Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Politički razbojnik uzurpirao vlast * Za ubistvo Đuričkovića i porodice 700.000 * Raško blokirao 2,2 miliona eura za Montenegroerlajnz * Zbog Blaža pao tender od 2,9 miliona eura * Politički razbojnik uzurpirao vlast * ID sije smrt * Pogled iskosa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Imao čovjek lovačkog psa koji se plašio pucnjave. Riješio čovjek da vodi psa na svadbe, ne bi li se ovaj navikao na pucnje. Vodio ga tako neko vrijeme i onda riješi da pođe sa njim u lov. Kad je čovjek zapucao, kuče reče:
- Danas majka ženi svoga sina, ženi svoga sina...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika GREGORIJ FERARIS PRED VIŠIM TUŽIOCEM DO DETALJA PRIZNAO PLAN LIKVIDACIJE BUDVANSKOG BIZNISMENA
Za ubistvo Đuričkovića i porodice 700.000
Mjesto ubistva Za ubistvo Đuričkovića i porodice 700.000
Su­đe­nje Alek­san­dru Mar­ko­vi­ću i Gre­go­ri­ju Fe­ra­ri­su, ko­ji se op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva te­re­te da su kao pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je zbog kra­đe 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na pri­pre­ma­li vi­še li­kvi­da­ci­ja u Cr­noj Go­ri, po­če­će 9. fe­bru­a­ra u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci. Spe­ci­ja­li­zo­va­nim vi­je­ćem pred­sje­da­va­će su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša. U optužnici u koju je „Dan” imao uvid navodi se da su optuženi za ubistvo Đuričkovića i četiri člana njegove porodice trebalo da dobiju 700.000 eura.
Mar­ko­vić i Fe­ra­ris op­tu­že­ni su za me­đu­na­rod­no kri­ju­ča­re­nje ko­ka­i­na i za te­ška ubi­stva, a ka­ko pi­še u op­tu­žni­ci, bi­li su sprem­ni da ot­poč­nu „rat” sa svi­ma ko­ji su uklju­če­ni u po­slo­ve sa dro­gom u Cr­noj Go­ri.
Vo­đa kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­joj pri­pa­da­ju Mar­ko­vić i Fe­ra­ris je bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce iz Ko­to­ra, ko­je se u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma vo­di kao vo­đa jed­nog kla­na iz tog gra­da.
U op­tu­žni­ci Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva pi­še da je Mar­ko­vić an­ga­žo­vao Fe­ra­ri­sa da li­kvi­di­ra od­re­đe­ne oso­be. On je sa­rad­ni­ci­ma po­ka­zi­vao li­ca ko­ja je tre­ba­lo ubi­ti. Op­tu­že­ni Fe­ra­ris je po­stao član kri­mi­nal­ne gru­pe ra­di iz­vr­še­nja te­ških kri­vič­nih dje­la, a imao je za­da­tak da ubi­je i vla­sni­ka re­sto­ra­na The Old Fis­her­man iz Bu­dve Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća ko­ji je u me­đu­vre­me­nu i ubi­jen. U toj kri­mi­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji sma­tra­li su da je Đu­rič­ko­vić uče­stvo­vao u tr­go­vi­o­ni nar­ko­ti­ci­ma. Za ovu ulo­gu Fe­ra­ris je tre­ba­lo da bu­de pla­ćen 700.000 eura ko­je bi mu dao or­ga­ni­za­tor kri­mi­nal­ne gru­pe. Ra­di se o N.N. li­cu iz Ko­to­ra koje je fi­nan­si­ra­lo nji­ho­ve sva­ko­dnev­ne tro­ško­ve nov­cem od me­đu­na­rod­nog šver­ca nar­ko­ti­ka.
Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, ova kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja pla­ni­ra­la je i li­kvi­da­ci­ju če­tvo­ro­čla­ne po­ro­di­ce ko­ju je tre­ba­lo da iz­vr­še dva li­ca ko­ja su spe­ci­jal­no ob­u­ča­va­na u Ame­ri­ci. Na­kon tog zlo­či­na, gru­pa je na­mje­ra­va­la da ot­poč­ne rat sa svi­ma ko­ji su bi­li uklju­če­ni u kra­đu 200 ki­la ko­ka­i­na. Me­đu­tim, 25.5. 2015. oni su ot­kri­ve­ni pri­li­kom kon­tro­le vo­zi­la „BMV H5” ko­jim je upra­vljao Fe­ra­ris, a ko­je mu je obez­bje­dio Mar­ko­vić. Pre­tra­gom sta­na u ko­me je bo­ra­vio Fe­ra­ris pro­na­đe­ni su pla­no­vi za li­kvi­da­ci­ju Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća.
