Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Đina sakrila 3,8 miliona dolara u švajcarskoj banci * Ako ne bude pozivnice za NATO, biće izbora * Nema izručenja zbog ratnih zločina * Put skliznuo pet metara, čitavo brdo se odronjava * Đina sakrila 3,8 miliona dolara u švajcarskoj banci * Na Pešteru blokirano 10.000 ljudi * Superiorne
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-03-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Pita učiteljica đake:
- Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
- Iz zoološkog vrta.
- Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
- Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao: Vidi, ovi majmuni opet isključili.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija IZ NVO GRIN HOUM REAGOVALI NA IZJAVE IZ MINISTARSTVA EKONOMIJE O PREDSTOJEĆEM SAMITU O NAFTI I GASU O istraživanju podmorja odlučiti na referendumu
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Grin ho­um po­zva­la je Vla­du da po­štu­je Ustav i evrop­sko dr­žav­no opre­dje­lje­nje i da omo­gu­ći gra­đa­ni­ma da se pu­tem re­fe­ren­du­ma iz­ja­sne o bu­duć­no­sti obal­nog pod­ruč­ja, kao i da po­ni­šti ten­der za do­dje­lu kon­ce­si­ja za is­ta­ži­va­nje naf­te i ga­sa u cr­no­gor­skom pod­mor­ju.
Od­go­vor Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je o tran­spa­rent­no­sti pro­ce­sa pla­ni­ra­nja is­tra­ži­va­nja naf­te i ga­sa iz pod­mor­ja i pri­hva­tlji­vom uti­ca­ju na tu­ri­zam i Usta­vom opre­di­je­lje­nu eko­lo­šku dr­ža­vu, vri­je­đa in­te­li­gen­ci­ju gra­đa­na, sa­op­šte­no je iz Grin ho­u­ma.
– To uka­zu­je na ozbilj­nu blo­ka­du ovog iz­vr­šnog ti­je­la Vla­de u pri­hva­ta­nju mi­šlje­nja jav­no­sti za pro­je­kat ko­ji se u ovom mo­men­tu osu­đu­je u na­šem su­sjed­stvu, u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji i Ita­li­ji. Po­red to­ga, tvrd­nje Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je da to ti­je­lo ni­je or­ga­ni­za­tor ovog do­ga­đa­ja, dok isto­vre­me­no na saj­tu ovog sa­mi­ta – www.aog­sum­mit.com – na na­slov­noj stra­ni sto­ji nji­hov lo­go iz­nad ko­ga pi­še da se do­ga­đaj or­ga­ni­zu­je pod pa­tro­na­tom ovog mi­ni­star­stva i uz po­zdrav­ni go­vor po­moć­ni­ka mi­ni­stra Vla­da­na Du­blje­vi­ća pred­sta­vlja gru­bo za­ma­ja­va­nje jav­no­sti – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Grin ho­u­ma.
Jav­ni pro­test ko­ji gra­đa­ni i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je iz Cr­ne Go­re i re­gi­o­na or­ga­ni­zu­ju na Sa­mi­tu o naf­ti i ga­su u uto­rak, 10. mar­ta, u Bu­dvi, pred­sta­vlja, ka­ko su na­ve­li iz Grin ho­u­ma, di­rekt­nu po­sle­di­cu „tran­spa­rent­nog pro­ce­sa” ko­ji je mi­ni­star­stvo spro­ve­lo.
– To je pro­ces ko­ji je is­klju­čio pra­vo­vre­me­ne i su­štin­ske kon­sul­ta­ci­je, za me­ga­pro­je­kat ko­ji traj­no ugro­ža­va pri­rod­ne re­sur­se, bez­bjed­nost i zdra­vlje gra­đa­na i zdra­vu ži­vot­nu sre­di­nu, što je ustav­no za­ga­ran­to­va­na ka­te­go­ri­ja pre­ma čla­nu 23 Usta­va Cr­ne Go­re. Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je je za­po­če­lo pre­go­vo­re sa po­ten­ci­jal­nim kon­ce­si­o­na­ri­ma, a da ni­je do­pu­sti­lo gra­đa­ni­ma da se u na­če­lu iz­ja­sne o ovom pro­jek­tu, do­vo­de­ći pred svr­šen čin ne sa­mo do­ma­ću, ne­go i pre­ko­gra­nič­nu jav­nost.
Či­nje­ni­ca da je, ka­ko su na­ve­li, de­fi­ni­sa­na gra­ni­ca is­tra­ži­va­nja naf­te i ga­sa u Hr­vat­skoj na naj­ma­nje de­set ki­lo­me­ta­ra od oba­le i šest ki­lo­me­ta­ra od ostr­va, a u Cr­noj Go­ri sve­ga na ne­vje­ro­vat­nih tri ki­lo­me­tra ili čak i ma­nje, go­vo­ri do­volj­no o vi­dlji­vo­sti naft­nih plat­for­mi i uti­ca­ju na tu­ri­zam.
– Pri­tom se u na­cr­tu stu­di­je o stra­te­škoj pro­cje­ni uti­ca­ja ja­sno kon­sta­tu­ju pro­ble­mi gu­bit­ka tran­spa­rent­no­sti mo­ra i azur­no pla­ve bo­je, kao po­sle­di­ce se­i­zmič­kih is­tra­žnih ak­tiv­no­sti i bu­še­nja dna mo­ra, po­ja­va po­vre­me­nog cu­re­nja naf­te kao re­dov­nog di­je­la pro­ce­sa iz­grad­nje i ope­ra­ci­o­na­li­za­ci­je plat­for­mi i slič­no – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Grin ho­u­ma.
Ka­ko su na­ve­li, mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je je oči­gled­no po­no­sno na sa­mo­pro­kla­mo­va­ne prin­ci­pe po­li­ti­ke upra­vlja­nja ugljo­vo­do­ni­ci­ma, me­đu­tim, ključ­na pi­ta­nja, ka­ko su na­ve­li, le­že u si­gur­no­sti, kon­tro­li i za­šti­ti od ri­zi­ka cu­re­nja naf­te i ga­sa.
– To pod­ra­zu­mi­je­va ob­u­če­nost ka­dra za nad­zor i kon­tro­lu, po­sto­ja­nje i sprem­nost sin­hro­ni­zo­va­ne in­sti­tu­ci­o­nal­ne ak­ci­je za ha­zar­de, po­sjed spe­ci­ja­li­zo­va­nih opre­ma i plo­vi­laž, što ne sa­mo da je mi­sa­o­na ime­ni­ca u Cr­noj Go­ri, ne­go sve in­sti­tu­ci­je ve­za­ne za ovaj pro­ces do­vo­di u zo­nu kri­vič­ne od­go­vor­no­sti. Ni­ko ni­je ob­ja­snio gra­đa­ni­ma pi­ta­nje obez­bje­đe­nja, ru­ko­va­nja, tran­spor­ta i od­la­ga­nja ogrom­nih ko­li­či­na ra­di­o­ak­tiv­nog ot­pa­da ko­ji na­sta­je u pro­ce­su bu­še­nja i ra­da naft­nih plat­for­mi, a ko­ji sa­dr­ži vi­so­ke kon­cen­tra­ci­je sul­fa­ta sa ra­di­o­ak­tiv­nim ma­te­ri­ja­li­ma kao što su ra­di­jum 226, ra­di­jum 228 i olo­vo 210. Mi ta­kvo od­la­ga­li­šte u Cr­noj Go­ri ne­ma­mo, a neo­zbilj­no je raz­ma­tra­ti pi­ta­nje iz­vo­za, čak i uda­lje­ni­jeg tran­spor­ta, s ob­zi­rom na ko­li­či­nu ot­pa­da o ko­joj je ri­ječ – na­ve­li su iz Grin ho­u­ma.J.V.

