Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-07 SKANDALOZNA LISTA PROIZVODA MINIMALNE POTROŠAČKE KORPE MONSTATA
Građanima po gram mesa dnevno
Čađenović Građanima po gram mesa dnevno Lista proizvoda po kalorijama i količinama pokazuje da je, po Monstatu, dnevno za biološki opstanak čovjeka i njegovu radnu sposobnost dovoljno po gram telećeg mesa, bureka, supe, keksa, te po dva grama kobasice, jagnjetine i pastrmke. Bebama su dovoljna dnevno četiri grama kašice
Da bi se čo­vjek „odr­ža­vao” u ži­vo­tu i bio rad­no spo­so­ban do­volj­no je da je­de dnev­no po gram te­le­ćeg me­sa, su­vog svinj­skog vra­ta, bu­re­ka, kek­sa, ko­la­ča, su­pe i ča­ja, dok je be­ba­ma do­volj­no če­ti­ri gra­ma ka­ši­ce u to­ku jed­nog da­na. To, iz­me­đu osta­log, po­ka­zu­je li­sta pro­iz­vo­da mi­ni­mal­ne po­tro­šač­ke kor­pe po ka­lo­ri­ja­ma i ko­li­či­na­ma ko­ju je Mon­stat ju­če ob­ja­vio. Pri­je ob­ja­vlji­va­nja po­da­ta­ka na saj­tu, odr­ža­li su pres kon­fe­ren­ci­ju na ko­joj ni­je­su umje­li no­vi­na­ri­ma da od­go­vo­re ka­ko to po­ro­di­ca mo­že da pre­ži­vi sa 8,26 eura dnev­no, a po­je­di­nac sa 2,06 eura i šta spa­da u 2.211 ka­lo­ri­ja dnevno ko­je su nu­tri­ci­o­ni­sti pro­pi­sa­li kao mi­ni­mum da bi čo­vjek ži­vio i bio rad­no spo­so­ban.
U mi­ni­mal­noj po­tro­šač­koj kor­pi ko­ja iz­no­si 628,2 eura su 92 pro­iz­vo­da, što je za 38 ma­nje u od­no­su na pret­hod­nu mi­ni­mal­nu kor­pu, ra­đe­nu kra­jem 2015. go­di­ne. Po Mon­sta­tu, za ži­vot je mi­ni­mal­no do­volj­no 3,3 ki­lo­gra­ma hlje­ba mje­seč­no, što je 106 gra­ma dnev­no ili 35 gra­ma uz sva­ki od tri obro­ka.
Za ci­je­li mje­sec je pred­vi­đe­no 213 gra­ma ma­ka­ro­na, te po 30 gra­ma kek­sa, ko­la­ča i bu­re­ka, što je po je­dan gram dnev­no.
Po nji­ho­vim pro­ra­ču­ni­ma, pi­le­ti­ne je za mje­sec do­volj­no 608 gra­ma ili 19 dnev­no, ju­ne­ćeg ili go­ve­đeg me­sa 213 gra­ma, a te­le­ćeg za ci­je­li mje­sec 30 gra­ma ili gram dnev­no. Ko­ba­si­ce od svinj­skog i mi­je­ša­nog me­sa i jag­nje­ti­ne je do­volj­no po 61 gram za mje­sec ili dva gra­ma dnev­no, su­ve svinj­ske sla­ni­ne, svinj­skih re­ba­ra, te čaj­ne ko­ba­si­ce po 91 gram ili tri gra­ma dnev­no.
Po Mon­sta­tu su do­volj­na 122 gra­ma vir­šli ili če­ti­ri gra­ma dnev­no, svje­že pa­strm­ke i mor­ske ri­be je pred­vi­đe­no po 61 gram, a sar­di­ne u ulju 30 gra­ma.
Do­ma­ćeg si­ra je do­volj­no 1,2 ki­lo­gra­ma ili 41 gram dnev­no. Ko­ko­ši­jih ja­ja za mje­sec pred­vi­đe­no je 821 gram ili oko 17 ja­ja, po­što je pro­sječ­no ja­je te­ško 50 gra­ma, što je jed­no ja­je sva­ki dru­gi dan.
Ma­sla­ca je pred­vi­đe­no šest gra­ma za ci­je­li mje­sec. Za mje­sec da­na su pred­vi­đe­na dva ki­lo­gra­ma ja­bu­ka, 700 gra­ma man­da­ri­na, 1,2 ki­lo­gra­ma ba­na­na a či­šće­nih ora­ha, ba­de­ma ili lje­šni­ka ukup­no 30 gra­ma. Su­vih šlji­va pred­vi­đe­no je de­vet gra­ma.
U mi­ni­mal­noj kor­pi je pet ki­lo­gra­ma krom­pi­ra, te po ki­lo­gram pa­ra­daj­za, ku­pu­sa i pa­pri­ka, za­tim 850 gra­ma cr­nog lu­ka, 274 gra­ma ze­lja, 365 gra­ma šar­ga­re­pe i svje­žih kra­sta­va­ca i 122 gra­ma ze­le­ne sa­la­te. Mi­ni­mum še­će­ra po oso­bi je ki­lo­gram, a euro­kre­ma 122 gra­ma ili če­ti­ri gra­ma dnev­no. Mli­ječ­ne čo­ko­la­de, me­da i dže­ma je u kor­pi po dva gra­ma dnev­no, a sla­do­le­da, bom­bo­na i su­pe po gram dnev­no.
