Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MMF PREDLOŽIO VLADI NIZ MJERA ZA SMANJENJE JAVNOG DUGA
Smanjiti poreze, povećati akcize
Sa presa Smanjiti poreze, povećati akcize MMF je predložio Vladi da smanji izdvajanja za zarade i penzije, te da smanje izuzeća, oslobođenja i olakšice za PDV, kazao je Petri
Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond (MMF) pred­lo­ži­lo je Vla­di da sma­nji fond za pla­te i pen­zi­je, te da uve­de eko­lo­ški po­rez, od­no­sno po­rez na emi­si­ju ugljen-mo­nok­si­da i da po­ve­ća ak­ci­ze na ugalj ka­ko bi pro­mov­i­sa­la in­ve­sti­ci­je u či­sti­je iz­vo­re ener­gi­je. Pred­lo­ži­li su i sma­nje­nje fi­skal­nog op­te­re­će­nja za­ra­da, jer bi to, ka­ko je na­veo šef mi­si­je Mar­tin Pe­tri, do­ve­lo do sma­nje­nja si­ve eko­no­mi­je.
– Sma­nje­nje iz­u­ze­ća, oslo­bo­đe­nja i olak­ši­ca za PDV i po­rez na do­bit prav­nih li­ca ta­ko­đe u se­bi sa­dr­ži zna­ča­jan po­ten­ci­jal za pri­ho­de. Mi­si­ja je za­bri­nu­ta da se PDV osno­vi­ca su­ža­va – na­veo je Pe­tri na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji po­vo­dom re­dov­ne go­di­šnje mi­si­je MMF-a.
Is­ta­kao je da MMF sma­tra da je Vla­da la­ni ura­di­la do­sta na una­pre­đe­nju jav­nih fi­nan­si­ja i da su ma­kro­e­ko­nom­ski iz­gle­di dr­ža­ve po­zi­tiv­ni, ali da zbog vi­so­kog ni­voa du­ga tre­ba na­sta­vi­ti sa fi­skal­nom di­sci­pli­nom.
– Po­re­ski i si­stem oba­ve­znih do­pri­no­sa mo­že da­ti do­pri­nos ka­ko bi se sma­nji­la ne­for­mal­na eko­no­mi­ja. Vje­ru­je­mo da je je­dan od raz­lo­ga vi­so­kog ni­voa ne­for­mal­ne eko­no­mi­je vi­so­ko fi­skal­no op­te­re­će­nje za­ra­da, ko­je pred­sta­vlja raz­li­ku iz­me­đu ono­ga što po­slo­da­vac pla­ća i za­po­sle­ni pri­ma – re­kao je Pe­tri.
On sma­tra da bi uvo­đe­nje neo­po­re­zi­vog ni­voa za po­rez na do­ho­dak gra­đa­na mo­gao bi­ti od po­mo­ći, kao i da se fi­nan­si­ra­nje ras­ho­da za zdrav­stve­ni si­stem pre­ba­ci na fi­nan­si­ra­nje iz op­štih po­re­za.
– Ti po­re­zi bi mo­ra­li bi­ti za­mi­je­nje­ni, ali vje­ru­je­mo da po­sto­je po­re­zi ko­ji su kom­pa­ti­bil­ni­ji sa ra­stom, kao što su eko­lo­ški i opo­re­zi­va­nje po­tro­šnje – ka­zao je Pe­tri.
On je do­dao da to mo­gu bi­ti ak­ci­zni po­re­zi na ugalj i mo­gu­će uvo­đe­nje po­re­za na emi­si­je ugljen-mo­nok­si­da, či­me bi se opo­re­zo­va­la dje­lat­nost ko­ja re­zul­ti­ra za­ga­đe­njem.
On je ka­zao da su fond za­ra­da jav­nog sek­to­ra i ras­ho­di za pen­zi­je vi­so­ki. Sma­tra da je pen­zi­o­ni si­stem in­he­rent­no iz­da­šan, te da je pro­blem što se mno­go lju­di pre­ra­no pen­zi­o­ni­sa­lo.
