Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija INTERVJU: PREDSJEDNIK UDRUŽENJA FRANCUSKO-CRNOGORSKIH PREDUZEĆA RAJKO USKOKOVIĆ
Ne smijemo tjerati velike investitore
Uskoković Ne smijemo tjerati velike investitore Neophodno je bilo organizovati francuske i crnogorske preduzetnike u jednu instituciju koja će nastojati da eliminiše nepoznanicu zvanu Crna Gora poslovna destinacija, rekao je Uskoković i dodao da se ne smiju ponavljati situacije da renomirane francuske kompanije odustaju od projekata uprkos velikom interesovanju
Da nam se ne bi po­no­vi­la si­tu­a­ci­ja ka­da su re­no­mi­ra­ne fran­cu­ske kom­pa­ni­je kao što su Vi­ši, SNC la­va­lin i Bouyges od­u­sta­le od in­ve­sti­ci­ja u Cr­noj Go­ri, iako su bi­le za­in­te­re­so­va­ne za ve­li­ke pro­jek­te, neo­p­hod­no je bi­lo or­ga­ni­zo­va­ti fran­cu­ske i cr­no­gor­ske pred­u­zet­ni­ke u jed­nu in­sti­tu­ci­ju ko­ja će bi­ti adre­sar i vo­dič ko­ji će na­sto­ja­ti da eli­mi­ni­še ne­po­zna­ni­cu zva­nu Cr­na Go­ra po­slov­na de­sti­na­ci­ja, ka­zao je „Da­nu” pred­sjed­nik Udru­že­nja fran­cu­sko-cr­no­gor­skih pred­u­ze­ća Raj­ko Usko­ko­vić. Udru­že­nje je osno­va­no kra­jem no­vem­bra, a zva­nič­no re­gi­stro­va­no 1. fe­bru­a­ra.
– Za­to je ova or­ga­ni­za­ci­ja neo­p­hod­na i po­treb­na svi­ma ko­ji že­le da svoj bi­znis pro­ši­re, a ti­me i do­pri­no­se po­ve­ća­nju dru­štve­nog bru­to pro­iz­vo­da – re­kao je Usko­ko­vić.
●Šta zna­či osni­va­nje Udru­že­nja za cr­no­gor­sku pri­vre­du?
– Pri­je sve­ga zna­či­će olak­ši­cu u iden­ti­fi­ka­ci­ji re­no­mi­ra­nih fran­cu­skih part­ne­ra iz obla­sti pri­vre­de za ko­ju su za­in­te­re­so­va­ne od­re­đe­ne cr­no­gor­ske kom­pa­ni­je. Osim to­ga, umre­ža­va­njem kroz ovo udru­že­nje cr­no­gor­ske kom­pa­ni­je do­bi­ja­ju mo­guć­nost da pro­ši­re svo­ju po­sto­je­ću ba­zu po­da­ta­ka i da se vre­me­nom po­ja­ve i na tr­ži­štu jed­ne od naj­ra­zvi­je­ni­jih eko­no­mi­ja Evro­pe i svi­je­ta.
●Oče­ku­je­te li da će ovo udru­že­nje bi­ti od po­mo­ći ka­ko fran­cu­skim ta­ko i cr­no­gor­skim pred­u­ze­ći­ma za skla­pa­nje po­slo­va i aran­žma­na?
– Ap­so­lut­no da. Je­dan od osnov­nih ci­lje­va ove aso­ci­ja­ci­je je­ste da po­ve­ća efi­ka­snost u raz­mje­ni po­slo­va i ide­ja iz­me­đu Cr­ne Go­re i Fran­cu­ske. Ovo udru­že­nje je for­mi­ra­no sa ci­ljem da bu­de svo­je­vr­stan ka­ta­li­za­tor u skla­pa­nju po­slo­va.
●U ko­jim pri­vred­nim gra­na­ma će bi­ti naj­vi­še mo­guć­no­sti za sa­rad­nju i za šta se pri­vred­ni­ci iz Fran­cu­ske naj­vi­še in­te­re­su­ju ka­da je u pi­ta­nju po­kre­ta­nje bi­zni­sa u CG?
– Fran­cu­ske kom­pa­ni­je u re­gi­o­nu su pre­po­zna­le svoj in­te­res u in­ve­sti­ci­o­nim pro­jek­ti­ma iz obla­sti ener­ge­ti­ke, in­fra­struk­tu­re, sa­o­bra­ća­ja, ve­le­tr­go­vi­ne i ma­lo­pro­da­je i u ban­kar­skom sek­to­ru. U Cr­noj Go­ri tre­nut­no je dru­ga­či­ja sli­ka u od­no­su na re­gi­on. U Cr­noj Go­ri, fran­cu­ske kom­pa­ni­je su za­in­te­re­so­va­ne za eko­lo­gi­ju, tu­ri­zam i na­u­ti­ku, su­per­vi­zi­ju, avi­ja­ci­ju, po­ljo­pri­vre­du, ener­ge­ti­ku, osi­gu­ra­nje i ban­kar­stvo.
●Ko­ja će kon­kret­no bi­ti ulo­ga Udru­že­nja po pi­ta­nju sa­rad­nje pri­vred­ni­ka iz Fran­cu­ske i Cr­ne Go­re?
– Udru­že­nje će kon­kret­no bi­ti fa­sci­la­tor i ini­ci­ja­tor svih kon­ta­ka­ta ko­ji već po­sto­je ali će­mo isto­vre­me­no na­sto­ja­ti da pri­vu­če­mo no­ve in­ve­sti­to­re iz Fran­cu­ske i pred­lo­ži­mo atrak­tiv­ne pro­jek­te iz Cr­ne Go­re u na­red­nom pe­ri­o­du. Pri­je sve­ga se na­da­mo da će fran­cu­ske kom­pa­ni­je ula­ga­ti u tu­ri­zam, po­ljo­pri­vre­du a da će svo­jim is­ku­stvom i zna­njem do­pri­ni­je­ti da se otvo­ri po­gla­vlje 27 a ko­je je naj­za­htjev­ni­je za Cr­nu Go­ru ka nje­nom pu­tu ka Evrop­skoj uni­ji. Fran­cu­ske kom­pa­ni­je sa svo­jim know how tre­ba­le bi bi­ti atrak­tiv­ne za na­še pro­jek­te i objek­te ko­je smo iz­gra­di­li ali ih na­ža­lost ne is­ko­ri­šta­va­mo na op­ti­ma­lan na­čin. Ugo­vo­ri­ma o me­nadž­men­tu ova vr­sta sa­rad­nje se rje­ša­va efi­ka­sno na obo­stra­nu ko­rist. D.M.


