo­vi­ma pre­ma ovom pi­ta­nju za ko­je, na­ža­lost, osim u Islam­skoj za­jed­ni­ci, ni­sam na­šao ra­zu­mi­je­va­nja od stra­ne me­di­ja i jav­no­sti – ka­zao je Re­dže­ma­to­vić.
Pod­sje­ti­mo, Re­dže­ma­to­vić je ra­ni­je oci­je­nio da krst na Sa­hat ku­li u Pod­go­ri­ci vri­je­đa sva­kog do­bro­na­mjer­nog gra­đa­ni­na, a no­ro­či­to ar­hi­tek­te ko­ji zna­ju či­jem na­sle­đu sa­hat-ku­le pri­pa­da­ju.
Re­sta­u­ra­ci­ja Sa­hat-ku­le i re­kon­struk­ci­ja Tr­ga Be­ćir-be­ga Osma­na­gi­ća po­če­la je u apri­lu, a pro­je­kat vri­je­dan oko po­la mi­li­o­na eura fi­nan­si­ra Tur­ska agen­ci­ja Ti­ka.M.S.


PG bi­ro: To je po­ka­zi­vač stra­na svi­je­ta

Iz Bi­roa za od­no­se s jav­no­šću Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca sa­op­šti­li su da na Sa­hat ku­li ne­ma vjer­skih obi­ljež­ja.
– To­kom re­kon­struk­ci­je, sa Sa­hat ku­le je­di­no je uklo­njen po­ka­zi­vač stra­na svi­je­ta, či­je fo­to­gra­fi­je do­sta­vlja­mo. Oči­gled­no je da se ne ra­di ni o jed­nom vjer­skom sim­bo­lu – ka­žu u PG bi­rou.
Zo­ran Vuk­če­vić ka­že da bez ob­zi­ra na to ka­ko ko shva­ta sim­bol na Sa­hat ku­li, on tre­ba da bu­de vra­ćen.
– Ne­ka ga vra­te pa šta god da je. Mi smo to do­ži­vlja­va­li kao Sa­hat ku­lu i krst na njoj. Bez sa­ta i kr­sta to ni­je Sa­hat ku­la – ka­zao je on.


Džo­mić: Ne­ko mo­ra sno­si­ti od­go­vor­nost, Ve­šo­vić da odr­ži ri­ječ

Pro­to­je­rej-sta­vro­for i star­je­ši­na Cr­kve Sve­tog Đor­đa pod Go­ri­com dr Ve­li­bor Džo­mić ka­že da su ne ma­lo bi­li iz­ne­na­đe­ni ka­da su ju­če oko po­dne­va od ve­li­kog bro­ja vjer­ni­ka i gra­đa­na Pod­go­ri­ce oba­vi­je­šte­ni da je to­kom re­kon­struk­ci­je ku­le u Sta­roj va­ro­ši uklo­njen sti­li­zo­va­ni Ča­sni krst, ko­ji je na njoj sta­jao de­ce­ni­ja­ma.
– Pri­je sve­ga, ne sla­žem se sa na­vo­di­ma pred­stav­ni­ka Glav­nog gra­da da je ri­ječ „o po­ka­zi­va­ču stra­na svi­je­ta”. Oni ima­ju pra­vo da taj sve­ti sim­bol ta­ko vi­de, ali valj­da mi kao sve­šte­ni­ci bo­lje zna­mo šta je Ča­sni krst i ka­ko iz­gle­da od pred­stav­ni­ka grad­skog Bi­roa za in­for­mi­sa­nje. I kom­ši­je mu­sli­ma­ni zna­ju da je to Ča­sni krst Hri­stov, jer po­sto­ji i zva­nič­na iz­ja­va glav­nog pod­go­rič­kog ima­ma o to­me iz 4. apri­la 2013. go­di­ne. Ali, šta god da je i o ka­kvom god da se sim­bo­lu ra­di, ni­ko ni­je imao pra­vo da ga ukla­nja i skr­na­vi. Ne že­lim još uvi­jek da za­klju­čim da se sti­če uti­sak da je tur­ska agen­ci­ja TI­KA uze­la da re­kon­stru­i­še ku­lu sa­mo da bi bio uklo­njen Ča­sni krst iz cen­tra Pod­go­ri­ce. Da­lje, ko su pro­jek­tan­ti? Ko je re­vi­do­vao i odo­brio sve to? Gdje je Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra? Da li su svi oni da­li sa­gla­snost za ukla­nja­nje Ča­snog kr­sta? Ne­ko će za ovo mo­ra­ti da po­ne­se od­go­vor­nost – ka­že Džo­mić.
On na­vo­di da je 12. apri­la ove go­di­ne, za­jed­no sa sve­šte­ni­kom Mir­če­tom Šlji­van­ča­ni­nom, na zva­nič­nom sa­stan­ku oba­vi­je­stio za­mje­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Ča­sla­va Ve­šo­vi­ća da do njih sti­žu in­for­ma­ci­je da će krst bi­ti uklo­njen.
– Iz­ri­či­to je na­gla­sio i dao ri­ječ da re­kon­struk­ci­ja ku­le mo­ra bi­ti oba­vlje­na ta­ko da obje­kat i sve na nje­mu bu­de oču­va­no u za­te­če­nom sta­nju. Is­pa­lo je su­prot­no i od Ve­šo­vi­ća jav­no tra­žim da odr­ži ri­ječ.Ne vi­dim ni­je­dan raz­log što je sve ta­ko bru­tal­no uči­nje­no i to ta­ko da vri­je­đa vjer­ska osje­ća­nja ve­li­kog bro­ja pra­vo­slav­nih vjer­ni­ka. Ko­me tre­ba­ju vjer­ske na­pe­to­sti i ten­zi­je po Sta­roj va­ro­ši i za ko­ju po­tre­bu? Ne­po­treb­no je po­kre­nu­ta la­vi­na ne­za­do­volj­stva i gra­đa­ni od nas tra­že da se krst vra­ti na svo­je mje­sto, jer i naj­sta­ri­ji Pod­go­ri­ča­ni da­nas taj obje­kat pam­te sa kr­stom. Pa­ro­hi­ja­ni, a po­seb­no Sta­ro­va­ro­ša­ni pra­vo­slav­ne vje­re, ko­jih je u Sta­roj va­ro­ši pre­ma po­sled­njem po­pi­su vi­še od dvi­je tre­ći­ne, tra­že da se sve vra­ti u pr­vo­bit­no sta­nje. Iz­ri­či­to sto­ji­mo na sta­no­vi­štu da se krst mo­ra vra­ti­ti na svo­je mje­sto – za­klju­ču­je Džo­mić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"