Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ITALIJANSKI MEDIJI PRENOSE DA A2A, UPRKOS AKTIVIRANJU PUT OPCIJE, NUDI UDIO U EPCG VELIKOM BROJU KOMPANIJA
Akcije prodaju Vladi iza leđa
Glavni direktori A2A Kamerano i Valoti Akcije prodaju Vladi iza leđa Iako je kompanija A2A aktivirala put opciju, dnevnik „Milano finanza” je prenio da je za njihove akcije zainteresovano više kompanija, prije svih finski Fortum i američki Contourglobal. Iz Vlade nisu odgovorili da li su obaviješteni o pregovorima A2A o prodaji akcija sa drugim kompanijama, već su naveli da im ugovor garantuje zaštitni mehanizam u slučaju neželjenog novog investitora
Fin­ska ener­get­ska kom­pa­ni­ja For­tum i ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Con­to­ur­glo­bal za­in­te­re­so­va­ne su za ku­po­vi­nu 41,7 od­sto ak­ci­ja A2A u Elek­tro­pri­vre­di (EPCG), pre­no­se me­di­ji iz Mi­la­na. Dnev­nik „Mi­la­no fi­nan­za” je ob­ja­vio, a por­tal Se­e­news pre­nio da su Ita­li­ja­ni an­ga­žo­va­li gru­pu Rot­šild za sa­vjet­ni­ke za pro­da­ju ak­ci­ja i da je ve­li­ki broj stra­nih kom­pa­ni­ja po­ka­zao in­te­re­so­va­nje da ot­ku­pi ak­ci­je A2A, a ni­jed­na ni­je iz Ita­li­je.
Ti­me je A2A sta­vi­la do zna­nja Vla­di da, iako je u ju­lu ak­ti­vi­ra­la put op­ci­ju, po ko­joj Vla­da mo­že da ot­ku­pi nji­hov udio u EPCG za 250 mi­li­o­na eura u se­dam go­di­šnjih ra­ta, ni­su od­u­sta­li od pro­da­je svo­jih ak­ci­ja po ve­ćoj ci­je­ni od one ko­ju su ugo­vo­ri­li sa Vla­dom. Na­i­me, u ak­ci­o­nar­skom ugo­vo­ru je ja­sno na­ve­de­no da u slu­ča­ju ak­ti­vi­ra­nja put op­ci­je,A2A ima pra­vo, ali ne i oba­ve­zu, da pro­da ak­ci­je u EPCG dr­ža­vi. Oni su ak­ci­je EPCG 2009. go­di­ne pla­ti­li 430 mi­li­o­na eura i oči­gled­no sma­tra­ju da tre­ba da do­bi­ju mno­go vi­še nov­ca za njih od 250 mi­li­o­na eura.
„Dan” je po­vo­dom ove in­for­ma­ci­je kon­tak­ti­rao sa nad­le­žni­ma u Vla­di jer je A2A u ju­lu ak­ti­vi­ra­la put op­ci­ju.
– Ak­ci­o­nar­ski ugo­vor iz­me­đu Vla­de i A2A u pot­pu­no­sti šti­ti in­te­re­se dr­ža­ve i ga­ran­tu­je za­štit­ni me­ha­ni­zam dr­ža­vi u slu­ča­ju ne­že­lje­nog no­vog in­ve­sti­to­ra. Pod­sje­ća­mo da je A2A ak­ti­vi­ra­njem put op­ci­je svo­je ak­ci­je u EPCG po­nu­di­la Vla­di i da Vla­da do ugo­vo­rom de­fi­ni­sa­nog ro­ka ima pra­vo da od­lu­či o na­či­nu ot­ku­pa po­me­nu­tih ak­ci­ja. Da­kle, Vla­da ni­je od­u­sta­la od ku­po­vi­ne ak­ci­ja A2A i u ovom tre­nut­ku raz­ma­tra ko­ji mo­del ot­pla­te će bi­ti u naj­bo­ljem in­te­re­su dr­ža­ve i EPCG –sa­op­šti­li su „Da­nu” iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je.
Oni ni­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje da li im je po­zna­to da A2A pre­go­vo­ra sa dru­gim kom­pa­ni­ja­ma oko pro­da­je ak­ci­ja, kao ni da li su ih Ita­li­ja­ni oba­vi­je­sti­la da pre­go­va­ra­ju sa ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja o pro­da­ji udje­la u EPCG.
