Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-11 ROŽAJAC JUSUF MUKOVIĆ TRAŽI ZAŠTITU OD NADLEŽNIH JER STRAHUJE ZA BEZBJEDNOST PORODICE
Pet puta su mi palili kuću i kola, a policija ne reaguje
Muković pored oštećenog vozila Pet puta su mi palili kuću i kola, a policija ne reaguje Iz straha za svoju porodicu i imovinu javno tražim zaštitu od policije. Živim u strahu da će nastaviti sa nasrtajima na moju porodicu, pa čak i da će nekoga od nas likvidirati ili da će nam zapaliti kuću. Zato molim nadležne organe da preduzmu sve što je u njihovoj moći da nas zaštite – kazao je Muković
Na­kon što mu je u ne­dje­lju is­pred po­ro­dič­ne ku­će za­pa­lje­no vo­zi­lo, Ro­ža­jac Ju­suf Mu­ko­vić jav­no je za­tra­žio od po­li­ci­je da ga za­šti­ti, jer, ka­ko tvr­di, upla­šen je za svoj ži­vot i ži­vo­te čla­no­va svo­je po­ro­di­ce. On tvr­di da je nje­go­va imo­vi­na kon­stant­no na me­ti na­sil­ni­ka i da je za po­sled­njih go­di­nu i po u pet na­vra­ta pre­tr­pio ma­te­ri­jal­nu šte­tu ko­ju su mu na­ni­je­li još uvi­jek ne­po­zna­ti po­či­ni­o­ci.
– U ne­dje­lju, oko po­no­ći, iz­bio je po­žar na mom vo­zi­lu ko­je je bi­lo par­ki­ra­no is­pred ku­će. Već sam bio u po­ste­lji ka­da sam čuo po­vi­ke pro­la­zni­ka ko­ji me je do­zi­vao. Iza­šao sam iz ku­će i imao šta da vi­dim. Auto­mo­bil je go­rio na dva kra­ja. Uspio sam da dje­li­mič­no uga­sim va­tru, a u me­đu­vre­me­nu su pri­sti­gli i va­tro­ga­sci, ko­ji su lo­ka­li­zo­va­li po­žar – is­pri­čao je Mu­ko­vić, is­ti­ču­ći da je na vo­zi­lu pri­či­nje­na ma­te­ri­jal­na šte­ta od oko 4.000 eura.
On je in­ci­dent pri­ja­vio po­li­ci­ji, ko­ja je iz­vr­ši­la uvi­đaj.
–U pro­te­kla dva mje­se­ca u dva na­vra­ta je iz­vr­šen na­pad na mo­ju po­ro­dič­nu ku­ću, a još uvi­jek ne­po­zna­ti po­či­ni­o­ci ta­da su ošte­ti­li fa­sa­du pre­go­re­lim uljem ko­je su na­su­li u si­ja­li­ce, ko­je su po­tom ba­ca­li na moj obje­kat. Ne­dav­no su za­pa­li­li i vo­zi­lo mo­je kćer­ke i ze­ta, ko­ji ži­ve u iz­bje­glič­kom na­se­lju, dok su pro­šle go­di­ne u dva na­vra­ta na isti na­čin ošte­ti­li fa­sa­du na mo­joj ku­ći, a po­tom su mi za­pa­li­li vi­ken­di­cu i šu­pu na ima­nju u se­lu Bać. O svim tim na­pa­di­ma oba­vi­je­stio sam po­li­ci­ju u Ro­ža­ja­ma i Be­ra­na­ma, kao i Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ali po­ma­ka i re­zul­ta­ta u is­tra­zi ne­ma –ka­zao je Mu­ko­vić.
On je za na­pa­de na nje­go­vu imo­vi­nu op­tu­žio su­gra­đa­ni­na Mu­ha­me­da Lja­i­ća, od či­je po­ro­di­ce, ka­ko tvr­di, već go­di­nu i po ne­ma mi­ra.
– Svo­je sum­nje u Lja­i­ća, ko­ji pot­pla­ću­je ne­ke oso­be da nam pra­ve šte­tu, iz­nio sam i pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma, ali mi je re­če­no da oni ne­ma­ju do­ka­za pro­tiv nje­ga. On i nje­gov otac su ra­ni­je pu­ca­li na mo­ju su­pru­gu i me­ne u na­šem dvo­ri­štu i za to su bi­li osu­đe­ni. Ja sam do­bio osam mje­se­ci za­tvo­ra zbog to­ga što sam se, iako ra­njen, bra­nio od nji­ho­vog na­sr­ta­ja, pa sa­da mo­ram u za­tvor na iz­dr­ža­va­nje ka­zne. Iz stra­ha za svo­ju po­ro­di­cu i imo­vi­nu jav­no tra­žim za­šti­tu od po­li­ci­je jer ne vje­ru­jem da će se ne­tr­pe­lji­vost Lja­i­ća pre­ma mo­joj po­ro­di­ci za­vr­ši­ti na ovo­me. Ži­vim u stra­hu da će oni na­sta­vi­ti sa na­sr­ta­ji­ma na mo­ju po­ro­di­cu, pa čak i da će ne­ko­ga od nas li­kvi­di­ra­ti ili da će nam za­pa­li­ti ku­ću. Za­to mo­lim nad­le­žne or­ga­ne da pre­du­zmu sve što je u nji­ho­voj mo­ći da nas za­šti­te. Uko­li­ko moj apel ne uro­di plo­dom, bi­ću pri­nu­đen da se sam bra­nim ili da na­pu­stim ku­ću – re­kao je Mu­ko­vić.V.Ra.


Lja­i­ći tvr­de da ne­ma­ju ve­ze sa na­pa­di­ma

Čla­no­vi po­ro­di­ce Mu­ha­me­da Lja­i­ća ka­za­li su za „Dan’’ da ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa na­pa­di­ma na imo­vi­nu nji­ho­vih kom­ši­ja Mu­ko­vi­ća. El­vi­sa Lja­ić, se­stra Mu­ha­me­da Lja­i­ća, ka­za­la nam je da je njen brat tre­nut­no u ino­stran­stvu.
– Mu­ko­vić je op­tu­žio i me­ne i mo­ju se­stru da smo kri­ve za šte­tu na nje­go­voj imo­vi­ni, zbog če­ga nas je po­li­ci­ja sa­slu­ša­va­la. Mi s tim ne­ma­mo ni­šta i ne že­li­mo da se ba­vi­mo pro­ble­mi­ma Mu­ko­vi­ća. Mo­žda mu šte­tu pra­vi ne­ko tre­ći, da bi iza­zvao sva­đu iz­me­đu nas, ili je, pak, Ju­suf to sam ura­dio ka­ko bi se­bi pro­du­žio slo­bo­du, s ob­zi­rom da ovih da­na mo­ra da ide na iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne – ka­za­la je Lja­i­će­va.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"