Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-06 ISTRAŽIVANJE MANS-A O EKONOMSKOM DRŽAVLJANSTVU UKAZUJE NA SUMNJIVE VEZE TAKSINA ŠINAVATRE I PORODICE ĐUKANOVIĆ
Spasio Prvu banku, pa dobio plan za Havaje
Spasio Prvu banku, pa dobio plan za Havaje Kada je Prvoj banci očajnički trebao novac, Šinavatra je deponovao 15 miliona. Kasnije je kupio dio ostrva Sveti Nikola, poznatijeg kao Havaji, za 24 miliona, i to od Stanka Subotića koji je 2007. godine to zemljište kupio kreditom kod Prve banke. Sada planove za razvoj tog dijela ostrva pravi preduzeće čiji je vlasnik Aco Đukanović, pokazuje istraživanje MANS-a, OCCRP-a i Transparensi internešenela Kao i u slučaju Šinavatre, opravdanost davanja državljanstva Dahlanu bila je nejasna i neprecizna, bez ikakvih javnih info
Ve­li­ki broj li­ca ko­ji­ma je Vla­da Cr­ne Go­re do­di­je­li­la cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo ni­je­su is­pu­ni­la ono što ih je pre­po­ru­či­va­lo za do­bi­ja­nje eko­nom­skog pa­so­ša – in­ve­sti­ci­je i no­va rad­na mje­sta, što po­ka­zu­je za­jed­nič­ko is­tra­ži­va­nje MANS-a, Tran­spa­ren­si intrnešenela i Me­đu­na­rod­ne mre­že za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je (OC­CRP) o eko­nom­skom dr­ža­vljan­stvu, po­zna­ti­jem kao „zlat­na vi­za”. OC­CCR je ju­če ob­ja­vio niz is­tra­ži­va­nja u ko­ji­ma se ob­ja­šnja­va ka­ko su pro­gra­mi za da­va­nje dr­ža­vljan­stva i bo­ra­vi­šne do­zvo­le, u za­mje­nu za in­ve­sti­ci­je, sklo­ni zlu­po­tre­bi i pod­ri­va­ju bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je u EU i ze­mlja­ma u okru­že­nju, te da se pro­da­ju bez do­volj­no nad­zo­ra, tran­spa­rent­no­sti i ana­li­ze. Pre­ma na­la­zi­ma OC­CRP-a, Cr­na Go­ra, ko­ja se na­la­zi u pre­go­vo­ri­ma za član­stvo u EU, odo­bri­la je dr­ža­vljan­stvo po­je­din­ci­ma ko­ji su op­tu­že­ni u svo­jim ze­mlja­ma. U pi­ta­nju su biv­ši pre­mi­jer Taj­lan­da Tak­sin Ši­na­va­tra, op­tu­žen za ko­rup­ci­ju, i biv­ši pa­le­stin­ski mi­ni­star bez­bjed­no­sti Mo­ha­med Da­hlan, op­tu­žen za pro­ne­vje­ru.
U tek­stu o eko­nom­skom dr­ža­vljan­stvu u Cr­noj Go­ri po­seb­no se is­ti­če dr­ža­vljan­stvo Ši­na­va­tre kao naj­po­zna­ti­jeg „no­vog Cr­no­gor­ca”. On je 2008. go­di­ne po­bje­gao iz svo­je ze­mlje, a ka­sni­je je osu­đen za ko­rup­ci­ju. Iako Cr­na Go­ra ta­da ni­je ima­la pro­gram za „zlat­nu vi­zu”, Ši­na­va­tra je 2010. do­bio dr­ža­vljan­stvo i pa­soš u za­mje­nu za obe­ća­ne in­ve­sti­ci­je.
