Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MENADŽMENT BARSKOG PREDUZEĆA U PROBLEMU ZBOG ZAKIDANJA RADNIKA NA PLATE OD 2009. GODINE
Luci Bar prijeti šteta od deset miliona
Luci Bar prijeti šteta od deset miliona Dio radnika, njih 58 po osnovu jedne tužbe, dobio je iznos od 1,3 miliona kod Osnovnog suda. Ukoliko svi radnici budu tužili preduzeće, moguća šteta, odnosno ceh koji će Luka Bar platiti je preko deset miliona
Ako je su­di­ti po pre­su­di Osnov­nog su­da u spo­ru ko­ji je po­veo dio rad­ni­ka Lu­ke Bar pro­tiv tog pred­u­ze­ća, dr­žav­na fir­ma bi mo­gla pla­ti­ti pre­ko de­set mi­li­o­na eura u slu­ča­ju da se na tu­žbu od­lu­če svi rad­ni­ci ko­ji su od 2009. go­di­ne za­po­sle­ni u tom pred­u­ze­ću. Na­i­me, Lu­ka Bar je od sep­tem­bra 2009. go­di­ne rad­ni­ci­ma is­pla­ći­va­la za­ra­de po ci­je­ni ra­da od 77 eura, umje­sto po 140 eura, ko­li­ko je pred­vi­đe­no ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom. Pla­te su po tom ko­e­fi­ci­jen­tu is­pla­ći­va­ne do apri­la 2016, da bi od ta­da se ob­ra­ču­na­va­le po ci­je­ni ra­da od 90 eura, što je ta­ko­đe ma­nje od ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra. Pro­sto re­če­no, rad­ni­ci Lu­ke Bar su pri­ma­li sko­ro du­plo ma­nje pla­te šest i po go­di­na, dok sa­da pri­ma­ju oko 40 od­sto uma­nje­ne za­ra­de.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta luč­kih rad­ni­ka Vla­di­mir Ob­ra­do­vić je ka­zao „Da­nu” da je Lu­ku Bar po če­ti­ri osno­va tu­ži­lo 96 rad­ni­ka, te da je sa­mo jed­nom pre­su­dom po osno­vu raz­li­ke u za­ra­da­ma za pe­ri­od od 2009. do po­lo­vi­ne 2013. go­di­ne, njih 58 do­bi­lo iz­nos od oko 1,3 mi­li­o­na eura. Lu­ka Bar se ža­li­la na pre­su­du, ko­ja je sa­da na Vi­šem su­du. Osim za raz­li­ku u za­ra­da­ma, rad­ni­ci su se ža­li­li i na pla­ća­nje smjen­skog ra­da, oba­vlja­nje luč­ko-bez­bjed­no­snih po­slo­va i do­da­tak na put­ne tro­ško­ve. Dio rad­ni­ka je tu­žbe pod­nio to­kom 2016. go­di­ne, ka­da je ak­tu­el­na bi­la pri­va­ti­za­ci­ja Lu­ke Bar.
Ak­tu­el­ni me­nadž­ment, ko­ji je do­šao na če­lo fir­me po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne, ka­da su i po­če­li da ob­ra­ču­na­va­ju za­ra­de po ci­je­ni ra­da od 90 eura, sa­da po­ku­ša­va da u pre­go­vo­ri­ma sa rad­ni­ci­ma sma­nji iz­nos ko­ji mo­ra­ju pla­ti­ti jer je pret­hod­ni me­nadž­ment za­ki­dao na pla­ta­ma za­po­sle­ne za sko­ro po­lo­vi­nu. Ob­ra­do­vić, ko­ji je je­dan od za­po­sle­nih ko­ji je tu­žio pred­u­ze­će, na­vo­di da je po­nu­da me­nadž­men­ta smi­je­šna.
– Ne­ma­mo na­mje­ru da od­u­sta­ne­mo od ovog po­tra­ži­va­nja. Za­ki­da­ju nas na pla­te od 2009. go­di­ne do da­na da­na­šnjeg. Me­ni na pri­mjer nu­de 4.800 eura ka­ko bi se od­re­kao svih po­tra­ži­va­nja po osno­vu ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra. Du­gu­ju mi oko 24 hi­lja­de, a nu­de mi sko­ro pet hi­lja­da ka­ko bih se od­re­kao sve­ga na šta imam pra­vo. Ta­ko da, ne­mam na­mje­ru da od­u­sta­nem od svog po­tra­ži­va­nja – po­ru­čio je Ob­ra­do­vić.
On je na če­lu Sin­di­ka­ta ko­ji je osno­van u de­cem­bru i ko­ji bro­ji oko 100 rad­ni­ka. Njih me­nadž­ment, ka­ko je ka­zao, ni­je uklju­čio u pre­go­vo­re o iz­mi­re­nju po­tra­ži­va­nja, već sa­mo dru­gi sin­di­kat ko­ji bro­ji oko 300 rad­ni­ka.
Upra­va sa sin­di­ka­tom mje­se­ci­ma po­ku­ša­va da se do­go­vo­ri o iz­mi­re­nju po­tra­ži­va­nja, ali su pre­go­vo­ri bi­li bez uspje­ha. Me­nadž­ment je pr­vo nu­dio da is­pla­ti 3,8 mi­li­o­na rad­ni­ci­ma, od oko osam ko­li­ko du­gu­je bez ka­ma­ta i dru­gih da­žbi­na, u 36 ili 48 ra­ta, da bi na­kon pr­vog od­bi­ja­nja po­nu­dio da jed­no­krat­no to is­pla­ti. Ka­ko sin­di­kat ni to ni­je pri­hva­tio, oni su od­lu­či­li da an­ke­ti­ra­ju sva­kog rad­ni­ka i vi­de za ko­li­ko nov­ca bi pri­stao da se od­rek­ne svih po­tra­ži­va­nja i po­kre­ta­nja spo­ro­va pre­ko su­da.
– An­ke­ta se spro­vo­di ne­vje­ro­vat­nom br­zi­nom bez da­va­nja lju­di­ma do­volj­no vre­me­na da raz­mo­tre po­nu­du. Za­po­sle­ni tre­ba da od­lu­če ho­će li ili ne­će pri­hva­ti­ti po­nu­du me­nadž­men­ta i sin­di­kat se u to ne­će mi­je­ša­ti – re­kao je Ob­ra­do­vić.
On je ka­zao da je 96 rad­ni­ka ko­ji su tu­ži­li pred­u­ze­će pred pri­va­ti­za­ci­ju pod­ni­je­li te­ški pro­gon od me­na­dže­ra i še­fo­va, a da sa­da tre­ba da iza­đu sa po­naj­ma­njom su­mom i od­rek­nu se svih po­tra­ži­va­nja u pro­šlo­sti i bu­duć­no­sti, kao i kru­ci­jal­nih ka­ma­ta.
– Za od­re­đi­va­nje na­kna­da bi tre­ba­lo an­ga­žo­va­ti struč­nu ku­ću ovla­šće­nu za ob­ra­čun. Sum­nja­mo da su ovi iz­no­si pra­vič­na na­kna­da – za­klju­čio je Ob­ra­do­vić.
Ve­ćin­ski vla­snik Lu­ke Bar je dr­ža­va. Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra je An­đel­ko Loj­pur, dok je iz­vr­šni di­rek­tor Za­ri­ja Fra­no­vić.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"