Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija BIVŠI RADNICI PRVE PETOLJETKE NE MOGU DA NAPLATE POTRAŽIVANJA UPRKOS SUDSKIM PRESUDAMA
Godinama čekaju isplatu zarada
Bivši radnici Prve petoljetke Godinama čekaju isplatu zarada
Si­ti park, ko­ji je otvo­ren po­lo­vi­nom 2008. go­di­ne uz pri­su­stvo tada­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ni­ka­da ni­je ra­dio ka­ko je pla­ni­ra­no i za­mi­šlje­no. Iako su se u re­kon­stru­i­sa­nom objek­tu i opre­mlje­nom pro­sto­ru ne­ka­da­šnje voj­ne fa­bri­ke „Pr­va pe­to­ljet­ka“ smje­sti­le pro­dav­ni­ce sve sa­mih svjet­skih bren­do­va i luk­su­zni re­sto­ra­ni, po­sla­sti­čar­ni­ce, igra­o­ni­ca i dru­gi sa­dr­ža­ji, već po­sli­je go­di­nu svi su zbog sla­bog pro­me­ta sta­vi­li ključ u bra­vu.
– U po­čet­ku je ra­di­lo oko 120 rad­ni­ka, a on­da se taj broj dra­stič­no sma­nji­vao. Da­nas ne­ma ni­ko­ga. Sve je za­ra­slo u ko­rov i pre­pu­šte­no je zu­bu vre­me­na. Ono što za­bri­nja­va je­ste da oni ko­ji su bi­li u rad­nom od­no­su ni do da­nas ni­je­su uspje­li da ostva­re svo­ja pra­va – ka­zao je pred­sjed­nik op­štin­ske sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Bog­dan Kr­go­vić.
Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci se, me­đu­tim, de­sio obrt. Si­ti park je ku­pio Me­so­pro­met Fran­ca, i tu su se smje­sti­le Ca­ri­na i sva špe­di­ter­ska pred­u­ze­ća. Uz to, otvo­ren je re­sto­ran, ali i hi­per­mar­ket ,,Fran­ca”.
– Kom­pa­ni­ja „Hek­tas“, či­ji je vla­snik slo­ve­nač­ki bi­zni­smen La­di­mir Bro­lih iza ko­ga su sta­ja­li bi­zni­sme­ni Ve­se­lin Ba­ro­vić i Da­mjan Ho­sta, ni­je na vri­je­me vra­ti­la kre­di­te Pr­voj ban­ci i Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ci (Ad­i­ko), ta­ko da je tim ban­ka­ma kroz pro­da­ju pre­dat obje­kat kra­jem apri­la 2011. go­di­ne u Pri­vred­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju. Rad­ni­ke i po­vje­ri­o­ce, ko­ji su ima­li za­lo­žno pra­vo na po­kret­nim stva­ri­ma, ban­ke i Pri­vred­ni sud ni­je­su oba­vije­sti­li o da­nu i ča­su pro­da­je da bi se u tom po­stup­ku pro­da­je i oni na­i­mi­ri­li shod­no čl. 149 Za­ko­na o iz­vr­šnom po­stup­ku, ne­go su se ban­ke u tom po­stup­ku sa­me na­mi­ri­le – ka­zao je pred­sjed­nik sin­di­ka­ta ove fir­me Mi­le Ri­sta­no­vić.
On je sa ne­ka­da­šnjim ko­le­gom Ma­li­šom Ko­na­ta­rom i sin­di­kal­nom or­ga­ni­za­ci­jom, uspio svo­jom ini­ci­ja­ti­vom da Pri­vred­ni sud iz Pod­go­ri­ce „na­tje­ra” da do­ne­se re­še­nje o otva­ra­nju ste­čaj­nog po­stup­ka pro­tiv steč­ja­nog du­žni­ka „Hek­tas“, ko­me pri­pa­da PJ Tr­žni cen­tar Si­ti park u Bi­je­lom Po­lju. Re­še­nje o otva­ra­nju ste­ča­ja do­ni­je­to je po­čet­kom mar­ta 2014. go­di­ne a za ste­čaj­nog uprav­ni­ka ime­no­va­na je Slo­bo­dan­ka Ča­bar­ka­pa.
Ri­sta­no­vić ka­že da su se za ne­po­pu­lar­nu mje­ru, da pred­lo­že ste­čaj, od­lu­či­li zbog za­šti­te eko­nom­skih inte­re­sa svih rad­ni­ka ovog pred­u­ze­ća.