U Hr­vat­skoj gra­đa­ni
od­lu­ču­ju

U Hr­vat­skoj, ka­ko su is­ta­kli iz Grin ho­u­ma, pre­mi­jer je na­ja­vio re­fe­ren­dum, dok su ak­tiv­no­sti ugo­va­ra­nja sa kon­ce­si­o­na­ri­ma od­lo­že­ne zbog ne­ri­je­še­nih pi­ta­nja o pre­ko­gra­nič­nim uti­ca­ji­ma sa Slo­ve­ni­jom i Ita­li­jom, što, ka­ko sma­tra­ju, če­ka i Cr­nu Go­ru u per­spek­ti­vi.

Re­tro­ak­tiv­na le­ga­li­za­ci­ja

Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, ka­ko su na­ve­li iz Grin ho­u­ma, ni­je do­ni­je­lo Za­kon o si­gur­no­sti pri­o­bal­nih naft­nih i ga­snih ope­ra­ci­ja, ni­ti je tran­spo­no­va­lo Di­rek­ti­vu o bez­bjed­no­sti of­šor naft­nih i ga­snih ope­ra­ci­ja iz 2013. (Di­rek­ti­va 2013/30/EU), ko­jim se pro­pi­su­ju ad­mi­ni­stra­tiv­ne pro­ce­du­re jav­nog ten­de­ra i do­bi­ja­nja do­zvo­le za pri­o­bal­ne naft­ne dje­lat­no­sti.
– Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je ti­me ša­lje ja­snu po­ru­ku ka­ko će re­tro­ak­tiv­no le­ga­li­zo­va­ti sve pret­hod­no spro­ve­de­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne pro­ce­du­re i svo­je od­lu­ke, što je u su­prot­no­sti sa pre­u­ze­tim oba­ve­za­ma na pu­tu pri­stu­pa­nja ka EU i jav­nim in­te­re­som gra­đa­na – na­ve­li su iz te NVO.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"