Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-12-06 FLEŠ
Bi­znis ka­ra­van
Mi­ni­star­ka eko­no­mi­je Dra­gi­ca Se­ku­lić i gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić otvo­ri­će da­nas cen­tral­ni do­ga­đaj Bi­znis ka­ra­va­na, ko­ji će se odr­ža­ti u ho­te­lu Hil­ton. Na otva­ra­nju Bi­znis ka­ra­va­na pri­vred­ni­ci­ma će se obra­ti­ti i šef sek­to­ra za de­mo­krat­sko upra­vlja­nje i eko­no­mi­ju i ži­vot­nu sre­di­nu u UNDP-u To­mi­ca Pa­o­vić i pot­pred­sjed­ni­ca Pri­vred­ne ko­mo­re Lji­lja­na Fi­li­po­vić.
Bi­znis kra­van je do sa­da po­sje­tio 13 op­šti­na.M.B.

Pot­pi­sa­li spo­ra­zum
Po­re­ska upra­va (PU) i Aso­ci­ja­ci­ja me­na­dže­ra Cr­ne Go­re (AMM) pot­pi­sa­li su ju­če spo­ra­zum o sa­rad­nji ko­jim je de­fi­ni­san okvir bu­du­će sa­rad­nje na una­pre­đe­nju funk­ci­o­ni­sa­nja te dvi­je or­ga­ni­za­ci­je. Spo­ra­zum, ko­ji su pot­pi­sa­li di­rek­tor PU Mi­o­mir M. Mu­go­ša i pred­sjed­nik AMM Bu­di­mir Ra­ič­ko­vić, pred­vi­đa za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti u ve­zi sa raz­mje­nom in­for­ma­ci­ja od ko­ri­sti za me­na­dže­re, po­seb­no do­no­si­o­ce od­lu­ka sa po­seb­nim ak­cen­tom na pro­pi­se ko­ji re­gu­li­šu po­re­ski am­bi­jent, or­ga­ni­za­ci­ju se­mi­na­ra, struč­nih ras­pra­va i obu­ka, te re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta od obo­stra­nog zna­ča­ja.
M.B.

Nur­ko­vić u Bri­se­lu
De­le­ga­ci­ja Vla­de pred­vo­đe­na mi­ni­strom sa­o­bra­ća­ja Osma­nom Nur­ko­vi­ćem uče­stvu­je na pr­vom Mi­ni­star­skom sa­vje­tu osno­va­nom u okvi­ru ugo­vo­ra o tran­sport­noj za­jed­ni­ci, a da­nas će bi­ti uče­snik 13. SE­E­TO go­di­šnjeg sa­stan­ka mi­ni­sta­ra u Bri­se­lu.
– Cr­na Go­ra je u ju­lu pot­pi­sa­la ugo­vor o tran­sport­noj za­jed­ni­ci, ko­ji pred­sta­vlja osno­vu po­li­ti­ka Evrop­ske uni­je ka ze­mlja­ma za­pad­nog Bal­ka­na u obla­sti sa­o­bra­ća­ja. Ugo­vor će ima­ti po­zi­ti­van efe­kat na otvo­re­na pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja ko­ja se od­no­se na sa­o­bra­ćaj­nu po­li­ti­ku i trans-evrop­ske mre­že, jer pred­sta­vlja do­dat­nu plat­for­mu za pru­ža­nje po­dr­ške na pu­tu uskla­đi­va­nja sa prav­nom te­ko­vi­nom EU – sa­op­šti­li su iz Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja.M.B.

Pri­ja­ve do 29. de­cem­bra
Di­rek­ci­ja za raz­voj ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća ras­pi­sa­la je jav­ni po­ziv za spro­vo­đe­nje men­to­ring uslu­ga u ovoj go­di­ni, ko­ji će bi­ti otvo­ren do 29. de­cem­bra. Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je su sa­op­šti­li da je jav­ni po­ziv za pru­ža­nje men­to­ring uslu­ga, ko­ji spro­vo­di Di­rek­ci­ja u sa­rad­nji sa bi­znis cen­tri­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, na­mi­je­njen mi­kro, ma­lim i sred­njim pred­u­ze­ći­ma i pred­u­zet­ni­ci­ma, u ci­lju pru­ža­nja po­dr­ške ne­sme­ta­nom raz­vo­ju i sma­nje­nju bro­ja ne­u­spje­šnih pri­vred­nih su­bje­ka­ta.
– Uslu­ga men­to­rin­ga je bes­plat­na za oda­bra­nih 30 ko­ri­sni­ka sa te­ri­to­ri­je Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca, Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje i op­šti­na Bar, Da­ni­lov­grad, Nik­šić, Bi­je­lo Po­lje, Be­ra­ne i Moj­ko­vac – pi­še u sa­op­šte­nju.
Za­in­te­re­so­va­ni kan­di­da­ti mo­gu pod­ni­je­ti pri­ja­ve u dvi­je ka­te­go­ri­je – no­vo­o­sno­va­na pred­u­ze­ća ne sta­ri­ja od tri go­di­ne od da­na ob­ja­vlji­va­nja jav­nog po­zi­va i po­sto­je­će kom­pa­ni­je ko­je su re­gi­stro­va­ne pri­je apri­la 2014. go­di­ne.M.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"