Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-08 NEMA ISTRAGE O STRADANJU KINESKOG DRŽAVLJANINA U TUNELU PRESLO
Kamioni satima prelazili preko tijela
Jedan od tunela na autoputu Kamioni satima prelazili preko tijela Oko šest sati je ležao i kada se u blatu pojavila kaciga radnici su vidjeli da je nečije tijelo u blatu. Šest kamiona je prelazilo preko tijela u tom periodu, kazao je „Danu” jedan od izvora bliskih projektu
Ki­ne­ski dr­ža­vlja­nin Z.H. (49), ko­ji je 25. fe­bru­a­ra po­gi­nuo u tu­ne­lu Pre­slo, oko šest sa­ti je le­žao mr­tav pri­je ne­go što je pro­na­đen, od­no­sno pri­je ne­go što je iz bla­ta iz­vi­ri­la nje­go­va ka­ci­ga, po­tvr­di­lo je „Da­nu” vi­še iz­vo­ra bli­skih pro­jek­tu.
– Oko šest sa­ti je le­žao i ka­da se u bla­tu po­ja­vi­la ka­ci­ga rad­ni­ci su vi­dje­li da je ne­či­je ti­je­lo u bla­tu. Šest ka­mi­o­na je pre­la­zi­lo pre­ko ti­je­la u tom pe­ri­o­du – ka­zao je „Da­nu” je­dan od iz­vo­ra.
U ve­zi sa ovim sa­zna­nji­ma „Dan” je kon­tak­ti­rao glav­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va CRBC, Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i Upra­vu za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Na pi­ta­nje da li je utvr­đen uzrok smr­ti ki­ne­skog dr­ža­vlja­ni­na i ko­li­ko je le­žao mr­tav u tu­ne­lu, iz CRBC-a su nam od­go­vo­ri­li da je „ne­sre­ća ot­kri­ve­na čim se do­go­di­la”, te da su od­mah pred­u­ze­li sve re­le­vant­ne mje­re i oba­vi­je­sti­li nad­le­žne slu­žbe.
– Pre­ma za­ključ­ku slu­žbe­nog iz­vje­šta­ja, ra­di­lo se o ne­sreć­nom slu­ča­ju, za ko­ji se po­slo­da­vac oslo­ba­đa od od­go­vor­no­sti. Zbog ovog ne­sreć­nog slu­ča­ja na­ša kom­pa­ni­ja iz­ra­ža­va du­bo­ko ža­lje­nje – na­ve­li su „Da­nu” iz CRBC-a.
Is­ta­kli su da se na svim gra­di­li­šti­ma u sklo­pu pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce auto­pu­ta Bar– Bo­lja­re pri­mje­nju­ju svi pro­pi­si si­gur­no­sti i za­šti­te na ra­du.
– Ta­kva si­tu­a­ci­ja je i na gra­di­li­štu tu­ne­la Pre­slo – ima­mo kom­plet­nu pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju, gra­đe­vin­sku do­zvo­lu i do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi sa zdra­vljem i za­šti­tom na ra­du, ko­ja je odo­bre­na od nad­le­žnih or­ga­na. Sve pro­pi­sa­ne mje­re po pi­ta­nju si­gur­no­sti i za­šti­te na ra­du se pri­mje­nju­ju. Kao po­tvr­da to­me je i po­da­tak da se već 14 mje­se­ci iz­vo­de ra­do­vi u ovom tu­ne­lu i da do ne­dav­nog smrt­nog slu­ča­ja ni­je­smo ima­li ne­zgo­de sa po­sle­di­ca­ma – na­ve­li su iz CRBC-a.
Iz Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja (MSP), na či­jem če­lu je Osman Nur­ko­vić, na pi­ta­nja šta je uzrok te ko­li­ko je ki­ne­ski dr­ža­vlja­nin le­žao mr­tav, na­ve­li su da je po nji­ho­vim sa­zna­nji­ma po­stu­pak uzro­ka i okol­no­sti ne­sre­će od stra­ne nad­le­žnog in­spek­cij­skog or­ga­na za­vr­šen.
– Oče­ku­je­mo da u skla­du sa ugo­vo­rom nad­zor­ni or­gan u to­ku ove sed­mi­ce do­sta­vi iz­ja­šnje­nje u ve­zi pred­met­nog slu­ča­ja ko­je će ob­u­hva­ti­ti i iz­vje­štaj nad­le­žnog dr­žav­nog in­spek­cij­skog or­ga­na – na­ve­li su iz MSP-a.
Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, ima­ju­ći u vi­du ve­li­či­nu i kom­plek­snost pro­jek­ta, uz po­što­va­nje re­le­vant­nih pro­pi­sa, pro­ce­du­ra i stan­dar­da, mo­glo se oče­ki­va­ti da će bi­ti po­je­di­nač­nih slu­ča­je­va ne­sre­će sa smrt­nim is­ho­dom, zbog če­ga Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja u svoj­stvu in­ve­sti­to­ra iz­ra­ža­va du­bo­ko ža­lje­nje, is­ti­ču­ći da su bez­bjed­nost i kva­li­tet ra­do­va im­pe­ra­tiv pro­jek­ta.
