Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-12 SINDIKAT RUDNIKA UGLJA OPTUŽIO RUKOVODSTVO ZBOG URUŠAVANJA OBJEKTA NA KOPU POTRLICA
Srušila se upravna zgrada
Srušila se upravna zgrada Sindikat traži odgovornost menadžmenta zbog urušavanja upravne zgrade na kopu Potrlica. Kako tvrde, ta zgrada je završila u kopu Potrlica zbog nebrige menadžmenta, a u nju je poslednjih godina uložen veliki novac
Sin­di­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja Rud­ni­ka uglja (RUP) po­zva­la je na od­go­vor­nost čla­no­ve me­nadž­men­ta či­ja je, ka­ko su ka­za­li, ne­bri­ga do­ve­la do to­ga da se uprav­na zgra­da ko­pa Po­tr­li­ca uru­ši i za­vr­ši u isto­i­me­nom ko­pu.
Ta zgra­da je ne­kad bi­la u vla­sni­štvu „Pre­vo­za Plje­vlja“, a Rud­nik ju je ku­pio 2006. go­di­ne. Na­kon ku­po­vi­ne, zgra­da je bi­la u pri­stoj­nom sta­nju, ali je ta­da­šnje ru­ko­vod­stvo do­zvo­li­lo da neo­d­go­vor­na i tre­nut­no ne­po­zna­ta li­ca sa zgra­de po­ski­da­ju vra­ta, pro­zo­re i da je de­mo­li­ra­ju. Na­kon to­ga, 2009. go­di­ne je adap­ti­ra­na, a go­di­nu ka­sni­je i use­lje­na. U 2015. je iz­vr­še­na dru­ga fa­za adap­ta­ci­je, ali je zgra­da to­kom pro­šle go­di­ne, usled ra­do­va na ko­pu, po­če­la da pu­ca pa je ise­lje­na. Oni ko­ji su bi­li smje­šte­ni u toj zgra­di pre­se­li­li su se u po­slov­ni dio stam­be­ne zgra­de Rud­ni­ka uglja. Pro­te­klih mje­se­ci je oluj­ni vje­tar ski­nuo krov, na­kon če­ga je ubr­za­no kli­za­nje jed­nog di­je­la zgra­de u kop. Ostat­ke zgra­de je pri­je ne­ko­li­ko da­na po­ru­ši­la rud­nič­ka me­ha­ni­za­ci­ja i oni su ba­če­ni u kop.
– Po­slo­vod­stvo po­zi­va na od­go­vor­nost sva­kog rad­ni­ka u Rud­ni­ku, a mi tra­ži­mo od­go­vor­nost di­rek­to­ra ko­ji su od­go­vor­ni za uru­ša­va­nje uprav­ne zgra­de ko­pa Po­tr­li­ca, pu­ca­nje pot­por­nih zi­do­va Se­pa­ra­ci­ja, kao i zbog an­ga­žo­va­nja me­ha­ni­za­ci­ja dru­gih kom­pa­ni­ja umje­sto da se na­ba­ve re­zer­vni dje­lo­vi za rud­nič­ku me­ha­ni­za­ci­ju –sa­op­šti­li su iz Sin­dik­ta Rud­ni­ka uglja, na či­jem če­lu je Mi­la­din Se­ku­lo­vić.
Oni sma­tra­ju da je uru­ša­va­nje uprav­ne zgra­de ko­pa Por­tli­ca, u či­ju su adap­ta­ci­ju ulo­že­na ve­li­ka sred­stva, naj­bo­lji pri­mjer ne­bri­ge me­nadž­men­ta.
