Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija IZBOR OBJELODANIO PODATKE PORESKE UPRAVE VELIKE BRITANIJE O SOLVENTNOSTI POTENCIJALNOG KUPCA INSTITUTA
Karićev konzorcijum osnovan sa 1,4 hiljade eura
Institut „Simo Milošević” Karićev konzorcijum osnovan sa 1,4 hiljade eura IWG nije konzorcijum, kako se prezentuje javnosti, već se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću sa osnivačkim kapitalom u iznosu od 1.000 funti. To društvo, kako je navedeno u saopštenju, ima pet osnivača Oni poručuju da će kao grupa slobodnomislećih ljudi održati obećanje dato građanima Herceg Novog, te u slučaju ravnodušnosti aktuelne državne vlasti prema stavu Izbora organizovati proteste
Gru­pa bi­ra­ča Iz­bor po­ru­či­la da je pred­sta­vlja­nje pla­no­va ve­za­nih za In­sti­tut Iga­lo od stra­ne kon­zor­ci­ju­ma IWG, po­tvr­di­lo nji­hov po­čet­ni stav da je pri­va­ti­za­ci­ja te zdrav­stve­ne usta­no­ve ne­pri­hva­tlji­va.
Uz kon­sta­ta­ci­ju da ni na pred­sta­vlja­nju ni­je­su do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje o bo­ni­te­tu po­nu­đa­ča, po­ru­ču­ju da je pre­zen­ta­ci­ja bi­la pot­pu­ni pro­ma­šaj u od­no­su na obe­ća­no.
U sa­op­šte­nju je po­seb­no na­gla­še­no da IWG ni­je kon­zor­ci­jum, ka­ko se pre­zen­tu­je jav­no­sti, već se ra­di o dru­štvu sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću sa osni­vač­kim ka­pi­ta­lom u iz­no­su od 1.000 fun­ti, odnosno 1,4 hiljade eura. To dru­štvo, ka­ko je na­ve­de­no u sa­op­šte­nju, ima pet osni­va­ča.
– Re­plus li­mi­tid, ko­ji u tre­nut­ku osni­va­nja dru­štva vri­je­di 16.286 fun­ti sa osni­vač­kim ka­pi­ta­lom od 1.000 fun­ti, a či­ji je osni­vač i di­rek­tor To­mas Džo­a­tan Lejn. Ina­če, Lejn je isto­vre­me­no i vla­snik još osam pred­u­ze­ća na is­toj adre­si. Ni­jed­no od pred­u­ze­ća ne­ma ka­pi­tal pre­ko 1.000 fun­ti. Dru­štvo ne­ma za­po­sle­nih, spa­da u ka­te­go­ri­ju ma­lih pred­u­ze­ća, za ko­je ne po­sto­ji re­vi­zi­ja za­vr­šnih ra­ču­na. „Ster­ling kemp­bel“ li­mi­tid, sa osni­vač­kim ka­pi­ta­lom u iz­no­su od jed­ne fun­te, či­ji je osni­vač Va­dim Ope­skin, po­ri­je­klom iz Ka­zah­sta­na. Ope­skin je isto­vre­me­no i di­rek­tor tri­de­set šest fir­mi re­gi­stro­va­nih na is­toj adre­si, od ko­jih ni­jed­na fir­ma ne­ma osni­vač­ki ka­pi­tal pre­ko 1.000 fun­ti – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
„Brown rud­nick“ li­mi­tid je advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja iz Lon­do­na, ko­ja je, kao na­vo­de, bi­la po­kri­će za za­do­vo­lje­nje pr­vog uslo­va Jav­nog po­zi­va, a to je pri­hod u po­sled­nje tri po­slov­ne go­di­ne u iz­no­su od 100 mi­li­o­na eura.
– Na­po­mi­nje­mo da kom­pa­ni­ja ni­je do­sta­vi­la za­vr­šne ra­ču­ne za po­me­nu­te go­di­ne, već je Ten­der­ska ko­mi­si­ja sa­mo na osno­vu pro­cje­ne agen­ci­je „Ha­us prajs vo­ters“ pri­hva­ti­la zdra­vo za go­to­vo da je fir­ma „Brown rud­nick“ li­mi­tid za­do­vo­lji­la po­me­nu­ti osnov­ni kri­te­ri­jum – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Pre­ma po­da­ci­ma ko­ji­ma ras­po­la­že Iz­bor, kom­pa­ni­ja „Brown rud­nick“ li­mi­tid, 31. de­cem­bra 2013. go­di­ne bi­la je vri­jed­na 10.427.829 fun­ti, na kra­ju 2012. go­di­ne nje­na vri­jed­nost je 5.170.762 fun­ti, a 31. de­cem­bra 2011. go­di­ne 6.611.598 fun­ti. Ra­di se o, ka­ko je na­ve­de­no, zva­nič­nim po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.
– Po­što je advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja u ovom pro­jek­tu u su­ko­bu in­te­re­sa, ne po­ja­vlju­je se kao zva­nič­ni vla­snik, već nji­ho­vih pe­ti­nu ak­ci­ja dr­ži fir­ma „KCM ka­pi­tal” li­mi­tid, ko­ju je 2010. go­di­ne osno­vao „KCM hol­ding” li­mi­tid. Ne­to vri­jed­nost kom­pa­ni­je 31. mar­ta 2014. je 2.200,00 fun­ti, dok 2013. go­di­ne ne­to vri­jed­nost iz­no­si 14.480,00 fun­ti, a 2012. go­di­ne 16.677,00 fun­ti „KCM ka­pi­tal“ li­mi­tid dr­ži pe­ti­nu ak­ci­ja i u svo­je ime. Iza „Lu­mi­nor“ llc zva­nič­no sto­ji Sa­ša Be­lja­no­vić, a pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma sa ko­ji­ma ras­po­la­že Iz­bor, iza ove kom­pa­ni­je za­pra­vo sto­ji Bo­go­ljub Ka­rić – na­ve­li su iz Gru­pe bi­ra­ča Iz­bor.
Bu­du­ći da na kra­ju pre­zen­ta­ci­je ni­su bi­la do­zvo­lje­na pi­ta­nja, u Iz­bo­ru kon­sta­tu­ju da ova­kav ras­plet si­tu­a­ci­je ne ide u pri­log da­ljoj sa­rad­nji sa DPS-om kao ko­a­li­ci­o­nim part­ne­rom.
Oni po­ru­ču­ju da će kao gru­pa slo­bod­no­mi­sle­ćih lju­di odr­ža­ti obe­ća­nje da­to gra­đa­ni­ma Her­ceg No­vog, te u slu­ča­ju rav­no­du­šno­sti ak­tu­el­ne dr­žav­ne vla­sti pre­ma sta­vu Iz­bo­ra or­ga­ni­zo­va­ti pro­te­ste.
K.Ma­to­vić


