Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-12 SINDIKAT RUDNIKA UGLJA OPTUŽIO RUKOVODSTVO ZBOG URUŠAVANJA OBJEKTA NA KOPU POTRLICA
Srušila se upravna zgrada
Srušila se upravna zgrada Sindikat traži odgovornost menadžmenta zbog urušavanja upravne zgrade na kopu Potrlica. Kako tvrde, ta zgrada je završila u kopu Potrlica zbog nebrige menadžmenta, a u nju je poslednjih godina uložen veliki novac
Sin­di­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja Rud­ni­ka uglja (RUP) po­zva­la je na od­go­vor­nost čla­no­ve me­nadž­men­ta či­ja je, ka­ko su ka­za­li, ne­bri­ga do­ve­la do to­ga da se uprav­na zgra­da ko­pa Po­tr­li­ca uru­ši i za­vr­ši u isto­i­me­nom ko­pu.
Ta zgra­da je ne­kad bi­la u vla­sni­štvu „Pre­vo­za Plje­vlja“, a Rud­nik ju je ku­pio 2006. go­di­ne. Na­kon ku­po­vi­ne, zgra­da je bi­la u pri­stoj­nom sta­nju, ali je ta­da­šnje ru­ko­vod­stvo do­zvo­li­lo da neo­d­go­vor­na i tre­nut­no ne­po­zna­ta li­ca sa zgra­de po­ski­da­ju vra­ta, pro­zo­re i da je de­mo­li­ra­ju. Na­kon to­ga, 2009. go­di­ne je adap­ti­ra­na, a go­di­nu ka­sni­je i use­lje­na. U 2015. je iz­vr­še­na dru­ga fa­za adap­ta­ci­je, ali je zgra­da to­kom pro­šle go­di­ne, usled ra­do­va na ko­pu, po­če­la da pu­ca pa je ise­lje­na. Oni ko­ji su bi­li smje­šte­ni u toj zgra­di pre­se­li­li su se u po­slov­ni dio stam­be­ne zgra­de Rud­ni­ka uglja. Pro­te­klih mje­se­ci je oluj­ni vje­tar ski­nuo krov, na­kon če­ga je ubr­za­no kli­za­nje jed­nog di­je­la zgra­de u kop. Ostat­ke zgra­de je pri­je ne­ko­li­ko da­na po­ru­ši­la rud­nič­ka me­ha­ni­za­ci­ja i oni su ba­če­ni u kop.
– Po­slo­vod­stvo po­zi­va na od­go­vor­nost sva­kog rad­ni­ka u Rud­ni­ku, a mi tra­ži­mo od­go­vor­nost di­rek­to­ra ko­ji su od­go­vor­ni za uru­ša­va­nje uprav­ne zgra­de ko­pa Po­tr­li­ca, pu­ca­nje pot­por­nih zi­do­va Se­pa­ra­ci­ja, kao i zbog an­ga­žo­va­nja me­ha­ni­za­ci­ja dru­gih kom­pa­ni­ja umje­sto da se na­ba­ve re­zer­vni dje­lo­vi za rud­nič­ku me­ha­ni­za­ci­ju –sa­op­šti­li su iz Sin­dik­ta Rud­ni­ka uglja, na či­jem če­lu je Mi­la­din Se­ku­lo­vić.
Oni sma­tra­ju da je uru­ša­va­nje uprav­ne zgra­de ko­pa Por­tli­ca, u či­ju su adap­ta­ci­ju ulo­že­na ve­li­ka sred­stva, naj­bo­lji pri­mjer ne­bri­ge me­nadž­men­ta.
