Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija FLEŠ
Pot­pi­su­ju kre­dit
Ugo­vor o zaj­mu sa Evrop­skom ban­kom za ob­no­vu i raz­voj (EBRD) za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta re­kon­struk­ci­je ma­gi­stral­nih pu­te­va u iz­no­su od 40 mi­li­o­na eura bi­će pot­pi­san da­nas. Ugo­vor će pot­pi­sa­ti mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić i šef kan­ce­la­ri­je EBRD-a u Pod­go­ri­ci Jap Sprej u pro­sto­ri­ja­ma Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
Ka­ko su sa­op­šti­li iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, pot­pi­si­va­nju će pri­su­stvo­va­ti i pred­stav­ni­ci EBRD-a Ra­de Ra­le­vić i Do­nald Mis­hax­hiu, kao i pred­stav­ni­ci Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj, di­rek­tor Sa­vo Pa­ra­ča i Mi­le Osto­jić. D.M.

Pra­vil­nik za vo­za­če
U or­ga­ni­za­ci­ji In­stru­men­ta Evrop­ske ko­mi­si­je za teh­nič­ku po­moć i raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja (TA­I­EH) i Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja u Pod­go­ri­ci je odr­ža­na dvo­dnev­na TA­I­EH eks­pert­ska mi­si­ja o EU re­gu­la­tor­nom okvi­ru za kva­li­fi­ka­ci­je i obu­ke pro­fe­si­o­nal­nih vo­za­ča drum­skih vo­zi­la ko­ja pre­vo­ze te­ret i put­ni­ke. Ka­ko su sa­op­šti­li iz Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja, eks­pert­ska mi­si­ja je re­a­li­zo­va­na na­kon do­no­še­nja no­vog Za­ko­na o pre­vo­zu u drum­skom sa­o­bra­ća­ju, a u okvi­ru ak­tiv­no­sti na iz­ra­di pred­lo­ga pra­vil­ni­ka o pro­gra­mi­ma obu­ke i na­či­nu po­la­ga­nja is­pi­ta za sti­ca­nje li­cen­ce pro­fe­si­o­nal­nog vo­za­ča i sert­fi­ka­ta o struč­noj ospo­so­blje­no­sti i po­čet­ka im­ple­men­ta­ci­je iz­da­va­nja sa­mih li­cen­ci pro­fe­si­o­nal­nih vo­za­ča.D.M.

Sma­nji­ti dug
Cr­na Go­ra je od­luč­nim spro­vo­đe­njem mje­ra fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je i ostva­re­nim eko­nom­skim ra­stom po­sti­gla do­bre re­zul­ta­te na pla­nu una­pre­đe­nja sta­nja jav­nih fi­nan­si­ja, ali se po­seb­na pa­žnja mo­ra po­sve­ti­ti jav­nom du­gu, oci­je­ni­li su pred­stav­ni­ci Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF) na sa­stan­ku sa gu­ver­ne­rom Ra­do­jem Žu­gi­ćem.
– U tom prav­cu, mi­si­ja MMF će ra­di­ti sa ti­mom Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja na pla­nu pro­na­la­že­nja na­či­na za efi­ka­sni­je upra­vlja­nje jav­nim du­gom, ka­ko bi se sma­nji­li ri­zi­ci za­du­ži­va­nja i una­pri­je­di­la re­pu­ta­ci­ja Cr­ne Go­re na me­đu­na­rod­nom fi­nan­sij­skom tr­ži­štu – pi­še u sa­op­šte­nju Cen­tral­ne ban­ke (CBCG). Čla­no­vi teh­nič­ke mi­si­je MMF-a bo­ra­ve u Cr­noj Go­ri zbog pru­ža­nja po­dr­ške mi­ni­star­stvu na pla­nu iz­ra­de stra­te­gi­je upra­vlja­nja jav­nim du­gom.D.M.

Telenor forum
Pe­ti Te­le­nor fo­rum mla­dih po­če­će sju­tra u Oslu i tra­ja­će če­ti­ri da­na. Cr­nu Go­ru će na ovo­go­di­šnjem fo­ru­mu pred­sta­vlja­ti Da­ni­ca Če­le­bić i Lu­ka Pe­trić, ko­ji su dio gru­pe od 24 uče­sni­ka iz ze­ma­lja Evro­pe i Azi­je u ko­ji­ma Te­le­nor po­slu­je.
– Oni su iza­bra­ni od go­to­vo osam hi­lja­da pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta u 12 ze­ma­lja. To­kom tra­ja­nja fo­ru­ma, uče­sni­ci će bi­ti po­di­je­lje­ni u ti­mo­ve i ra­di­ti na pro­na­la­sku di­gi­tal­nih rje­še­nja za ostva­re­nje glo­bal­nih ci­lje­va odr­ži­vog raz­vo­ja Uje­di­nje­nih na­ci­ja – sa­op­šti­li su iz Te­le­no­ra.
Če­le­bić je je­dan od osni­va­ča NVO In­ter­net so­sa­ji­ti Cr­na Go­ra, dok je Pe­trić stu­dent Ma­šin­skog fa­kul­te­ta. D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"