Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija DRI PROVJERAVALA KAKO SE KORISTE SREDSTVA OD DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
Vlada otela invalidima 34,5 miliona
Jelić i Bošković (sa sajta Zavoda za zapošljavanje) Vlada otela invalidima 34,5 miliona Prihodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju od 2009. do 2014. godine iznosili su 36,5 miliona, a za tu namjenu u istom periodu je potrošeno 1,97 miliona. Razlika od 34,5 miliona je ušla u budžetske prihode i nije potrošena namjenski, već za tekuću potrošnju
Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja (MRSS), Za­vod za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) – Fond za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom ni­je­su do­volj­no efi­ka­sno ko­ri­sti­li sred­stva od do­pri­no­sa za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom, utvr­di­la je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja.
DRI je ra­di­la re­vi­zi­ju uspje­ha i utvr­di­la da Mi­ni­star­stvo ra­da, na či­jem če­lu je pro­šle go­di­ne bio Pre­drag Bo­ško­vić, ni­je bi­lo do­volj­no efi­ka­sno u re­a­li­za­ci­ji mje­ra i ak­tiv­no­sti iz stra­te­gi­je za in­te­gra­ci­ju oso­ba sa in­va­li­di­te­tom i kre­i­ra­nju pla­ni­ra­nog za­kon­skog okvi­ra, dok Za­vod za za­po­šlja­va­nje i Fond, ko­ji je u okvi­ru ZZZ-a, ni­je­su bi­li do­volj­no efi­ka­sni u pred­u­zi­ma­nju ak­tiv­no­sti u ci­lju obez­bje­đe­nja ve­će is­ko­ri­šće­no­sti sred­sta­va iz do­pri­no­sa za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom. Di­rek­to­ri­ca ZZZ-a je Vu­ki­ca Je­lić.
Vr­hov­na re­vi­zi­ja je utvr­di­la da su pri­ho­di po osno­vu do­pri­no­sa za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom od po­čet­ka 2009. go­di­ne do kra­ja 2014. go­di­ne iz­no­si­li 36,5 mi­li­o­na eura, a da je u istom pe­ri­o­du utro­še­no 1,97 mi­li­o­na eura, od­no­sno 34,5 mi­li­o­na ma­nje. Su­ma od 34,5 mi­li­o­na je ušla u bu­džet­ske pri­ho­de i ni­je po­tro­še­na za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje in­va­li­da, od­no­sno na­mjen­ski, već za te­ku­ću po­tro­šnju, ili pla­te, pen­zi­je i osta­le bu­džet­ske ka­te­go­ri­je.
DRI je utvr­di­la da je pra­vil­nik o po­stup­ku i me­to­do­lo­gi­ji za fi­nan­si­ra­nje grant še­ma ko­jim je obez­bi­je­đe­na pr­va zna­čaj­ni­ja ras­po­dje­la sred­sta­va Fon­da, MRSS je do­ni­je­lo go­to­vo šest go­di­na na­kon usva­ja­nja Za­ko­na o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji.
– Se­dam go­di­na na­kon usva­ja­nja za­ko­na MRSS ni­je do­ni­je­lo sva pla­ni­ra­na prav­na ak­ta ko­jim bi se omo­gu­ći­lo cje­lis­hod­ni­je funk­ci­o­ni­sa­nje si­ste­ma pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i za­po­šlja­va­nja li­ca sa in­va­li­di­te­tom – pi­še u iz­vje­šta­ju DRI ko­jim su ru­ko­vo­di­li se­na­to­ri Bra­ni­slav Ra­du­lo­vić i Dra­gi­ša Pe­šić.
ZZZ je u no­vem­bru 2014. go­di­ne ob­ja­vio jav­ni po­ziv za pod­no­še­nje pro­je­ka­ta u ve­zi sa pro­fe­si­o­nal­nom re­ha­bi­li­ta­ci­jom i za­po­šlja­va­njem li­ca sa in­va­li­di­te­tom, za ko­ji je od­re­đe­na su­ma od mi­li­on eura. Na po­ziv je pri­sti­glo 58 pro­je­ka­ta ukup­ne vri­jed­no­sti 2,6 mi­li­o­na eura, a Ko­mi­si­ja je odo­bri­la 19 pro­je­ka­ta u iz­no­su od 998,8 hi­lja­da eura.
– Tri­de­set i je­dan pro­je­kat vri­jed­no­sti 1,3 mi­li­o­na je oci­je­njen u skla­du sa pra­vi­li­ni­kom ali ni­je­su obez­bi­je­đe­na nov­ča­na sred­stva za nji­ho­vo fi­nan­si­ra­nje. Do okon­ča­nja re­vi­zi­je ZZZ ni­je ob­ja­vio jav­ni po­ziv za ras­po­dje­lu sred­sta­va Fon­da za 2015. go­di­nu, ko­ji se pre­ma pra­vil­ni­ku ob­ja­vlju­je naj­ma­nje jed­nom go­di­šnje – pi­še u na­la­zu DRI.
Vr­hov­na re­vi­zi­ja je utvr­di­la da Fond od osni­va­nja ostva­ru­je pri­ho­de is­klju­či­vo od sred­sta­va od do­pri­no­sa za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, iako ima mo­guć­no­sti fi­nan­si­ra­nja iz bu­dže­ta je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, do­na­ci­ja, i po­mo­ći od do­ma­ćih i stra­nih li­ca.
DRI je pre­po­ru­či­la ZZZ-u da do­ne­se akt ko­jim će utvr­di­ti pro­ce­du­ru ko­jom će us­po­sta­vi­ti efi­ka­snu kon­tro­lu fi­nan­si­ra­nja i re­a­li­za­ci­je pro­je­ka­ta.
Vr­hov­na re­vi­zi­ja je utvr­di­la da ZZZ ne ras­po­la­že in­for­ma­ci­jom ko­li­ka je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti in­va­lid­nih li­ca u CG i pre­po­ru­či­la In­spek­ci­ji ra­da da vr­ši kon­ti­nu­i­ra­ni nad­zor nad pri­mje­nom za­ko­na.
Na če­lu MRSS od ove go­di­ne je Zo­ri­ca Ko­va­če­vić, a pri­je Bo­ško­vi­ća na če­lu tog re­so­ra je bio Su­ad Nu­ma­no­vić. DRI ni­je pro­vje­ra­va­la ko­li­ko je sred­sta­va u Fon­du u 2015. go­di­ni.
D.M.


