Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Po žalbama prve familije poništeni tenderi vrijedni 1,1 milion * Dali živote da bi spasili bebu * Vlada ponovo uvodi ekonomsko državljanstvo * Papiri o Đininom računu iz francuske policije * Po žalbama prve familije poništeni tenderi vrijedni 1,1 milion * Netanijahu strahuje od zapadnih vjetrova * Jeste svejedno
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-03-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Perica kući i pohvali se majci:
- Mama, mama dobio sam 5.
- Mama upita:
- Kako to Perice?
- Pa normalno, u pet rata!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija NVO SEKTOR SMATRA DA GRAĐANI TREBA DA ODLUČE HOĆE LI SE ISTRAŽIVATI NAFTA I GAS U PODMORJU
Prije bušenja treba raspisati referendum
Prije bušenja treba raspisati referendum Nastavićemo sa protestima da bismo omogućili građanima da dobiju pravo da se na referendumu izjasne žele li da gledaju bušotine u Jadranskom moru, kazala je Kovačevićeva
Pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nog sek­to­ra na­sta­vi­će da pro­te­stu­ju ka­ko bi gra­đa­ni do­bi­li pra­vo da se na re­fe­ren­du­mu iz­ja­sne že­le li da gle­da­ju bu­šo­ti­ne u Ja­dran­skom mo­ru, od­no­sno da se iz­ja­sne da li pri­sta­ju da se is­tra­žu­je pod­mor­je i eks­plo­a­ti­šu naf­ta i gas. Sa dru­ge stra­ne, Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je o to­me i ne raz­mi­šlja. Za njih ni­je pi­ta­nje tre­ba li is­tra­ži­va­ti ili ne, već ka­ko po­sti­ći naj­bo­lji od­nos ri­zi­ka i eko­nom­ske ko­ri­sti pri­li­kom is­tra­ži­va­nja.
Pred­stav­ni­ca NVO Grin ho­um Na­ta­ša Ko­va­če­vić je is­ta­kla da pla­ni­ra­ju sa­rad­nju sa par­la­men­tar­nim ti­je­li­ma i Evrop­skom ko­mi­si­jom ka­ko bi u pot­pu­no­sti ob­u­sta­vi­li pro­ces i ka­ko bi po­ni­šti­li ten­der za is­tra­ži­va­nje pod­mor­ja.
– Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je će se i ubu­du­će oku­plja­ti ka­ko bi is­tra­ja­le u ovom za­htje­vu. Tre­nut­no is­pi­tu­je­mo is­pu­nje­nost uslo­va o pre­ko­gra­nič­nim kon­sul­ta­ci­ja­ma jav­no­sti iz Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, BiH, Ita­li­je i Al­ba­ni­je o pro­jek­tu is­tra­ži­va­nja naf­te i ga­sa, pre­ma pro­to­ko­lu o stra­te­škoj pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu, ESPOO kon­ven­ci­ji, kao i di­rek­ti­vi o obez­bje­đi­va­nju uče­šća jav­no­sti u iz­ra­di od­re­đe­nih pla­no­va i pro­gra­ma ko­ji se od­no­se na ži­vot­nu sre­di­nu. Pre­ma tim do­ku­men­ti­ma, pri­je do­no­še­nja pla­na u naj­kra­ćem ro­ku tre­ba oba­vi­je­sti­ti su­sjed­ne ze­mlje o mo­gu­ćim uti­ca­ji­ma – ka­za­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, to što za­ga­đi­va­či već po­sto­je u Ja­dra­nu ne mo­že bi­ti ar­gu­ment za do­da­va­nje no­vih iz­vo­ra za­ga­đe­nja, na­pro­tiv tre­ba ozbilj­no pre­i­spi­ta­ti i re­gu­li­sa­ti po­sto­je­će iz­vo­re za­ga­đe­nja.
– Neo­dr­ži­vo je u ma­lo i za­tvo­re­no mo­re do­da­ti no­ve iz­vo­re za­ga­đe­nja, a da ono osta­ne pri­vlač­no za tu­ri­ste i bez­bjed­no za zdra­vlje i ži­vot gra­đa­na. Cr­na Go­ra ni­je Nor­ve­ška, ko­ja je se­i­zmo­lo­ški i struk­tu­rom pod­mor­ja sta­bil­na sa otvo­re­nim i ptro­stra­nim mo­rem. U slu­ča­ju ma­njih iz­li­va naf­te u mo­re, na­ša ze­mlja ne bi bi­la u sta­nju da se bo­ri sa ha­va­ri­ja­ma sa plat­for­mi ili bro­do­va. Uz to, me­đu naj­ko­rum­pi­ra­ni­jim smo ze­mlja­ma u Evro­pi i broj­na rje­še­nja se kod nas do­no­se na uštrb zdra­vlja, bez­bjed­no­sti gra­a­đa­na i pri­rod­nih re­sur­sa – za­klju­či­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je, na či­jem če­lu je Vla­di­mir Ka­va­rić, su ka­za­li da či­tav re­gi­on va­lo­ri­zu­je naf­tu i gas, te da se pre­ma po­da­ci­ma EU i hr­vat­skog In­sti­tu­ta za oce­a­no­gra­fi­ju go­di­šnje tan­ke­ri­ma kroz Ja­dran pre­ve­ze 70 mi­li­o­na to­na naf­te.
– Ja­sno je da se ove ak­tiv­no­sti u Ja­dra­nu spro­vo­de de­ce­ni­ja­ma, upo­re­do sa raz­vo­jem tu­ri­zma. Za Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je u si­tu­a­ci­ji ka­da ci­je­li re­gi­o­na va­lo­ri­zu­je ovaj po­ten­ci­jal ni­je pi­ta­nje tre­ba li ili ne is­tra­ži­va­ti. Što se ti­če od­lu­či­va­nja, na kra­ju će se o pro­jek­tu i ugo­vo­ri­ma iz­ja­sni­ti Skup­šti­na – sa­op­šti­li su iz re­sor­nog mi­ni­star­stva.
Na ten­der za is­tra­ži­va­nje pod­mor­ja pri­ja­vi­la su se tri kon­zor­ci­ju­ma, sa ko­ji­ma Vla­da tre­nut­no pre­go­va­ra. Oče­ku­je se da usko­ro usa­gla­se sve de­ta­lje, na­kon če­ga će ugo­vo­ri ići na od­lu­či­va­nje u Skup­šti­nu.
B.Ma.