Go­vo­re­ći o Za­ko­nu o ra­du ka­zao je da je va­žno uze­ti u ob­zir sek­to­re ko­je ne za­stu­pa­ju so­ci­jal­ni part­ne­ri, te da za­kon tre­ba for­mu­li­sa­ti ta­ko da olak­ša za­po­šlja­va­nje.
Is­ta­kao je da ni­je raz­go­va­ra­no o aran­žma­nu Cr­ne Go­re i MMF-a, ni­ti da ima po­tre­be za tim.
Mi­ni­star fi­nan­si­ja Dar­ko Ra­du­no­vić je na­veo da su odav­no sa­gla­sni da je op­te­re­će­nje na rad vi­so­ko i da ni­je kon­ku­rent­no.
– Op­te­re­ću­je­mo rad vi­še ne­go bi­lo ko­ja dr­ža­va u re­gi­o­nu. Na bru­to pla­te je to op­te­re­će­nje 66,7 od­sto, a na ne­to za­ra­de ne­što vi­še od 40 od­sto. Tu je po­treb­no ura­di­ti zna­čaj­ne pro­mje­ne i ozbilj­nu ana­li­zu – oci­je­nio je Ra­du­no­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći pre­po­ru­ku MMF-a da oblast zdrav­stve­ne za­šti­te pre­đe na te­ret bu­dže­ta, re­kao je da je to ra­di­kal­na pro­mje­na, jer bu­džet Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Fon­da pen­zi­o­nog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja (PIO) ima do­sta pro­ble­ma.
– Pen­zi­o­ni fond ima ne­do­sta­tak od pre­ko 30 od­sto i sva­ko sma­nje­nje tih opre­te­će­nja na pla­tu zna­či da će taj de­fi­cit da bu­de vi­so­či­ji. Ni­je re­al­no oče­ki­va­ti da to mo­že­mo spre­mi­ti pri­je 1. ja­nu­a­ra na­red­ne go­di­ne ali ne bi smje­lo ni ka­sni­je – oci­je­nio je Ra­du­no­vić.
Na­ja­vio je da će se ba­vi­ti sma­nje­njem iz­vr­ši­o­ca u jav­noj upra­vi i fi­nan­si­ra­njem lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va jer je po­treb­no po­sti­ći ve­ći ste­pen kon­tro­le nad nji­ho­vim fi­nan­si­ja­ma.
– Ne raz­mi­šlja­mo o po­ve­ća­nju sto­pe PDV-a, ali će­mo pre­i­spi­ta­ti od­lu­ke o iz­u­ze­ći­ma. Ta­ko­đe, ni­je pri­hva­tlji­vo di­ra­ti ni­žu sto­pu PDV-a, jer su se že­lje­le sa­ču­va­ti naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva – za­klju­čio je Ra­du­no­vić.
A.Đ–D.M.


Ren­ta mo­ra u ob­ra­čun kor­pe

Stav MMF-a je da tro­šak ren­te, ko­ji je Mon­stat iz­ba­cio, mo­ra da uđe u mi­ni­mal­nu po­tro­šač­ku kor­pu, kao i da bi po­ve­ća­nje mi­ni­mal­ne za­ra­de ima­lo smi­sla ako bi se na­šle mje­re ko­ji­ma bi se to po­ve­ća­nje iz­ba­lan­si­ra­lo, ka­zao je Pe­tri. Mon­stat je ne­dav­no ob­ja­vio mi­ni­mal­nu po­tro­šač­ku kor­pu u ko­joj ne­ma im­pu­ti­ra­ne ren­te jer, ka­ko su na­ve­li, ne mo­gu da ob­ra­ču­na­ju mi­ni­ma­lan iz­nos, već sa­mo pro­sje­čan.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"