Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija STEČAJNI UPRAVNIK BRODOGRADILIŠTA ODOBRIO PRODAJU KONCESIONOG KRUGA VLASNICIMA PORTO MONTENEGRA
Arapi dobili luku Bijela za 2,65 miliona
Vlasnici Porta sa bivšim premijerom Arapi dobili luku Bijela za 2,65 miliona Ako se niko od povjerilaca ne bude žalio, odluka postaje pravosnažna, nakon čega se potpisuje ugovor i konzorcijum Adrijatik marinas i Damen ima 70 dana da uplati 2,65 miliona eura, kazao je Ostojić koji je odluku o odobravanju prodaje juče poslao vlasnicima Porto Montenegra
Ste­čaj­ni uprav­nik Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la Žar­ko Osto­jić do­nio je od­lu­ku ko­jom odo­bra­va pro­da­ju kon­ce­si­o­nog kru­ga kon­zor­ci­ju­mu ko­ji či­ne Adri­ja­tik ma­ri­nas i Da­men za 2,65 mi­li­o­na eura. Od­lu­ku je, ka­ko je po­tvr­dio za „Dan”, ju­če po­slao kon­zor­ci­ju­mu slu­žbe­nom po­štom.
Adri­ja­tik ma­ri­nas je vla­snik Por­to Mon­te­ne­gra, dok je Da­men ho­land­ska fir­ma ko­ja se ba­vi re­mon­tom i bro­do­grad­njom i jed­na je od uspje­šni­jih u svi­je­tu na tom po­lju.
– Po­vje­ri­o­ci ima­ju pra­vo žal­be na od­lu­ku ko­ju sam do­nio. Ako se ni­ko ne bu­de ža­lio, od­lu­ka po­sta­je pra­vo­sna­žna, na­kon če­ga se pot­pi­su­je ugo­vor sa kon­zor­ci­ju­mom, ko­ji ima 70 da­na na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra da upla­ti no­vac. Kon­zor­ci­jum je oba­ve­zan da pot­pi­še ugo­vor i upla­ti no­vac – re­kao je za „Dan” Osto­jić.
Za 2,65 mi­li­o­na eura vla­sni­ci ti­vat­ske ma­ri­ne i nji­ho­vi part­ne­ri iz Ho­lan­di­je do­bi­ja­ju svu imo­vi­nu u kon­ce­si­o­nom kru­gu osim uprav­ne zgra­de. Do­bi­ja­ju i opre­mu ko­ja je usko ve­za­na za te objek­te.
Adri­ja­tik ma­ri­nas i Da­men pla­ni­ra­ju da se u Bi­je­loj ba­ve re­mon­tom jah­ti i me­ga­jah­ti. Oni su je­di­ni do­sta­vi­li po­nu­du za do­dje­lu kon­ce­si­je za pri­vred­no ko­ri­šće­nje lu­ke Bi­je­la. Kon­zor­ci­jum je po­nu­du do­sta­vio po­čet­kom 2016. go­di­ne, ali se če­kao is­hod ste­ča­ja u Bro­do­gra­di­li­štu, od­no­sno tre­ba­lo je pr­vo da ku­pe imo­vi­nu, a do­da­tan pro­blem pred­sta­vlja i grit ko­ji je još u Bi­je­loj. Ten­der za nje­gov tran­sport je od­la­gan i ko­nač­no je pri­je dva da­na po­no­vo ras­pi­san sa ro­kom za do­sta­vlja­nje po­nu­da do sre­di­ne ok­to­bra.
Kon­ce­si­ju da­je Vla­da i to na 30 go­di­na uz oba­ve­zno mi­ni­mal­no ula­ga­nje od 20 mi­li­o­na eura.
Osto­jić je ka­zao da je kon­zor­ci­jum tra­žio da pro­da­ja imo­vi­ne Bro­do­gra­di­li­šta bu­de po­ve­za­na sa da­va­njem kon­ce­si­je, ali da je on od­bio taj pred­log jer kon­ce­si­ja ne za­vi­si od nje­ga.
– Kon­ce­si­ja ne­ma ni­ka­kvog uti­ca­ja na ste­čaj – re­kao je Osto­jić.
Ste­čaj u Bro­do­gra­di­li­šte je uve­den po­lo­vi­nom 2015. go­di­ne i do sa­da je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na­mi­re­no 70 od­sto po­tra­ži­va­nja. No­vac ko­ji upla­te Adri­ja­tik i Da­men ići će CKB ban­ci kao raz­luč­nom po­vje­ri­o­cu, ka­zao je ra­ni­je Osto­jić.
Vla­sni­ci Por­to Mon­te­ne­gra od pro­šle go­di­ne su In­vest­ment kor­po­rejšn of Du­bai (ICD). Oni su od Pi­te­ra Man­ka i nje­go­vih part­ne­ra ot­ku­pi­li kom­ple­tan udio u fir­mi Adri­ja­tik ma­ri­nas.
Adri­ja­tik ma­ri­nas je u gu­bit­ku oko 50 mi­li­o­na eura na dan 31. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, po­ka­zu­ju fi­nan­sij­ski is­ka­zi te kom­pa­ni­je za 2016. go­di­nu. Por­to Mon­te­ne­gro pred­stav­ni­ci vla­sti če­sto kr­ste kao naj­u­spje­šni­ji pro­je­kat. Ti­vat­ska ma­ri­na je da­ta 90 go­di­na pod za­kup.
U Bi­je­loj bi tre­ba­lo da za­po­sle oko 100 rad­ni­ka. Na­kon ste­ča­ja u Bi­je­loj je bez po­sla osta­lo bli­zu 400 rad­ni­ka. Tre­nut­no ih je an­ga­žo­va­no 20. Ve­ći­na je oti­šla na­kon pro­da­je ve­li­kog i ma­log do­ka, sim­bo­la Bi­je­le.
D.M.


No­vi oglas do kra­ja mje­se­ca

Osto­jić je pro­šle sed­mi­ce po­ni­štio oglas za pro­da­ju pre­o­sta­log di­je­la imo­vi­ne Bro­do­gra­di­li­šta. Raz­log je što su u ka­ta­stru po­gre­šno bi­le ubi­lje­že­ne od­re­đe­ne par­ce­le.
– Na­dam se da će se to br­zo re­gu­li­sa­ti i da ću no­vi oglas ras­pi­sa­ti do kra­ja mje­se­ca – re­kao je Osto­jić.
Pre­o­sta­la imo­vi­na je nu­đe­na po ukup­noj ci­je­ni od oko pet mi­li­o­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"