Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton GUNS N` ROSES – JEDAN OD NAJUSPJEŠNIJIH ROK BENDOVA SVIH VREMENA (4) raspad velikog benda
-Pi­še:veselin lazarević

Uspi­je­va­ju da ob­ja­ve no­vi al­bum, ali je ne­tr­pe­lji­vost iz­me­đu čla­no­va ben­da ra­sla. Ten­zi­je iz­me­đu lju­di ko­ji su ra­di­li na ovom al­bu­mu to­li­ko je ja­ka da se osje­ća dok slu­ša­te pje­sme, bi­li su pri­nu­đe­ni da sni­ma­ju za­jed­no.
Sve je kre­nu­lo na­o­pa­ko, pri­ja­te­lja ni­ot­kud... Oko njih su nar­ko-di­le­ri, al­ko­hol i strip­ti­ze­te. Ka­ko su stal­no bi­li pod stre­som, stal­no su se dro­gi­ra­li. Eksl ih je na­tje­rao da se od­rek­nu ime­na ben­da u nje­go­vu ko­rist. To je bio po­če­tak kra­ja. Svi su bi­li u fa­zo­nu: ovo vi­še ni­je naš bend, već pro­je­kat Eks­la Ro­u­za.
No­vem­bra 1996. go­di­ne Sleš je za­u­vi­jek na­pu­stio Gan­se. Klar­ka, ko­ji je za­mi­je­nio Izi­ja, Eksl je još ra­ni­je is­tje­rao, jer je sma­trao da nje­go­ve pje­sme ni­je­su do­volj­no do­bre. Po­lo­vi­nom 1997. go­di­ne iz­ba­čen je i bub­njar Met So­rum na­kon su­ko­ba sa Eks­lom. Daf Me­kej­gan, ba­si­sta, i po­red Eks­la je­di­ni pre­o­sta­li član ori­gi­nal­ne po­sta­ve Gan­sa, pre­sta­je da pi­je na­kon što mu je pu­kao pan­kre­as usled hro­nič­ne upa­le.
Bo­lest i že­ni­na trud­no­ća uti­ca­li su na nje­ga da pro­mi­je­ni ži­vot. To je bio kraj­nji tre­nu­tak, ko­ji ni­je imao ni­ka­kve ve­ze sa mu­zi­kom.
Ni­je­dan bend ni­je ova­ko lo­še is­ko­ri­stio svo­ju sla­vu. A bi­li su je­dan od naj­o­pa­sni­jih ben­do­va u svi­je­tu.
Da ni­su ima­li to­li­ki uspjeh, bi­li bi od onih ben­do­va ko­ji vječ­no tra­ju. Rok sce­na ni­je ista bez njih.
Ni­ko ne po­sje­du­je ma­gi­ju ko­ju je ima­lo tih pet lju­di. Pred­sta­vlja­li su ne­ras­ki­di­vu cje­li­nu. Ni­su mo­ra­li da se vo­le, ali da bi pra­vi­li do­bru mu­zi­ku, mo­ra­li su da osta­nu za­jed­no. Pro­mi­je­ni­li su ugao gle­da­nja na rok mu­zi­ku. Ima­li su od­li­čan imidž, sjaj­ne spo­to­ve, do­bre pje­sme i sve je funk­ci­o­ni­sa­lo ka­ko tre­ba.
Jed­no­stav­no, bi­li su do­bar bend. Iz­da­li su sjaj­ne i vječ­ne pje­sme, pje­sme ko­je nad­ži­ve svo­je stva­ra­o­ce. Ko ne bi po­že­lio da ima jed­nu od pet nji­ho­vih pje­sa­ma svih vre­me­na?
Ka­ko se isto­ri­ja po­na­vlja, biv­ši čla­no­vi Gan­sa i da­lje spo­ra­dič­no sa­ra­đu­ju na pro­jek­ti­ma sa stra­ne i u spe­ci­jal­nim pri­li­ka­ma.
Sleš, Daf i So­rum 2002. for­mi­ra­ju no­vi bend Val­ver re­vol­ver. To­li­ko su že­lje­li da svi­ra­ju za­jed­no. Či­ta­va pri­ča je bi­la za­pe­ča­će­na i pri­je ne­go što su se do­go­vo­ri­li.
Na­kon mu­ko­trp­ne po­tra­ge za vo­ka­lom, od­lu­ču­ju se za pje­va­ča ben­da Stoun templ paj­lots, front­me­na sa je­din­stve­nom ha­ri­zmom na sce­ni, ali i he­ro­in­skog za­vi­sni­ka. Daf ga ša­lje na li­je­če­nje, na kli­ni­ku na ko­ju se i sam iz­li­je­čio od al­ko­ho­la.