Po­slo­dav­ci ne­in­for­mi­sa­ni

Is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja „Per­cep­ci­ja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom” ko­je je u mar­tu spro­ve­lo Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom po­ka­a­za­lo je da 71,6 od­sto is­pi­ta­ni­ka ni­je upo­zna­to da se pla­ta oso­ba sa in­va­li­di­te­tom su­fi­nan­si­ra iz po­seb­nog fon­da i da po­slo­dav­ci ko­ji ih za­po­sle ima­ju pra­vo i na dru­ge sub­ven­ci­je i po­volj­no­sti. Pri­tom, 34,5 od­sto is­pi­ta­ni­ka je na­ve­lo da ne zna ko­je in­sti­tu­ci­je bi tre­ba­lo da ima­ju naj­va­žni­ju ulo­gu u za­šti­ti opra­va oso­ba sa in­va­li­di­te­tom.
– MRSS tre­ba da pre­u­zme ak­tiv­ni­ju ulo­gu u in­for­mi­sa­nju jav­no­sti o mo­guć­no­sti­ma ko­ri­šće­nja sred­sta­va Fon­da – jed­na je od pre­po­ru­ka DRI.


Bez do­ka­za o is­pla­ti za­ra­da

Po­slo­dav­ci ko­ji ostva­ru­ju pra­vo na sub­ven­ci­ju po osno­vu za­ra­de za­po­sle­nih li­ca sa in­va­li­di­te­tom du­žni su da Fon­du do­sta­ve do­kaz o is­pla­ti za­ra­da li­cu sa in­va­li­di­te­tom, sa po­tvr­dom o upla­će­nim do­pri­no­si­ma.
– Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da od 26 kon­tro­li­sa­nih ko­ri­sni­ka sub­ven­ci­ja njih 15 ni­je do­sta­vi­lo na­ve­de­nu do­ku­men­ta­ci­ju u za­kon­skom ro­ku ili shod­no pra­vil­ni­ku – pi­še u na­la­zu DRI.
Vr­hov­na re­vi­zi­ja je pre­po­ru­či­la ZZZ-u da ažur­ni­je spro­vo­di po­stu­pak do­sta­ve do­ku­men­ta­ci­je Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja u ci­lju bla­go­vre­me­ne is­pla­te sub­ven­ci­ja, jer je utvr­di­la da je ka­šnje­nje pri­li­kom is­pla­te sub­ven­ci­ja za­ra­da di­je­lom uzro­ko­va­no či­nje­ni­com da ZZZ ne do­sta­vlja bla­go­vre­me­no za­htjev za is­pla­tu sub­ven­ci­ja. Za to im je u pro­sje­ku tre­ba­lo 54 da­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"