Sla­ba raz­mje­na

●Ka­kva je spolj­no­tr­go­vin­ska raz­mje­na iz­me­đu Cr­ne Go­re i Fran­cu­ske i u ko­jim gra­na­ma je naj­bo­lja sa­rad­nja iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve?
– Na­ža­lost, ni­je na vi­so­kom ni­vou, ni­ti na ni­vou ko­ji bi tre­ba­lo da ima. U pri­log kon­sta­ta­ci­ji da je eko­nom­ska sa­rad­nja na ni­skom ni­vou go­vo­re i po­da­ci Pri­vred­ne ko­mo­re Cr­ne Go­re, pre­ma ko­ji­ma je 2016. go­di­ne tr­go­vin­ska raz­mje­na iz­me­đu Cr­ne Go­re i Fran­cu­ske iz­no­si­la sa­mo 45,4 mi­li­o­na eura, pri če­mu je Cr­na Go­ra iz­ve­zla ro­be u vri­jed­no­sti od 3,7 mi­li­o­na eura, dok je uvoz iz Fran­cu­ske bio vri­je­dan 41,7 mi­li­o­na eura. Ohra­bru­je po­da­tak da je broj fran­cu­skih tu­ri­sta u pro­šloj go­di­ni, ko­ji su ostva­ri­li 248.000 no­će­nja, po­ras­tao za 7,7 od­sto pre­ma­šiv­ši broj­ku od 50.000. Broj tu­ri­sta će u na­red­noj go­dini sva­ka­ko bi­ti ve­ći jer će fran­cu­ski TUI uve­sti se­zon­ske čar­ter le­to­ve iz Pa­ri­za, Li­o­na i Nan­ta ka Cr­noj Go­ri.


Sa­mo MA u Fran­cu­skoj

●Ko­li­ko sa­da ima fran­cu­skih fir­mi u Cr­noj Go­ri a ko­li­ko na­ših u Fran­cu­skoj?
– Tre­nut­no su pri­sut­ne sle­de­će fran­cu­ske kom­pa­ni­je: So­si­je­te že­ne­ral ban­ka, ING EURO­PE nad­zor­ni or­gan na auto­pu­tu, Re­no, Akuo ener­dži vje­tro­e­lek­tra­ne na Kr­no­vu, Trek adria, MTO, Lu­mi­na­lis u tu­ri­zmu, Obe­roi luk­su­ri ri­zort eko tu­ri­stič­ki kom­pleks na Ska­dar­skom je­ze­ru, Val­go u eko­lo­gi­ji. Sa dru­ge stra­ne Cr­na Go­ra ima u Fran­cu­skoj sa­mo pred­stav­ni­štvo svo­je na­ci­o­nal­ne avi­o­kom­pa­ni­je Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"