Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MILIČKOVIĆ PONOVO ODGOVORIO MENADŽMENTU EPCG
Sa novim rudnikom bi uštedjeli 26 miliona
Miličković Sa novim rudnikom bi uštedjeli 26 miliona
Ma­li ak­ci­o­nar Elek­tro­pri­vre­de (EPCG) Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić po­no­vo je od­go­vo­rio me­nam­džne­tu te kom­pa­ni­je i ta­ko na­sta­vio po­le­mi­ku ko­ju je iza­zva­la nje­go­va kri­vič­na pri­ja­va u ve­zi sa ugo­vo­rom o is­po­ru­ci uglja za Ter­mo­e­lek­tra­nu Plje­vlja.
– Go­spo­di­ne Đo­ko Kri­vo­ka­pi­ću, pri­zna­jem da sam za­te­čen i šo­ki­ran na­či­nom na ko­ji se obra­ća­te čo­vje­ku ko­ji je po­sled­njih da­na po­vra­tio 12,092 mi­li­o­na eura na Vaš EPCG ra­čun, sa ko­je­ga hra­ni­te se­be i svo­je po­ro­di­ce. Pod­sje­ti­ću Vas, jer ta­da ni­je­ste bi­li u EPCG, da sam šest go­di­na vo­dio pra­vi „ma­li rat“ sa Va­šim pret­hod­ni­ci­ma u od­bo­ru di­rek­to­ra, me­nadž­men­tu, ko­ji su tvr­di­li da su kon­sul­tant­ske uslu­ge za­ko­ni­te, is­prav­ne, da za njih ni­je bi­lo po­treb­no ob­ja­vlji­va­ti jav­ni ten­der. Ne­što slič­no kao što i Vi da­nas ra­di­te po pi­ta­nju skla­pa­nja vi­še­go­di­šnjeg ugo­vo­ra sa Rud­ni­kom ug­glja (RUP) bez jav­nog po­zi­va i ten­de­ra, ne po­štu­ju­ći Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma, a ne ka­že­te ko­ji je to akt ili pro­pis ko­ji Vam je to omo­gu­ćio a da je iz­nad Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma. Imaj­te u vi­du, go­spo­di­ne Kri­vo­ka­pi­ću, da ku­pu­je­te i ne ma­le ko­li­či­ne mr­kog uglja iz Rud­ni­ka iz Be­ra­na – is­ta­kao je Mi­lič­ko­vić.
On je do­dao da ni­je nje­go­va re­to­ri­ka ta ko­ja je ko­ri­šće­na u re­a­go­va­nji­ma EPCG pret­hod­nih da­na, gdje se tvr­di­lo da is­ka­zu­je ele­men­tar­no ne­po­zna­va­nje re­gu­la­ti­ve jer ci­je­na uglja ni na ko­ji na­čin ne uti­če na ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je i da ta­ko zbu­nju­je cje­lo­kup­nu cr­no­gor­sku jav­nost za­rad pro­pa­log po­ku­ša­ja ubi­ra­nja sop­stve­nih po­li­tič­kih po­e­na.
– Ovo, go­spo­di­ne Kri­vo­ka­pi­ću, ni­je smje­lo da iza­đe iz Va­še ku­će jer ne da iza­zi­va ču­đe­nje kod gra­đa­na, već i ne­skri­ve­ni pod­smi­jeh, jer je re­gu­la­tor, ili EPCG, kroz svo­ju cje­nov­nu po­li­ti­ku, kroz bo­nu­se, kao raz­ne sti­mu­lan­se, u pri­li­ci da i te ka­ko ušte­di i na ci­je­ni uglja i pre­ne­su to svo­jim po­tro­ša­či­ma, pa i do­ma­ćin­stvi­ma. Va­ši tzv. struč­nja­ci za ener­ge­ti­ku ma­te­ma­tič­kim pro­ra­ču­nom utvr­di­še da sma­nju­ju­ći ci­je­nu sa 25,62 na ugo­vo­re­nu od 24 eura EPCG ušte­di na go­di­šnjem ni­vou 1,6 do 2,8 mi­li­o­na eura. Ako bi se pro­jek­to­va­na u per­spek­ti­vi 16 eura po to­ni, a po ka­zi­va­nju struč­nog i od­go­vor­nog di­rek­to­ra RUP-a Sla­vo­lju­ba Po­pa­di­ća mo­gla de­si­ti za ne­ko­li­ko mje­se­ci, ušte­da bi iz­no­si­la 15,516 mi­li­o­na eura, pa bi dio tih sred­sta­va bio pre­ne­sen po­tro­ša­či­ma u ka­te­go­ri­ji do­ma­ćin­sta­va ko­ja ured­no iz­vr­ša­va­ju mje­seč­ne oba­ve­ze, a Vi ne bi­ste mo­ra­li pot­pi­si­va­ti vi­še­go­di­šnji ugo­vor sa po­sto­je­ćim RUP-om – na­gla­sio je Mi­lič­ko­vić.
Pod­sje­tio je da je ci­je­na ko­šta­nja uglja u TE Sta­na­ri ko­ji je u sa­sta­vu te TE iz­no­si 10 eura, „pa bi sa na­šim no­vo­for­mi­ra­nim rud­ni­kom u Plje­vlji­ma u zo­ni Ma­ta­ru­ga, pa čak i Ma­o­ča, ci­je­na ko­šta­nja to­ne uglja za TE Plje­vlja u na­šoj re­ži­ji iz­no­si­la 10 do 12 eura, a ušte­da na sa­da­šnjem ni­vou iz­no­si­la bi 26 mi­li­o­na eura”.
– To je do­vo­ljan mo­tiv da se od­mah pri­stu­pi for­mi­ra­nju na­šeg no­vog rud­ni­ka u Plje­vlji­ma. In­ve­sti­ci­ja bi iz­no­si­la oko 13 mi­li­o­na eura, a iz­dvo­ji­la bi se iz re­dov­nog po­slo­va­nja, iz is­ka­za­ne a ne­ras­po­re­đe­ne do­bi­ti, jer za di­vi­den­de ove go­di­ne ne po­sto­ji ni je­dan je­di­ni oprav­da­ni raz­log. Sa­če­kaj­mo da Vla­da is­pla­ti ak­ci­je A2A, pa će­mo on­da di­je­li­ti di­vi­den­de – po­ru­čio je Mi­lič­ko­vić.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"