– Bit­no je is­ta­ći da se pro­tiv sva­kog rad­ni­ka u pro­iz­vod­nji ko­ji na­pra­vi i naj­ma­nji pro­pust u ra­du po­kre­će di­sci­plin­ski po­stu­pak, pa se po­sta­vlja pi­ta­nje ko šti­ti od­go­vor­na li­ca (me­nadž­ment) u Rud­ni­ku uglja za mno­go­broj­ne pro­pu­ste ko­ji se mje­re mi­li­on­skim iz­no­si­ma. Osim to­ga, is­ti­če­mo da smo se u vi­še na­vra­ta obra­ća­li iz­vr­šnom di­rek­to­ru Rud­ni­ka uglja za­htje­vom da se utvr­di od­go­vor­nost za pro­pu­ste ko­ji su na­pra­vlje­ni pri­li­kom obez­bje­đe­nja obje­ka­ta: se­pa­ra­ci­je Do­ga­nje, uprav­ne zgra­de ko­pa Po­tr­li­ca, ma­ga­ci­na re­zer­vnih dje­lo­va i ben­zin­ske pum­pe ko­ja se ko­ri­sti za po­tre­be Rud­ni­ka uglja –na­ve­li su iz sin­di­ka­ta.
Is­ta­kli su da je Rud­nik sklo­pio ugo­vor o obez­bje­đe­nju od kli­za­nja po­me­nu­tih obje­ka­ta sa fir­mom Ge­o­son­da Kon­so­li­da­ci­ja – Pod­go­ri­ca, te da su iz­dvo­je­na znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva za ra­do­ve i ak­tiv­no­sti na sta­bi­li­za­ci­ji ko­si­na.
– Tre­nut­no sta­nje na te­re­nu po­sli­je svih pred­u­ze­tih ak­tiv­no­sti i ulo­že­nih fi­nan­sij­skih sred­sta­va: sru­še­na uprav­na zgra­da ko­pa Po­tr­li­ca, ise­ljen ma­ga­cin re­zer­vnih dje­lo­va, pre­ven­tiv­no odr­ža­va­nje na pu­tu za ise­lje­nje, ben­zin­ska pum­pa ra­di sma­nje­nim ka­pa­ci­te­tom i vi­si nad pro­va­li­jom (kli­zi­štem). Pla­ni­ra­ne ko­li­či­ne uglja u ko­pu Ce­men­ta­ra ni­je­su is­ko­pa­ne, a pri­tom su ulo­že­na znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva u ot­kop ot­kriv­ke – uka­za­li su iz sin­di­ka­ta.
B.Je.


Ve­li­ki no­vac za tu­đu me­ha­ni­za­ci­ju

Iz Sin­di­ka­ta Rud­ni­ka uglja su uka­za­li da se ogrom­na sred­stva i da­lje tro­še na an­ga­žo­va­nje me­ha­ni­za­ci­je dru­gih pred­u­ze­ća u ko­po­vi­ma Rud­ni­ka, dok me­ha­ni­za­ci­ja kom­pa­ni­je ni­je us­po­sle­na.
– Me­ha­ni­za­ci­ja dru­gih fir­mi i da­lje ne­sme­ta­no ra­di u Rud­ni­ku uglja, za ko­ju se ta­ko­đe iz­dva­ja­ju znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva ko­ja su mo­gla bi­tu usmje­re­na u na­bav­ku re­zer­vnih dje­lo­va i sta­vlja­nje u is­prav­no sta­nje me­ha­ni­za­ci­je Rud­ni­ka uglja. U da­tim mo­men­ti­ma me­ha­ni­za­ci­ja Rud­ni­ka uglja ko­ja se na­la­zi u is­prav­nom sta­nju osta­je ne­u­po­sle­na, a pri­o­ri­tet za rad do­bi­ja me­ha­ni­za­ci­ja dru­gih fir­mi. Ovim pu­tem po­sta­vlja­mo pi­ta­nje šta je ura­đe­no da bi se za­šti­ti­li in­te­re­si Rud­ni­ka uglja i ko­ja su li­ca od­go­vor­na za even­tu­al­no pro­pu­šta­nje rad­nji ko­je bi za­šti­ti­le in­te­re­se Rud­ni­ka – pi­še u sa­op­šte­nju sin­di­ka­ta, uz po­ziv da se rad­ni­ci­ma ko­na­čo po­ve­ča­ju pla­te.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"