Mi­ni­mum hra­ne za be­be, od­no­sno ka­ši­ce, mje­seč­no je 120 gra­ma ili če­ti­ri gra­ma dnev­no.
Mje­seč­no je mi­ni­mum ka­fe 243 gra­ma ili osam gra­ma dnev­no, voć­nog si­ru­pa i kon­cen­tra­ta 0,24 li­tra, ko­ka-ko­le i pep­si­ja 0,6 li­ta­ra, ka­ša­stog so­ka 0,4 li­tra a mi­ne­ral­ne i iz­vor­ske vo­de 0,4 li­tra.
Ob­ja­vlji­va­nju li­ste pro­iz­vo­da pret­ho­di­la je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re Mon­sta­ta, na ko­joj pred­stav­ni­ci Za­vo­da za sta­ti­sti­ku ni­je­su mo­gli da ob­ja­sne ka­ko se mo­že pre­ži­vje­ti sa 2,06 eura dnev­no, od­no­sno ku­pi­ti tri obro­ka.
– Mo­ra­li smo po­što­va­ti za­da­ti iz­nos ka­lo­ri­je, a me­đu­na­rod­ni stan­dard da je za mi­ni­mum odr­ža­va­nja ži­vo­ta dnev­no po oso­bi po­treb­no 2.211 ka­lo­ri­ja po­tvr­di­la je i nu­tri­ci­o­ni­sta In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Zo­ri­ca Đor­đe­vić. Mon­stat ni­je od­re­dio ko­li­ko je nov­ca do­volj­no da ne­ko pre­ži­vi dnev­no. Mi smo utvr­di­li da je za za­do­vo­lje­nje mi­ni­mal­nih po­tre­ba po­treb­no 256 eura za hra­nu i 372 za ne­pre­hram­be­ne pro­iz­vo­de za če­tvo­ro­čla­nu po­ro­di­cu. Da li je to do­volj­no, da li je me­đu­na­rod­ni stan­dard do­bro po­sta­vljen i za­što iz­no­si 2.211 ka­lo­ri­ja ni­je po­sao Mon­sta­ta da tu­ma­či – ka­zao je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­moć­nik di­rek­to­ri­ce Vuk Ča­đe­no­vić.
Na pi­ta­nje ka­ko je Mon­stat do­šao do po­da­tka od osam eura za če­tvo­ro­čla­nu po­ro­di­cu i ko­je na­mir­ni­ce či­ne sa­dr­žaj kor­pe, Ča­đe­no­vić je od­go­vo­rio da je eks­pert In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje na osno­vu me­đu­na­rod­nih stan­dar­da utvr­dio ko­li­ki je broj na­mir­ni­ca po­tre­ban da bi se do­sti­gao mi­ni­mum od 2,21 hi­lja­du ka­lo­ri­ja.
– To pod­ra­zu­mi­je­va odr­ža­va­nje ži­vo­ta i rad­nih spo­sob­no­sti – na­veo je on.D.M.


Ne mo­gu ob­ra­ču­na­ti mi­ni­mal­nu ren­tu

U od­no­su na pret­hod­nu mi­ni­mal­nu po­tro­šač­ku kor­pu, iz nje­nog sa­dr­ža­ja iz­o­sta­vlje­ni su tro­ško­vi ko­ji se od­no­se na pla­ća­nje ki­ri­je za sta­no­va­nje. Na pi­ta­nje za­što umje­sto to­ga ni­je ura­ču­na­ta ra­ta za stam­be­ni kre­dit, s ob­zi­rom na to da je ve­ći­na gra­đa­na kre­dit­no za­du­že­na za stan, Ča­đe­no­vić je od­go­vo­rio da se, ka­da se go­vo­ri o kor­pi, tu ra­di o mi­ni­mu­mu.
– Ne po­sto­ji mi­ni­mum za sta­no­va­nje, ne­go sa­mo stan­dard. On­da bi se ta ista vri­jed­nost na­šla i u pro­sječ­noj po­tro­šač­koj kor­pi i u mi­ni­mal­noj – na­veo je Ča­đe­no­vić.
Ren­tu su iz­o­sta­vi­li i zbog to­ga što je pre­ma nji­ho­vim po­da­ci­ma 90 od­sto gra­đa­na ži­vi u svom sta­nu, a osam od­sto pla­ća ren­tu.
Ka­zao je da su u od­no­su na pret­hod­nu kor­pu iz de­cem­bra 2015. iz­o­sta­vlje­ni pro­iz­vo­di či­ja je po­tro­šnja ma­nja od 0,1 od­sto, te ne­zdra­vi pro­iz­vo­di. Is­ta­kao je i da na osno­vu mi­ni­mal­ne kor­pe se ne mo­že oci­je­ni­ti li­ni­ja si­ro­ma­štva, te da će u ovoj go­di­ni ob­ja­vi­ti obra­čun li­ni­je si­ro­ma­štva.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"