Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MINISTAR FINANSIJA RAŠKO KONJEVIĆ TVRDI DA SPECIJALNO TUŽILAŠTVO TREBA DA SE POZABAVI PREDLOGOM VUJICE LAZOVIĆA U VEZI SA AUTOPUTEM
Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona
Konjević Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona Ne znam kako je Lazović mislio da preusmjeri 100 miliona iz kapitalnog budžeta, jer je članom 47 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano da preusmjeravanje sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu sa kapitalnog na tekući budžet i budžet fondova nije dozvoljeno, rekao je Konjević
Pred­log pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Vu­ji­ce La­zo­vi­ća da se 100 mi­li­o­na eura na­mi­je­nje­nih za po­tre­be iz­grad­nje auto­pu­ta pre­ba­ci na so­ci­jal­ne na­kna­de pro­tiv­no je za­ko­nu i zbog to­ga tre­ba da re­a­gu­je spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, po­ru­čio je mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­ško Ko­nje­vić. Na če­lu SDT-a je Mi­li­vo­je Kat­nić.
– Ne znam ka­ko je La­zo­vić mi­slio da pre­u­smje­ri sred­stva iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, jer čla­nom 47 Za­ko­na o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti pre­u­smje­ra­va­nje sred­sta­va utvr­đe­nih Za­ko­nom o bu­dže­tu sa ka­pi­tal­nog na te­ku­ći bu­džet i bu­džet fon­do­va ni­je do­zvo­lje­no. Ne­mam na­mje­ru da ra­dim stva­ri ko­je ni­je­su do­zvo­lje­ne, jer ka­da to ra­di­te do­bi­je­te po­ziv kod spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca. Ko bu­de to pred­lo­žio, ne­će raz­go­va­ra­ti sa mnom, već sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­o­cem – re­kao je Ko­nje­vić na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji po­vo­dom na­cr­ta za­ko­na o mje­ra­ma po­re­ske po­dr­ške.
La­zo­vić je ne­dav­no ka­zao da re­ba­lans bu­dže­ta ni­je po­tre­ban, te da će no­vac za so­ci­jal­ne na­kna­de bi­ti obez­bi­je­đen pre­u­smje­ra­va­njem 100 mi­li­o­na eura na­mi­je­nje­nih za po­tre­be iz­grad­nje auto­pu­ta, jer taj no­vac ni­je po­tro­šen zbog ka­šnje­nja ra­do­va. Po­zvao je i Ko­nje­vi­ća da na­pla­ti 200 mi­li­o­na po­re­skog du­ga. Ko­nje­vić, me­đu­tim, tvr­di da je re­ba­lans pri­je­ko po­tre­ban.
– Pred­log re­ba­lan­sa sam pod­nio na osno­vu po­da­ta­ka ko­je sam do­bio od struč­ne slu­žbe mi­ni­star­stva o sta­nju u jav­nim fi­nan­si­ja­ma i in­for­ma­ci­ja ko­je sam za­tra­žio po­čet­kom ju­la da zbog za­ko­na o za­ra­da­ma u bu­dže­tu ne­do­sta­je oko 17 mi­li­o­na eura, a zbog za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti oko 34 mi­li­o­na eura. Bu­dže­tom ni­je­su bi­le pred­vi­đe­ne oba­ve­ze za pla­ća­nje kre­di­ta ŽICG, Cr­no­gor­ske plo­vid­be, ko­je smo u me­đu­vre­me­nu mo­ra­li da pla­ti­mo iz bu­dže­ta da se ne bi ak­ti­vi­ra­le ga­ran­ci­je. Re­ba­lans je do­sta­vljen nad­le­žnoj vla­di­noj ko­mi­si­ji i ti­me se za­vr­ši­la oba­ve­za Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja – re­kao je Ko­nje­vić.
On je pod­sje­tio da su se pre­u­smje­ra­va­nja de­ša­va­la i sa ra­ču­na fon­do­va za pla­ća­nje od­re­đe­nih ga­ran­ci­ja.
– U do­pi­su di­rek­to­ra fon­da PIO vi­di se da su već utro­še­na 32 mi­li­o­na eura iz bu­dže­ta i upra­vo je to raz­log tro­še­nja tih sred­sta­va za re­ba­lans. Sve što se u na­red­nom pe­ri­o­du bu­de tro­ši­lo pod­ra­zu­mi­je­va­će uzi­ma­nje od ne­kog dru­gog, ali oba­ve­za mi­ni­star­stva je bi­la da re­ba­lans pred­lo­ži i on se sa­da na­la­zi kod oso­be ko­ja je nad­le­žna za nje­ga, ta­ko da će za sve pro­ble­me u tom seg­men­tu bi­ti od­go­vo­ran onaj kod ko­ga se taj re­ba­lans na­la­zi – sa­op­štio je Ko­nje­vić.