– Ši­na­va­tra je de­po­no­vao 15 mi­li­o­na eura na ra­čun kod Pr­ve ban­ke, a ono što se de­si­lo ka­sni­je po­ka­zu­je ka­ko se stva­ri ra­de u Cr­noj Go­ri. Naj­ve­ći vla­snik Pr­ve ban­ke je Aco Đu­ka­no­vić, brat ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. U vri­je­me ka­da je Ši­na­va­tra upla­tio no­vac na ra­čun, Pr­voj ban­ci je očaj­nič­ki bio po­tre­ban – pi­še u tek­stu OC­CRP-a ko­ji su za Cr­nu Go­ru pi­sa­li De­jan Mi­lo­vac i La­zar Gr­di­nić iz MANS-a.
Stvar­nu in­ve­sti­ci­ju Ši­na­va­tra je na­pra­vio tek u apri­lu 2017. go­di­ne, ka­da je ku­pio dio ostr­va Sve­ti Ni­ko­la na­spram Bu­dve, po­zna­ti­jeg kao Ha­va­ji, za 24 mi­li­o­na eura. Dio ostr­va je ku­pio od Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća, bli­skog pri­ja­te­lja Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji je ze­mlji­šte ku­pio 2007. go­di­ne uz po­moć kre­di­ta kod Pr­ve ban­ke. Uz bra­ću Đu­ka­no­vić i čla­no­ve kri­mi­nal­ne po­ro­di­ce Sa­kra Ko­ro­na Uni­ta, ka­ko pi­šu, Su­bo­tić je op­tu­žen za šverc ci­ga­re­ta u Ita­li­ji de­ve­de­se­tih go­di­na, ali se slu­čaj to­kom go­di­na „ras­pao” zbog pro­mje­ne ita­li­jan­skih tu­ži­la­ca. Sa­da pla­no­ve za raz­voj Ši­na­va­tri­nog ze­mlji­šta na ostr­vu pra­vi pred­u­ze­će ko­je je u vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća.
Ka­ko pi­še u tek­stu, sumnjivi lju­di su do­bi­ja­li dr­ža­vljan­stvo na osno­vu obe­ća­nja bu­du­ćih in­ve­sti­ci­ja, dok je nji­hov uti­caj na eko­no­mi­ju ogra­ni­čen na ku­po­vi­nu luk­su­znih apart­ma­na, uglav­nom na oba­li.
– Da­hlan je cr­no­gor­ski pa­soš do­bio 2010. go­di­ne, ka­da je jav­nost sa­zna­la da je op­tu­žen za pro­ne­vje­ru dr­žav­nih fon­do­va u Pa­le­sti­ni. Kao i u slu­ča­ju Ši­na­va­tre, oprav­da­nost do­bi­ja­nja dr­ža­vljan­stva bi­la je ne­ja­sna i ne­pre­ci­zna, bez ika­kvih jav­nih in­fror­ma­ci­ja u ve­zi sa nje­go­vom ulo­gom part­ne­ra ili čak pro­mo­te­ra bi­lo ka­kvih ula­ga­nja u Cr­nu Go­ru – pi­še u tek­stu.
Dru­gi no­vi kon­tro­verz­ni Cr­no­go­rac je Vei Seng Pol Pua, ma­le­zij­ski mi­li­jar­der ko­ji je uhap­šen 2014. go­di­ne za or­ga­ni­zo­va­nje ile­gal­nog koc­ka­nja u SAD. Po­sli­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pro­ve­de­nih u pri­tvo­ru, oslo­bo­đen je jer je FBI ne­za­ko­ni­to pri­ba­vio do­ka­ze pro­tiv nje­ga. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, Pua je do­bio cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo 2013. ili 2014. go­di­ne.
U Cr­noj Go­ri je, ka­ko pi­še, for­mi­rao part­ner­stvo sa Pe­tro­som Sta­ti­som, ko­ji je ta­ko­đe do­bio cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo na osno­vu po­seb­nih eko­nom­skih in­te­re­sa i na­pra­vio vi­še in­ve­sti­ci­ja u ze­mlji. Nji­ho­vi za­jed­nič­ki po­slo­vi su u ve­zi sa ban­kar­stvom i Sve­tim Ste­fa­nom.
