Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija DRUGI PUT ZA GODINU DANA BARSKA PLOVIDBA NE PLOVI OD BARA KA BARIJU
Ugovor istekao, linija obustavljena
Ni feribot Dubrovnik više ne plovi Ugovor istekao, linija obustavljena Menadžment Barske plovidbe navodi da se polovni putnički brod može kupiti za pet do šest miliona, ali da trenutno nemaju taj novac već da treba da uzmu kredit, prodaju nekretnine, razgovaraju sa Vladom...
Po­što je is­te­kao ugo­vor ko­ji je dr­žav­na kom­pa­ni­ja Bar­ska plo­vid­ba pro­lje­tos pot­pi­sa­la sa hr­vat­skom Ja­dro­li­ni­jom, od ju­če put­nič­ki brod „Du­brov­nik” vi­še ne sa­o­bra­ća iz­me­đu Ba­ra i Ba­ri­ja, i je­di­na po­mor­ska li­ni­ja iz­me­đu Cr­ne Go­re i Evro­pe, po­no­vo je ob­u­sta­vlje­na. Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Bar­ske plo­vid­be ka­pe­tan Lju­bo Ko­čo­vić po­tvr­dio je da brod vi­še ne­će sa­o­bra­ća­ti na ovoj li­ni­ji. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, čla­no­vi od­bo­ra di­rek­to­ra, pred­stav­ni­ci dr­žav­nog ka­pi­ta­la, in­ten­ziv­no ra­de na pra­će­nju tr­ži­šta i iz­na­la­že­nju mo­du­sa da Bar­ska plo­vid­ba ku­pi po­lov­ni put­nič­ki brod i ob­no­vi je­di­nu po­mor­sku li­ni­ju sa Ita­li­jom. On is­ti­če da je ovo pi­ta­nje iz­u­zet­no va­žno za kom­pa­ni­ju, te da je ka­pe­tan Ra­do­ji­ca La­za­re­vić sa teh­nič­kim sek­to­rom Bar­ske plo­vid­be po­sve­ćen ovom pi­ta­nju, ko­je je ve­o­ma va­žno ne sa­mo za dr­žav­no pred­u­ze­će, već i za grad Bar, za pri­vre­du Cr­ne Go­re i re­gi­o­na.
– Dok se po­je­di­ni ak­ci­o­na­ri ba­ve kon­flik­ti­ma in­te­re­sa po­ku­ša­va­ju­ći da sa­kri­ju svo­je ra­ni­je pro­pu­ste i ne­za­ko­ni­te rad­nje, mi ima­mo cilj da ob­no­vi­mo po­mor­sku li­ni­ju i sa­ču­va­mo po­mor­sku kom­pa­ni­ju u Ba­ru. Na to nas oba­ve­zu­je i tra­di­ci­ja po­mor­ske dr­ža­ve, a i ukup­ni pri­vred­ni pro­spe­ri­tet. Jed­no­stav­no, Cr­na Go­ra tre­ba ima­ti iz­laz u Evro­pu po­mor­skim pu­tem, od Ba­ra do Ba­ri­ja – ka­že ka­pe­tan Ko­čo­vić.
Me­nadž­ment Bar­ske plo­vid­be sma­tra da se po­lov­ni put­nič­ki brod mo­že ku­pi­ti za pet do šest mi­li­o­na eura. Pret­hod­ni me­nadž­ment je go­di­na­ma tvr­dio da fir­ma ima pa­ra za ku­po­vi­nu put­nič­kog bro­da, čak se i pla­si­ra­la ide­ja o ku­po­vi­ni no­vog put­nič­kog bro­da, uz tvrd­nju da na svjet­skom tr­ži­štu ne­ma po­lov­nih put­nič­kih bro­do­va. Re­zul­tat nji­ho­vog ra­da je či­nje­ni­ca da je Cr­na Go­ra osta­la bez je­di­ne re­dov­ne po­mor­ske li­ni­je Bar–Ba­ri–Ba­ri, od 3. de­cem­bra 2016. go­di­ne.
– Ne­ma­mo do­volj­no pa­ra za ku­po­vi­nu po­lov­nog bro­da. Neo­p­hod­no je raz­go­va­ra­ti sa ban­ka­ma jer nam od po­lo­vi­ne 2018. sli­je­de ra­te za te­ret­ne bro­do­ve. Po­sto­ji re­al­na šan­sa da obez­bi­je­di­mo no­vac di­je­lom kroz kre­dit, a di­je­lom kroz ne­kret­ni­ne ko­je bi se mo­gle unov­či­ti. Na­rav­no, sli­je­de i raz­go­vo­ri sa Vla­dom – re­kao je Ko­čo­vić i do­dao da se ne is­klju­ču­je i part­ner­ski od­nos za ob­na­vlja­nje li­ni­je.
Iz lo­kal­nog De­mo­krat­skog fron­ta is­ta­kli su da je krat­ko­traj­no olak­ša­nje i na­da da je pro­blem po­mor­ske ve­ze sa Ita­li­jom ri­je­šen, ju­če pre­ki­nu­to oba­vje­šte­njem da je li­ni­ja ko­ju je odr­ža­va­lo hr­vat­sko pred­u­ze­će pre­ki­nu­ta do dalj­njeg, i ne zna se da li će se na pro­lje­će na­sta­vi­ti sa nji­ma ili ne­kom dru­gom kom­pa­ni­jom.
