Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-06 RADNICI CGES-A OPTUŽUJU MENADŽMENT
Mijenjali propise da udome partijske kadrove
Bracanović Mijenjali propise da udome partijske kadrove Nezadovoljni radnici su ukazali da je Vesna Bracanović iz SD-a, otkako je došla na čelo odbora direktora polovinom 2017. godine, dva puta mijenjala akt o sistematizaciji, kako bi zaposlila kćerku generalnog sekretara Skupštine i partijskog kolege Aleksandra Jovićevića i izvršnog direktora Dragana Kujovića (DPS) CGES je svako zapošljavanje sproveo u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore i aktima kompanije, vodeći računa o potrebama za efikasnijim izvršavanjem poslova koji su u nadležnosti operatora prenosnog sistema elekt
Ot­ka­ko je po­lo­vi­nom pro­šle go­di­ne na mje­sto pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra Cr­no­gor­skog elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma (CGES) po­sta­vlje­na Ve­sna Bra­ca­no­vić če­sto se mi­je­nja­ju pra­vil­ni­ci o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta ka­ko bi se za­po­sli­li par­tij­ski ka­dro­vi, ka­za­li su za „Dan” ne­za­do­volj­ni rad­ni­ci tog pred­u­ze­ća. Na­ve­li su da se za­po­sle­ni­ma pri­je­ti no­vom si­ste­ma­ti­za­ci­jom, ot­ka­zi­ma i teh­no­lo­škim vi­ško­vi­ma, dok se na sva­koj sjed­ni­ci od­bo­ra di­rek­to­ra mi­je­nja­ju pra­vil­ni­ci o si­ste­ma­ti­za­ci­ji za par­tij­ske ko­le­ge.
Bra­ca­no­vić je član SD-a, par­ti­je Iva­na Bra­jo­vi­ća, a na če­lu CGES-a za­mi­je­ni­la je Dra­ga­na La­ke­ti­ća, ko­ji je go­di­na­ma bio pred­sjed­nik bor­da.
Ne­za­do­volj­ni rad­ni­ci CGES-a su ka­za­li da je Bra­ca­no­vić na sjed­ni­ci bor­da od 15. de­cem­bra, kad je do­ve­den du­go­go­di­šnji po­moć­nik mi­ni­stra eko­no­mi­je Dra­gan Ku­jo­vić iz DPS-a za iz­vr­šnog di­rek­to­ra, pro­mi­je­ni­la pra­vil­nik o si­ste­ma­ti­za­ci­ji.
– Vla­da je za iz­vr­šnog di­rek­to­ra pred­lo­ži­la čo­vje­ka ko­ji ne­ma po­treb­ne kva­li­fi­ka­ci­je za di­rek­to­ra CGES-a, jer je za­vr­šio ma­šin­ski fa­kul­tet. Ta­da je va­že­ćom si­ste­ma­ti­za­ci­jom za po­zi­ci­ju iz­vr­šnog di­rek­to­ra bio pred­vi­đen ne­ko ko je za­vr­šio elek­tro­teh­nič­ki, eko­nom­ski ili prav­ni fa­kul­tet. Na is­toj sjed­ni­ci, me­đu­tim, od­bor di­rek­to­ra iz­mi­je­ni si­ste­ma­ti­za­ci­ju i ime­no­va­še ma­šin­skog in­že­nje­ra za di­rek­to­ra. Ku­jo­vić se ni da­nas ne smi­je pot­pi­sa­ti kao ma­šin­ski in­že­njer, ne­go se pot­pi­su­je kao di­plo­mi­ra­ni in­že­njer, što se mo­že vi­dje­ti na saj­tu CGES-a – ka­za­li su za „Dan” rad­ni­ci ko­ji su že­lje­li da osta­nu ano­nim­ni.
Oni su na­ve­li da je Bra­ca­no­vić na pr­voj sjed­ni­ci od­bo­ra di­rek­to­ra, na­kon ime­no­va­nja, 31. ju­la iz­mi­je­ni­la si­ste­ma­ti­za­ci­ju da bi udo­mi­la ćer­ku par­tij­skog ko­le­ge Alek­san­dra Jo­vi­će­vi­ća, ko­ji je se­kre­tar Skup­šti­ne.
