Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-13 BRAČNI PAR ČVOROVIĆ TVRDI DA JE HETA PREKRŠILA ZAKON PRILIKOM PRODAJE NJIHOVE NEKRETNINE U BUDVI
Prodali stan bez našega znanja
Čvorović Prodali stan bez našega znanja Da je stan prodat saznali smo 31. avgusta, kada je stanar kome izdajemo stan primijetio u poštanskom sandučetu papir naslovljen na moga supruga. Dostavnica je bila datirana na 14. avgust, a on ju je u sandučetu primijetio 31. avgusta. Kada smo vidjeli, bili smo u šoku, jer nas niko prije toga nije obavijestio da nam je stan na prodaji, kazala je Čvorovićeva
Brač­ni par Ra­do­slav i Stan­ka Čvo­ro­vić tvr­de da su im He­ta aset re­zo­lušn i jav­ni iz­vr­ši­telj Alek­san­dar Bo­ško­vić pro­da­li nji­hov stan u Bu­dvi vri­je­dan sko­ro 200 hi­lja­da, a da ih o to­me ni­je­su ni oba­vi­je­sti­li.
– Da je stan pro­dat sa­zna­li smo 31. av­gu­sta, ka­da je sta­nar ko­me iz­da­je­mo stan pri­mi­je­tio u po­štan­skom san­du­če­tu pa­pir na­slo­vljen na mo­ga su­pru­ga. Do­stav­ni­ca je bi­la da­ti­ra­na na 14. av­gust, a on je u san­du­če­tu pri­mi­je­tio 31. av­gu­sta. Ka­da smo vi­dje­li, bi­li smo u šo­ku, jer nas ni­ko pri­je to­ga ni­je oba­vi­je­stio da nam je stan na pro­da­ji. Da smo zna­li si­gur­no ne bi­smo sje­dje­li skr­šte­nih ru­ku – ka­za­la je Stan­ka Čvo­ro­vić za „Dan”.
Ona je ka­za­la da ih ni He­ta, ni jav­ni iz­vr­ši­telj ni­je­su oba­vi­je­sti­li o to­me da je nji­hov stan na pro­da­ji, te da je Po­šta sve do­stav­ni­ce sla­te na adre­su u Bu­dvi vra­ća­la, a da im na adre­su u Pod­go­ri­ci, ko­ju, ka­ko ka­že, zna­ju u He­ti, ni­je sla­to oba­vje­šte­nje. Ka­da su vi­dje­li, ža­li­li su se, ali je žal­ba od­bi­je­na kao ne­bla­go­vre­me­na.
Čvo­ro­vi­ći su sa­mo jed­na od po­ro­di­ca ko­ja je zbog kre­di­ta u fran­ci­ma po­dig­nu­tih kod Hi­po al­pe adri­ja ban­ke (HA­AB) pro­šla i pro­la­zi kroz gol­go­tu. Oni su 2008. go­di­ne po­di­gli kre­dit od 120 hi­lja­da eura i pod hi­po­te­ku sta­vi­li stan u Bu­dvi ko­ji je ta­da pro­ci­je­njen na 198 hi­lja­da eura. Mje­seč­na ra­ta im je bi­la 930 eura, da bi ka­sni­je zbog kurs­nih raz­li­ka i ra­sta fran­ka po­ra­sla na 1,3 i 1,4 hi­lja­de eura. Kre­dit su ured­no vra­ća­li če­ti­ri go­di­ne, sve dok ni­je ra­ta vr­to­gla­vo po­ra­sla i dok ka­sni­je ni­je pre­da­ta tu­žba Osnov­nom su­du.
Čvo­ro­vić tvr­di da je HA­AB jed­no­stra­no ras­ki­nu­la ugo­vor o kre­di­tu s nji­ma i ustu­pi­la po­tra­ži­va­nje He­ti. Ta­ko­đe, tvr­di da ne po­sto­ji do­ku­ment ko­ji po­tvrd­đu­je da je He­ta pla­ti­la za ustu­pa­nje tog po­tra­ži­va­nja i da He­ta ne­ma pra­vo na za­te­znu ka­ma­tu, jer je DOO, a ne fi­nan­sij­ska in­sti­tu­ci­ja.
– Na­kon usva­ja­nja Za­ko­na o kon­ver­zi­ji 2015. go­di­ne, He­ta je ob­ra­ču­na­la naš dug za kre­dit u iz­no­su od 156 hi­lja­da eura. To ni­je ura­đe­no shod­no tom za­ko­nu. Za­to i tra­ži­mo da se dug ob­ra­ču­na shod­no za­ko­nu i da iz­mi­ri­mo taj dug – re­kla je Stan­ka Čvo­ro­vić.
Ona tvr­di da je He­ta mno­gi­ma ob­ra­ču­na­va­la dug za ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da ve­ći. Tvr­di i da je ob­ra­ču­na­va­la ka­ma­tu na ko­ju ne­ma za­kon­sko pra­vo.
Osim za­kon­skog ob­ra­ču­na du­ga za kre­dit, tra­ži i da se sto­pi­ra da­lja pro­da­ja sta­na, tre­ćem li­cu. Kri­vič­nu pri­ja­vu je kra­jem de­cem­bra pre­da­la Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (SDT), a pro­šle sed­mi­ce i tu­žbu Osnov­nom su­du, pro­tiv He­te i iz­vr­ši­te­lja Bo­ško­vi­ća.
– Ne pri­hva­tam i ne do­zvo­ljam da se naš stan otu­đi. Ne mo­že bi­ti za­ko­ni­ta pro­da­ja sta­na ako moj su­prug i ja, kao vla­sni­ci, ni­je­smo upo­zna­ti i oba­vi­je­šte­ni. Ni­je za­ko­ni­to da se stan pro­cje­nju­je na ne­vi­đe­no, da se li­ci­ta­ci­ja odr­ža­va u kan­ce­la­ri­ja­ma He­te uz ka­fu, da ne­ma ni­ko­ga na li­ci­ta­ci­ji, osim njih i da ga ku­pe za 42 hi­lja­de i pre­ve­du u ka­ta­star na se­be. I ja bih ga ku­pi­la za te pa­re da sam zna­la – na­ve­la je ona. Is­ta­kla je i da je iz­vr­ši­telj mo­rao da ih oba­vi­je­sti ka­da je dao pred­met na iz­vr­še­nje.
– Da je bi­lo ta­ko išli bi­smo na van­sud­sku pro­da­ju. Ova­ko, ob­ra­ču­na­li su mi dug od 183 hi­lja­de, od nje­ga uklo­ni­li 42 hi­lja­de i osta­tak ho­će da na­pla­ću­ju od me­ne dok sam ži­va. A po­di­gla sam 120 hi­lja­da kre­di­ta – re­kla je Čvo­ro­vi­će­va.
Osnov­nom su­du su pre­da­li tu­žbu, da bi se na­pra­vi­la za­bi­lje­žba da je ne­kret­ni­na pod spo­rom, te da se ne bi pro­da­la tre­ćem li­cu.
– Ako uđe tre­će li­ce, on­da je to još ve­ći pro­blem. Da­kle, tra­ži­mo da He­ta za­kon­ski ob­ra­ču­na naš dug i da po­dig­nem kre­dit kod dru­ge ban­ke da bih is­pla­ti­la dug. Stan, na­rav­no, da se na­kon to­ga vra­ti na­ma. Mo­ra­la sam da ra­dim 12 sa­ti da bi­smo vra­ća­li kre­dit i da bi­smo ško­lo­va­li če­tvo­ro dje­ce – is­ta­kla je Čvo­ro­vi­će­va.
SDT, ka­ko je na­ve­la, ni­je ni­šta ra­dio u ve­zi s pri­ja­vom.
D.M.


