Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija KROV NAD GLAVOM ZA VEĆINU GRAĐANA I DALJE NEMOGUĆA MISIJA
Pola stana ode na kamatu
Kupovina stana i dalje nemoguća misija Pola stana ode na kamatu Banke su u poslednje vrijeme smanjile kamatne stope na stambene kredite, ali su one i dalje visočije nego, na primjer, u Srbiji. Sa najmanjom kamatnom stopom u CG, za kredit od 50 hiljada građani moraju da plate ukupno 72,5 hiljada eura, što je skoro jedan i po stan
Iako je od­re­đe­ni broj ba­na­ka sma­njio ka­ma­te na stam­be­ne kre­di­te, ku­po­vi­na sta­na i da­lje pred­sta­vlja ne­mo­gu­ću mi­si­ju za ve­ći­nu sta­nov­ni­štva. Pro­sječ­ne fik­sne ka­mat­ne sto­pe pa­le su u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na, što zbog pro­jek­ta Hi­lja­du plus sta­no­va, što zbog po­ja­ve no­vih ba­na­ka na tr­ži­štu, ali su i da­lje ve­će u od­no­su na ze­mlje re­gi­o­na. Re­ci­mo u Sr­bi­ji, Ban­ka in­te­sa nu­di stam­be­ne kre­di­te uz fik­snu ka­mat­nu sto­pu od 3,52 od­sto.
Do pri­je ne­ko­li­ko go­di­na su ka­ma­te bi­le to­li­ke da je ka­ma­ta iz­no­si­la ko­li­ko i glav­ni­ca, od­no­sno da su se ot­pla­ći­va­la dva sta­na za je­dan kre­dit, dok je sa­da ka­ma­ta ma­nja za po­lo­vi­nu, od­no­sno ot­pla­ti se je­dan i po stan na kra­ju ili na ka­ma­tu ode po­la sta­na. Tre­nut­no je naj­ma­nja fik­sna ka­mat­na sto­pa kod Lov­ćen ban­ke od 3,96 od­sto. Za kre­dit od 50 hi­lja­da eura na 20 go­di­na, kli­jent bi vra­tio 72,5 hi­lja­da eura, dok bi sa ka­ma­tom od 5,99 od­sto vra­tio 85 hi­lja­da eura, što je sko­ro dvi­je tre­ći­ne glav­ni­ce.
Pot­pred­sjed­ni­ca De­mo­kra­ta Zden­ka Po­po­vić sma­tra da su ka­mat­ne sto­pe na stam­be­ne kre­di­te i da­lje vi­so­ke iako je pri­mje­tan nji­hov bla­gi pad.
– Ban­ke i da­lje za­ra­ču­na­va­ju ze­le­na­ške ka­ma­te jer je po­tra­žnja za kre­di­ti­ma ve­li­ka. Po­sta­lo je pro­sto ne­mo­gu­će da gra­đa­ni mo­gu da funk­ci­o­ni­šu bez kre­di­ta, za­du­ži­va­nje kod ba­na­ka je po­sta­lo sa­stav­ni dio ži­vo­ta i gra­đa­na i pri­vre­de. Iako je ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja me­đu ban­ka­ma, one se te­ško od­lu­ču­ju da spu­ste ka­mat­ne sto­pe već pri­je gra­đa­ni­ma nu­de ne­ke no­ve kre­dit­ne pro­iz­vo­de ka­ko bi pri­vu­kli kli­jen­te, tu pri­je sve­ga mi­slim na po­volj­ni­je pro­vi­zi­je ili ot­pla­tu ra­te po kre­di­ti­ma sva­ki dru­gi mje­sec kao što je to ne­dav­no po­nu­di­la Lov­ćen ban­ka – re­kla je Po­po­vi­će­va „Da­nu”.
Ona je is­ta­kla da su vi­so­ke ka­mat­ne sto­pe i da­lje pro­blem. Ta­ko­đe, pro­blem je što su ban­ke iz­u­zet­no opre­zne i ni­su sprem­ne da pla­si­ra­ju no­vac ako po­sto­ji i naj­ma­nji ri­zik da se kre­dit ne­će vra­ti­ti u pred­vi­đe­nom ro­ku.
Za po­tre­be pi­sa­nja ovog tek­sta „Dan” je kon­tak­ti­rao sko­ro sve ban­ke, a po­dat­ke nam je do­sta­vi­la sa­mo tre­ći­na ba­na­ka, dok smo za osta­le po­ku­ša­li da na­đe­mo po­dat­ke pre­ko zva­nič­nih saj­to­va.
Pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, naj­ma­nju fik­snu ka­mat­nu sto­pu ima­mo kod Er­ste ban­ke. Ona se kre­će od 4,5 od­sto do 6,25 od­sto, u za­vi­sno­sti od roč­no­sti kre­di­ta i bo­ni­te­ta kli­jen­ta. Kod NLB je fik­sna ka­mat­na sto­pa 5,99 od­sto, a oni su ne­dav­no po­nu­di­li stam­be­ni kre­dit sa kom­bi­no­va­nom ka­mat­nom sto­pom, od­no­sno mik­sa fik­sne i va­ri­ja­bil­ne. Pr­vih pet go­di­na ot­pla­te ka­ma­ta bi bi­la 4,99 od­sto fik­sno, dok bi u pre­o­sta­lom pe­ri­o­du iz­no­si­la 4,49 od­sto plus še­sto­mje­seč­ni euri­bor.
Adi­ko ban­ka nu­di pro­mjen­lji­vu ka­mat­nu sto­pu od 4,99 od­sto plus tro­mje­seč­ni euri­bor, a nu­de i kre­di­te za re­fi­nan­si­ra­nje sa ka­mat­nom sto­pom od 4,49 od­sto plus tro­mje­seč­ni euri­bor.
Pro­mjen­lji­va ka­mat­na sto­pa kod Er­ste ban­ke se kre­će od 3,99 do 4,75 od­sto plus še­sto­mje­seč­ni euri­bor u za­vi­sno­sti od bo­ni­te­ta kli­jen­ta.
Lov­ćen ban­ka je pro­šle sed­mi­ce po­nu­di­la stam­be­ne kre­di­te sa fik­snom ka­mat­nom sto­pom od 3,65 od­sto i grejs pe­ri­o­dom od 12 mje­se­ci. Sa svim tro­ško­vi­ma kre­di­ta, na kra­ju je efek­tiv­na ka­mat­na sto­pa 3,96 od­sto, što je ma­nje i od ka­ma­te ko­ja je bi­la la­ni u sklo­pu Hi­lja­du plus pro­jek­ta. Tu se nu­di­la ka­ma­ta od 3,99 od­sto.M.B.


Po­tro­šač­ki kre­di­ti

Ka­da su u pi­ta­nju po­tro­šač­ki kre­di­ti ka­ma­te se kre­ću od na­mjen­skih 2,50 od­sto od­no­sno 4,49 od­sto, u za­vi­sno­sti od obez­bje­đe­nja de­po­zi­ta, kod Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke do naj­ve­će fik­sne ka­mat­ne sto­pe ko­ja iz­no­si iz­no­si 7,99 kod NLB ban­ke.
Kod Er­ste ban­ke ima­mo sve­na­mjen­ske kre­di­te ko­ji se odo­bra­va­ju po ka­mat­noj sto­pi od 6,7 od­sto do 6,9 od­sto a mak­si­mal­ni rok ot­pla­te od 120 do 180 mje­se­ci u za­vi­sno­sti od to­ga da li je obez­bi­je­đen hi­po­te­kom ili ni­je. Mak­si­ma­lan iz­nos ovih kre­di­ta je 50.000 eura.
Kod Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke ima­mo ka­mat­ne sto­pe za na­mjen­ske po­tro­šač­ke kre­di­te (kre­di­te za ku­po­vi­nu mo­tor­nih vo­zi­la) ko­je se kre­ću po­čev­ši od 2,50 od­sto u slu­ča­ju obez­bje­đe­nja de­po­zi­ta od 101od­sto, na rok kre­di­ta do 120 mje­se­ci, od­no­sno po­čev­ši od 4,49od­sto (za kre­di­te ko­ji ni­su obez­bije­đe­ni de­po­zi­tom).
Ne­na­mjen­ski go­to­vin­ski kre­di­ti obez­bje­đe­ni su hi­po­te­kom po­čev­ši od 6,99 od­sto +6M euri­bor do iz­no­sa od 50.000 eura
Kod NLB ban­ke ka­mat­na sto­pa na po­tro­šač­ke kre­di­te iz­no­si 6,99 od­sto + 6M euri­bor. Go­to­vin­ski kre­di­ti se odo­bra­va­ju po fik­snoj i va­ri­ja­bil­noj ka­mat­noj sto­pi, gdje fik­sna ka­mat­na sto­pa iz­no­si 7,99 od­sto dok je va­ri­ja­bil­na ka­mat­na sto­pa 6,99 + 6M Euri­bor.
Kod Adi­ko ban­ke vi­si­na kre­di­ta za­vi­si od vi­si­ne re­dov­nih mje­seč­nih pri­ma­nja i pro­cje­ne bo­ni­te­ta kli­jen­ta. Za kli­jen­te Adi­ko ban­ke se na osno­vu re­dov­nih mje­seč­nih pri­ma­nja mo­gu odo­bra­va­ti kre­di­ti bez ži­ra­na­ta. Ka­mat­na sto­pa na (po­tro­šač­ke) go­to­vin­ske kre­di­te se kre­će od 7,75 od­sto u no­mi­nal­noj vri­jed­no­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"