Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija GP URA TRAŽI DA GLAVNI GRAD I VLADA NAĐU JEFTINIJE I BOLJE RJEŠENJE ZA PRIKLJUČAK NA AUTOPUT
Zbog petlje Smokovac rušili bi 40 kuća
Rakčević Zbog petlje Smokovac rušili bi 40 kuća Odbornik GP URA u Glavnom gradu Luka Rakčević je ukazao da bi petlja Smokovac koštala daleko više od 30 miliona, zbog troškova eksproprijacije, jer je na toj lokaciji 40 kuća i preko 30 hektara obradivog zemljišta. Ukazao je i da bi petlja Strganica, koja je predviđena PUP-om Podgorica, bila jeftinija 37 miliona od Smokovca
Iz­grad­nja pe­tlje na Smo­kov­cu ko­šta­la bi da­le­ko vi­še od 30 mi­li­o­na eura zbog tro­ško­va eks­pro­pri­ja­ci­je i zbog to­ga Glav­ni grad i Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja mo­ra­ju da na­đu al­ter­na­tiv­no rje­še­nje, oci­je­nio je od­bor­nik GP URA u Glav­nom gra­du Lu­ka Rak­če­vić.
– Na mje­stu iz­grad­nje pe­tlje na Smo­kov­cu, od­no­sno u Ro­ga­mi­ma, za­se­o­ku Ra­si, ima pre­ko 40 ku­ća sa po­moć­nim objek­ti­ma, pre­ko 30 hek­ta­ra ob­ra­di­vog ze­mlji­šta, pet hi­lja­da kor­je­na lo­ze, po­slov­nih pro­sto­ra i pod­ra­zu­mi­je­va eks­pr­o­pri­ja­ci­ju ogrom­nog plod­nog ze­mlji­šta, is­pla­tu iz­gu­blje­ne do­bi­ti – re­kao je Rak­če­vić na ju­če­ra­šnjoj pres kon­fe­ren­ci­ji.
Na­ja­vio je da će URA skup­šti­ni Glav­nog gra­da pre­da­ti ini­ci­ja­ti­vu da na pr­voj na­red­noj sjed­ni­ci upu­ti po­ziv re­sor­nom mi­ni­star­stvu za otva­ra­nje di­ja­lo­ga i pro­na­la­že­nje bo­ljeg rje­še­nja, ka­ko se pe­tlja ne bi gra­di­la u Ro­ga­mi­ma.
Uka­zao je da bi mno­go bo­lje i jef­ti­ni­je rje­še­nje bi­lo iz­grad­nja pe­tlje na Str­ga­ni­ci.
– Ob­ra­đi­vač Pro­stor­no-ur­ba­ni­stičkog pla­na Pod­go­ri­ce (PUP), kao naj­vi­šeg plan­skog do­ku­men­ta, još 2013. je pred­sta­vio ana­li­zu dvi­je mo­gu­će lo­ka­ci­je – Smo­kov­ca i Str­ga­ni­ce. Utvr­đe­no je da bi se pe­tlja na Str­ga­ni­ci gra­di­la ne­u­po­re­di­vo jef­ti­ni­je, eko­lo­ški pri­hva­tlji­vi­je rje­še­nje bi bi­lo, pri če­mu bi tra­sa auto­pu­ta Be­o­grad–Bar, na­sta­vi­la tra­som Do­lo­vi–Gor­nje Mr­ke. Iz­grad­nja na Str­ga­ni­ci bi po ta­da­šnjoj ana­li­zi ob­ra­đi­va­ča PUP-a bi­la čak 37 mi­li­o­na jef­ti­ni­ja od tre­nut­ne po­nu­de – is­ta­kao je Rak­če­vić i do­dao da je ta lo­ka­ci­ja go­to­vo ne­na­se­lje­na.
– Na­ža­lost, pe­tlju na Str­ga­ni­ci ni­je vi­še mo­gu­će gra­di­ti, jer su is­ko­pi tu­ne­la u već po­od­ma­kloj fa­zi. Zbog to­ga skup­šti­na Glav­nog gra­da mo­ra utvr­di­ti či­ja je od­go­vor­nost što se naj­vi­ši plan­ski do­ku­men­ti ni­je­su po­što­va­li, zbog če­ga je uzro­ko­va­na šte­ta od vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura – po­ru­čio je Rak­če­vić.
Iz­grad­njom pe­tlje Smo­ko­vac, ka­ko je ka­zao, traj­no bi se uni­štio pre­li­je­pi dio Pod­go­ri­ce, po­ve­ća­la opa­snost od za­ga­đe­nja Mo­ra­če i po­sta­vi­la traj­na be­ton­ska pre­pre­ka stru­ja­nju sje­ver­nog vje­tra.
GP URA, ka­ko je is­ta­kao, zah­ti­je­va od Glav­nog gra­da da u što kra­ćem ro­ku pod­ne­su za­htjev Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja da pro­na­đe bo­lje i odr­ži­vi­je rje­še­nje, kao bi se Ro­ga­mi spa­si­li od de­va­sta­ci­je i Pod­go­ri­ca za­šti­ti­la.
Vla­da je u ugo­vo­ru za iz­grad­nju di­o­ni­ce od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va, vri­jed­ne 809,6 mi­li­o­na, za­bo­ra­vi­la da uvr­sti pe­tlju Smo­ko­vac, zbog če­ga će mo­ra­ti da je pla­te do­dat­no. Tre­nut­no o to­me pre­go­vara­ju sa Ki­ne­zi­ma.
– Dok se pred­sjed­nik Skup­šti­ne i biv­ši mi­ni­star „bez pe­tlje“, ali i sa­da­šnji mi­ni­stri sa­o­bra­ća­ja i fi­nan­si­ja, na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Vla­de – pra­ve neo­ba­vi­je­šte­ni i lu­di, na­ja­vlju­ju­ći una­pri­jed iz­gu­blje­ni ar­bi­tra­žni po­stu­pak, zbog svo­jih ra­ni­jih pro­pu­sta, pra­vi je tre­nu­tak da Glav­ni grad, svo­jim od­go­vor­nim i čvr­stim sta­vom, za­šti­ti sop­stve­nu imo­vi­nu i po­zo­ve na di­ja­log, do pro­na­la­že­nja bo­ljeg i ade­kvat­ni­jeg pri­ključ­ka – za­klju­čio je Rak­če­vić.
D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"