Ak­ci­o­nar­skim ugo­vo­rom je de­fi­ni­sa­no pra­vo pre­če ku­po­vi­ne, od­no­sno ako A2A na­đe kup­ca, Vla­da ima pra­vo da pod istim uslo­vi­ma ko­ji su po­nu­đe­ni dru­goj fir­mi ot­ku­pi udio A2A. Me­đu­tim, pra­vo pre­če ku­po­vi­ne je ugo­vo­rom de­fi­ni­sa­no pri­je ak­ti­vi­ra­nja put op­ci­je.
Ka­ko pi­še u ugo­vo­ru, uko­li­ko A2A na­kon ak­ti­vi­ra­nja put op­ci­je pro­da svo­je ak­ci­je u EPCG ko­je su pred­met put op­ci­je tre­ćem li­cu, du­žna je da pla­ti dr­ža­vi ka­znu u iz­no­su od 14 od­sto vri­jed­no­sti put op­ci­je, što je 35 mi­li­o­na eura. A2A ka­znu pla­ća pod uslo­vom da Cr­na Go­ra ne kr­ši svo­je oba­ve­ze pla­ća­nja pre­ma put op­ci­ji. Te­o­ret­ski bi za A2A bi­lo is­pla­ti­vi­je ako bi na­šla kup­ca za ak­ci­je po ci­je­ni od pre­ko 300 mi­li­o­na, pa čak i u slu­ča­ju da mo­ra da pla­ti ka­znu od 35 mi­li­o­na eura, jer bi no­vac do­bi­la od­mah, za raz­li­ku od do­go­vo­ra sa Vla­dom, po ko­jem bi im 250 mi­li­o­na bi­lo is­pla­će­no u na­red­nih se­dam go­di­na.
Po in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, dr­ža­va, još ni­je pre­kr­ši­la put op­ci­ju, ali ni­je ni is­pu­ni­la oba­ve­ze po osno­vu nje. Po ugo­vo­ru, Vla­da ima rok od 15 mje­se­ci od ak­ti­vi­ra­nja put op­ci­je da pla­ti pr­vu ra­tu, dok bi sva­ku na­red­nu mo­ra­la da pla­ti do 1. ma­ja na­red­ne go­di­ne. To zna­či da rok za upla­tu pr­ve ra­te po osno­vu put op­ci­je, ako se Vla­da od­lu­či da ku­pi ak­ci­je A2A po put op­ci­ji, is­ti­če u ok­to­bru na­red­ne go­di­ne.
Vla­da ni­je pla­ni­ra­la pla­ća­nje ra­te od 35 mi­li­o­na u bu­dže­tu za na­red­nu go­di­nu.D.M.


Tra­že in­stant ras­kid

Pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra EPCG Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić tra­ži od čla­no­va Vla­de da ma­le ak­ci­o­na­re po­zo­vu na sa­s­ta­nak ka­ko bi im do de­ta­lja ob­ja­sni­li de­se­ti­ne raz­lo­ga ko­ji is­klju­či­vo na­me­ću jed­no rje­še­nje – in­stant ras­kid ugo­vo­ra sa A2A. To bi zna­či­lo, ka­ko je ra­ni­je ob­ja­snio, da Vla­da od­mah is­pla­ti A2A 200 mi­li­o­na eura, za nji­ho­ve ak­ci­je, umje­sto 250 mi­li­o­na u na­red­nih se­dam go­di­na.
– Ra­di se o iz­ne­na­da uka­za­noj šan­si, do­ga­đa­ju ko­ji je od isto­rij­skog zna­ča­ja za eko­nom­sko-fi­nan­sij­ski opo­ra­vak, pa čak i za bi­o­lo­ški op­sta­nak na­šeg na­ro­da. Uko­li­ko se u bu­dže­tu ne pla­ni­ra­ju sred­stva za jed­no­krat­nu is­pla­tu Ita­li­ja­na, šte­ta će bi­ti ne­sa­gle­di­vih ra­mje­ra, a od­go­vor­nost ko­ja vas ne­će za­o­bi­ći je rav­na iz­da­ji dr­ža­ve – po­ru­čio je Mi­lič­ko­vić u otvo­re­nom pi­smu Vla­di.
On se obra­tio iz­vr­šnoj vla­sti jer Vla­da da­nas tre­ba da usvo­ji bu­džet za na­red­nu go­di­nu u vi­si­ni od 1,99 mi­li­jar­di eura, a ko­jim ni­je pred­vi­dje­la za­du­živanje po osno­vu ku­po­vi­ne ak­ci­ja A2A.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"