Naj­o­pa­sni­ji tan­ke­ri

Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je su ka­za­li da sve dr­ža­ve na Ja­dra­nu, osim Slo­ve­ni­je i BiH, spro­vo­de is­tra­ži­va­nje naf­te i ga­sa u pod­mor­ju.
– U to­me je naj­da­lje oti­šla Ita­li­ja ko­ja ima 1.358 is­tra­žnih bu­šo­ti­na, 110 pro­iz­vod­nih ga­snih i 38 naft­nih bu­šo­ti­na, kao i 100 plin­skih plat­for­mi. Sa­mo u hr­vat­skom di­je­lu Ja­dra­na po­sto­ji 133 is­tra­žnih bu­šo­ti­na, 38 plin­skih is­tra­žnih bu­šo­ti­na i 18 plat­for­mi. Grč­ka je u sep­tem­bru ras­pi­sa­la kon­kurs za is­tra­ži­va­nje naf­te i ga­sa na de­set blo­ko­va na sa­mom ula­zu u Ja­dran, a Hr­vat­ska je do­bi­la po­nu­de za de­set blo­ko­va, a u sva­kom se pla­ni­ra po jed­na is­tra­žna bu­šo­ti­na. Hr­vat­ska, ko­ja je čla­ni­ca EU, ne pla­ni­ra da ras­pi­še re­fe­ren­dum o ovom pi­ta­nju. Naj­ve­ći ri­zik za ve­će iz­li­va­nje naf­te u Ja­dran su tan­ke­ri ko­ji kr­sta­re Ja­dran­skim mo­rem – po­ru­či­li su iz mi­ni­star­stva.

Mo­guć ne­ga­ti­van uti­caj na oko­li­nu

Is­tra­ži­va­nje naf­te i ga­sa mo­že ima­ti ne­ga­ti­van uti­caj na ži­vot­nu sre­di­nu, ka­za­li su iz Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne.
– Sva­ka ak­tiv­nost ko­ja se iz­vo­di u pri­ro­di ima uti­caj na kva­li­tet seg­me­na­ta ži­vot­ne sre­di­ne i na ukup­no okru­že­nje. Ta­ko i ak­tiv­no­sti ko­je su pla­ni­ra­ne da se spro­ve­du na is­tra­ži­va­nju i pro­iz­vod­nji ugljo­vo­do­ni­ka mo­gu ima­ti ne­ga­ti­van uti­caj. Da bi se tač­no utvr­di­lo ko­li­ki su ti uta­ca­ji i ho­će li ih uop­šte bi­ti, di­rek­ti­va­ma EU de­talj­no je pro­pi­san tran­spa­ren­tan po­stu­pak pro­cje­ne uti­ca­ja – sa­op­šti­li su „Da­nu” iz Agen­ci­je.
Oni su ka­za­li da je u po­stup­ku do­bi­ja­nja do­zvo­le za po­če­tak ra­do­va bu­du­ći kon­ce­si­o­nar oba­ve­zan da u sklo­pu ukup­ne teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je ura­di ela­bo­rat pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu i da pri­ba­vi sa­gla­snost Agen­ci­je.
– Tek na­kon spro­ve­de­nog tran­spa­rent­nog po­stup­ka pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu, do­bi­će se kon­kre­tan od­go­vor – za­klju­či­li su iz Agen­ci­je.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"