Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija BIVŠI RADNICI NIKŠIĆKOG PREDUZEĆA ZIGMA U BEZIZLAZNOJ SITUACIJI
Tri godine bez centa primanja
Sa jednog od ranijih protesta Tri godine bez centa primanja Jedanaest mjeseci prije uvođenja stečaja nijesmo primali zarade, a stečaj traje skoro dvije godine, što znači da već tri godine živimo bez centa. Nekada smo za potrebe firme radili po bivšoj Jugoslaviji, a danas gledamo gdje ćemo i kako zaraditi dnevnicu da bismo prehranili porodicu, kazao je Miljanić
Za­vod za gra­đe­vin­ske ma­te­ri­ja­le, ge­o­teh­ni­ku i he­mij­ske ana­li­ze (ZIG­MA) iz Nik­ši­ća jed­no je u ni­zu pred­u­ze­ća ko­je je do pri­va­ti­za­ci­je bi­lo me­đu uspje­šni­jim u Cr­noj Go­ri. Pre­da­jom fir­me, osno­va­ne pri­je 60 go­di­na za po­tre­be sa­da biv­še Že­lje­za­re, po­čeo je njen su­no­vrat. Po­slo­vi ko­je su rad­ni­ci ZIG­ME de­ce­ni­ja­ma oba­vlja­li po sko­ro ci­je­loj biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji znat­no su se uma­nji­va­li, dok su se du­go­vi go­mi­la­li. Imo­vi­na je sma­nji­va­na, kao i broj za­po­sle­nih. Ko­na­čan kraj, ka­ko je re­kao biv­ši rad­nik Mi­li­sav Mi­lja­nić, do­šao im je no­vem­bra 2015. go­di­ne ka­da ta­da­šnji vla­sni­ci uvo­de ste­čaj, a oko 30 rad­ni­ka osta­je bez po­sla.
– Je­da­na­est mje­se­ci pri­je ste­ča­ja ni­je­smo pri­ma­li za­ra­de, a ste­čaj tra­je sko­ro dvi­je godine, što zna­či da mi već tri go­di­ne ži­vi­mo bez cen­ta pri­ma­nja. Ne­ka­da smo za po­tre­be fir­me ra­di­li po biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji, za svoj rad pri­ma­li pla­te, a da­nas gle­da­mo gdje će­mo i ka­ko za­ra­di­ti dnev­ni­cu da bi­smo pre­hra­ni­li po­ro­di­cu. Ni­ko i ne pi­ta ka­ko nam je i šta da­lje – is­pri­čao je Mi­lja­nić i do­dao da im od 2013. ni­je upla­ći­van ni staž.
Da pred­u­ze­će ne pro­pad­ne ni­je­su po­mo­gle ni re­fe­ren­ce ko­je ima­ju, a dje­lat­nost ZIG­MA-e je pro­jek­to­va­nje ge­o­lo­ških is­tra­ži­va­nja iz obla­sti hi­dro­ge­o­lo­gi­je, ge­o­teh­ni­ke i in­že­njer­ske ge­o­lo­gi­je, te i is­tra­ži­va­nja le­ži­šta mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na, bu­še­nja bu­na­ra. Pri­va­ti­za­ci­ja je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, „po­je­la” i po­slo­ve i rad­nič­ka po­tra­ži­va­nja.
– Kad je uve­den ste­čaj po­ja­vi­lo se čak 50 po­vje­ri­la­ca ko­ji su za­tra­ži­li da im fir­ma vra­ti pre­ko dva mi­li­o­na eura. Od tog iz­no­sa dug pre­ma za­po­sle­ni­ma je oko 114 hi­lja­da i tu su na­še za­ra­đe­ne pla­te. Ne­ki od nas su po­ku­ša­li tu­žbom da na­pla­te ono što nam fir­ma i nje­ni vla­sni­ci du­gu­ju, ali je i to bi­lo uza­lud – re­kao je Mi­lja­nić.