Bez od­go­vo­ra iz He­te

„Dan” je u ve­zi s op­tu­žba­ma Čvo­ro­vi­ća po­slao pro­šle sed­mi­ce pi­ta­nja He­ti na mejl adre­se do­stup­ne na saj­tu, kao i iz­vr­ši­te­lju Bo­ško­vi­ću. Iz He­te ni­smo do­bi­li od­go­vor, dok je iz Bo­ško­vi­će­ve kan­ce­la­ri­je na­ve­de­no „da je do­sta­va svih aka­ta stran­ka­ma u po­stup­ku (tj. iz­vr­šnom du­žni­ku) vr­še­na u skla­du sa Za­ko­nom o iz­vr­še­nju i obez­bje­đe­nju o če­mu svje­do­či sa­dr­ži­na spi­sa pred­me­ta”.


Na­šli bi nas da su htje­li

Stan smo iz­da­va­li i uvi­jek je bio ne­ko u sta­nu. Ni­je­dan do­ku­ment ni­je osta­vljen u san­du­če, osim iz­vr­šnog rje­še­nja, ka­za­la je Čvo­ro­vi­će­va i do­da­la da su htje­li da ih oba­vi­je­ste, ura­di­li bi to.
– Ali nji­ho­va igra je bi­la oči­gled­na, da re­a­li­zu­ju plan, da smo mi ko­ba­ja­gi oba­vi­je­šte­ni pre­ko me­di­ja – re­kla je Stan­ka Čvo­ro­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"