– Rad­ni­ci­ma ni­je­su is­pla­ći­va­ni lič­ni do­ho­ci, po­re­zi i do­pri­no­si na pla­te od ja­nu­a­ra 2009. go­di­ne – is­ta­kao je Ri­sta­no­vić.
On je na­veo da se ste­čaj­ni po­stu­pak spro­vo­di ra­di ko­lek­tiv­nog i sra­zmjer­nog na­mi­re­nja ste­čaj­nih po­vje­ri­la­ca kao i neo­p­hod­ne za­šti­te pre­o­sta­le imo­vi­ne ste­čaj­nog du­žni­ka shod­no Za­ko­nu o ste­ča­ju.
– Uvo­đe­nje ste­ča­ja je bi­lo nu­žno zlo i je­di­no mo­gu­će rje­še­nje za sve rad­ni­ke ko­ji su još u rad­nom od­no­su i biv­še rad­ni­ke tog pred­u­ze­ća ko­ji ni­je­su na­pla­ti­li svo­ja po­tra­ži­va­nja iz rad­nog od­no­sa na osno­vu pra­vo­sna­žnih iz­vr­šnih pre­su­da Osnov­nog su­da u Bi­je­lom Po­lju, a ko­ja već du­že vri­je­me ni­je­su spro­ve­de­na – na­veo je Ri­sta­no­vić.
Je­dan od rad­ni­ka De­jan Hri­stov je ka­zao da su go­di­nu da­na ra­di­li bez pla­ta, te da vi­še ni­su mo­gli za dža­be da ra­de.
– Obra­ća­li smo se na sve adre­se, a su­vla­snik iz Slo­ve­ni­je nam je obe­ća­vao da će sve bi­ti za­vr­še­no ka­da do­bi­je kre­dit. Ka­ko se to ni­je de­si­lo, pre­da­li smo za­jed­nič­ku tu­žbu, nas 14, pre­ko advo­ka­ta Ka­si­ma Di­zda­re­vi­ća. U toj tu­žbi smo tra­ži­li is­pla­tu za­o­sta­lih za­ra­da, upla­te do­pri­no­sa, kao i na­dok­na­du za to­pli obrok i pre­voz. Sve smo pra­vo­sna­žno do­bi­li, i če­ka­mo da se iz­vr­ši pre­su­da. To je iz­nos od oko 25.000 eura. Na­kon na­šeg pri­mje­ra, sko­ro svi osta­li rad­ni­ci su pre­da­li tu­žbu, i ko­li­ko znam svi su do­bi­li spor. Ali od to­ga ne­ma ni­šta. Na­ša pra­vo­sna­žna re­še­nja kao da ne va­že. Ni­ko ne­će po nji­ma da po­stu­pi. Za­to oče­ku­je­mo da se to ko­nač­no de­si, sad kad je pro­da­ta na­ša ne­ka­da­šnja fa­bri­ka, od­no­sno Si­ti park – ka­zao je Hri­stov i do­dao da su po­tra­ži­va­nja tra­ži­li pre­ko in­sti­tu­ci­ja.
– Ni­je­smo iz­la­zi­li na pro­te­ste kao rad­ni­ci dru­gih pred­u­ze­ća, ali ako bu­de­mo pri­nu­đe­ni, pro­te­sto­va­će­mo i to ra­di­kal­no – po­ru­čio je Hri­stov.
M.N.


Ima­li naj­sa­vre­me­ni­ju opre­mu

Kr­go­vić je ka­zao da je i sam ne­ka­da ra­dio u Pr­voj pe­to­ljet­ki gdje je iz­gra­đen Si­ti park.
– Ne­ka­da je ,,Pe­to­ljet­ka” bi­la ču­ve­na voj­na fa­bri­ka, u ko­joj je ra­di­lo oko 400 rad­ni­ka, gdje se pro­iz­vo­di­la naj­sa­vre­me­ni­ja voj­na opre­ma i dje­lo­vi za avi­o­ne. Me­đu­tim, za­tvo­re­na je iako smo ima­li naj­sa­vre­ma­ni­ju opre­mu u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji. Na­ža­lost 2006. go­di­ne na nju je sta­vljen ka­ta­nac, a on­da je sru­še­na do te­me­lja – re­kao je Kr­go­vić i do­dao da je i no­vo­i­zgra­đe­ni Si­ti park pre­stao sa ra­dom i da su rad­ni­ci za­vr­ši­li na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"