Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo BUDVANSKA VLAST SPRIJEČILA RADOVE U MILOČERSKOM PARKU
Statis ne može da gradi
Statis ne može da gradi
Skup­ši­na op­šti­ne Bu­dva si­noć je jed­no­gla­sno usvo­ji­la Od­lu­ku o utvr­đi­va­nju jav­nog in­te­re­sa ra­di za­šti­te i oču­va­nja Mi­lo­čer­skog par­ka, ko­jom se su­prot­sta­vlja­ju iz­grad­nji no­vih i pro­ši­ri­va­nju ka­pa­ci­te­ta po­sto­je­ćih obje­ka­ta u ovom ne­kad elit­nom ho­tel­skom kom­plek­su. Tom od­lu­kom se, ka­ko je pre­nio por­tal „Vi­je­sti”, sta­je na put grč­kom bi­zni­sme­nu Pe­tro­su Sta­ti­su, za­kup­cu elit­nog ho­tel­skog kom­plek­sa Adri­a­tik pro­per­tis, u na­mje­ri da iz­gra­di sta­no­ve za tr­ži­šte u sr­cu Mi­lo­če­ra i da udvo­stru­či kap­ci­tet.
Se­kre­tar za za­šti­tu imo­vi­ne Ni­ko­la Pla­me­nac pod­sje­tio da je SO do­ni­je­la De­kla­ra­ci­ju o za­šti­ti Mi­lo­čer­skog par­ka i ne­po­sred­nog za­le­đa ostr­va Sve­ti Ste­fan ko­jom se, iz­me­đu osta­log, ja­sno od­re­di­la da ne po­dr­ža­va iz­grad­nju no­vih stam­be­no-po­slov­nih obje­ka­ta, već sa­mo re­kon­struk­ci­ju po­sto­je­ćih obje­ka­ta u po­sto­je­ćim ga­ba­ri­ti­ma.
Gra­do­na­čel­nik Bu­dve Dra­gan Kra­po­vić pod­sje­tio je da je kra­jem 2015. kom­pa­ni­ja Adri­a­tik pro­per­tis do­bi­la ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve, da bi u ju­nu ove go­di­ne pod­ni­je­li za­htjev Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le.
– Op­šti­na je u ju­lu pod­ni­je­la za­htjev MORT-u, da do­bi­je svoj­stvo stran­ke u po­stup­ku za iz­da­va­nje do­zvo­le, što je pri­hva­će­no. To zna­či da Op­šti­na mo­že da pod­ne­se tu­žbu Uprav­nom su­du, uko­li­ko bu­de iz­da­ta do­zvo­la, za ko­ju ne po­sto­ji na­ša sa­gla­snost, a to zna­či da gra­đe­vin­ska do­zvo­la ne mo­že da do­bi­je kla­u­zu­lu pra­vo­sna­žno­sti do okon­ča­nja spo­ra. Je­di­ni na­čin na ko­ji mo­že da se do­sko­či je ne­dav­no usvo­je­ni Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra ko­ji ne po­zna­je uprav­ni po­stu­pak i gra­đe­vin­sku do­zvo­lu – ka­zao je Kra­po­vić.
On je do­dao da su se Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve i MORT na sra­man na­čin od­ni­je­li pre­ma za­htje­vu Op­šti­ne da se da in­spek­ci­ji za ur­ba­ni­zam da iz­vr­ši kon­tro­lu da li je plan­ski do­ku­ment ur­ba­ni­stič­ko - ar­hi­tek­ton­sko rje­še­nje ho­tel­skog ri­zor­ta „Mi­lo­čer” ura­đen u skla­du sa Za­ko­nom o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta.
Pro­stor­ni plan op­šti­ne Bu­dva, ka­ko je ka­zao Kra­po­vić, na mje­stu ho­te­la „Kra­lji­či­na pla­ža” pred­vi­đa is­klju­či­vo ho­tel­ske ka­pa­ci­te­te, dok su Pla­nom po­seb­ne na­mje­ne za obal­no pod­ruč­je na tom mje­stu ucr­ta­ni smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti, od­no­sno sta­no­vi za tr­ži­šte.
Šef lo­kal­nog par­la­men­ta Đor­đi­je Vu­jo­vić je ka­zao da su Vla­da i re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća vi­dje­li ko je nji­ma pro­tiv­nik, a to je na­rod ko­ji je od­lu­čan da sa­ču­va svoj in­te­res.
– Pro­tiv­nik je vlast ko­ja ap­so­lut­no ne šti­ti in­te­res Sve­tog Ste­fa­na, Mi­lo­čer­skog par­ka, Bu­lja­ri­ce, Ja­za i svih lo­ka­ci­ja ko­je su od jav­nog in­te­re­sa. Za­to su i iz­gla­sa­li Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra ka­ko bi se do­če­pa­li atrak­tiv­nih lo­ka­ci­ja – ka­zao je Vu­jo­vić.
Od­bor­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mi­jo­mir Pe­jo­vić na­gla­sio je da je Mi­lo­čer­ski park pri­rod­no bla­go ove op­šti­ne i dr­ža­ve.
Uz na­gla­sak da se u Mi­lo­čer­skom par­ku pla­ni­ra iz­grad­nja ve­ća od Sta­rog gra­da, Bo­že­na Je­lu­šić iz GP URA je ka­za­la da se Mi­lo­čer­skim par­kom ,,raz­me­ta­la” ne­ka­da­šnja Ju­go­sla­vi­ja.
Da će se svim po­li­tič­kim sred­stvi­ma tru­di­ti da od­bra­ne Mi­lo­če­ra­ski park od de­va­sta­ci­je, po­ru­čio je i Kr­sto Ra­do­vić iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Is­ti­ču­ći da je po­treb­no spri­je­či­ti oti­ma­nje jav­nog do­bra, ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić je ka­zao da je nje­go­vo uvje­re­nje, na­ža­lost, da se tu ra­di o lič­noj in­ve­sti­ci­ji ma­log bro­ja lju­di iz Cr­ne Go­re.VJ.D.


Mi­lo­čer­ski park šti­ti­će i ti­je­li­ma

Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Sve­ti Ste­fan, mje­šta­nin Vi­do An­đus na­gla­sio je da je ap­surd­no do­zvo­li­ti grad­nju u Mi­lo­čer­skom par­ku.
– Ako se ni na je­dan za­kon­ski na­čin ne bu­de mo­gao za­šti­ti­ti Mi­lo­čer­ski park, za­šti­ti­će­mo ga na­šim ti­je­li­ma i ve­li­kim pro­te­sti­ma na ko­je će­mo sve po­zva­ti – po­ru­čio je An­đus.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"