Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija SINDIKAT ZAPOSLENIH PORT OF ADRIJE OPTUŽIO PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA VESNU MEDENICU ZA UKIDANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Sastala se sa vlasnicima pa oštetila radnike
Sa presa Sastala se sa vlasnicima pa oštetila radnike Medenica i Pažin su primili delegaciju Port of Adrije i nakon toga je Vrhovni sud donio pravni stav kojim se ukida kolektivni ugovor u preduzeću, čime su radnicima oduzeta mnoga prava, rekao je Klisić i dodao da je po važećim propisima kolektivni ugovor morao da važi još godinu dana
Pred­sjed­nik Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je za­po­sle­nih Port of Adri­je (PoA) Mi­loš Kli­sić tvr­di da je Vr­hov­ni sud do­nio od­lu­ku o uki­da­nju ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra (KU) u tom pred­u­ze­ću, či­me su mno­ga pra­va rad­ni­ci­ma od­u­ze­ta, na­kon što se pred­sjed­ni­ca tog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca sa­sta­la sa vla­sni­ci­ma kom­pa­ni­je iz Ba­ra, tur­skim Glo­bal port­som. On je to ju­če sa­op­štio na pres kon­fe­ren­ci­ji po­vo­dom ne­pri­mje­ne ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra u tom pred­u­ze­ću, ko­je je pri­va­ti­zo­va­no 2013. go­di­ne.
– Me­de­ni­ca i Pa­žin (prim. aut. mi­ni­star prav­de) su pri­mi­li de­le­ga­ci­ju Port of Adri­je i na­kon to­ga je Vr­hov­ni sud do­nio prav­ni stav da ko­lek­tiv­ni ugo­vor Lu­ke Bar iz 2009. go­di­ne, ne mo­že da se pri­mje­nju­je na rad­ni­ke PoA – re­kao je Kli­sić.
U Sin­di­ka­tu sma­tra­ju da je KU tre­ba­lo da va­ži još go­di­nu da­na, od­no­sno do kra­ja 2017. go­di­ne, te da je od­lu­ka Vr­hov­nog su­da ne­za­ko­ni­ta. Po ku­po­pro­daj­nom ugo­vo­ru KU je va­žio u 2014, 2015. i 2016. go­di­ni, a Vr­hov­ni sud je za­u­zeo stav da se od mar­ta ove go­di­ne pri­mje­nju­je gran­ski ko­lek­tiv­ni ugo­vor za po­mor­ski sa­o­bra­ćaj i luč­ko-pre­to­var­ne uslu­ge na rad­ni­ke PoA.
– Zbog ta­kvog po­stu­pa­nja vr­lo br­zo će­mo pod­ni­je­ti kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv od­go­vor­nih u Vr­hov­nom su­du – po­ru­čio je Kli­sić i na­veo da će pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu i pro­tiv Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju.
Is­ta­kao je da vla­sni­ci ni­je­su htje­li da raz­go­vo­ra­ju o no­vom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru na­kon što je sta­ri is­te­kao.
Vla­din Sa­vjet je za­slu­žan za pri­va­ti­za­ci­ju PoA i ku­po­pro­daj­ni ugo­vor sa Glo­bal port­som. Kli­sić je ka­zao da je od do­la­ska Glo­bal port­sa pre­duz­eće na­pu­sti­lo 280 rad­ni­ka, od če­ga 19 na­kon uki­da­nja KU po si­ste­mu ucje­ne. Tre­nut­no, ka­ko je ka­zao, ra­di 350, od ko­jih je vi­šak 150.
– Po­slo­vod­stvo pla­ni­ra da po­zo­ve 150 rad­ni­ka ko­ji ima­ju pre­ko 35 go­di­na sta­ža i pred­lo­ži im da se nji­ho­va dje­ca za­po­sle umje­sto njih u pred­u­ze­ću. Raz­log je taj što za sta­ri­je rad­ni­ke mo­ra­ju da pla­ća­ju mi­nu­li rad, a za mla­de rad­ni­ke ne – re­kao je Kli­sić.
Istakao je i da mnogi radnici obavljaju fizičke poslove iako im to nije u opisu radnog mjesta.
Advo­kat Sin­di­ka­ta Mi­lo Bu­la­to­vić je na­gla­sio da je po va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma KU mo­rao da va­ži još go­di­nu na­kon što je is­te­kao, te da Vi­ši sud ni­je imao po­tre­be da ša­lje Vr­hov­nom da od­lu­či o nje­mu.
– Ta­kva od­lu­ka ni­je usa­gla­še­na sa po­zi­tiv­nim za­ko­no­dav­stvom. Zbog to­ga će­mo se obra­ti­ti i su­du u Stra­zbu­ru – re­kao je Bu­la­to­vić.
On za­stu­pa bli­zu 100 rad­ni­ka ko­ji vo­de po­stup­ke zbog raz­li­ke u za­ra­da­ma pred Osnov­nim su­dom u Ba­ru.
– Is­ho­di spo­ro­va će bi­ti ne­ga­tiv­ni za rad­ni­ke, zbog sta­va Vr­hov­nog su­da, a ta­kvi ni­je­su mo­ra­li da bu­du. Ni­že sud­ske in­stan­ce mo­ra­ju da po­štu­ju stav vi­še – na­veo je Bu­la­to­vić.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta Sr­đa Ke­ko­vić je na­veo ka­ko osno­va­no sum­nja­ju da se vr­še or­ke­stri­ra­ne ak­tiv­no­sti ka­ko bi se za­šti­tio pro­fit vla­sni­ka na šte­tu rad­ni­ka i nji­ho­vih po­ro­di­ca. Is­ta­kao je i da je so­ci­jal­ni di­ja­log sa vla­sni­kom ne­mo­guć.
– Vr­hov­ni sud je do­nio stav bez ika­kve di­le­me, iako ni­je za­ko­nit – za­klju­čio je Ke­ko­vić.
D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"