Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija VLADA PROMIJENILA RUKOVODSTVO INSTITUCIJE KOJA REGULIŠE CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO Smijenili Savjet Agencije Svih pet članova Savjeta je promijenjeno. Vlada nakon sjednice nije objavila odluku, a po informacijama „Dana”, četiri člana potpisala su ostavku, a to nije uradio samo Zoran Đurišić. Na čelo Agencije će, umjesto Časlava Vešovića, doći Vojin Vlahović, koji je prethodno bio na čelu Aerodroma, a tri dana je bio i izvršni direktor Montenegroerlajnza Promjenama u Savjetu izgubio je SD, koji je imao dva člana. DPS opet ima tri člana, a SD i BS po jednog
Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci smi­je­ni­la kom­ple­tan Sa­vjet Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo (ACV). Sa­da već pret­hod­ni sa­ziv tog sa­vje­ta Vla­da je ime­no­va­la u apri­lu 2016. go­di­ne, a man­dat čla­no­va tog ti­je­la tra­je pet go­di­na.
Na­kon sjed­ni­ce Vla­de ni­je­su ob­ja­vlje­ni ma­te­ri­ja­li u ko­ji­ma je na­ve­de­no obra­zlo­že­nje zbog ko­jeg je pro­mi­je­njen kom­ple­tan Sa­vjet ko­ji ima još tri go­di­ne do is­te­ka man­da­ta.
Vla­da je smi­je­ni­la sa po­zi­ci­je pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Ča­sla­va Ve­šo­vi­ća, ko­ji je za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka glav­nog gra­da, za­tim Zo­ra­na Đu­ri­ši­ća, biv­šeg du­go­go­di­šnjeg vo­de­ćeg čo­vje­ka Mon­te­ne­gro­er­laj­nza, Ma­ri­ju Bla­go­je­vić, Bran­ka Bu­la­to­vi­ća i Pre­dra­ga Mi­tro­vi­ća, di­rek­tor Upra­ve za di­ja­spo­ru. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, ostav­ke su pot­pi­sa­li svi osim Đu­ri­ši­ća.
Ve­šo­vić je u iz­ja­vi za „Dan” po­tvr­dio da je pod­nio ostav­ku.
– Pod­nio sam ostav­ku. Isto­vre­me­no sam oba­vljao dvi­je ve­o­ma od­go­vor­ne funk­ci­je – za­mje­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka glav­nog gra­da i pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Agen­ci­je. Ci­je­nim da an­ga­žman u Glav­nom gra­du zah­ti­je­va pu­nu po­sve­će­nost, zbog če­ga sam još odav­no iz­ra­zio oče­ki­va­nje za pro­mje­nu u Sa­vje­tu Agen­ci­je. Na­po­mi­njem da je moj an­ga­žman u Agen­ci­ji već du­ži vre­men­ski pe­ri­od bio na vo­lon­ter­skoj osno­vi – iz­ja­vio je Ve­šo­vić.
Po sta­tu­tu ACV, Vla­da mo­že raz­ri­je­ši­ti čla­na Sa­vje­ta ako pod­ne­se ostav­ku, ako je osu­đen za dje­lo ko­je ga či­ni ne­do­stoj­nim vr­še­nja du­žno­sti, ako po­slo­ve oba­vlja su­prot­no za­ko­nu, ako svo­jim po­na­ša­njem i ra­dom do­ve­de u pi­ta­nje ugled ili rad Agen­ci­je i ako traj­no iz­gu­bi spo­sob­nost za vr­še­nje du­žno­sti.
Vla­da je za pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta ime­no­va­la Vo­ji­na Vla­ho­vi­ća, ko­ji je do­ne­dav­no bio pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra Aero­dro­ma. On je ta­ko­đe bio i iz­vr­šni di­rek­tor Mon­te­ne­gro­er­laj­nza, ali je taj ang­ža­man tra­jao sa­mo tri da­na.
Za čla­no­ve Sa­vje­ta su ime­no­va­ni du­go­go­di­šnji se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja Zo­ran Ra­do­njić, za­tim funk­ci­o­ner DPS-a Ni­ko­la Ge­gaj, Esad Ša­i­no­vić i Abi­din Mu­sić.
Pro­mje­nom Sa­vje­ta je u po­li­tič­kom smi­slu iz­gu­bio SD, ko­ji je do­sad imao dva čla­na. DPS će opet ima­ti tri čla­na, a SD i Bo­šnjač­ka stran­ka po jed­nog.
Sa­vjet Agen­ci­je je ne­dav­no re­i­zba­rao za di­rek­to­ra Dra­ga­na Đu­ro­vi­ća. Ta­da se nje­go­vom re­i­zbo­ru pro­ti­vio Zo­ran Đu­ri­šić. Osta­li čla­no­vi su po­dr­ža­li nje­gov re­i­zbor. To mu je tre­ći man­dat na če­lu Agen­ci­je.D.M.


Za­klju­či­ti ugo­vo­re sa CE­DIS-om

Vla­da je usvo­ji­la in­for­ma­ci­ju o za­klju­či­va­nju ugo­vo­ra o pri­klju­če­nju sa ko­ri­sni­ci­ma di­stri­bu­tiv­nog si­ste­ma elek­trič­ne ener­gi­je. Iz Vla­de su sa­op­šti­li da to pod­ra­zu­mi­je­va da svi ko­ri­sni­ci di­stri­bu­tiv­nog si­ste­ma či­ji se ra­ču­ni pla­ća­ju iz dr­žav­nog ili op­štin­skih bu­dže­ta tre­ba da u ro­ku od 30 da­na sa Cr­no­gor­skim elek­tro­di­stri­bu­tiv­nim si­ste­mom (CE­DIS) za­klju­če ugo­vo­re o pri­klju­če­nju na di­stri­bu­tiv­nu mre­žu.
U ci­lju uskla­đi­va­nja sa prav­nom te­ko­vi­nom EU, Vla­da je utvr­di­la Pred­log iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na o svo­jin­sko-prav­nim od­no­si­ma. Utvr­đe­ne iz­mje­ne se od­no­se na iz­jed­na­ča­va­nje sta­tu­sa dr­ža­vlja­na ze­ma­lja čla­ni­ca EU u po­gle­du sti­ca­nja pra­va svo­ji­ne na ne­po­kret­no­sti­ma sa cr­no­gor­skim gra­đa­ni­ma i pred­u­ze­ći­ma. Te iz­mje­ne bi tre­ba­lo da stu­pe na sna­gu ka­da Cr­na Go­ra po­sta­ne pu­no­prav­na čla­ni­ca EU.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"