Po­tom je bend bio na pra­vom pu­tu. Ima­li su po­ten­ci­jal­nu li­stu pje­va­ča, ali im je on naj­vi­še le­žao.
Pr­vi al­bum Vel­vet re­vol­ver­sa pro­dat je u dva mi­li­o­na pri­mje­ra­ka. Do­spi­je­va na pr­vo mje­sto top li­sta, a pje­sma Sli­der osva­ja Gre­mi. Gan­si, vo­đe­ni Eks­lom, na­sta­vlja­ju sa ra­dom, ali bu­du­ći da front­men od 1994. go­di­ne ra­di na al­bu­mu Ki­ne­ska de­mo­kra­ti­ja, za či­je sni­ma­nje je po­tro­še­no 13 mi­li­o­na do­la­ra, mno­gi sum­nja­ju da će ugle­da­ti svje­tlost da­na. Tih de­ve­de­se­tih go­di­na se pri­ča­lo, ali ni­ko ni­je znao šta se de­ša­va. Al­bum će iza­ći, ka­da Eksl po­že­li, gla­sio je sva­ki ko­men­tar.
No­vem­bra 2008. go­di­ne, Gan­si na­kon 14 go­di­na, ko­nač­no ob­ja­vlju­ju al­bum Ki­ne­ska de­mo­kra­ti­ja. Iako je po­če­tak bio obe­ća­va­ju­ći, s tri mi­li­o­na pre­gle­da, pro­da­ja je bi­la raz­o­ča­ra­va­ju­ća. Ne­ki mi­sle da ga Eksl ni­je do­volj­no pro­mo­vi­sao. Dr Pe­per, pro­iz­vo­đač bez­al­ko­hol­nih na­pi­ta­ka, u va­ku­um pro­sto­ru, pri­je al­bu­ma, obe­ća­va da će sva­ki Ame­ri­ka­nac do­bi­ti bes­plat­no li­men­ku nji­ho­vog pi­ća, ako al­bum bu­de ob­ja­vljen 2008. go­di­ne. Dr Pa­per je is­pu­nio obe­ća­nje, ali kad su obo­ža­va­o­ci Gan­sa po­ku­ša­li da is­ko­ri­ste ku­po­ne za pi­će do­bi­je­ne pre­ko in­ter­ne­ta, sajt je obo­ren. Za to kri­ve bend. Eksl pri­je­ti tu­žbom. Ni­je sa­mo Dr Pe­per bio u su­ko­bu s Eks­lom. Me­na­dže­ri ga tu­že za za­ki­da­nje 50% za­ra­de ga­ran­to­va­ne ugo­vo­rom.
Eksl pod­no­si pro­tiv­tu­žbe i an­ga­žu­je no­ve me­na­dže­re. Na Eks­lo­vom spi­sku je i Gi­tar hi­rou, iako je u ovom pro­jek­tu uče­stvo­vao i Sleš. Eks­la kom­pa­ni­ja za vi­deo-igre tu­ži za ne­le­gal­nu upo­tre­bu pje­sa­ma Vel­kam tu d džangl, Svit čajld majn.
Su­đe­nje po­či­nje av­gu­sta 2012. go­di­ne. Op­tu­žba je od­ba­če­na sle­de­će go­di­ne.
U de­cem­bru no­vi Gan­si kre­ću na pro­mo­ci­ju al­bu­ma. Tur­ne­ju za­po­či­nju u Azi­ji, 2011. go­di­ne. Na­kon pet go­di­na od­su­stva, na­stu­pa­ju u SAD. Sleš sni­ma so­lo al­bum. Po­tre­ban mu je pje­vač. Eksl ne že­li da pje­va na nje­mu. Ni­je im bi­lo su­đe­no da po­no­vo sa­ra­đu­ju, što ni­je bio slu­čaj s pje­va­čem i pr­vim ba­si­stom Gan­sa. Ok­to­bra 2010. go­di­ne, Daf će s Eks­lom u Lon­do­nu od­svi­ra­ti če­ti­ri pje­sme. Bio je to pr­vi nji­hov za­jed­nič­ki na­stup od 1993. go­di­ne...
Ori­gi­nal­na po­sta­va pri­mlje­na je u ku­ću slav­nih. Eksl ne pri­su­stvu­je. Sleš do­bi­ja zvi­je­zdu na ho­li­vud­skom Bu­le­va­ru slav­nih.
Ni­kad se vi­še ne­će oku­pi­ti. Eksl svi­ra sa no­vom po­sta­vog Gan­sa, ali to vi­še ni­su oni sta­ri Gans en ro­u­zis...
(Kraj)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"