Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika POLICIJA TVRDI DA NJENI SLUŽBENICI NISU UČESTVOVALI U KRIMINALNIM RADNJAMA
Odgovaraće svi koji su prekršili zakon
Odgovaraće svi koji su prekršili zakon
Upra­va po­li­ci­je sa­op­šti­la je da se u tek­sto­vi­ma ko­ji su po­sled­njih da­na ob­ja­vlje­ni u „Da­nu” i „Vi­je­sti­ma” „iz­no­se te­ške op­tu­žbe, špe­ku­la­ci­je i kon­struk­ci­je bez ijed­nog do­ka­za o na­vod­noj po­ve­za­no­sti od­re­đe­nih po­li­cij­skih star­je­ši­na i po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka sa kri­mi­nal­nim struk­tu­ra­ma”. Na­vo­di se da je iz­no­še­nje ova­kih na­vo­da, bez ika­kvih či­nje­ni­ca ko­je bi bi­le ute­me­lje­ne na isti­ni, neo­d­go­vor­no i ne­pro­fe­si­o­nal­no, a, osim na­vo­đe­nja jav­no­sti na for­mi­ra­nje po­gre­šnog mi­šlje­nja, mo­že ima­ti i da­le­ko­se­žni­je po­sle­di­ce po ugled pa i sa­mu bez­bjed­nost po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka ko­ji su pro­zva­ni ili na ko­je se u tek­sto­vi­ma su­ge­ri­še. O na­vo­di­ma ko­ji su iz­ni­je­ti u tek­sto­vi­ma, ka­ko ka­žu, ni­su pret­hod­no upo­zna­ti ni po­li­ci­ja, ni tu­ži­la­štvo, a je­dan od iz­vo­ra tih na­vo­da je i Jo­van Vu­ko­tić, li­ce sa In­ter­po­lo­ve po­tjer­ni­ce.
– Ta­ko­đe, u sklo­pu ove haj­ke na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke dat je me­dij­ski pro­stor za neo­sno­va­ne na­pa­de na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke po­ro­di­ci Be­ča­no­vić, či­ji je član N.B. iz Nik­ši­ća, na što uka­zu­ju do sa­da pri­ku­plje­ne či­nje­ni­ce i fo­ren­zič­ka vje­šta­če­nja po­li­ci­je, kao i na­la­zi ob­du­cen­ta i ak­tiv­no­sti tu­ži­la­štva, iz­vr­šio sa­mo­u­bi­stvo. U po­stup­ku iz­vi­đa­ja do sa­da, da­kle, ne po­sto­ji ni­jed­na či­nje­ni­ca ko­ja bi uka­za­la na to da se ra­di o ubi­stvu N.B. Po­li­ci­ja je i u ra­ni­jem pe­ri­o­du de­man­to­va­la na­vo­de ove po­ro­di­ce. O naj­no­vi­jim na­vo­di­ma u tek­sto­vi­ma ko­ji su ob­ja­vlje­ni ju­če i da­nas, a ko­ji se od­no­se na na­vod­nu po­ve­za­nost po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je za Sek­tor kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i na­čel­ni­ka Cen­tra bez­bjed­no­sti Nik­šić sa kri­mi­nal­nim struk­tu­ra­ma, a ko­ji su is­kon­stru­i­sa­ni i iz­mi­šlje­ni ka­ko bi im se na­ni­je­la šte­ta, upo­zna­to je Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je, u ci­lju utvr­đi­va­nja isti­ni­tih či­nje­ni­ca – pi­še u sa­op­šte­nju.
Iz po­li­ci­je is­ti­ču da na­vo­di, za ko­je ni­je po­nu­đen ni­je­dan do­kaz, da su od­re­đe­ne po­li­cij­ske star­je­ši­ne i po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci, me­đu ko­ji­ma su ne­ki pro­zva­ni ili je osta­vlje­no da ih jav­nost „pre­po­zna”, po­ve­za­ni sa od­re­đe­nim kri­mi­nal­nim struk­tu­ra­ma ima­ju vi­še­stru­ke ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce.