– Bit­no je is­ta­ći da se pro­tiv sva­kog rad­ni­ka u pro­iz­vod­nji ko­ji na­pra­vi i naj­ma­nji pro­pust u ra­du po­kre­će di­sci­plin­ski po­stu­pak, pa se po­sta­vlja pi­ta­nje ko šti­ti od­go­vor­na li­ca (me­nadž­ment) u Rud­ni­ku uglja za mno­go­broj­ne pro­pu­ste ko­ji se mje­re mi­li­on­skim iz­no­si­ma. Osim to­ga, is­ti­če­mo da smo se u vi­še na­vra­ta obra­ća­li iz­vr­šnom di­rek­to­ru Rud­ni­ka uglja za­htje­vom da se utvr­di od­go­vor­nost za pro­pu­ste ko­ji su na­pra­vlje­ni pri­li­kom obez­bje­đe­nja obje­ka­ta: se­pa­ra­ci­je Do­ga­nje, uprav­ne zgra­de ko­pa Po­tr­li­ca, ma­ga­ci­na re­zer­vnih dje­lo­va i ben­zin­ske pum­pe ko­ja se ko­ri­sti za po­tre­be Rud­ni­ka uglja –na­ve­li su iz sin­di­ka­ta.
Is­ta­kli su da je Rud­nik sklo­pio ugo­vor o obez­bje­đe­nju od kli­za­nja po­me­nu­tih obje­ka­ta sa fir­mom Ge­o­son­da Kon­so­li­da­ci­ja – Pod­go­ri­ca, te da su iz­dvo­je­na znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva za ra­do­ve i ak­tiv­no­sti na sta­bi­li­za­ci­ji ko­si­na.
– Tre­nut­no sta­nje na te­re­nu po­sli­je svih pred­u­ze­tih ak­tiv­no­sti i ulo­že­nih fi­nan­sij­skih sred­sta­va: sru­še­na uprav­na zgra­da ko­pa Po­tr­li­ca, ise­ljen ma­ga­cin re­zer­vnih dje­lo­va, pre­ven­tiv­no odr­ža­va­nje na pu­tu za ise­lje­nje, ben­zin­ska pum­pa ra­di sma­nje­nim ka­pa­ci­te­tom i vi­si nad pro­va­li­jom (kli­zi­štem). Pla­ni­ra­ne ko­li­či­ne uglja u ko­pu Ce­men­ta­ra ni­je­su is­ko­pa­ne, a pri­tom su ulo­že­na znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva u ot­kop ot­kriv­ke – uka­za­li su iz sin­di­ka­ta.
B.Je.


Ve­li­ki no­vac za tu­đu me­ha­ni­za­ci­ju

Iz Sin­di­ka­ta Rud­ni­ka uglja su uka­za­li da se ogrom­na sred­stva i da­lje tro­še na an­ga­žo­va­nje me­ha­ni­za­ci­je dru­gih pred­u­ze­ća u ko­po­vi­ma Rud­ni­ka, dok me­ha­ni­za­ci­ja kom­pa­ni­je ni­je us­po­sle­na.
– Me­ha­ni­za­ci­ja dru­gih fir­mi i da­lje ne­sme­ta­no ra­di u Rud­ni­ku uglja, za ko­ju se ta­ko­đe iz­dva­ja­ju znat­na fi­nan­sij­ska sred­stva ko­ja su mo­gla bi­tu usmje­re­na u na­bav­ku re­zer­vnih dje­lo­va i sta­vlja­nje u is­prav­no sta­nje me­ha­ni­za­ci­je Rud­ni­ka uglja. U da­tim mo­men­ti­ma me­ha­ni­za­ci­ja Rud­ni­ka uglja ko­ja se na­la­zi u is­prav­nom sta­nju osta­je ne­u­po­sle­na, a pri­o­ri­tet za rad do­bi­ja me­ha­ni­za­ci­ja dru­gih fir­mi. Ovim pu­tem po­sta­vlja­mo pi­ta­nje šta je ura­đe­no da bi se za­šti­ti­li in­te­re­si Rud­ni­ka uglja i ko­ja su li­ca od­go­vor­na za even­tu­al­no pro­pu­šta­nje rad­nji ko­je bi za­šti­ti­le in­te­re­se Rud­ni­ka – pi­še u sa­op­šte­nju sin­di­ka­ta, uz po­ziv da se rad­ni­ci­ma ko­na­čo po­ve­ča­ju pla­te.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"