Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-12-05 NEZAVISNI REVIZOR ELEKTROPRIVREDI DAO MIŠLJENJE SA REZERVOM NA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
Nemaju papire za milionske nekretnine
EPCG Nemaju papire za milionske nekretnine Revizorska kuća Erns&Jang utvrdila je da je EPCG bez odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu upisala nekretninu, postrojenja i opremu vrijedne 34,3 miliona. Od toga zemljište i objekti upisani na treća lica imaju vrijednost 22,2 miliona, a objekti i imovina koji nisu upisani u katastar 8,7 miliona
Elek­tro­pri­vre­da (EPCG) ne po­sje­du­je po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju o vla­sni­štvu za ne­kret­ni­ne, opre­mu i po­stro­je­nja vri­jed­na 34,3 mi­li­o­na eura, utvr­dio je ne­za­vi­sni re­vi­zor Ernst&Jang u iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji fi­nan­sij­skih is­ka­za za 2016. go­di­nu.
– Na 31. de­cem­bar 2016. go­di­ne ne­kret­ni­ne, po­stro­je­nja i opre­ma su is­ka­za­ni po ne­to sa­da­šnjoj vri­jed­no­sti od 565,2 mi­li­o­na eura, uklju­ču­ju­ći sred­stva ne­to sa­da­šnje vri­jed­no­sti od 34,3 mi­li­o­na eura bez od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je o vla­sni­štvu. Shod­no to­me, ni­je­smo bi­li u mo­guć­no­sti da utvr­di­mo da li bi od­re­đe­ne ko­rek­ci­je bi­le neo­p­hod­ne u ve­zi sa sta­njem na­ve­de­nih sred­sta­va, kao i po­ve­za­nih po­zi­ci­ja u bi­lan­su uspje­ha, iz­vje­šta­ju o pro­mje­na­ma na ka­pi­ta­lu i iz­vje­šta­ju o to­ko­vi­ma go­to­vi­ne na dan 31. de­cem­bar 2016 – pi­še u iz­vje­šta­ju ko­ji su pot­pi­sa­le Da­ni­je­la Jo­vić, kao ovla­šće­ni re­vi­zor i Oli­ve­ra An­dri­ja­še­vić kao part­ner.
U iz­vje­šta­ju, ko­ji bi ak­ci­o­na­ri tre­ba­lo da raz­ma­tra­ju na skup­šti­ni 29. de­cem­bra, pi­še da je EPCG to­kom 2016, kao i pret­hod­nih go­di­na, usa­gla­ša­va­la vla­snič­ke li­sto­ve sa po­da­ci­ma iz re­gi­stra osnov­nih sred­sta­va.
– Ru­ko­vod­stvo je utvr­di­lo da po­je­di­na do­ku­men­ta o vla­sni­štvu i da­lje ne­do­sta­ju. Me­đu­tim, EPCG je od­u­vi­jek ko­ri­sti­la re­le­vant­na sred­stva evi­den­ti­ra­na u okvi­ru ne­kret­ni­na, po­stro­je­nja i opre­me, ko­ja su evi­den­ti­ra­na u re­gi­stru osnov­nih sred­sta­va i kon­tro­li­sa­la pri­li­ve dru­štva po osno­vu nji­ho­vog ko­ri­šće­nja. Osim to­ga, u skla­du sa ku­po­pro­daj­nim ugo­vo­rom, za­klju­če­nim 3. sep­tem­bra 2009. go­di­ne, iz­me­đu Vla­de i A2A, Vla­da je po­lo­ži­la ga­ran­ci­je da je na dan za­klju­če­nja ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra sva imo­vi­na uklju­če­na u fi­nan­sij­ske is­ka­ze EPCG bi­la u vla­sni­štvu ener­get­ske kom­pa­ni­je – pi­še u na­la­zu re­vi­zo­ra.
Ka­ko su na­ve­li, ru­ko­vod­stvo ula­že znat­ne na­po­re u ci­lju pri­ba­vlja­nja po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je o vla­sni­štvu za sred­stva či­ja je vri­jed­nost na dan 31. de­cem­bar 2016. go­di­ne 34,3 mi­li­o­na, od če­ga ze­mlji­šte i objek­ti upi­sa­ni na tre­ća li­ca ima­ju vri­jed­nost 22,2 mi­li­o­na, objek­ti ko­ji ni­je­su upi­sa­ni u ka­ta­star­ske evi­den­ci­je 4,6 mi­li­o­na, za­tim imo­vi­na ko­ja ni­je upi­sa­na u ka­ta­star usled ne­po­sto­ja­nja ka­ta­stra ne­po­kret­no­sti ima vri­jed­nost od 4,069 mi­li­o­na, dok je vri­jed­nost imo­vi­ne u iz­no­su od 3,4 mi­li­o­na upi­sa­na na EPCG to­kom 2017. go­di­ne.