– Sta­ri­ji su­gra­đa­ni će se sje­ti­ti da smo ne­ka­da ima­li stal­nu ve­zu sa Ita­li­jom (Ba­ri, An­ko­na), za­tim sa Grč­kom (Igu­me­ni­ca)... Bi­lo je i unu­tra­šnjih put­nič­kih ve­za sa Du­brov­ni­kom, za­tim ve­za Ko­to­ra sa Bar­le­tom. Sa­da je uspjeh ako iz­mo­li­mo ne­ku stra­nu kom­pa­ni­ju da nas vo­ze jed­nom ili dva pu­ta ne­djelj­no po pa­pre­nim ci­je­na­ma. Osim ovih krat­kih oba­vje­šte­nja o pre­ki­du ve­za i ra­ni­je o ne­mo­guć­no­sti „Sve­ca” da do­bi­je pa­pi­re za plo­vid­bu, ni­gdje da vi­di­mo ana­li­zu zbog če­ga to na­še kom­pa­ni­je ne mo­gu or­ga­ni­zo­va­ti ovu li­ni­ju, a dru­gi­ma se is­pla­ti. Da vi­di­mo ko­li­ko to li­ni­ja sa Ita­li­jom ima­ju, re­ci­mo, Al­ba­ni­ja ili Hr­vat­ska na dnev­nom ni­vou, a na­ma se to ne is­pla­ti ni na mje­seč­nom. I da se pri­sje­ti­mo da je ita­li­jan­ska dr­žav­na kom­pa­ni­ja Adri­ja­ti­ka, pri­je dva­de­se­tak go­di­na kre­nu­la svo­jim fe­ri­bo­ti­ma na li­ni­ji Bar–Ba­ri, ali su na­še vla­sti sve uči­ni­le da su­zbi­ju ovu kon­ku­ren­ci­ju – ka­za­li su iz DF-a.
Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, mo­žda je uzrok ne­is­pla­ti­vo­sti po­pu­nje­nost ka­pa­ci­te­ta 10 do 15 od­sto, a da je raz­log ma­le po­pu­nje­no­sti ci­je­na pre­vo­za ko­ja je do­spje­la do 80 eura, a sa le­ža­ji­ma 130 do 150 eura u vri­je­me ka­da se avi­o­nom za tu ci­je­nu mo­že sti­ći na kraj Evro­pe.
– Uči­li su nas da je vod­ni sa­o­bra­ćaj naj­jef­ti­ni­ji, a va­zdu­šni naj­sku­plji. Osta­je nam sa­mo da če­ka­mo pro­lje­će i vi­jest da će nam ne­ko dru­gi or­ga­ni­zo­va­ti ono što mi ne mo­že­mo – na­ve­li su iz bar­skog DF-a.
La­ni je kla­si­fi­ka­ci­o­no dru­štvo Bi­ro Ve­ri­tas ot­ka­za­lo kla­su za put­nič­ki brod „Sve­ti Ste­fan 2” star 43 go­di­ne. Kla­sa je va­ži­la do 3. de­cem­bra 2018. go­di­ne, ali zbog ne­a­de­kvat­nih re­mon­ta brod ni­je za­do­vo­lja­vao teh­nič­ke uslo­ve za plo­vid­bu.
Li­ni­ja Bar–Ba­ri–Bar us­po­sta­vlje­na je 18. ju­na 1965. go­di­ne.
D.S.


Iz­da­ti is­pod tr­ži­šne ci­je­ne

Pret­hod­ni od­bor di­rek­to­ra je tri da­na pri­je ne­go su raz­ri­je­šeni pot­pi­sao, od­no­sno pro­du­žio ugo­vor o naj­mu dva te­ret­na bro­da, „Bar” i „Bu­dva” sa kom­pa­ni­jom „Sea Pi­o­ne­er Ltd”.
– Ugo­vor je pot­pi­san na 8.400 do­la­ra po bro­du, uma­nje­no za bro­ker­sku pro­vi­zi­ju. Či­nje­ni­ca je da su vo­za­ri­ne po­ra­sle na svjet­skom tr­ži­štu, ali bi na­kon što je pot­pi­san, ras­ki­da­nje ugo­vo­ra bi­lo na šte­tu Bar­ske plo­vid­be. Po­ku­ša­će­mo da sa unaj­mi­te­ljem iz Tur­ske ugo­vo­ri­mo da put­ni tro­ško­vi po­mo­ra­ca ko­ji se ukr­ca­va­ju i is­kr­ca­va­ju bu­du na te­ret unaj­mi­te­lja. Sva­ka­ko, ubu­du­će će se vo­di­ti ra­ču­na da se ukr­ca­ji i is­kr­ca­ji vr­še u lu­ka­ma ko­je su ge­o­graf­ski bli­že zbog ci­je­na avio ka­ra­ta, što ni­je za­ne­mar­lji­va ci­fra – ka­zao je Ko­čo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"