Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ADVOKAT POVJERILACA „RADOJA DAKIĆA” UPUTIO DOPIS MINISTRU PAŽINU
Sud krši zakon kod isplate bivših radnika
Nezadovoljni povjerioci „Radoja Dakića” ispred Osnovnog suda Sud krši zakon kod isplate bivših radnika U postupku namirenja neosnovano se favorizuje Glavni grad u vezi sa naplatom potraživanja od pet miliona eura na način da se Podgorici preda u vlasništvo 30 hiljada kvadrata zemljišta na ime saobraćajnica kroz Detaljni urbanistički plan, po cijeni od 80 eura po metru kvadratnom, što je više nego smiješno i simptomatično, imajući u vidu da se kvadrat zemljišta procjenjuje na 300 eura – rekao je advokat Ljubomir Marković
Po­sto­je osno­va­ne sum­nje u ne­za­vi­snost su­di­je Osnov­nog su­da Da­ni­la Jeg­di­ća u po­stup­ku pro­da­je imo­vi­ne pod­go­rič­ke fa­bri­ke „Ra­do­je Da­kić”, na­vo­di se u do­pi­su ko­ji je advo­kat ko­ji za­stu­pa 105 iz­vr­šnih po­vje­ri­la­ca pred­u­ze­ća u ste­ča­ju Lju­bo­mir Mar­ko­vić upu­tio mi­ni­stru prav­de Zo­ra­nu Pa­ži­nu.
Mar­ko­vić je na­veo da je sma­trao neo­p­hod­nim da oba­vi­je­sti mi­ni­stra o ne­za­ko­ni­to­sti­ma ko­je se de­ša­va­ju u tom sud­skom pred­me­tu, te na­veo šest si­tu­a­ci­ja u ko­ji­ma je, pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, pre­kr­šen za­kon i sve se to de­ša­va na šte­tu po­vje­ri­la­ca „Ra­do­ja Da­ki­ća”.
On je ka­zao da sud ne sa­či­nja­va rje­še­nje o re­do­sle­du na­mi­re­nja iz­vr­šnih po­vje­ri­la­ca, ra­ču­na­ju­ći vri­je­me na­stan­ka i vi­si­nu po­tra­ži­va­nja, te sred­stva obez­bje­đe­nja, već sa­mo do­no­si po­je­di­nač­ne za­ključ­ke na ko­je biv­ši rad­ni­ci ne­ma­ju pra­vo žal­be, što je su­prot­no Za­ko­nu o iz­vr­še­nju i obez­bje­đe­nju.
– Ta­ko su iz­vr­šni po­vje­ri­o­ci sta­vlje­ni pred svr­šen čin bez pra­va na žal­bu. U po­stup­ku na­mi­re­nja neo­sno­va­no se fa­vo­ri­zu­je Glav­ni grad ve­za­no za na­pla­tu po­tra­ži­va­nja od pet mi­li­o­na eura ko­je da­ti­ra iz 2013. go­di­ne i to na na­čin da se Glav­nom gra­du pre­da u vla­sni­štvo 30 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta na ime sa­o­bra­ćaj­ni­ca kroz De­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan, po ci­je­ni od 80 eura po me­tru kva­drat­nom, što je vi­še ne­go smi­je­šno i simp­to­ma­tič­no, ima­ju­ći u vi­du da se kva­drat ze­mlji­šta pro­cje­nju­je na 300 eura – re­kao je Mar­ko­vić.
On je pod­sje­tio da su po­vje­ri­o­ci na ro­či­štu odr­ža­nom u mar­tu do­sta­vi­li po­nu­du za ku­po­vi­nu di­je­la imo­vi­ne fa­bri­ke, od­no­sno par­ce­le upi­sa­ne kao UP 16 po­vr­ši­ne 11,7 hi­lja­da kva­dra­ta.
– Po­stu­pa­ju­ći su­di­ja je na ro­či­štu do­nio za­klju­čak, na ko­ji ni­ko ni­je imao pri­go­vor, a u za­ključ­ku je na­ve­de­no da tu po­nu­du sud pri­hva­ta uslov­no, dok se ne iz­vr­ši vje­šta­če­nje, ko­je bi utvr­di­lo da li po­tra­ži­va­nja iz­vr­šnih po­vje­ri­la­ca do­sti­žu po­lo­vi­nu pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti.