– Upra­va po­li­ci­je MUP-a ne po­dr­ža­va i ni­ka­da ne­će po­dr­ža­va­ti bi­lo ka­kvo ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje unu­tar slu­žbe, što je do sa­da u prak­si i do­ka­za­la. Za po­me­nu­te na­vo­de ko­ji su iz­ne­se­ni ne­ma­mo ni sa­zna­nja, ni in­di­ci­je da bi mo­gli bi­ti tač­ni. Za­to po­zi­va­mo me­di­je ko­ji su ih ob­ja­vi­li da po­li­ci­ji do­sta­ve even­tu­al­na sa­zna­nja ko­ja ima­ju o na­ve­de­nom, ka­ko bi se ta sa­zna­nja de­talj­no pro­vje­ri­la. To bi­smo sma­tra­li od­go­vor­nim po­te­zom me­di­ja ko­ji bi po sa­moj pri­ro­di pro­fe­si­je tre­ba­lo da pre­ten­du­ju na isti­nu. Upra­va po­li­ci­je, MUP i tu­ži­la­štvo sva­ka­ko vr­še pro­vje­re ovih na­vo­da ko­ji su iz­ni­je­ti u me­di­ji­ma. Sva li­ca za ko­ja se utvr­di da su u sve­mu ovo­me pre­kr­ši­la za­kon na bi­lo ko­ji na­čin, ma či­me se ba­vi­la, za uči­nje­no će i za­kon­ski od­go­va­ra­ti – tvr­de u po­li­ci­ji.D.Ž.


OD­GO­VOR RE­DAK­CI­JE „DA­NA”
Uda­ri­te na kri­mi­nal­ce, ako smi­je­te i umi­je­te

Umje­sto fra­za i op­štih mje­sta bo­lje bi bi­lo da Upra­va po­li­ci­je od­go­vo­ri za­što na­vo­de o ko­rup­ci­ji u sop­stve­nim re­do­vi­ma ni­je is­tra­ži­la još 2015, ka­da su ista ova li­ca to go­vo­ri­la. Za­što ni­je­su pro­vje­ri­li po­ri­je­klo imo­vi­ne svo­jih vi­so­kih slu­žbe­ni­ka, na pri­mjer oda­kle im ta­ko sku­po­cje­ni auto­mo­bi­li i slič­na vri­jed­na imo­vi­na.
Što se ti­če na­vo­da po­ro­di­ce Be­ča­no­vić, oni ima­ju pra­vo da tra­že da se stra­vič­na smrt nji­ho­vog čla­na ra­svi­je­ti­li do naj­ma­njeg de­ta­lja. „Dan” će uvi­jek pre­no­si­ti sa­slu­ša­nja kod tu­ži­o­ca kad su u pi­ta­nju ova­ko te­ški slu­ča­je­vi. Što se ti­če do­ka­za, njih tre­ba da obez­bi­je­de po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo, a ne da ih tra­že od me­di­ja.
O ni­vou pro­fe­si­o­na­li­zma po­li­ci­je naj­bo­lje go­vo­ri to što sa­mi se­be dis­kre­di­tu­ju u jed­nom te istom sa­op­šte­nju. Pr­vo ka­žu da su na­vo­di ko­ji su ob­ja­vlje­ni u ova dva me­di­ja ne­i­sti­ni­ti, a već u sle­de­ćem pa­su­su ka­žu da je sve do­sta­vlje­no unu­tra­šnjoj kon­tro­li da is­pi­ta. Ka­ko zna­te šta je isti­na dok se is­tra­ga ne za­vr­ši?
Umje­sto da se od pro­fe­si­o­nal­nog sti­da uću­te, iz Upra­ve po­li­ci­je pod­me­ću cr­ta­nje me­ta. Upra­vo po­li­ci­ja cr­ta me­te svim gra­đa­ni­ma ta­ko što ni­je spo­sob­na da uhap­si kri­mi­nal­ce i za­u­sta­vi bom­baške ob­ra­ču­ne po Cr­noj Go­ri, gdje sva­ki put mo­že da stra­da ne­ko od ne­du­žnih gra­đa­na.
Da je po­li­ci­ja ra­di­la svoj po­sao ka­ko tre­ba ne bi se oso­be sa In­ter­po­lo­vih po­tjer­ni­ca ja­vlja­le elek­tron­skom po­štom, već bi bi­le uhap­še­ne i is­pi­ta­ne kod tu­ži­o­ca.
Ista ta po­li­ci­ja ni­je u sta­nju da ot­kri­je ko je od nje­nih pri­pad­ni­ka tu­kao gra­đa­ne, a ka­mo­li šta dru­go.
Za­to, go­spo­do, ma­ni­te se po­le­mi­ke sa me­di­ji­ma ne­go se uhva­ti­te u ko­štac sa kri­mi­nal­ci­ma. Ako smi­je­te i umi­je­te.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"