Pred Vi­šim dr­žav­nim tu­ži­o­cem Fe­ra­ris je is­pri­čao da se po do­la­sku iz Lon­do­na sa­stao sa Mar­ko­vi­ćem ko­ji mu je pla­tio avi­on­sku kar­tu do Be­o­gra­da. Ka­že da su se upo­zna­li u Pa­ri­zu ka­da su kon­ku­ri­sa­li za Le­gi­ju stra­na­ca. U Be­o­gra­du mu je Mar­ko­vić re­kao da tre­ba da iz­vr­še ubi­stvo. Vo­zom su kre­nu­li ka Cr­noj Go­ri i pri­je gra­ni­ce na­pu­sti­li su voz i ušli u raz­li­či­ta vo­zi­la od ko­jih se jed­nim Fe­ra­ris pre­ve­zao ile­gal­no u Cr­nu Go­ru. Po­ja­snio je da je gra­ni­cu pre­šao pje­ške sa li­cem po ime­nu Aleks, a ula­skom u dr­ža­vu po­no­vo ih je če­ka­lo vo­zi­lo ko­je ih je pret­hod­no osta­vi­lo u bli­zi­ni gra­nič­nog pre­la­za. Tu ga je če­kao Mar­ko­vić ko­ji mu je dao dvi­je SIM kar­ti­ce, a on­da su se upu­ti­li ka Bu­dvi. Mar­ko­vić ga je, ka­ko ka­že, smje­stio u je­dan stan u bli­zi­ni ho­te­la „Splen­did”. Ka­zao mu je da ima za­da­tak da ubi­je vla­sni­ka re­sto­ra­na i da su taj čo­vjek i lju­di oko nje­ga bi­li uklju­če­ni u kra­đu 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na. Alek­sa­nar mu je re­kao da će na­kon to­ga ot­po­če­ti rat sa svim ko­ji su uklju­če­ni u po­slo­ve ve­za­ne sa dro­gom u Cr­noj Go­ri. Na­kon to­ga Mar­ko­vić mu je po­ka­zao gdje se na­la­zi lo­kal i li­ce ko­je je tre­ba­lo da li­kvi­di­ra. Obez­bje­dio mu je i no­vi stan, no­vi pa­soš sa nje­go­vom sli­kom, la­žnu lič­nu kar­tu i vo­zač­ku do­zvo­lu. Pre­dao mu je pi­štolj „glok G 17” sa okvi­rom i 17 me­ta­ka. Za­jed­no sa Mar­ko­vi­ćem ku­pio je dva mo­to­ra od ko­jih je jed­nim tre­ba­lo da se od­ve­ze u pla­ni­ne do skro­vi­šta, a dru­gi mo­tor je tre­ba­lo da po­slu­ži za sle­de­ći za­da­tak. Okri­vlje­ni Mar­ko­vić mu je re­kao da vo­đa cr­no­gor­ske ma­fi­je ži­vi u Sta­rom gra­du u Ko­to­ru.
Fe­ra­ris je is­pri­čao pred tu­ži­o­cem i da je če­sto iz bez­bje­do­no­snih raz­lo­ga mo­rao da mi­je­nja sta­no­ve i da je imao plan ubi­stva ko­ji je svo­je­ruč­no is­pi­sao, ko­ji je na­pra­vio ta­ko da ga obo­ji­ca mo­gu ra­zu­mje­ti. Za ubi­stvo je tre­bao da bu­de na­gra­đen sa 700.000 eura.
U tre­nut­ku ka­da ga je po­li­ci­ja za­u­sta­vi­la dok je upra­vljao auto­mo­bi­lom na ru­ka­ma je imao hi­ru­ške ru­ka­vi­ce ko­je je, ka­ko je ka­zao, sta­vio ka­ko ne bi osta­vio oti­ske.
Fe­ra­ris je ka­sni­je pred Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom ne­gi­rao ove na­vo­de, go­vo­re­ći da mu je iz­ja­vu pod­met­nu­la po­li­ci­ja. Ka­zao je da su mu pri­je­ti­li da ni­ka­da ne­će na­pu­sti­ti Cr­nu Go­ru ako to ne pot­pi­še. Okri­vlje­ni Mar­ko­vić se kod vi­šeg tu­ži­o­ca bra­nio ću­ta­njem dok je u Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo ne­gi­rao iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la.
Is­ka­zi­ma sa­slu­ša­nih svje­do­ka u bit­nom je po­tvr­đe­na pr­vo­bit­na iz­ja­va Fe­ra­ri­sa.
Vj:D.


Sve zbog ne­stan­ka ko­ka­i­na

Hap­še­nje Mar­ko­vi­ća i Fe­ra­ri­sa po­ve­za­no je sa me­đu­na­rod­nim ob­ra­ču­nom nar­ko-kar­te­la, ko­ji je po­čeo još u Va­len­si­ji 2014. go­di­ne, ka­da je ne­sta­la ve­li­ka ko­li­či­na ko­ka­i­na, a u šverc su bi­le uklju­če­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Cr­ne Go­re. Po­li­ci­ja sum­nja da su li­kvi­da­ci­ja Go­ra­na Ra­do­ma­na i pod­me­ta­nje eks­plo­ziv­ne na­pra­ve pod auto­mo­bil Mi­la­na Vu­jo­ti­ća u Pod­go­ri­ci po­ve­za­ni sa ne­stan­kom ko­ka­i­na. Sum­nja se i da je ubi­stvo Sa­še Mar­ko­vi­ća, ku­ma Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća, po­ve­za­no sa tim ne­stan­kom.
U me­đu­vre­me­nu je po­li­ci­ja pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mar­ko­vi­ća, jer su nje­go­vi tra­go­vi pro­na­đe­ni na če­ti­ri ki­lo­gra­ma skan­ka pro­na­đe­nog u bar­ci u Bu­dvi kra­jem pro­šle go­di­ne. Mar­ko­vić je ot­kri­ven, ka­ko je sa­op­šti­la po­li­ci­ja, jer je pro­na­đen nje­gov DNK na skan­ku.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"