Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-12 NAKON HAPŠENJA BESIMA GILIĆA U ČIJOJ KUĆI JE PRONAĐENA EKSPLOZIVNA NAPRAVA, PODNESENA PRIJAVA, PROTIV TONIJA ĐOKAJA IZ PODGORICE
Bombu spremao za vođu klana
Osumnjičeni Đokaj već u pritvoru zbog hapšenja za šverc droge Bombu spremao za vođu klana Policija sumnja da je meta likvidacije, koja je spriječena pronalaskom eksplozivne naprave, bio narko-bos, državljanin Crne Gore koji se nalazi na čelu kriminalne grupe koja se bavi međunarodnim švercom droge
Pod­go­ri­ča­nin To­ni Đo­kaj (30) sum­nji­či se da je na­pra­vio eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ko­ja je tre­ba­lo da bu­de ko­ri­šće­na za li­kvi­da­ci­ju. Sum­nja se da je ak­ti­vi­ra­njem ove eks­plo­ziv­ne na­pra­ve tre­ba­lo da bu­de na­sta­vljen rat nar­ko-kla­no­va. Na­i­me, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” iz po­li­ci­je, bom­ba je bi­la na­mi­je­nje­na za nar­ko-bo­sa ko­ji je dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re.
To li­ce, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, na­la­zi se na če­lu kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja se ba­vi šver­com nar­ko­ti­ka. Ipak, zbog bez­bjed­no­sti is­tra­ge iz po­li­ci­je ni­je­su na­ve­li ime me­te.
Im­pro­vi­zo­va­nu bom­bu po­li­ci­ja je pri­je go­di­nu da­na pro­na­šla u ku­ći Be­si­ma Gi­li­ća (33) u pod­go­rič­kom na­se­lju Tu­zi, ko­ji je ta­da uhap­šen. Na­kon go­di­nu da­na is­tra­ge pod­go­rič­ki po­li­caj­ci utvr­di­li su da je eks­plo­ziv­nu na­pra­vu na­pra­vio Đo­kaj. On se tre­nut­no na­la­zi u pri­tvo­ru od ma­ja ove go­di­ne ka­da je uhap­šen kao član or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja se ba­vi­la šver­com dro­ge.
Eks­plo­ziv­na na­pra­va ve­li­ke ra­zor­ne mo­ći na­pra­vlje­na je ta­ko da se ak­ti­vi­ra po­zi­vom s mo­bil­nog te­le­fo­na. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, eks­plo­ziv­nu na­pra­vu pro­na­šao je član po­ro­di­ce Gi­li­ća, ko­ji je o to­me oba­vi­je­stio po­li­ci­ju. Do­la­skom na li­ce mje­sta po­li­ci­ja je iz­u­ze­la bom­bu, a ope­ra­tiv­nim ra­dom in­spek­to­ri su sa­zna­li da je bi­lo pla­ni­ra­no iz­vr­še­nje li­kvi­da­ci­je.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su, 29. ju­na 2016. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći na osno­vu ope­ra­tiv­nih in­for­ma­ci­ja, iz­vr­ši­li pre­tres ku­će i dru­gih pro­sto­ri­ja B.G. u jed­nom se­lu u bli­zi­ni Tu­zi. Ta­da su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci, ka­ko su i sum­nja­li, u po­moć­nom objek­tu ku­će u po­sje­du B.G. pro­na­šli i od­u­ze­li im­pro­vi­zo­va­nu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ve­li­ke ra­zor­ne mo­ći ko­ja je bi­la po­ve­za­na s mo­bil­nim te­le­fo­nom, od­no­sno ko­ja se ak­ti­vi­ra po­zi­vom. Iako ta­da ni­su po­sto­ja­li ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi da je bi­lo ko osim B.G. po­ve­zan sa iz­ra­dom i, ka­ko se sum­nja­lo, pla­ni­ra­nim po­sta­vlja­njem i ak­ti­vi­ra­njem eks­plo­ziv­ne na­pra­ve, slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su, shod­no ope­ra­tiv­nim sa­zna­nji­ma, na­sta­vi­li sa ope­ra­tiv­nim ra­dom na ovom pred­me­tu. B.G. je ta­da li­šen slo­bo­de i pri­ve­den nad­le­žnom tu­ži­o­cu, zbog osno­va­ne sum­nje da je, ka­ko je tu­ži­lac kva­li­fi­ko­vao, po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja. B.G. se i sa­da, zbog ovog kri­vič­nog dje­la, na­la­zi u ZIKS-u – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Na­kon hap­še­nja Gi­li­ća pod­go­rič­ki po­li­caj­ci spro­ve­li su broj­ne ope­ra­tiv­ne i kri­mi­na­li­stič­ke mje­re i rad­nje ko­je su, za­jed­no sa vje­šta­če­nji­ma u Fo­ren­zič­kom cen­tru, do­ve­le do iden­ti­fi­ko­va­nja Đo­ka­ja kao li­ca ko­je je, ka­ko se sum­nja, iz­ra­di­lo ovu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu. In­spek­to­ri sum­nja­ju da je Gi­lić od Đo­ka­ja pre­u­zeo ovu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu u svr­hu ak­ti­vi­ra­nja, te da su ra­svje­tlja­va­njem ovog do­ga­đa­ja spri­je­če­ne po­sle­di­ce po ži­vot i ti­je­lo od­re­đe­ne oso­be ko­joj je bi­la na­mi­je­nje­na, a na či­joj se iden­ti­fi­ka­ci­ji ra­di.
– Bu­du­ći da se T.Đ. već na­la­zi u ZIKS-u zbog dru­gog kri­vič­nog dje­la, kri­vič­na pri­ja­va će pro­tiv nje­ga, shod­no iz­ja­šnje­nju nad­le­žnog tu­ži­o­ca, tom tu­ži­o­cu bi­ti do­sta­vlje­na u re­dov­nom po­stup­ku, zbog osno­va­ne sum­nje da je, ka­ko je kva­li­fi­ko­va­no, po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja – do­da­ju iz po­li­ci­je.
Gi­lić je na sa­slu­ša­nju pri­znao da je na­pra­va nje­go­va, ali ni­je htio da sa­op­šti šta je na­mje­ra­vao s njom da ura­di.
Nje­gov drug Đo­kaj uhap­šen je kra­jem ma­ja ka­da je u ak­ci­ji pod kod­nim na­zi­vom „Ša­do” slo­bo­de li­še­no 21 li­ce. Me­đu nji­ma na­šao se Mir­ko Jan­ko­vić, ko­ji se osim sum­nje da se ba­vio pre­pro­da­jom nar­ko­ti­ka, sum­nji­či i za pa­lje­nje vo­zi­la še­fa Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge De­ja­na Kne­že­vi­ća.M.V.P.


Pro­vje­ra­va­ju sum­nje ko je bio me­ta

Po­li­ci­ja još ni­je sa si­gur­no­šću utvr­di­la ko je bio me­ta na­pa­da, iako po­sto­je čvr­ste sum­nje da je u pi­ta­nju nar­ko-bos.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca na­sta­vlja­ju ak­tiv­no­sti usmje­re­ne na iden­ti­fi­ko­va­nje li­ca ko­jem je, ka­ko sum­nja­ju, bi­lo pla­ni­ra­no da bu­de pod­met­nu­ta i ak­ti­vi­ra­na po­me­nu­ta eks­plo­ziv­na na­pra­va – na­vo­de u sa­op­šte­nju.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"