Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-11-12 TURSKI TOŠČELIK GOMILA GUBITKE U NEKADAŠNJOJ ŽELJEZARI
Za tri godine napravili 18 miliona minusa
Vlasnik Toščelika Fuat Tosjali sa predstavnicima lokalne uprave i Vlade Za tri godine napravili 18 miliona minusa Turci su imovinu Željezare kupili za 15,1 milion eura, a od 2014. do kraja prošle godine napravili su skoro 18 miliona eura minusa, pa je na kraju 2016. godine ukupan gubitak kompanije iznosio 26,2 miliona eura, pokazuju finansijski iskazi u koje je „Dan” imao uvid
Ot­ka­ko je tur­ski To­šče­lik ku­pio imo­vi­nu nik­šić­ke Že­lje­za­re iz ste­ča­ja 2012. go­di­ne, uspio je da na­pra­vi gu­bi­tak u po­slo­va­nju od 26,2 mi­li­o­na eura. To po­ka­zu­ju fi­nan­sij­ski is­ka­zi o po­slo­va­nju ove kom­pa­ni­je, do­sta­vlje­ni Po­re­skoj upra­vi, u ko­je je „Dan” imao uvid.
Pre­ma tim po­da­ci­ma, To­šče­lik je 2013. go­di­nu za­vr­šio sa gu­bit­kom od 8,4 mi­li­o­na, dok je u na­red­ne tri go­di­ne, od­no­sno do kra­ja 2016. go­di­ne, uspio da na­pra­vi mi­nus od sko­ro 18 mi­li­o­na eura. U 2014. go­di­ni mi­nus je bio oko če­ti­ri mi­li­o­na, go­di­nu ka­sni­je oko se­dam mi­li­o­na, a u 2016. go­di­ni oko šest mi­li­o­na eura.
Tur­ci su pri­li­kom ku­po­vi­ne imo­vi­ne i pre­u­zi­ma­nja Že­lje­za­re na­ja­vlji­va­ni kao stra­te­ški in­ve­sti­to­ri ko­ji će vra­ti­ti ugled nik­šić­kom pred­u­ze­ću. Me­đu­tim, po­sled­njih go­di­na u jav­no­sti su se vi­še po­ja­vlji­va­li zbog pro­ble­ma sa rad­ni­ci­ma, ko­ji su se ža­li­li na pre­o­bi­man po­sao ko­ji oba­vlja­ju, kao i na sve uče­sta­li­je po­vre­de na ra­du usled pre­ve­li­kog obi­ma po­sla.
Osim što su za če­ti­ri go­di­ne na­pra­vi­li oko 18 mi­li­o­na eura gu­bit­ka, Tur­ci su uspi­je­va­li da po­ve­ća­ju du­go­roč­ne oba­ve­ze za de­set mi­li­o­na, sa 21,4 na 31,6 mi­li­o­na. U go­to­vo istom iz­no­su su po­ve­ća­li iz­nos krat­ko­roč­nih oba­ve­za, sa 4,1 mi­li­on u 2013. na 14,4 mi­li­o­na u 2016. go­di­ni. Imo­vi­na pred­u­ze­ća je u istom pe­ri­o­du uve­ća­na sa 3,7 na 7,7 mi­li­o­na.
Pri­ho­di od pro­da­je 2013. go­di­ne su iz­no­si­li 11,2 mi­li­o­na, dok su u pro­šloj go­di­ni po­ve­ća­ni na 15,25 mi­li­o­na.
Dok To­šče­lik pra­vi vi­še­mi­li­on­ske gu­bit­ke, ste­čaj u Že­lje­za­ri, od ko­je su ku­pi­li imo­vi­nu, još tra­je. Ste­čaj je uve­den 2011. go­di­ne u apri­lu, a uve­li su ga rad­ni­ci ko­ji­ma je ta­da­šnji po­slo­da­vac bri­tan­sko-ho­land­ska kom­pa­ni­ja Mon­te­ne­gro spešlti stils vi­še mje­se­ci du­go­va­la za­ra­de, pa je u fa­bri­ci bi­la ob­u­sta­vlje­na pro­iz­vod­nja. Go­di­nu na­kon ste­ča­ja, imo­vi­nu Že­lje­za­re za 15,1 mi­li­on eura ku­pi­la je tur­ska fir­ma To­šče­lik, ko­ja je dio in­du­strij­ske kom­pa­ni­je „To­sja­li hol­ding“.
Ste­čaj­ni po­stu­pak još ni­je okon­čan, bu­du­ći da je u to­ku ve­li­ki broj sud­skih po­stu­pa­ka ko­ji se vo­de po­vo­dom ospo­re­nih po­tra­ži­va­nja ste­čaj­nih po­vje­ri­la­ca. Pro­tiv ste­čaj­nog du­žni­ka „Že­lje­za­re Nik­šić“ po­stu­pak je u to­ku, ka­za­li su ne­dav­no iz Pri­vred­nog su­da. Pre­ci­zi­ra­li su da su u to­ku 32 po­stup­ka, u ko­ji­ma po­vje­ri­o­ci po­tra­žu­ju 2,2 mi­li­o­na eura.
Pri­ja­vlje­na po­tra­ži­va­nja u ste­ča­ju su bi­la oko 193 mi­li­o­na eura, a pri­zna­to je 125,1 mi­li­on eura.
– U skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o ste­ča­ju, iz ste­čaj­ne ma­se su pri­o­ri­tet­no na­mi­re­ni tro­ško­vi ste­čaj­nog po­stup­ka i oba­ve­ze ste­čaj­ne ma­se, na­kon če­ga su na­mi­re­na po­tra­ži­va­nja pr­vog is­plat­nog re­da ko­ja su pri­zna­ta i po­tra­ži­va­nja pr­vog is­plat­nog re­da ko­ja su na­kon is­pit­nog ro­či­šta utvr­đe­na u po­seb­nim par­nič­nim po­stup­ci­ma u ukup­nom iz­no­su od 3,4 mi­li­o­na. Na­mi­re­na su po­tra­ži­va­nja dru­gog is­plat­nog re­da u ukup­nom iz­no­su od šest mi­li­o­na, a pre­o­sta­la ne­ras­po­re­đe­na sred­stva di­ob­ne ma­se re­ze­r­vi­sa­na su za na­mi­re­nje ospo­re­nih po­tra­ži­va­nja pr­vog is­plat­nog re­da, a ko­ja se utvr­de u par­nič­nim po­stup­ci­ma – na­ve­li su iz Pri­vred­nog su­da.
D.M.
  • Ekonomija
    Ranije - Ekonomija

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"