Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-07 FLEŠ
SIN­DI­KAT I UPRA­VA TO­ŠČE­LI­KA DO­GO­VO­RI­LI
Po­ve­ća­će pla­te za 30 eura
Pro­iz­vod­nim rad­ni­ci­ma nik­šić­ke že­lje­za­re „To­šče­lik” od apri­la će za­ra­de bi­ti uve­ća­ne, do­go­vo­re­no je u po­ne­dje­ljak na sa­stan­ku fa­brič­kog sin­di­ka­ta i upra­ve te fa­bri­ke. Za­po­sle­ni u ključ­nom po­go­nu fa­bri­ke, Če­li­ča­ni, po­če­li su pri­je sko­ro dva mje­se­ca, a sin­di­kat ih po­tom po­dr­žao, pri­ku­plja­nje pot­pi­sa ka­ko bi pe­ti­ci­jom od po­slo­vod­stva za­tra­ži­li uve­ća­nje za­ra­da ko­je su na istom ni­vou po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne. Nji­hov za­htjev ta­da je bio da im se start­na pla­ta po­ve­ća na 400 eura, umje­sto do­ta­da­šnjih oko 350. Pred­sjed­nik rad­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je „To­šče­li­ka” Pe­ro Ka­do­vić ka­zao je da su uspje­li da iz­dej­stvu­ju po­ve­ća­nje za sve­ga 30 eura.
– Ni­je­smo za­do­volj­ni, ali i to je ne­ki znak do­bre vo­lje po­slo­vod­stva ko­je je na­po­kon sje­lo sa na­ma za pre­go­va­rač­ki sto. Uve­ća­nje će se pri­mje­nji­va­ti od april­ske pla­te i to na osno­vi­cu, pa će oni ko­ji su ima­li start­nu za­ra­du 300 ima­ti 330, a oni sa 350, 30 eura vi­še – re­kao je ju­če Ka­do­vić.
Pro­sjek pla­te na ni­vou fir­me ne­što je iz­nad 500 eura, ali se u taj ob­ra­čun uzi­ma­ju i za­ra­de me­nadž­men­ta ko­je su, uglav­nom, vi­še­stru­ko ve­će ne­go pro­iz­vod­nim rad­ni­ci­ma. Naj­ni­že za­ra­de, pro­sječ­no od 300 do 350 eura, ima­li su upra­vo za­po­sle­ni u pro­iz­vod­nim po­go­ni­ma „To­šče­li­ka”, ko­ji pod­no­se naj­ve­ći te­ret i od ko­jih i za­vi­si pro­iz­vod­nja. U nik­šić­koj fa­bri­ci, ko­jom od sre­di­ne 2012. go­di­ne ga­zdu­je tur­ska fir­ma „To­šče­lik”, tre­nut­no je za­po­sle­no oko 320 rad­ni­ka od ko­jih je sto­tinak po ugo­vo­ru na od­re­đe­no vri­je­me. B.B.

PRO­DA­JA IMO­VI­NE BRO­DO­GRA­DI­LI­ŠTA
Ku­p­ljene za­li­he
Nik­šić­ka fir­ma Auto­pre­voz Ba­jo­vić je­di­na je do­sta­vi­la po­nu­du na oglas za pro­da­ju di­je­la imo­vi­ne Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la u ste­ča­ju. Auto­pre­voz Ba­jo­vić do­sta­vio je po­nu­du za ku­po­vi­nu za­li­ha ma­te­ri­ja­la, u iz­no­su od 75 hi­lja­da eura, po­tvr­đe­no je Ra­di­ju Ja­dran iz Pri­vred­nog su­da.
Od­lu­ka o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča bi­će do­ni­je­ta u ro­ku pred­vi­đe­nom ogla­som, od­no­sno osam da­na od otva­ra­nja po­nu­da. Od­lu­ku do­no­si ste­čaj­ni uprav­nik. Fir­ma Auto­pre­voz Ba­jo­vić je na pret­hod­nom ten­de­ru ku­pi­la vo­zni park Bro­do­gra­di­li­šta, za 107,53 hi­lja­de eura.
Ste­čaj­na upra­va Bro­do­gra­di­li­šta ob­ja­vi­la 31. ja­nu­a­ra ten­der za pro­da­ju pre­o­sta­log di­je­la imo­vi­ne pred­u­ze­ća, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od 4,2 mi­li­o­na, ne uklju­ču­ju­ći za­li­he ala­ta i ma­te­ri­ja­la.
Ste­čaj je u Ja­dran­sko bro­do­gra­di­li­šte uve­den 2015. go­di­ne na pred­log Po­re­ske upra­ve. Na ra­ni­jim ten­de­ri­ma za pro­da­ju imo­vi­ne Bro­do­gra­di­li­šta, pro­da­ti su ve­li­ki i ma­li dok. Ve­li­ki dok je za 11 mi­li­o­na, a ma­li za 2,1 mi­li­o­na.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"