Osim zbog upi­si­va­nja ne­kret­ni­na bez do­ku­men­ta­ci­je, re­vi­zo­ri su mi­šlje­nje sa re­zer­vom iz­ra­zi­li i zbog iz­no­sa du­go­roč­nih re­zer­vi­sa­nja za na­kna­de za­po­sle­ni­ma ko­je se od­no­se na re­zer­vi­sa­nja po osno­vu pra­va na ot­pis di­je­la stam­be­nih kre­di­ta od 2,4 mi­li­o­na.
Dru­štvo pri­zna­je re­zer­vi­sa­nja za na­kna­de po osno­vu pra­va na ot­pis bu­du­ćih stam­be­nih kre­di­ta uzi­ma­ju­ći u ob­zir sa­mo du­ži­nu rad­nog sta­ža za­po­sle­nih, iako su, pra­vil­ni­kom o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba za­po­sle­nih, de­fi­ni­sa­ni i dru­gi fak­to­ri kao što su brač­ni sta­tus, broj dje­ce ko­ju za­po­sle­ni iz­dr­ža­va, kao i da li je za­po­sle­nom ili nje­go­vom su­pru­žni­ku u pro­šlo­sti već odo­bren kre­dit.
– Zbog ne­do­stup­no­sti lič­nih po­da­ta­ka za­po­sle­nih ko­ji su neo­p­hod­ni za ob­ra­čun re­zer­vi­sa­nja, a ko­ji se ne mo­gu pri­ba­vi­ti od za­po­sle­nih shod­no od­red­ba­ma Za­ko­na o za­šti­ti po­da­ta­ka o lič­no­sti, ni­je­smo bi­li u mo­guć­no­sti da utvr­di­mo iz­nos gre­ške na re­zer­vi­sa­nji­ma za na­kna­de za­po­sle­ni­ma po osno­vu pra­va na ot­pis di­je­la stam­be­nih kre­di­ta, o ne­ras­po­re­đe­noj do­bi­ti na dan 31. de­cem­bar 2016. i 1. ja­nu­ar 2016. go­di­ne i ne­to re­zul­ta­tu za go­di­ne ko­je su se za­vr­ši­le na taj dan – pi­še u iz­vje­šta­ju.
Ve­ćin­ski vla­snik EPCG je dr­ža­va sa 57 od­sto ak­ci­ja, dok A2A ima 41,7 pro­ce­na­ta. Ita­li­ja­ni su po­nu­di­li Vla­di da ot­ku­pi nji­ho­ve ak­ci­je za 250 mi­li­o­na eura, ali sve su pri­li­ke da ih iz­vr­šna vlast ni­je ot­ku­pi­la.D.M.


Vra­ti­li pa­re za uslu­ge

U re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju je kon­sta­to­va­no da je A2A od­u­sta­la od po­tra­ži­va­nja od 7,75 mi­li­o­na eura od EPCG za spor­ne kon­sul­tant­ske uslu­ge i da je vra­ti­la pret­hod­no na­pla­će­na 4,34 mi­li­o­na po tom osno­vu.
– Pot­pi­sa­nim ugo­vo­rom, a sve u ci­lju pu­nog i ko­nač­nog po­rav­na­nja bi­lo ko­jeg mo­gu­ćeg za­htje­va, bi­lo ko­je od ugo­vo­re­nih stra­na, a u ve­zi sa kon­sul­tant­skim uslu­ga­ma, A2A se oba­ve­zao da po­vu­če sve fak­tu­re ko­je je do­sta­vio EPCG u pu­nom iz­no­su od 7.750.280 eura, od­no­sno da pla­ti iz­nos od 4.340.000 eura u ro­ku od 30 da­na od pot­pi­si­va­nja ovog ugo­vo­ra. A2A je pla­tio ovaj iz­nos 6. no­vem­bra – pi­še u iz­vje­šta­ju.
EPCG je ugo­vor o po­rav­na­nju sa A2A pot­pi­sa­la 23. ok­to­bra. Kon­sul­tant­ske uslu­ge za po­tre­be EPCG pred­met su kri­vič­nog po­stup­ka u Cr­noj Go­ri. Od­ne­dav­no se tim pro­ble­mom ba­vi i ita­li­jan­sko tu­ži­la­štvo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"