Za raz­li­ku od Ši­na­va­tre, Da­hla­na i Pue, ne­ki stra­te­ški in­ve­sti­to­ri ko­ji su ste­kli dr­ža­vljan­stvo ima­li su zna­čaj­na ula­ga­nja. U pi­ta­nju su Sa­mih Sa­vi­ris ko­ji tre­nut­no in­ve­sti­ra u Lu­šti­cu bej, te Ah­met Eren­tok, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Azmont in­vest­ment­sa, ko­ji gra­di Por­to No­vi u Kum­bo­ru.
Dr­ža­va tre­nut­no sa­ma pra­vi pro­gram eko­nom­skog dr­ža­vljan­stva, a re­gi­o­nal­ni ko­or­di­na­tor za Evro­pu i cen­tral­nu Azi­ju u Tran­sa­pren­si in­ter­ne­še­ne­lu Kor­ne­li­ja Abel upo­zo­ra­va da ta­kvi pro­gra­mi mo­gu ima­ti ozbilj­ne ne­do­stat­ke.D.M.-M.V.


Mi­lo­vi Cr­no­gor­ci ni­žu gu­bit­ke

Mi­lo Đu­ka­no­vić je 2014. i 2016. go­di­ne pred­lo­žio dva in­ve­sti­to­ra za no­ve dr­ža­vlja­ne – Bo­bi Lin Hejs i Igor Bi­di­lo, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje.
– Hejs je ku­pio ne­kret­ni­ne u Por­to Mon­te­ne­gru, luk­su­znom stam­be­nom kom­plek­su, a po­sje­du­je i kom­pa­ni­ju ko­ja za­po­šlja­va dvo­je lju­di, ali je za­bi­lje­ži­la sa­mo gu­bi­ke. Bi­di­lo je ta­ko­đe in­ve­sti­rao u Tiv­tu i an­ga­žo­vao jed­nu oso­bu. Nje­go­va kom­pa­ni­je je za­bi­lje­ži­la pro­fit sa­mo 2016. go­di­ne, dok je ra­ni­je po­slo­va­la sa gu­bit­kom – pi­še u tek­stu.
Cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin je po­stao i Austra­li­ja­nac Ro­mi Ha­vat 2015. go­di­ne, ko­ji u če­ti­ri kom­pa­ni­je za­po­šlja­va 25 lju­di.


Du­škov Li­bi­jac ni­je ni­šta ulo­žio

Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je 2014. go­di­ne Ha­di Mar­van Av­de iz Li­bi­je do­bio dr­ža­vljan­stvo na osno­vu pre­po­ru­ke pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ji je ta­da bio pot­pred­sjed­nik Vla­de. On je, ka­ko pi­še u tek­stu, po­tvr­dio da je Av­de bio od po­seb­nog zna­ča­ja za dr­ža­vu, jer je ko­or­di­ni­rao ak­tiv­no­sti­ma iz­me­đu pred­sjed­ni­ka i di­rek­to­ra gru­pe Al Ku­dra u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma. Re­kao je i da je Av­de znat­no do­pri­nio fo­ku­su kom­pa­ni­je na in­ve­sti­ci­je u Cr­nu Go­ru, od ko­je se oče­ku­je da iz­gra­di tu­ri­stič­ki kom­pleks na Pri­mor­ju i raz­vi­je in­du­stri­ju me­di­cin­skog tu­ri­zma u ze­mlji.
Pre­ma re­gi­stru kom­pa­ni­ja, Av­de je di­rek­tor do­ma­će fi­li­ja­le Al Ku­dra gru­pe ko­ja se opi­su­je kao „je­dan od vo­de­ćih stra­te­ških in­ve­sti­to­ra u emi­ra­tu Abu Da­bi”.
– Me­đu­tim, kom­pa­ni­ja do sa­da ni­je uči­ni­la oči­gled­ne in­ve­sti­ci­je u Cr­noj Go­ri. Ne­ma ni­ka­kvu ze­mlju re­gi­stro­va­nu na svo­je ime, ni­ti je pod­ni­je­la go­di­šnje ra­ču­ne cr­no­gor­skom po­re­skom or­ga­nu od nje­nog osni­va­nja 2014. go­di­ne – pi­še u tek­stu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"