Mi­ni­star­stvo je gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za tu­nel Pre­slo do­ni­je­lo 30. de­cem­bra 2016. go­di­ne. Ka­ko su na­ve­li, od­go­va­ra­ju­će mje­re u ve­zi sa za­šti­tom na ra­du i bez­bjed­no­šću i si­gur­no­šću rad­ni­ka su de­fi­ni­sa­ne glav­nim pro­jek­tom i od­go­va­ra­ju­ćim pri­mje­nji­vim pro­pi­si­ma u Cr­noj Go­ri, či­ju pri­mje­nu re­dov­no kon­tro­li­šu nad­le­žni dr­žav­ni in­spek­cij­ski or­ga­ni i iza­bra­ni nad­zor­ni or­gan.
– Iza­bra­ni nad­zor­ni or­gan vr­ši kon­tro­lu i pri­mje­nju­je mje­re iz dje­lo­kru­ga svo­je nad­le­žno­sti (na­la­že ot­kla­nja­nje ne­do­sta­ta­ka, ob­u­sta­ve ra­do­va, za­dr­ža­va­nje nov­ča­nih sred­sta­va do ot­kla­nja­nja evi­den­ti­ra­nih ne­do­sta­ta­ka, uda­lja­va­nje od­go­vor­nih oso­ba sa gra­di­li­šta i sl.) u skla­du sa ugo­vo­rom. Ta­ko­đe, nad­zor­ni or­gan u skla­du sa svo­jom za­kon­skom oba­ve­zom in­for­mi­še i nad­le­žne dr­žav­ne in­spek­cij­ske or­ga­ne o uoče­nim pro­pu­sti­ma i ne­do­sta­ci­ma. Na osno­vu sa­rad­nje sa nad­zor­nim or­ga­nom, kao i to­kom vr­še­nja re­dov­nih in­spek­cij­skih kon­tro­la, nad­le­žni dr­žav­ni in­spek­cij­ski or­gan pred­u­zi­ma mje­re i rad­nje utvr­đe­ne pri­mje­nji­vim pro­pi­si­ma – po­ja­sni­li su iz mi­ni­star­stva.
Od po­čet­ka ra­do­va na auto­pu­tu, 11. ma­ja 2015. go­di­ne po­gi­nu­la su tri rad­ni­ka. Sva tri su bi­la ki­ne­ski dr­ža­vlja­ni. Na pro­jek­tu je an­ga­žo­va­no pre­ko tri hi­lja­de rad­ni­ka, od če­ga je sko­ro dvi­je hi­lja­de iz Ki­ne.
Eki­pa Da­na


In­spek­ci­ja bi­la u de­cem­bru i fe­bru­a­ru

Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve (UIS) su ka­za­li da CRBC pri­mje­nju­je vi­so­ke stan­dar­de u po­gle­du pri­mje­ne mje­re za­šti­te i zdra­vlja na ra­du.
– To­kom de­cem­bra 2017. go­di­ne vr­šen je re­dov­ni in­spek­cij­ski pre­gled u tu­ne­lu Pre­slo, sa aspek­ta kon­tro­le po­što­va­nja pro­pi­sa­nih mje­ra iz obla­sti za­šti­te na ra­du, kao i u fe­bru­a­ru 2018. go­di­ne, na­kon pri­ja­vlje­ne po­vre­de na ra­du. Pri­li­kom vr­še­nja nad­zo­ra u de­cem­bru 2017. go­di­ne u tu­ne­lu Pre­slo su za­te­če­ni rad­ni­ci po­di­zvo­đa­ča fir­me CRBC DSD Pod­go­ri­ca, ko­ji je za po­tre­be ove fir­me, kao glav­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va na auto­pu­tu Bar–Bo­lja­re, oba­vljao po­slo­ve na pro­iz­vod­nji i do­pre­mi be­to­na ko­ji se ugra­đu­je u pri­mar­nu  i se­kun­dar­nu oblo­gu tu­ne­la Pre­slo, ko­ji se na­la­zi na če­tvr­toj sek­ci­ji auto­pu­ta. Pri­li­kom vr­še­nja nad­zo­ra u fe­bru­a­ru 2018. go­di­ne, na­kon pri­ja­vlje­ne po­vre­de na ra­du, in­spek­tor je kon­sta­to­vao da po­di­zvo­đač ra­do­va po­sje­du­je kom­plet­nu teh­nič­ku do­ku­men­ta­ci­ju i spro­vo­di sve mje­re pro­pi­sa­ne Za­ko­nom o za­šti­ti i zdra­vlju na ra­du – na­ve­li su iz UIS-a.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"