Tra­že pe­to­go­di­šnji mo­ra­to­ri­jum na pro­da­ju

Klub od­bor­ni­ka „Za do­bro No­vog – De­mo­kra­te Her­ceg No­vi“ pre­kju­če je skup­štin­skoj slu­žbi SO Her­ceg No­vi zva­nič­no pre­dao pred­log za­klju­ča­ka ve­za­nih za pri­va­ti­za­ci­ju In­sti­tu­ta Iga­lo.
Oče­ku­ju da se o nji­ma od­bor­ni­ci iz­ja­sne na na­red­nom za­sje­da­nju SO gra­da.
Za­ključ­ci­ma se oba­ve­zu­ju po­li­tič­ki su­bjek­ti Op­šti­ne Her­ceg No­vi da se u for­mi leks spe­ci­ja­li­sa do­ne­su za­ko­ni u Skup­šti­ni ko­ji­ma će se pro­gla­si­ti mo­ra­to­ri­jum na pri­va­ti­za­ci­ju u sle­de­ćih pet go­di­na i za­dr­ža­va­nje kon­trol­nog pa­ke­ta ak­ci­ja u vla­sni­štvu dr­ža­ve. Ta­ko­đe, ovim za­ključ­ci­ma se tra­ži da se Iga­lo pro­gla­si lje­či­li­šnim mje­stom, te za­šti­te lje­ko­vi­to bla­to i vo­de, a dr­ža­va oba­ve­že da se Za­ko­nom o bu­dže­tu pro­pi­še iz­dva­ja­nje iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta za pro­mo­ci­ju In­sti­tu­ta i Iga­la i po­ve­ća­nje kon­ku­rent­no­sti.
– Sma­tra­mo da jav­nost ni­je u pot­pu­noj mje­ri in­for­mi­sa­na po pi­ta­nju ten­der­skog pro­ce­sa ni pro­ce­sa pri­va­ti­za­ci­je In­sti­tu­ta Iga­lo. Sa­zna­nja ko­ja po­sje­du­je­mo upu­ću­ju na to da se oko In­sti­tu­ta već go­di­na­ma vo­di bit­ka iz­me­đu ra­znih gra­đe­vin­skih lo­bi­ja uve­za­na sa po­li­tič­kim fak­to­ri­ma u ra­znim ob­li­ci­ma. Sve ovo što se de­ša­va po­sled­njih mje­se­ci i da­na oko In­sti­tu­ta sa­dr­ži upra­vo ta­kve ka­rak­te­ri­sti­ke i ra­di se o per­fid­no za­mi­šlje­noj igri po­li­tič­kih fak­to­ra ko­jem in­ve­sti­to­ru će pri­pa­sti In­sti­tut kao dio ko­la­ča. Upra­vo zbog to­ga in­si­sti­ra­mo na za­ključ­ci­ma ko­je smo pred­lo­ži­li Skup­šti­ni op­šti­ne Her­ceg No­vi – po­ru­ču­ju de­mo­kra­te.


Na če­tvr­tom ten­de­ru je­di­na po­nu­da

Za ku­po­vi­nu 56,48 od­sto ak­ci­ja In­sti­tu­ta „Si­mo Mi­lo­še­vić“ po­nu­du je do­sta­vio kon­zor­ci­jum In­ter­na­ti­o­nal Wel­ness Gro­up (IWG) iz Lon­do­na.
IWG je je­di­ni po­nu­đač na če­tvr­tom ten­de­ru, ko­ji za ve­ćin­ski udio nu­di 10,03 mi­li­o­na eura. Po­nu­da je, pre­ma ocje­ni Ten­der­ske ko­mi­si­je, is­pu­ni­la sve uslo­ve jav­nog ten­de­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"