Iz­mje­ne i do­pu­ne pra­vil­ni­ka od 31. ju­la, ko­je su do­sta­vi­li „Da­nu”, po­ka­zu­ju da je tim do­ku­men­tom uki­nu­to rad­no mje­sto elek­tri­čar-do­mar, a si­ste­ma­ti­zo­va­no no­vo – sa­rad­nik u ka­bi­ne­tu iz­vr­šnog di­rek­to­ra, za ko­je je po­treb­na be­če­lor di­plo­ma prav­nog fa­kul­te­ta, iz me­nadž­men­ta ili mar­ke­tin­ga. Po­zi­ci­ja re­fe­ren­ta za jav­ne na­bav­ke iz­mije­nje­na je u di­je­lu vr­ste struč­ne spre­me, pa je za tu po­zi­ci­ju pre­vi­đen ne­ko ko je za­vr­šio eko­nom­ski fa­kul­tet ili fa­kul­tet za po­slov­ni me­nadž­ment, za raz­li­ku od pret­hod­no pro­pi­sa­ne eko­nom­ske ško­le ili ETŠ. Si­ste­ma­ti­za­ci­jom je pred­vi­đe­no i za­po­šlja­va­nje još jed­nog fi­nan­sij­skog ana­li­ti­ča­ra.
Iz CGES-a su na na­ša di­rekt­na pi­ta­nja u ve­zi sa iz­mje­na­ma pra­vil­ni­ka o si­ste­ma­ti­za­ci­ji od­go­vo­ri­li uop­šte­no.
– CGES je sva­ko za­po­šlja­va­nje spro­veo u skla­du sa po­zi­tiv­nim pro­pi­si­ma Cr­ne Go­re i ak­ti­ma kom­pa­ni­je, vo­de­ći ra­ču­na o po­tre­ba­ma za efi­ka­sni­jim iz­vr­ša­va­njem po­slo­va ko­ji su u nad­le­žno­sti ope­ra­to­ra pre­no­snog si­ste­ma elek­trič­ne ener­gi­je. CGES kao kom­pa­ni­ja u ve­ćin­skom dr­žav­nom vla­sni­štvu, u svim seg­men­ti­ma svog po­slo­va­nja, uklju­ču­ju­ći i ovaj za ko­ji se in­te­re­su­je­te, po­slu­je u skla­du sa za­ko­no­dav­stvom Cr­ne Go­re – na­ve­li su iz CGES-a.
Pi­ta­li smo ih ko­li­ko je pu­ta mi­je­nja­na si­ste­ma­ti­za­ci­ja od do­la­ska Bra­ca­no­vić na če­lo CGES-a, da li je mi­je­nja­na si­te­ma­ti­za­ci­ja zbog ćer­ke Alek­san­dra Jo­vi­će­vi­ća i Dra­ga­na Ku­jo­vi­ća, te da li spre­ma­ju no­vu.
Dr­ža­va je vla­snik 55 od­sto ak­ci­ja CGES-a, dok Ter­na ima 22 od­sto. D.M.


Ne­ra­šči­šće­ni od­no­si sa EPCG

CGES go­di­na­ma po­slu­je pro­fi­ta­bil­no. La­ni je za de­vet mje­se­ci imao 2,65 mi­li­o­na plu­sa, dok je na kra­ju sep­tem­bra ne­ras­po­re­đe­na do­bit iz­no­si­la 26 mi­li­o­na. Pred­u­ze­će još ima ne­ra­šči­šće­ne od­no­se sa EPCG zbog kra­đe stru­je za KAP. Re­vi­zor KPMG je u iz­vje­šta­ju za 2016. go­di­nu na­veo da će se me­đu­sob­na po­tra­ži­va­nja i oba­ve­ze oko osam mi­li­o­na eura pre­bi­ti pre­ko bu­dže­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"