U sud­skim po­stup­ci­ma po­tvr­đe­na su rad­nič­ka po­tra­ži­va­nja, ali dug mo­gu na­pla­ti­ti tek ka­da se imo­vi­na pro­da. Mi­lja­nić na­po­mi­nje da ta­ko za­kon ka­že, ali sa­mo ka­da su u pi­ta­nju osi­ro­ma­še­ni i obes­pra­vlje­ni rad­ni­ci. Nji­ho­ve za­htje­ve da im se is­pla­te ot­prem­ni­ne su­do­vi su od­bi­li kao neo­sno­va­ne.
– Ste­čaj­na upra­va je u pro­te­klom pe­ri­o­du ogla­si­ma pro­da­va­la dio opre­me ZIG­MA-e. Od tog nov­ca rad­ni­ci­ma ni­šta ni­je is­pla­će­no i ne zna­mo šta se sa tim pa­ra­ma ra­di, a su­vi­šno je go­vo­ri­ti o to­me ko­li­ko su na­ma neo­p­hod­ne. Ne­ma in­sti­tu­ci­je u ovoj dr­ža­vi ko­joj bi­smo mo­gli da se obra­ti­mo – ogor­čen je Mi­lja­nić.
Ak­cij­skim ka­pi­ta­lom ZIG­MA- e upra­vlja­lo je nik­šić­ko pred­u­ze­će „Bast”, či­ji je vla­snik Sta­ni­ša Ba­krač. Sje­di­šte svo­je fir­me Ba­krač pre­mje­šta u Be­o­grad, „Bast” u Nik­ši­ću uvo­di u ste­čaj, a ak­ci­je ZIG­MA-e „pre­da­je” dru­gi­ma ko­ji za ve­o­ma krat­ko vri­je­me, od­no­sno ne­ko­li­ko mje­se­ci od pre­u­zi­ma­nja, uvo­de ste­čaj.
– Onog tre­nut­ka ka­da su pla­te po­če­le da ka­sne dok nam je „Bast” bio vla­snik, obra­ća­li smo se na broj­ne adre­se, pa i In­spek­ci­ji ra­da. Ni­ko ni­ka­da ni­je uva­žio to na­še obra­ća­nje i ma­kar ra­di ot­kla­nja­nja sum­nji i pro­vje­re po­slo­va­nja da do­đu u fir­mu i vi­de o če­mu se ra­di – na­gla­sio je Mi­lja­nić.
Rad­ni­ci ZIG­MA-e or­ga­ni­zo­va­li su pro­test upo­zo­re­nja is­pred fir­me pri­je uvo­đe­nja ste­ča­ja, a po­tom su se još ne­ko­li­ko pu­ta oku­plja­li, ali bez re­zul­ta­ta.
B.Bra­šnjo


Smo­lo­vić: Pa­re na ra­ču­nu

Ste­čaj­ni uprav­nik ZIG­MA-e Dra­gan Smo­lo­vić „Da­nu” je ka­zao da je u to­ku osmi po re­du oglas za pro­da­ju imo­vi­ne tog pred­u­ze­ća. Za­in­te­re­so­va­ni kup­ci mo­gu se pri­ja­vi­ti do 28. av­gu­sta, a imo­vi­na ko­ji či­ne la­bo­ra­to­ri­ja sa po­slov­nom zgra­dom, jed­nim pla­cem u Nik­ši­ću, ma­ši­ne kao i ne­ko­li­ko vo­zi­la pro­da­ju se po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od oko 1,1 mi­li­on eura.
– Kroz ra­ni­je ogla­se pro­da­li smo dio ma­te­ri­ja­la, re­zer­vnih dje­lo­va i slič­no. No­vac je dio ste­čaj­ne ma­se, na ra­ču­nu je i ne mo­že se is­pla­ći­va­ti dok se sva imo­vi­na ne pro­da. Ima­mo ne­ko­li­ko za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca, ali se još ni­ko od njih ne pri­ja­vlju­je, jer, vje­ro­vat­no, če­ka­ju sma­nje­nje ci­je­ne ne­kim na­red­nim ogla­som – ka­zao je Smo­lo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"