Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija TROŠKOVI ŽIVOTA ĆE ZNATNO PORASTI OD 1. JANUARA
S Novom godinom stižu i poskupljenja
Životni standard će znatno opasti u 2018. S Novom godinom stižu i poskupljenja Od građana će se uzeti više nego ikad, a neće im se povećati plate i penzije, niti će dobiti bolju zdravstvenu zaštitu. Životni standard će pasti, a sve cijene će se povećati zbog većeg PDV-a, rasta akciza i cijene struje, naveo je Konatar
Iako se No­voj go­di­ni ra­du­je ve­li­ki broj gra­đa­na, zbog ve­ćih tro­ško­va ko­ji nas če­ka­ju od 1. ja­nu­a­ra, ko­je će pro­u­zro­ko­va­ti po­ve­ća­nje po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) i rast ci­je­ne stru­je, bi­će mno­go ma­nje raz­lo­ga za ra­dost i op­ti­mi­zam u 2018. go­di­ni. Po­ve­ća­nje PDV-a sa 19 na 21 od­sto i po­sku­plje­nje ci­je­ne stru­je za mi­ni­mum 3,6 od­sto, do­ve­šće do op­šteg ra­sta ci­je­na ro­ba i uslu­ga, od­no­sno osnov­nih na­mir­ni­ca. S ob­zi­rom na to da se pri­ma­nja naj­ve­ćeg bro­ja gra­đa­na ne­će po­ve­ća­va­ti, to će i te ka­ko uti­ca­ti na stan­dard gra­đa­na. Osim to­ga, po­ve­ća­će se i ak­ci­ze na od­re­đe­ni broj pro­iz­vo­da, što će ta­ko­đe do­ve­sti do nji­ho­vog poskupljenja.
Pot­pred­sjed­nik GP URA Mi­loš Ko­na­tar je ka­zao da se sva­koj no­voj go­di­ni tre­ba ra­do­va­ti, ali da će u 2018. bi­ti mno­go te­že.
– Za­da­tak sva­ke od­go­vor­ne vla­sti je da omo­gu­ći bo­lji kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­ni­ma. To po na­ja­va­ma, od 1. ja­nu­a­ra ne­će bi­ti slu­čaj u Cr­noj Go­ri. Ži­vot­ni stan­dard će opa­sti, jer će po­re­zi bi­ti ve­ći, ci­je­ne naj­ve­ćeg bro­ja pro­iz­vo­da i uslu­ga će se po­ve­ća­ti usled ve­ćeg PDV-a, ak­ci­za i ci­je­ne stru­je, a za­ra­de ni­je­su pro­por­ci­o­nal­no ra­sle. Ne­ma­mo po­ve­ća­nja za­ra­da ko­je bi pra­ti­lo rast ci­je­na i to uti­če na stan­dard – oci­je­nio je Ko­na­tar za „Dan”.
On je pod­sje­tio na ri­je­či pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da će Vla­da u 2018. go­di­ni uzi­ma­ti ma­nje od gra­đa­na.
– To je pa­ra­dok­sal­na i ma­te­ma­tič­ki ne­tač­na tvrd­nja, jer će se usled po­ve­ća­nja po­re­za od gra­đa­na uzi­ma­ti vi­še ne­go ika­da, a ne­će im se po­ve­ća­ti pla­te i pen­zi­je, ni­ti će do­bi­ti bo­lju zdrav­stve­nu za­šti­tu. Ži­vot­ni stan­dard će pa­sti, a sve ci­je­ne će se, a sa­mim tim i po­tro­šač­ka kor­pa, po­ve­ća­ti – na­veo je Ko­na­tar.
Da će Vla­da od gra­đa­na uze­ti vi­še ne­go ika­da po­ka­zu­ju i po­da­ci iz pred­lo­ga Za­ko­na o bu­dže­tu. Od po­re­za je u na­red­noj go­di­ni Vla­da pla­ni­ra­la da pri­ho­du­je 1,086 mi­li­jar­di eura, što je za 142 mi­li­o­na vi­še ne­go u ovoj go­di­ni. Od PDV-a je pla­ni­ran pri­hod od 617 mi­li­o­na, što je za 92 mi­li­o­na vi­še ne­go ove go­di­ne. U pro­cen­ti­ma, od PDV-a će pri­ho­do­va­ti pre­ko 17 od­sto vi­še.
– Gra­đa­ni se mo­gu ra­do­va­ti 2018. go­di­ni ako se smi­je­ni sa­da­šnja vlast i ako se kre­ne u neo­p­hod­ne fi­nan­sij­ske i dru­štve­ne re­for­me, na­kon če­ga će ima­ti ve­će za­ra­de ne­go sa­da i gdje će zna­ti za šta pla­ća­ju po­re­ze – za­klju­čio je Ko­na­tar.
Pred­sjed­nik NVO „Bor­ba pro­tiv si­ro­ma­štva” Ra­do­van To­ško­vić je ka­zao da će rast PDV-a, ci­je­ne stru­je i ve­li­kog bro­ja na­mir­ni­ca do­ve­sti do još ve­ćeg eko­nom­sko-so­ci­jal­nog ha­o­sa, te da će gra­đa­ni bi­ti bli­ži ivi­ci si­ro­ma­štva.
– Dr­ža­va iz­gle­da je­di­no i mo­že da ži­vi na ra­čun na­ro­da, pa zbog to­ga i po­di­žu po­re­ze i ak­ci­ze. Op­šta po­sku­plje­nja ko­ja nas če­ka­ju od 1. ja­nu­a­ra do­dat­no će uni­šti­ti ži­vo­te ve­li­kog bro­ja gra­đa­na. Stan­dard ži­vo­ta je takav da sva­ki no­vi na­met zna­či ti­ho ubi­ja­nje gra­đa­na. Pen­zi­je će u 2018. go­di­ni bi­ti još ma­nje zbog ra­sta PDV-a, ci­je­ne stru­je i efek­ta ko­je će ima­ti na ci­je­ne osta­lih ro­ba i uslu­ga. Ve­ći­na gra­đa­na ko­ja pri­ma pla­te is­pod pro­sje­ka bi­će u ve­li­kom pro­ble­mu ka­ko da pre­ži­vi od mje­se­ca do mje­se­ca – re­kao je To­ško­vić.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"