Na­kon to­ga je sud­ski vje­štak Sr­đan Pu­po­vac, 16. apri­la, do­sta­vio su­du na­laz i mi­šlje­nje, na ko­ji ni­je bi­lo pri­mjed­bi, a ko­ji je po­tvr­dio da vi­si­na po­tra­ži­va­nja i tro­ško­vi po­stup­ka iz­vr­šnih po­vje­ri­la­ca do­sti­žu po­lo­vi­nu vri­jed­no­sti ne­po­kret­no­sti ko­ja je tra­že­na na ustu­pa­nje na ime is­pu­nje­nja oba­ve­ze iz­vr­šnog du­žni­ka či­me je za­klju­čak po­stao pra­vo­sna­žan – is­ta­kao je Mar­ko­vić.
On je na­gla­sio da za­klju­čak o pri­hva­ta­nju po­nu­de po­stao pra­vo­sna­žan i da je sud mo­rao od­mah i bez od­la­ga­nja da do­ne­se za­klju­čak o pre­da­ji imo­vi­ne iz­vr­šnim po­vje­ri­o­ci­ma, ali to, ka­ko je na­veo, ne ra­di iz raz­lo­ga zna­nih sa­mo su­di­ji Jeg­di­ću.
– Da­na 30. sep­tem­bra umje­sto za­ključ­ka o pre­da­ji ne­po­kret­no­sti iz­vr­šnim po­vje­ri­o­ci­ma pu­no­moć­nik istih do­bi­ja rje­še­nje 875-06 od 7. sep­tem­bra 2015. o od­bi­ja­nju po­nu­de iz­vr­šnih po­vje­ri­la­ca ku­po­vi­ne ne­po­kret­no­sti iz­vr­šnog du­žni­ka, a ri­ječ je o ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li. Ovim rje­še­njem sud od­lu­ču­je u ono­me o če­mu je već pra­vo­sna­žno od­lu­če­no, pa se osno­va­no na­me­će sum­nja da je iz ne­kog cen­tra mo­ći su­du sa­vje­to­va­no da do­ne­se ova­kvo rje­še­nje zbog vi­ših in­te­re­sa i na taj na­čin po­ga­ze za­kon i pra­vo­sna­žne sud­ske pre­su­de su­do­va ove dr­ža­ve. Da bi to rje­še­nje pro­iz­ve­lo prav­no dej­stvo on­da se pra­vo­sna­žni za­klju­čak o is­toj prav­noj stva­ri iz istog pred­me­ta od mar­ta mo­ra sta­vi­ti van sna­ge i is­klju­či­ti iz prav­nog po­ret­ka jer o is­toj prav­noj stva­ri iz istog prav­nog osno­va u istom pred­me­tu ne mo­gu eg­zi­sti­ra­ti dvi­je me­đu­sob­no su­prot­ne od­lu­ke su­da – ob­ja­snio je Mar­ko­vić.
On je is­ta­kao da je u sva de­ša­va­nja upu­ćen pred­sjed­nik su­da Zo­ran Ra­do­njić.
U mar­tu je pro­da­ta imo­vi­na u vri­jed­no­sti 2,2 mi­li­o­na eura, a od ta­da se ro­či­šta od­la­žu, jer su advo­ka­ti pet pu­ta tra­ži­li iz­u­ze­će su­di­je Jeg­di­ća, dok na dru­goj stra­ni po­vje­ri­o­ci još ni­je­su do­bi­li no­vac od pro­da­je.
B.Ma.


Sud po­gri­je­šio i u pro­cje­ni

Mar­ko­vić je u do­pi­su Pa­ži­nu na­veo da je Osnov­ni sud po­gri­je­šio i u pro­cje­ni imo­vi­ne fa­bri­ke.
– Sud je na­lo­žio pro­cje­nu imo­vi­ne fa­bri­ke iako je 2014. go­di­ne vje­štak Mi­lan­ka Po­po­vić pro­ci­je­ni­la na 81 mi­li­on eura. Pro­cje­nom od pro­šle go­di­ne ko­ju je ra­dio vje­štak Mar­ko Ra­du­no­vić imo­vi­na je pro­ci­je­nje­na na 51 mi­li­on što pred­sta­vlja neo­sno­va­no sma­nje­nje vri­jed­no­sti imo­vi­ne zbog ne­pri­mje­nji­va­nja od­go­va­ra­ju­će od­lu­ke o na­či­nu pro­cje­ne ne­po­kret­ne imo­vi­ne – re­kao je Mar­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"