On je pred­sta­vio i na­crt za­ko­na o po­re­skim po­dr­ška­ma ko­ji je na jav­noj ras­pra­vi.
– Cilj za­ko­na je ot­kla­nja­nje po­sle­di­ca ogrom­nog po­re­skog du­ga pri­mje­nom od­go­va­ra­ju­ćih mje­ra ko­je tre­ba da do­pri­ne­su sma­nje­nju po­sto­je­ćeg du­ga, sa­mim tim i po­ve­ća­nju bu­džet­skih pri­ho­da, kao i pru­ža­nje po­seb­ne mje­re po­mo­ći po­re­skom du­žni­ku u po­gle­du ne­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja. Dru­gi cilj je sma­nje­nje te­ku­ćih ras­ho­da pred­u­ze­ća ko­ja re­dov­no iz­mi­ru­ju po­re­ske oba­ve­ze pu­tem ostva­ri­va­nja pra­va na jed­no­krat­ni po­re­ski kre­dit. Na­crt za­ko­na o mje­ra­ma po­re­ske po­dr­ške re­zul­ti­rao je či­nje­ni­com da je Mi­ni­star­stvo in­for­mi­sa­lo pred­stav­ni­ke Vla­de o sta­nju po­re­skog du­ga na 20. jul u iz­no­su od 777 mi­li­o­na eura i da je pre­ma in­for­ma­ci­ji Po­re­ske upra­ve na­pla­tiv dug od 236 mi­li­o­na eura. Ne­u­red­nim pla­ti­ša­ma omo­gu­ći­li smo mje­ru re­pro­gra­ma du­ga, jer su naj­ve­ći po­re­ski du­žni­ci pred­u­ze­ća ko­ja ima­ju zna­ča­jan broj za­po­sle­nih kao Rud­nik uglja i Mon­te­ne­gro­er­lajnz. Ve­ćin­ski vla­snik u Rud­ni­ku uglja je ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, a ne vje­ru­jem da bi oni u svo­joj ze­mlji smje­li da go­mi­la­ju ovo­li­ki dug – re­kao je Ko­nje­vić.
Re­pro­gram, ka­ko je ka­zao, pred­vi­đa od­la­ga­nje pla­ća­nja glav­nog po­re­skog po­tra­ži­va­nja u 60 mje­seč­nih ra­ta, dok će mi­ni­ma­lan iz­nos mje­seč­ne ra­te bi­ti de­fi­ni­san po ugle­du na eston­ski mo­del.
On ka­že da bi sva­ka dru­ga pro­ce­du­ra pod­ra­zu­mi­je­va­la uvo­đe­nje ste­ča­ja i gu­blje­nje ve­li­kog bro­ja za­po­sle­nih.
B.Ma.


Za­du­ži­će se još dvi­je mi­li­jar­de

Ko­nje­vić je ka­zao da je klju­čan iza­zov u seg­men­tu jav­nih fi­nan­si­ja či­nje­ni­ca da će naš jav­ni dug u 2015. go­di­ni pro­bi­ti 60 od­sto bru­to dru­štve­nog pro­iz­vo­da.
– Dr­ža­va će u na­red­nih pet go­di­na sa­mo za vra­ća­nje uze­tih kre­di­ta i pla­ća­nja ka­ma­ta na njih bi­ti u oba­ve­zi da se za­du­ži sko­ro dvi­je mi­li­jar­de eura. Ka­da Mon­stat ob­ja­vi po­dat­ke o jav­nom du­gu za 2015. go­di­nu ta­da pro­iz­i­la­zi oba­ve­za mi­ni­star­stva da ura­di pred­log sa­na­ci­o­nog pla­na. Sa tim mje­ra­ma se ne sla­žem jer pred­vi­đa­ju sma­nje­nje pen­zi­ja, pla­ta po pet od­sto dvi­je go­di­ne, sma­nje­nje za­po­sle­nih u jav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, te uve­ća­nje PDV-a sa 19 na 20 od­sto. Mi­slim da to tre­ba od­ra­di­ti na dru­ga­či­ji na­čin i kroz dru­ge mje­re ko­je Vla­di sto­je na ras­po­la­ga­nju, pri­vla­če­nje no­vih i zdra­vih in­ve­sti­ci­ja – re­kao je Ko­nje­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"